Lè mwen ta dwe rele polis?

Angle touPa gen anglè

Li ta pi bon pou yo konnen sa pou yo fè lè gen yon ijans. Knowing when to call the police is important. Lè w rele polis, ou ka ede pwoteje tèt ou epi tou kontribye pou vin yon sitwayen bon. You can call the police from any phone in any place in the USA by dialing 911.

It is good to know what to do when there is an emergency. Knowing when to call the police is important. When you call the police, you can help protect yourself and also contribute to being a good citizen. You can call the police from any phone in any place in the USA by dialing 911.

It can be hard to know when to call the police for help

It can be hard to know when to call the police for help

When to call the police

When to call the police

Police are there to call in an emergency and for other reason.

Police are there to call in an emergency and for other reason.

Call the police in all of the following emergencies:

Call the police in all of the following emergencies:

 • Yon krim, sitou si se toujou nan pwogrè, tankou yon vòl oswa kanbriyolè antre
 • Yon aksidan machin, sitou si yon moun blese
 • Yon dife
 • Yon ijans medikal, tankou kriz kadyak, bay san incontrôlables, oubyen pikotman
 • Vyolans domestik oubyen mefyans pou yon timoun ki te al okipe, o oubyen seksyèlman abize
 • Yon lòt bagay ki sanble tankou yon ijans
 • A crime, especially if is still in progress, such as a theft or burglary
 • A car crash, especially if someone is injured
 • A fire
 • A medical emergency, such as heart attack, uncontrollable bleeding, or allergic reaction
 • Domestic violence or suspicion of a child being neglected, physically or sexually abused
 • Anything else that seems like an emergency

Ou kapab tou rele polis la lè pa gen aktivite sispèk:

You may also call the police when there is suspicious activity:

 • Yon moun pèdi nan kèk pa de nan katye a-sa te kapab yon siy pou moun ap eseye pou kraze nan yon kay
 • Yon moun ki tap eseye pou louvri pòt machin-sa te kapab yon siy pou moun la ap eseye vòlè yon machin
 • Someone wandering through yards in the neighborhood – this could be a sign that the person is trying to break in into a house
 • Someone trying to open car doors – this could be a sign that the person is trying to steal a car

Do not assume someone else has already called the police when something suspicious is happening. People hesitate to call the police for fear of danger or of getting involved. Sepandan, the police want to help prevent crime.

Do not assume someone else has already called the police when something suspicious is happening. People hesitate to call the police for fear of danger or of getting involved. However, the police want to help prevent crime.

Sa pou yo fè lè w rele polis

What to do when you call the police

To call the police, dial 911. Rete trankil lè rele ak bay non w, adrès, ak nimewo telefòn. If you are using a cellphone, bay leta ak vil nou rele nan. Lè sa a di moun la Poukisa n' ap rele. Follow any instructions you are given. Pa ekzanp, the dispatcher might say, “Stay on the line,” ni ni “Leave the building.

To call the police, dial 911. Remain calm when calling and give your name, address, and phone number. If you are using a cellphone, provide the state and city you are calling from. Then tell the person why you are calling. Follow any instructions you are given. For example, the dispatcher might say, “Stay on the line,” or “Leave the building.”

Si ou fè 911 pa erè, pa rakwoche paske sa te kapab fè 911 otorite yo kwè ke yon ijans vrèman yon pwofon. Alaplas de jis di moun sa a rele ou pa erè.

If you dial 911 by mistake, do not hang up because that could make 911 officials think that an emergency really exists. Instead just tell the person that you called by mistake.

What happens when you call the police

What happens when you call the police

Most American police departments have a communication center. The communication center staff reach police officers on a radio in their vehicles. Individual police officers also carry headsets, like earphones. Police cars have a computer linked to a network. The computer allows them to view vehicle information, dosye kriminèl, ak lòt enfòmasyon ki sansib.

Most American police departments have a communication center. The communication center staff reach police officers on a radio in their vehicles. Individual police officers also carry headsets, like earphones. Police cars have a computer linked to a network. The computer allows them to view vehicle information, criminal records, and other sensitive information.

Responsablite polis

Responsibilities of the police

Ofisye lalwa, oubyen ofisye polis yo, ap fè konnen pouvwa pou pèmèt Ameriken yo pou yo fè travay yo. They have wide-ranging responsibilities.

Law enforcement officers, or police officers, are given certain powers to enable them to do their work. They have wide-ranging responsibilities.

Arresting suspected criminals

Arresting suspected criminals

Lè pa gen yon rezon pou nou kwè ke yon moun ki te komèt yon krim ki grav, yon ofisye kapab pour ak arete yon moun. The powers of the law enforcement are typically enforced only in cases where the law has been broken and a suspect must be identified and apprehended. Crimes include burglary, trafik dwòg, touye moun, ak vòl. Moun ke yo kenbe la ap fè pou yon estasyon polis oubyen emprisonné selon yon kosyon.

When there is a reason to believe that a person has committed a serious crime, an officer can handcuff and arrest a person. The powers of the law enforcement are typically enforced only in cases where the law has been broken and a suspect must be identified and apprehended. Crimes include burglary, drug trafficking, murder, and robbery. The detained person will be taken to a police station or jailed depending on a bail.

Maintaining order

Maintaining order

Lè ofisye polis yo met deyò a Police kominote yo, objèktif pwensipal yo, se pou kenbe lòd. Travay yo implique pou mentni lapè epi anpeche konpòtman ki kapab enmède lòt moun. Prevention ranges from intervening in a fight to stopping loud music playing. Nan ka sa yo ke sitiyasyon an traitées ak diskresyon olye ke se te yon krim tankou. Sepandan, ka gen endividyèlman lè sitiyasyon sa yo kapab vyole lwa an.

When police officers are out policing communities, their main objective is to maintain order. Their job entails keeping peace and preventing behaviors which might disturb others. Prevention ranges from intervening in a fight to stopping loud music playing. In these cases the situation is handled with discretion rather than as a crime. However, there might be instances when these situations can violate the law.

Providing first aid, vehicle assistance, enfòmasyon touris, and public education

Providing first aid, vehicle assistance, tourist information, and public education

Ajans polis yo ki disponib l', 24 chak, Se konsa, sitwayen rele depatman lapolis pa sèlman lè nan pwoblèm nan pa te konvenyan sitiyasyon yo osi byen men lè. Kòm yon rezilta, polis sèvis ale dèyè la krim pou parèt ak machin pannes, bay enfòmasyon sou lòt ajans yo, e ede lokalize pèdi animaux ou byen.

Police agencies are available year-round, 24 hours a day, so citizens call the police department not only when in trouble but when in inconvenient situations as well. As a result, police services go beyond combating crime to assisting with vehicle breakdowns, providing information about other agencies, and helping locate lost pets or property.

Who are the police?

Who are the police?

Law enforcement is one of the three parts of the US criminal justice system.The other parts are the law courts and corrections (punishment and prisons). Law enforcement is run by several government agencies. Lòt ajans yo travay ansanm pou eseye rete krim yo. Genyen twa diferan kalite ajans yo:

Law enforcement is one of the three parts of the US criminal justice system.The other parts are the law courts and corrections (punishment and prisons). Law enforcement is run by several government agencies. Different agencies work together to try to stop crimes. There are three different types of agencies:

Federal law enforcement

Federal law enforcement

Federal means to do with the whole country, and federal agencies have authority to enforce the law all over the USA. The Department of Justice is responsible for the law at the federal level. Other agencies include the Federal Bureau of Investigation (FBI), Administrasyon pou kontwòl dwòg la (DEA), Sèvis Marshals nan Etazini, e la Federal biwo nan prizon. yo moute nan mitan lòt moun.

Federal means to do with the whole country, and federal agencies have authority to enforce the law all over the USA. The Department of Justice is responsible for the law at the federal level. Other agencies include the Federal Bureau of Investigation (FBI), the Drug Enforcement Administration (DEA), the United States Marshals Service, and the Federal Bureau of Prisons among others.

State law enforcement

State law enforcement

State agencies provide law enforcement services across their state. Devwa yo enkli envestigasyon yo ak patwouy eta – yo rele polis Deta, ni gran wout. Polis Kapitòl, lekòl campus polis, lopital polis ki lòt branch ki manevwe anba a ajans leta.

State agencies provide law enforcement services across their state. Their duties include investigations and state patrols – they may be called state police or highway patrol. Capitol police, school campus police, and hospital police are other branches that operate under the state agency.

Municipal law enforcement

Municipal law enforcement

Towns and cities have their own police departments. They work with state law enforcement to ensure safety. The biggest cities may have very large police departments with thousands of police officer. Small towns may have just a few officers.

Towns and cities have their own police departments. They work with state law enforcement to ensure safety. The biggest cities may have very large police departments with thousands of police officer. Small towns may have just a few officers.

aprann plis

Learn more

Lòt resous yo

Other resourcesThe information is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello pa bay konsèy legal, ni pa gen yonn ladan nou materyèl fèt pou menm konsèy legal. Si n' ap chache yon avoka gratis oswa a pri ki ba oswa yon èd legal, nou kapab fè pou ou jwenn gratis ak sèvis legal.

The information is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!