Ede pitit ou an nan lekòl

Kòmanse lekòl tou de eksitan tou anndan e di. W ap bezwen pou ede pitit ou an nan lekòl. Aprann kijan pou ede pitit ou nan lavi lekòl yo epi ede yo reyisi. Jwenn enfòmasyon sou leson sipò pou timoun.

ready for school

Lekol la se kote timoun ki pase le a. Yo aprann lang ak kilti nan lekol la. Li enpotan pou paran yo ede. Ou pa ka konnen Angle byen, Men gen anpil fason ou kapab ede pitit ou. Epi ou ka montre yo kijan pou ede tet yo! Men kek ide pou ede ou ede pitit ou lekol.

Konsey pou tout laj

Gen kek bagay ke paran yo kapab fe pou ede yon timoun ki gen laj.

Mande pitit ou sou santiman yo

Timoun nan lekol la pap toujou pale sou kijan li santi li. Yo ta ka gen yon tan difisil, Men yo gen dwa pa vle enkyete ou. Mande yo souvan kijan yo santi yo. Yo gen plis chans yo di ou sou pwoblem yo si ou mande.

Vizite lekol la avek pitit ou a

Li difisil pou komanse nan yon nouvo lekol. Vizite lekol la avek pitit ou a anvan premye jou lekol la. Le sa a, yo pa pral konfonn oswa pedi sou premye jou yo.

Cheche konnen sou espo ak lot aktivite

Anpil timoun nan Etazini jwe espo nan ekip. Gen lot ki rantre nan klib yo oswa jwe mizik apre lekol. Cheche konnen si pitit ou enterese nan nenpot aktivite. Espo yo ap ede kenbe yo an sante epi fe zanmi.

Achte oswa jwenn materyel

Eseye achte liv yo ak founiti pitit ou bezwen anvan lekol komanse. Si ou pa kapab peye materyel, pale avek pwofese pitit ou a. Yo pral di ou ki kote yo ka resevwa ed ak pwovisyon.

Fe onet ak pwofese

Lekol Ameriken yo sousye pou byennet timoun yo osi byen ke ak edikasyon yo. Tou, Pwofese Ameriken yo tre direk. Yo pral vle pale avek ou sou nenpot pwoblem konpotman. Pou yon timoun piti nan lekol la, yo ka pale sou kesyon yo avek ko yo. Pa ekzanp, yon pwofese lekol matenel kapab di ou pitit ou a gen pwoblem pou vant ou oswa yon gratel. Si sa fe ou alez, sonje ke pwofese a ap eseye ede pitit ou a. Ou ka sipote pitit ou a ak pwofese a pa pale onetman sou pwoblem ak jwenn solisyon.

Jwenn leson patikilye sipo

Leson pou ede elèv. Yon gran-moun, pwofesè, oubyen yon lòt elèv ka elijib pou tutor yon elèv. Elèv ou ka anmezi pou tutor lòt elèv, twò. Gen kèk lekòl ki gen pwogram apre lekòl oubyen tou pandan kèk klas yo pou elèv pran leson.

Mounn ak konpayi pwive yo tou profesè. Tuteurs ki nòmalman disponib pou nenpòt pwoblèm sijè. Prive leson patikilye anjeneral ki ap pase apre lekol epi yo pral koute lajan. Ou tou nou ka jwenn tutorat asistans gratis pou ou elèv nan yon pwogram lokal nan yon òganizasyon tou prè, kominote relijye, oubyen pwogram apre lekòl. Ka gen Oganizasyon jis pou ede refijye ak lot elev newcomer. Biwo lekol ou ka gen yon lis pwofese leson patikilye prive ak leson patikilye gratis ki tou pre. Ou ka gade tou FindHello pou pwogram nan zon ou an.

Daycare ak lekol matenel

Timoun ka komanse daycare le yo gen tibebe. Gen kek daycares ki ap pran timoun ki selman 2 mwa fin vye granmoun. Timoun yo dabitid 4 ni ni 5 years old when they start kindergarten. This is when they need the most help.

Find clothes and shoes that are easy to put on and take off

Teachers in preschool and daycare teach many children to dress and help them when they can’t. When clothes are easy to take off, you are helping both the child and teacher.

Set the same schedule as school

If your child takes a nap or has quiet time at school, do the same at home. It will make it easier for them to follow the school routine.

Read together

Reading is a good habit to start when your children are young. Reading helps your child do well in school. Try to read to your child a few times a week and at bedtime. If you do not know English well, find picture books and ask your child to tell you what is happening in the pictures. You can also start to learn English letters together.

Elementary school and middle school

Your child will start grade 1 at age 6. Elementary and middle school include grades 1 pou 8.

Set a homework routine

Children in the USA get some kind of homework every day. You should encourage them to do at least a little bit every night. If you don’t understand what they are working on, ask them to tell you about it. Try to help them when you can.

Check in with the teacher

Make sure to attend parent-teacher conferences to learn how your child is doing. If you need a translator, tell your child to ask the teacher ahead of time. Don’t be afraid to talk to the teacher about anything that you might be worried about.

Keep reading!

Read books with your children every day until they are fluent readers. If you do not know English, you can ask the child to read to you in English and translate. Many children will want to play video games, watch TV, or be on social media at this age. Make sure to limit their time and show them that reading is important.

Lekòl segondè

Children usually start high school when they are 14 ni ni 15. High school brings different challenges.

Continue to talk to your child about school every day

At this age, your child may not tell you as much as they used to. Encourage them to talk about what they are learning and how they are feeling.

Go to events

If your child does sports or activities, go to them if you can. Parents in the US support the children by showing up. This can also help you meet more people in your community.

Talk about next steps

High school is when students in the United States start planning for college. Encourage your children in their plans. Get help from the school with career and college planning.

A former newcomer talks about the challenges she faced when starting school as a child. She offers some advice about how to help your child.

A special note for single mothers

Parenting teenagers is hard! You may not always know what to do when our children grow and change. This can be hardest for single mothers with sons age 17 plis. If your student is failing in high school, he may skip classes or leave school altogether.

Watch out for warning signs. If your child seems depressed or stops talking to you about school, he may be failing. Continue to ask questions carefully and patiently to encourage him to talk to you. Stay in touch with his or her teachers and school, so you know what is going on. It is part of their job to help with problems.

If you are really worried, ask for help. Start with the National Parent Helpline. It has trained people who can give you support and advice by phone at (855) 427-2736, Monday to Friday, 10 am PST to 7 h PST. It also has many online resources.

aprann plis

Fini lekòl ak fè lajan ou GED®

Lib online GED® pweparasyon kou

Fini edikasyon ou