Ede pitit ou an nan lekòl

Kòmanse lekòl tou de eksitan tou anndan e di. W ap bezwen pou ede pitit ou an nan lekòl. Aprann kijan pou ede pitit ou nan lavi lekòl yo epi ede yo reyisi. Jwenn enfòmasyon sou leson sipò pou timoun.

ready for school

Lekol la se kote timoun ki pase le a. Yo aprann lang ak kilti nan lekol la. Li enpotan pou paran yo ede. Ou pa ka konnen Angle byen, Men gen anpil fason ou kapab ede pitit ou. Epi ou ka montre yo kijan pou ede tet yo! Men kek ide pou ede ou ede pitit ou lekol.

Konsey pou tout laj

Gen kek bagay ke paran yo kapab fe pou ede yon timoun ki gen laj.

Mande pitit ou sou santiman yo

Timoun nan lekol la pap toujou pale sou kijan li santi li. Yo ta ka gen yon tan difisil, Men yo gen dwa pa vle enkyete ou. Mande yo souvan kijan yo santi yo. Yo gen plis chans yo di ou sou pwoblem yo si ou mande.

Vizite lekol la avek pitit ou a

Li difisil pou komanse nan yon nouvo lekol. Vizite lekol la avek pitit ou a anvan premye jou lekol la. Le sa a, yo pa pral konfonn oswa pedi sou premye jou yo.

Cheche konnen sou espo ak lot aktivite

Anpil timoun nan Etazini jwe espo nan ekip. Gen lot ki rantre nan klib yo oswa jwe mizik apre lekol. Cheche konnen si pitit ou enterese nan nenpot aktivite. Espo yo ap ede kenbe yo an sante epi fe zanmi.

Achte oswa jwenn materyel

Eseye achte liv yo ak founiti pitit ou bezwen anvan lekol komanse. Si ou pa kapab peye materyel, pale avek pwofese pitit ou a. Yo pral di ou ki kote yo ka resevwa ed ak pwovisyon.

Fe onet ak pwofese

Lekol Ameriken yo sousye pou byennet timoun yo osi byen ke ak edikasyon yo. Tou, Pwofese Ameriken yo tre direk. Yo pral vle pale avek ou sou nenpot pwoblem konpotman. Pou yon timoun piti nan lekol la, yo ka pale sou kesyon yo avek ko yo. Pa ekzanp, yon pwofese lekol matenel kapab di ou pitit ou a gen pwoblem pou vant ou oswa yon gratel. Si sa fe ou alez, sonje ke pwofese a ap eseye ede pitit ou a. Ou ka sipote pitit ou a ak pwofese a pa pale onetman sou pwoblem ak jwenn solisyon.

Jwenn leson patikilye sipo

Leson pou ede elèv. Yon gran-moun, pwofesè, oubyen yon lòt elèv ka elijib pou tutor yon elèv. Elèv ou ka anmezi pou tutor lòt elèv, twò. Gen kèk lekòl ki gen pwogram apre lekòl oubyen tou pandan kèk klas yo pou elèv pran leson.

Mounn ak konpayi pwive yo tou profesè. Tuteurs ki nòmalman disponib pou nenpòt pwoblèm sijè. Prive leson patikilye anjeneral ki ap pase apre lekol epi yo pral koute lajan. Ou tou nou ka jwenn tutorat asistans gratis pou ou elèv nan yon pwogram lokal nan yon òganizasyon tou prè, kominote relijye, oubyen pwogram apre lekòl. Ka gen Oganizasyon jis pou ede refijye ak lot elev newcomer. Biwo lekol ou ka gen yon lis pwofese leson patikilye prive ak leson patikilye gratis ki tou pre. Ou ka gade tou FindHello pou pwogram nan zon ou an.

Daycare ak lekol matenel

Timoun ka komanse daycare le yo gen tibebe. Gen kek daycares ki ap pran timoun ki selman 2 mwa fin vye granmoun. Timoun yo dabitid 4 ni ni 5 ane fin vye granmoun le yo komanse. Sa a se le yo bezwen ed la.

Jwenn rad ak soulye ki fasil pou mete sou yo epi retire

Pwofese nan lekol matenel ak daycare anseye anpil timoun yo abiye ak ede yo le yo pa kapab. Le rad yo fasil pou retire, ou ap ede tou de pitit la ak pwofese.

Mete menm ore a kom lekol

Si pitit ou a pran yon kabicha oswa gen tan trankil nan lekol la, fe menm kay la. Li pral fe li pi fasil pou yo swiv woutin lekol la.

Li ansanm

Lekti se yon bon abitid pou komanse le pitit ou yo jen. Lekti ede pitit ou fe byen nan lekol la. Eseye li nan pitit ou yon fwa kek nan yon semen ak nan domi. Si ou pa konnen Angle byen, jwenn liv foto epi mande pitit ou a pou di ou sa ki ap pase nan foto yo. Ou kapab tou komanse aprann let Angle ansanm.

Lekol elemante

Pitit ou a ap komanse klas 1 laj 6. Lekol prime ak presegonde gen ladan not 1 pou 8.

Mete yon woutin pou devwa

Timoun nan peyi Etazini jwenn kek kalite devwa chak jou. Ou ta dwe ankouraje yo fe omwen yon ti kras lannwit. Si ou pa konprann sa yo ap travay sou, mande yo pou yo di ou sou li. Eseye ede yo le ou kapab.

Tcheke nan ak pwofese a

Asire ou pou ou ale nan konferans paran-pwofese pou aprann kijan pitit ou ap fe. Si ou bezwen yon tradikte, di pitit ou a mande pwofese a devan le. Ou pa bezwen pe pale ak pwofese a sou Nenpot bagay ou ta ka enkyete sou.

Kenbe lekti!

Li liv ak pitit ou yo chak jou jiskaske yo gen lekte ki pale. Si ou pa konnen Angle, ou kapab mande timoun nan pou li ale nan lang angle epi. Anpil timoun ap vle jwe jwet videyo, gade TELEVIZYON, oubyen sou medya sosyal nan laj sa a. Asire ou ke ou limite tan yo epi montre yo ke lekti enpotan.

Lekòl segondè

Timoun anjeneral komanse lekol segonde le yo 14 ni ni 15. Lekol segonde pote defi diferan.

Kontinye pale ak pitit ou a nan lekol chak jou

Nan laj sa a, pitit ou a kapab pa di ou otan ke yo te konn. Ankouraje yo pou yo pale sou sa yo ap aprann ak fason yo santi yo.

Ale nan evenman

Si pitit ou fe espo oswa aktivite, ale nan yo si ou kapab. Paran nan sipo timoun yo le yo montre. Sa ka ede ou rankontre plis moun nan kominote ou la.

Pale sou pwochen etap yo

Lekol segonde se le elev yo nan Etazini komanse planifye pou Kolej. Ankouraje pitit ou yo nan plan yo. Jwenn ed nan lekol la avek karye ak planifikasyon Kolej.

Yon ansyen chita pale newcomer sou defi yo li te fe fas le lekol komanse kom yon timoun. Li ofri kek Konsey sou fason pou ede pitit ou.

Yon not espesyal pou manman sel

Jen paran yo difisil! Ou gen dwa pa toujou konnen kisa pou ou fe le pitit nou yo grandi epi chanje. Sa a ka pi difisil pou manman sel ak laj pitit gason 17 plis. Si elev ou pap nan lekol segonde, li ka sote klas oswa kite lekol ansanm.

Veye pou siy avetisman yo. Si pitit ou a sanble deprime oswa sispann pale ak ou sou lekol, li ka febli. Kontinye poze kesyon ak pasyans pou ankouraje li pale avek ou. Rete an kontak ak pwofese li yo ak lekol li yo, ou konnen sa kap pase. Se yon pati nan travay yo pou ede ak pwoblem yo.

Si ou vreman enkyete, mande ed. Komanse avek Paran Nasyonal nimewo ed. Li te antrene moun ki ka ba ou sipo ak Konsey pa telefon nan (855) 427-2736, Lendi a Vandredi, 10 se PST 7 h PST. Li tou te gen anpil resous sou entenet.

aprann plis

Fini lekòl ak fè lajan ou GED®

Lib online GED® pweparasyon kou

Fini edikasyon ou