Kesyon sa yo pral mande nan tès sitwayènte m?

Angle touPa gen anglè

Ou vle di pou tès sitwayènte ou? Jwenn deyò sa questions ou yo pral mande nan entèvyou sitwayènte ou. Pwepare tèt ou pou tout kesyon sa ou ka pase tès sitwayènte ou.

Are you getting ready for your citizenship test? Find out what questions you will be asked in your citizenship interview. Prepare yourself for all the questions so that you can pass your citizenship test.

sitwayènte entèvyou
Photo koutwazi nan USCIS
citizenship interview
Photo courtesy of USCIS

Sitwayènte entèvyou tès ki 3 plizyè kalite kesyon:

The citizenship test interview has 3 different kinds of questions:

 • Kèk yo kesyon sou ou
 • Kèk yo kesyon tès lekti ou ak ekri
 • Kèk yo kesyon tès ou konnen a nan Etazini
 • Some are questions about you
 • Some are questions that test your reading and writing
 • Some are questions that test your knowledge of the United States of America

All these types of questions are also testing your English skills, Se konsa eseye reponn klèman. Sèvi ak pawòl ki montre ou konprann zafè.

All these types of questions are also testing your English skills, so try to answer clearly. Use words that show you understand the question.

Anvan ou ale nan entèvyou sal

Before you go in to the interview room

Lè li pa nan tan pou Randevou, ofisye USCIS a va soti pou sal pou tann pou ou. Ofisye a va rele non ou, lè sa a prezante tèt ou. Ofisye a kapab mande w, “Komon ou ye?” Malgre li pa ofisyèl tès ou ankò, ofisye a deja pèlen aptitid lang Angle ou. Se konsa ou p'ap vle di yon bagay tankou, “mwen byen, Mesi. Komon ou ye?” Lè sa a, nou pral swiv ofisye a nan sal entèvyou sitwayènte.

When it is time for your appointment, the USCIS officer will come out to the waiting room to get you. The officer will call your name and then introduce himself or herself. The officer may ask you, “How are you?” Although it is not your official test yet, the officer is already testing your English language skills. So you will want to say something like, “I am well, thank you. How are you?” Then you will follow the officer to the citizenship interview room.

Kesyon an premye nan tès sitwayènte ou

The first question in your citizenship test

Pa tout keksyon nan entèvyou ou pral ekzakteman menm ak kesyon tout lòt bagay an. Men, anvan kesyon an toujou va menm bagay la tou. Anvan ou menm chita, ofisye USCIS a ap mande w pou yon angajman pou di verite a. Li va fè, “Èske ou yo sèmante oubyen afime ke deklarasyon yo, ou pral fè jodi a pwal verite a, tout verite, ak anyen men se verite a?”

Not all questions in your interview will be exactly the same as everyone else’s questions. But the first question will always be the same. Before you even sit down, the USCIS officer will ask you for a promise to tell the truth. He or she will say, “Do you swear or affirm that the statements you will give today will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth?”

Ou ta dwe reponn, “wi mwen vle.”

You should answer, “I do.”

Kesyon ki gen rapo ou

Questions about you

Pandan sitwayènte sonde, ofisye a ap fè si ke enfòmasyon ou verite, se kòrèk. Li ap mande anpil kesyon sou enfomasyon sou aplikasyon ou an (Fòm N-400).

During the citizenship test, the officer is making sure your information is true and correct. He or she will ask lots of questions about the information on your application (Form N-400).

The officer will ask about your background. He or she may also ask questions that were pa on the application form.

The officer will ask about your background. He or she may also ask questions that were not on the application form.

Isit la se yon kalite kesyon ki ta ka mande w:

Here are some types of questions you might be asked:

 • Ou vòltije aletranje depi ou te ranpli fòm ou soti?
 • Te ou tout tan tout tan marye ak devan? Èske ou te divòse?
 • Èske ou tout tan tout tan te komèt yon krim? Èske ou gen yon dosye kriminèl?
 • Òganizasyon ki fè ou fè pati pou yo?
 • Èske ou yo sèmante fidèlite Ozetazini? (Èske ou pwomèt tou pou yo fè yon bon sitwayen?)
 • Eske ou tout tan tout tan te sèvi nan lame a? Si nou te mande pou sèvi nan lame a pa pou anwole, ta ou?
 • Have you traveled abroad since you filled out your form?
 • Were you ever married before? Have you been divorced?
 • Have you ever committed a crime? Do you have a criminal record?
 • What organizations do you belong to?
 • Do you swear allegiance to the United States? (Do you promise to be a good citizen?)
 • Have you ever served in the military? If you were required to serve in the military by draft, would you?

Pa bliye! Ofisye a an, k'ap sonde nou Anglè an menm tan. Reponn klè, montre ou konprann. Si ou pa konprann, m pa pi mal pou di li se, “Mwen regrèt sa – a ou ka repete kesyon, Souple?”

Don’t forget! The officer is testing your English at the same time. Answer clearly and show that you understand. If you don’t understand, it’s okay to say, “I’m sorry – will you repeat the question, please?”

Lè kesyon ki te fini, ofisye a ap mande w pou l siyen dokiman yo li te ranpli nan.

When the questions are finished, the officer will ask you to sign the documents he or she filled in.

Kesyon ki tès ou aptitid lekti

Questions that test your reading skills

Ofisye a pral montre w yon santans pou li. Si ou kapab li li kòrèkteman, ou te pase tès lekti a. Si ou ka pwan li mal, n' a jwenn de plis tente nan lekti yon santans. Ou ase. yo bezwen pou jwenn yon keksyon lekti dwat nan twa efò.

The officer will show you a sentence to read. If you read it correctly, you have passed the reading test. If you get it wrong, you will get two more tries at reading a sentence. You only need to get one reading question right out of the three tries.

A lekti lis kèk mo ap ede ou pou lekti Anglè pati nan tès sitwayènte li montre ke sa yo pral mande w pou li etid (n).

The reading vocabulary list will help you study for the English reading part of the citizenship test It shows the words you will be asked to read.

Kesyon ki tès aptitid ekri ou

Questions that test your writing skills

Va gen yon kout nan ekri pou sitwayènte tès ki pral tès aptitid ekri ou. Ofisye a pral di w yon santans pou ekri. Si ou ka ekri li kòrèkteman, ou te pase tès ekri a. Si ou ka pwan li mal, n' a jwenn de plis tente nan ekri yon santans. Nou sèlman bezwen pou yo ekri yon bagay kòrèk santans pou yo pase tès ekri a.

There will be a short written part to the citizenship test that will test your writing skills. The officer will tell you a sentence to write down. If you write it correctly, you have passed the writing test. If you get it wrong, you will get two more tries at writing a sentence. You only need to write one correct sentence right to pass the writing test.

A ekri kèk mo lis ap ede ou pou pòsyon ekri Angle tès natiralizasyon a etid (n). Li montre ke sa yo pral mande w pou yo ekri.

The writing vocabulary list will help you study for the English writing portion of the naturalization test. It shows the words you will be asked to write.

Kesyon ki gen rapo a nan Etazini

Questions about the United States

W ap gen pou fè yon analiz sou nou istwa ak gouvènman an, ak sivik. Pandan egzamen sa a, se pou ou reponn 6 anke 10 kesyon ki gen rapo a nan Etazini, kòrèkteman. Kesyon ak repons ki pale. Ofisye a pral di w si nou reponn kòrèk ou non. Yon sèl fwa ou reponn 6 kesyon kòrèkteman, ofisye a pral kanpe ap mande kesyon e li di ou sa ou te pase sa pati nan tès lan.

You will also have to take a test on US history and government, and civics. During this exam, you must answer 6 out of 10 questions correctly about the USA. The questions and answers are spoken. The officer will tell you if your answer is correct or not. Once you have answered 6 questions correctly, the officer will stop asking questions and tell you that you’ve passed that part of the test.

Se isit la yon lis la 100 kesyon ofisyèl ou ka rale dosye. Ofisye a ap chache 10 kesyon sou lis la. Kèk repons, tankou non pwezidan an, ka chanje pa lè ou pran tès ou. Ou kapab tou koute, wi pou tout 100 kesyon ak repons nan yon albòm li ki anrejistre nan uscis.gov. Oubyen ou kapab li yo nan lòt lang.

Here is a list of the 100 official questions you can download. The officer will pick 10 questions from the list. Some of the answers, such as the name of the president, may change by the time you take your test. You can also listen to the 100 questions and answers in a recording from uscis.gov. Or you can read them in other languages.

Gade yon videyo sou natiralizasyon USCIS la fè entèvyou ak

Watch a video about the USCIS naturalization interview

aprann plis

Learn moreEnfòmasyon nan paj sa a soti. USCIS ak lòt sous ou konfye. Li fèt pou gid ak à kòm souvan ke posib. USAHello pa bay konsèy legal, ni pa gen yonn ladan nou materyèl fèt pou menm konsèy legal. Si n' ap chache yon avoka gratis oswa a pri ki ba oswa yon èd legal, nou kapab fè pou ou jwenn gratis ak sèvis legal.

The information on this page comes from USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Pase tès sitwayènte ou!

Sitwayènte online lib pweparasyon klas

Kòmanse nan klas a kounye a
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!