Ki jan yo dwe polites epi yo gen bon lizay nan USA a

Angle touPa gen anglè

How do you know what is polite in a new country? Different cultures behave in different ways. Sa yo 10 tips will show you good manners in the USA.

How do you know what is polite in a new country? Different cultures behave in different ways. These 10 tips will show you good manners in the USA.

De gason souri youn ak lot nan biwo

Two men smiling at each other in office

Here are some ways to show good manners in the United States. These tips will help you to show respect and be polite to Americans.

Here are some ways to show good manners in the United States. These tips will help you to show respect and be polite to Americans.

1. Say “Souple”

1. Say “please”

Pifò Ameriken yo di “Souple” Lè yo vle yon bagay. Pa ekzanp, Si ou yo ap jwenn manje nan yon rèstoran, nou pa ka di “I will have the soup, Souple”. If you ask for something and don’t say “Souple”, Americans will think you are rude.

Most Americans say “please” when they want something. For example, if you are ordering food at a restaurant, you might say “I will have the soup, please”. If you ask for something and don’t say “Please”, Americans will think you are rude.

2. Say “Mesi”

2. Say “thank you”

Americans say “Mesi” a lot. Nan kèk reyinifikasyon, moun sèlman di “Mesi” pou gwo evènman yo. Nan Etazini, li trè komen pou di “Mesi” menm pou ti jès. Pa ekzanp, Si ou nan men yon moun yon liv, they might thank you. Try to remember to say “Mesi,” especially to anyone who is helping or try to help you.

Americans say “Thank you” a lot. In some cultures, people only say “thank you” for significant events. In the United States, it is common to say “thanks” even for small gestures. For example, if you hand someone a book, they might thank you. Try to remember to say “Thank you,” especially to anyone who is helping or try to help you.

3. Say “m regrèt”

3. Say “sorry”

Americans also say “m regrèt” pi plis pase moun nan reyinifikasyon lòt. Pa ekzanp, Si yon moun a aza/chans chocs nan ou nan lari, they may apologize withexcuse me” ni ni “sorry.” Ameriken yo, fanm espesyalman Ameriken, sometimes use the word “m regrèt” to express sadness for something that happened to you, menm si yo pa t ' te enplike nan événements. Pa ekzanp, ou ka di yon moun sa nou te malad fen semèn lan oubyen ke yon zanmi te mouri. To be kind and polite, they might respond, “Mwen regrèt sa se konsa.”

Americans also say “sorry” more than people in other cultures. For example, if someone accidentally bumps into you on the street, they may apologize with “excuse me” or “sorry.” Americans, especially American women, sometimes use the word “sorry” to express sadness for something that happened to you, even though they were not involved in the event. For example, you may tell someone that you were sick over the weekend or that a friend died. To be kind and polite, they might respond, “I’m so sorry.”

4. Kouvri bouch ou lè ou rann gaz oswa tous

4. Cover your mouth when your burp or cough

Anpil Ameriken yo konsidere li maledve pou fè pil kòporèl devan lòt moun. Yo eseye pou pa fè van, fè rapò, fè pil kòporèl lòt nan piblik, ni devan pèp yo pa konnen byen. Gen kèk moun ap eskize yo nan twalèt si yo bezwen pou gaz. Si ou fè yon pete oubyen gaz, it is polite to say, “Eskize mwen.”

Many Americans consider it impolite to make bodily noises in front of other people. They try not to pass gas, burp, or make other bodily noises in public or in front of people they do not know well. Some people will excuse themselves to the bathroom if they need to burp. If you do fart or burp, it is polite to say, “Excuse me.”

5. Say “alo” ki lè ou rankontre pèp nouvo

5. Say “hello” when you meet new people

Lè ou ranpli yon moun pou la pwemye fwa, Ameriken yo sonje bagay di, “alo” ni ni, “Alo, Mwen kontan rakontre ou.” Si ou gen yon lòt moun avèk ou, it is polite to introduce that person as well. Pwochèn fwa ou rankontre moun la, ou kapab di, “Mwen byen kontan wè ou ankò,” ni ni, “Mwen sonje kontre ou mwa pase a. Komon ou ye?”

When you meet someone for the first time, Americans typically say, “Hello” or, “Hi, nice to meet you.” If you have someone else with you, it is polite to introduce that person as well. The next time you meet the person, you can say, “Nice to see you again,” or, “I remember meeting you last month. How are you?”

6. Pa souke men si ou pa santi m alèz

6. Don’t shake hands if you don’t feel comfortable

Pifò Ameriken ap souke men ou lè yo rankontre w. Si ou santi ou anlè anlè, ou kapab toujou mete men ou ansanm ak panche tèt ou pi devan. Sa se yon fason ploi pou montre ou pa vle lanmen. Ameriken ki pral sezi anpil sa ou pa vle lanmen Men, men m pa pi mal. Si ou genyen an soti nan yon kilti kote moun, fanm kou gason andeyò fanmi pa touche ak lòt, eksplike ke avec pou moun ou yo ap satisfè. Ou pa bezwen pou m ' fè bagay sa yo ki fè w santi w anlè anlè.

Most Americans will shake your hand when they meet you. If you feel uncomfortable, you can always put your hands together and lean your head forward. This is a polite way to show you don’t want to shake hands. Some Americans will be very surprised that you do not want to shake hands but this is okay. If you are from a culture where men and women outside of family do not touch each other, explain that politely to the person you are meeting. You do not need to do things that make you feel uncomfortable.

7. Kanpe / atè omwen yon pye ale lè ou ap pale pou yon moun nouvo

7. Stand at least a foot away when you are talking to someone new

Ameriken yo gen tandans pou vle plis pèsonèl espas alantou yo pase moun ki soti nan lòt reyinifikasyon. Nan Etazini, pifò moun pral kanpe sou yon sèl pye fèt yon lòt. Menm si moun nan yon gwoup kanpe ak ant yo. Si ou kanpe byen fèmen pou yon moun lè ou ka pale, yo ka panse, pou n' ap agresiv, ni gwo abitye. Yo ka pran yon pa tounen, yo montre sipwiz pa grav oubyen ou. Lòt Ameriken ki trè fizik ak ka kenbe bra ou pandan tout tan yo ap pale avèk ou oubyen anbrase ou lè yo fèk wè ou. Si sa fè ou anlè anlè, m pa pi mal pou tounen lakay li se.

Americans tend to want more personal space around them than people from other cultures. In the US, most people will stand about one foot apart from one another. Even people in a group stand with space between them. If you stand very close to someone when you are speaking, they may think you are being aggressive or overly familiar. They may take a step back and show mild surprise or disapproval. Other Americans are very physical and may hold your arm while they are talking to you or hug you when they first see you. If that makes you uncomfortable, it is okay to step back.

8. Gade moun nan je a lè ou ap pale yo

8. Look people in the eye when you are talking to them

Nou ankouraje w pou kenbe pati enpòtan nan kilti ou. Sepandan, looking people in they eyes when you talk is one thing you can do to adapt to life in America. Ameriken yo gen tandans pou gade moun nan je lè yo pale. Yo ka pa gade sou ou nan je pou tout antye konvèsasyon-jis pati de sa. Si yon moun chita pale pou ou. ou pral pa gade yo nan je, yo kapab panse ke ou yo ap eseye kache yon bagay oswa vin tou.

We encourage you to maintain important parts of your culture. However, looking people in they eyes when you talk is one thing you can do to adapt to life in America. Americans tend to look people in the eyes when they are talking. They may not look at you in the eyes for the entire conversation – just part of it. If someone talks to you and you will not look at them in the eyes, they may think you are trying to hide something or being secretive.

9. Kanpe nan liy

9. Stand in line

Pifò Ameriken ap apwann nan yon jenn ti laj pou ret tann yo vire nan yon liy. Se konsa, Si ou se nan magazen an oubyen eseye pou achte yon tikè sinema, ou siman gen pou wè yon liy. Jeneralman, liy moun leve yonn. Pafwa ou ka wè yon moun “kenbe yon kote a” pou yon lòt moun, Men, sitou Ameriken yo espere pou ret tann yo. Byen ke ou ka wè yon moun mouri nan liy lan (ale devan ou), majorite moun ap tann yo. Sa tou vre, si ou se nan yon avyon. Moun ki konn ret tann pou yo kite avyon an jiskaske li se ranje yo ’ s vire.

Most Americans are taught from a young age to wait their turn in a line. So, if you are at the store or trying to buy a movie ticket, you will probably see a line. Generally, people line up one by one. Sometimes you may see someone “hold a spot” for someone else, but mostly Americans expect to wait their turn. Although you may see someone cut into the line (go in front of you), the majority of people will wait their turn. This is also true if you are on an airplane. People generally wait to leave the airplane until it is their row’s turn.

10. Kenbe louvri pòt la pou lòt moun

10. Hold the door open for other people

Pifò Ameriken pwal kenbe yon pòt louvri pou ou lè ou ap antre/sortie yon kay. Èske ou se yon gason osinon yon fanm, li se ploi pou kenbe pòt la pou moun dèyè ou.

Most Americans will hold a door open for you when you are entering/exiting a building. Whether you are a man or a woman, it is polite to hold the door for the person behind you.

aprann plis

Learn more

D' pou nou lèt ki genyen nouvèl

Aprann kijan pou pote siksè nan Etazini

Souple rantre nan yon adrès valab kouryèll.
Ou oblije dakò pou kondisyon sa yo devan yo resevwa nou e-mails.

 

 

 

 

Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!