Kouman ranpli aplikasyon pou Kolej ou

Angle touPa gen anglè

Ale nan Kolej se yon etap enteresan nan lavi, Men gen anpil pou nou fe. Li enpotan pou ou fe yon bon aplikasyon pou Kolej. Li sou kondisyon Kolej, kalite Kolej, ak kijan pou ranpli yon aplikasyon pou Kolej.

Going to college is an exciting step in life, but there is a lot to do. It is important that you makes a good college application. Read about college requirements, types of college, and how to fill out a college application.

How do I apply for college

How do I apply for college

Nan Etazini, moun konn di “kolèj” ni ni “lekòl” pou inivesite ak lot edikasyon apre lekol segonde. Jwenn nan Kolej se yon pwosesis long. Ou ka ogmante chans ou pa etidye difisil epi yo ap aktif nan lekol segonde. Menmsi ou se yon gwo elev epi ou te fe byen nan aktivite yo, ou toujou bezwen fe yon bon aplikasyon pou Kolej. Se yon pwosesis long. Premye ou dwe evalye ki kalite Kolej oswa inivesite ou vle ale nan. Fe pasyan epi pou yo jwenn enfomasyon an dwa pare. Li pral ede ou jwenn nan lekol la ou vle.

In the USA, people often say “college” or “school” for university and other education after high school. Getting into college is a long process. You can increase your chances by studying hard and being active in high school. Even if you are a great student and have done well at activities, you still need to make a good college application. It is a long process. First you must figure out what kind of college or university you want to attend. Be patient and get the right information ready. It will help you get into the school you want.

Komanse prepare nan lekol segonde

Start preparing in high school

Komanse prepare pandan ou nan lekol segonde. Bagay ki pi enpotan se jwenn bon not nan lekol segonde. Ou ta dwe patisipe nan aktivite siplemante, twò. Sa vle di klib, espò yo, ak plis klas. Kolej pral gade tou travay volonte ou. Yo vle konnen ou se “byen awondi”. Sa vle di ou gen sikse nan anpil bagay, pa jis lekol.

Start preparing while you are in high school. The most important thing is to get good grades in high school. You should take part in extra activities, too. This means clubs, sports, and extra classes. Colleges will also look at your volunteer work. They want to know that you are “well rounded”. This means that you are successful in many things, not just school.

Kolej admisyon kondisyon

College admission requirements

Yo dwe admet nan yon Kolej de ane, kat ane kolèj, oswa inivesite, ou ap bezwen yon diplom lekol segonde. Si ou pa t gradye nan lekol segonde, ou kapab pran yon equivalency lekol segonde nan tes olye. Sa a se yon tes long sou tout sije yo diferan anseye nan lekol la. Si ou pase, li montre ou gen ase edikasyon pou ale nan Kolej.

To be admitted to a two-year college, four-year college, or university, you will need a high school diploma. If you did not graduate from high school, you can take a high school equivalency test instead. This is a long test about all the different topics taught in school. If you pass, it shows you have enough education to go to college.

Ou kapab touche diplom nan lekol segonde equivalency ou (rele® oswa Himete oswa TASC) nan Kolej kominote. Ou kapab ale nan klas Aswe pou imigran ak refijye yo, oubyen pran gratis klas preparasyon an.

You can earn your high school equivalency diploma (called GED® or HiSET or TASC) at community colleges. You can also go to evening classes for immigrants and refugees, or take our free GED preparation class.

Ki kalite Kolej mwen ta dwe aplike pou?

Which type of college should I apply for?

Gen anpil opsyon Kolej yo chwazi nan. Ki kote ou prale ap depann de sa ou vle etidye ak konbyen lajan ou ka pase. Ou ap bezwen reflechi sou si ou vle deplase oswa rete avek fanmi ou.

There are many college options to choose from. Where you go will depend on what you want to study and how much money you can spend. You will need to think about if you want to move or stay with your family.

Kolej kominote

Community college

Kolej kominote konsantre sou ladres karye. Elèv ki diplome nan kolèj kominotè souvan resevwa sètifika oswa patnè degre. Asosye degre pran alantou de ane nan etid. Kolej kominote yo kapab ede elev yo jwenn ladres enpotan pou komanse yon sevis ki ap viv. Sa vle di nenpot travay ki peye ase lajan pou moun. Sale ki ap viv tou vle di ou pa ta bezwen de travay oswa ed nan men gouvenman an. Gen kek Kolej kominote ki gen pwogram pou ede elev yo transfere nan Kolej kat ane yo.

Community colleges focus on career skills. Students who graduate from community colleges often receive certificates or associate degrees. Associates degrees take around two years of study. Community colleges can help students gain important skills to begin careers offering a living wage. This means any jobs that pay enough money for people. Living wage also means you would not need two jobs or help from the government. Some community colleges have programs to help students transfer to four-year colleges.

Kolej kominote yo pi piti pase inivesite. Yo nan tou de ti bouk ak gwo vil. Kolej kominote yo kite elev yo ale nan tan. Yo tou pi bon mache pase inivesite.

Community colleges are smaller than universities. They are in both small towns and big cities. Community colleges let students attend part-time. They are also cheaper than universities.

Kolej ak inivesite

College and university

Anpil Ameriken ale nan yon Kolej kat ane apre yo fin fe lekol segonde. Yon inivesite se yon Kolej ki ofri pa selman bakaloreya (bakaloreya) degre men pos-gradye degre tou (met la oswa PhD). Degre bakaloreya a ak met la pral ede ou jwenn yon pi bon travay le ou gradye.

Many Americans go to a four-year college after they finish high school. A university is a college that offers not just undergraduate (bachelor’s) degrees but post-graduate degrees too (master’s or PhD). Bachelor’s and master’s degrees will help you get a better job when you graduate.

Kolej kat ane ak inivesite yo pi Red yo ka resevwa nan pase Kolej kominote. Ou pral oblije pase tes pou antre. Tes ki pi komen ou bezwen pase rele CHITA. Li teste lekti ou, ekri, ak kapasite matematik.

Four-year colleges and universities are harder to get into than community colleges. You will have to pass tests to enter. The most common test you need to pass is called the SAT. It tests your reading, writing, and math skills.

Piblik ak prive

Public and private

Kolèj kapab swa prive oubyen piblik lekòl. Kolej prive koute anpil plis lajan pase Kolej piblik. Sepandan, yo ka gen plis lajan bousdetid ki disponib tou. Yo gen pi piti klas konsa elev yo jwenn pale ak pwofese plis.

Colleges can be either private or public schools. Private colleges cost a lot more money than public colleges. However, private colleges may also have more scholarship money available. They have smaller classes so students get to talk to teachers more.

Kouman pou aplike pou epi ranpli aplikasyon pou Kolej

How to apply and fill out college applications

Ou ka komanse ranpli aplikasyon pou Kolej nan oktob ane a anvan ou vle komanse Kolej. Aplikasyon pou Kolej bezwen fini pa janvye. Li pran yon tan long ranpli aplikasyon yo. Ou ta dwe komanse byen bone epi ranpli 6 pou 8 aplikasyon.

You can start filling out college applications in October the year before you want to start college. College applications need to be finished by January. It takes a long time to fill out applications. You should start early and fill out 6 to 8 applications.

Aplikasyon pou Kolej koute $40 chak, Se konsa selman aplike nan lekol ou vreman tankou. Kolej ki konnen pou gen pi bon edikasyon an kapab tre konpetitif. Sa vle di ke anpil elev aplike men pifo pa jwenn nan. Si ou ap aplike nan lekol tre konpetitif, ou kapab vle aplike pou kek lekol ki fasil pou rantre nan. Sa a se nan ka ou pa jwenn nan premye chwa ou yo.

College applications cost about $40 each, so only apply to schools you really like. Colleges that are known for having the best education can be very competitive. This means that many students apply but most don’t get in. If you are applying to very competitive schools, you may want to apply to some schools that are easy to get into as well. This is in case you do not get into your first choices.

Si ou konnen ki Kolej ou vle ale, ou ka gade sou sit entenet li yo aprann sou fason pou aplike pou. Se sa ou bezwen:

If you know which college you want to attend, you can look on its website to learn about how to apply. This is what you need:

  • Yon fom aplikasyon ranpli sou entenet
  • Yon deklarasyon pesonel: sa se yon redaksyon sou Poukisa ou vle ale nan lekol sa a. Li se tou yon chans pale sou konpetans ou ak not.
  • De oswa plis let nan rekomandasyon: nan pwofese yo oswa moun ou te travay pou. Let sa yo ap di Poukisa lekol la dwe fe ou nan.
  • Lekol segonde transcripts
  • Not tes yo: pou inivesite, ou ap bezwen pran yon tes CHITA oswa ACT. Sa yo se tes sou tout sije ou te aprann nan lekol la. Yon bon not ap ede ou jwenn nan Kolej
  • A filled-out online application form
  • A personal statement: this is an essay about why you want to go to this school. It is also a chance to talk about your skills and grades.
  • Two or more letters of recommendation: letters from teachers or people you have worked for. These letters will say why the school should let you in.
  • High school transcripts
  • Test scores: for university, you will need to take an SAT or ACT test. These are tests on all the subjects you learned in school. A good score will help you get into college

Si ou jwenn nan

If you get in

Ou pral jwenn yon let oswa yon imel di ou te resevwa nan. This will happen between March 1st and May 1st. If you got into more than one school, you will have to decide where to go. Think about costs, kote yo ye, and how good the education is. Tell the schools yes or no as soon as you can. Some students get on waiting lists, which means they will only get a spot if someone else doesn’t want theirs. Replying early will help the other students (or you) know if they can go to that school.

You will get a letter or email telling you got in. This will happen between March 1st and May 1st. If you got into more than one school, you will have to decide where to go. Think about costs, location, and how good the education is. Tell the schools yes or no as soon as you can. Some students get on waiting lists, which means they will only get a spot if someone else doesn’t want theirs. Replying early will help the other students (or you) know if they can go to that school.

If you don’t get in

If you don’t get in

Some students do not get into college the first year they apply. If you do not get in, there are options.

Some students do not get into college the first year they apply. If you do not get in, there are options.

Some colleges offering rolling admissions. This means that they do not accept all the students at one time. Alaplas de, they accept students one at a time until all the spots are gone. If there are spots left, you can apply to these schools in the late spring or summer.

Some colleges offering rolling admissions. This means that they do not accept all the students at one time. Instead, they accept students one at a time until all the spots are gone. If there are spots left, you can apply to these schools in the late spring or summer.

You might decide to take a year off and work to save money. You will have time to research colleges and decide where you want to apply next year. You can also try to get an internship or do volunteering in the field you are interested in. An internship is an unpaid job. This experience will help you get in the next time they apply.

You might decide to take a year off and work to save money. You will have time to research colleges and decide where you want to apply next year. You can also try to get an internship or do volunteering in the field you are interested in. An internship is an unpaid job. This experience will help you get in the next time they apply.

Applying for college can be a long process. Take it step by step. Even if you or your child don’t get in, there are other options.

Applying for college can be a long process. Take it step by step. Even if you or your child don’t get in, there are other options.

aprann plis

Learn more

Lòt resous yo

Other resources

Fini lekòl ak fè lajan ou GED®

Lib online GED® pweparasyon kou

Fini edikasyon ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!