Konpitè travay ak endistri teknoloji a

Angle touPa gen anglè

Aprann sou teknoloji endistri yo ak plizyè kalite travay konpitè. Lire sou karyè diferan chemins ou ka pran nan enfòmasyon teknoloji. Chèche konnen ki antrènman ou grangou ak kote pou yo kòmanse chache travay.

Learn about the technology industry and different kinds of computer jobs. Read about the different career paths you can take in information technology. Find out what training you need and where to start your job search.

dan deyò fanm ap travay nan konpitè travay

smiling woman working at computer job

Teknoloji se yon moun nenpòt moun itilize pou fè travay yo. Jodia, ki pi enpòtan nan yon moun nan prèske chak bagay se konpitè a. Si ou ka sèvi ak yon moun enpòtan sa a, ou ka jwenn yon travay. Genyen anpil travay konpitè pou etablisman travayè. Travay yo sipèpoze ansanm ak tout lòt endistri, sòti de sante pou bon Akèy pou manifakti. Tout endistri yo sa yo bezwen moun ak aptitid konpitè.

Technology is any tool people use to do their work. Today, the most important tool in almost every business is the computer. If you can use this important tool, you can find a job. There are many computer jobs for skilled workers. The jobs overlap with every other industry, from health to hospitality to manufacturing. All these industries need people with computer skills.

Ki travay nan konpitè?

Which computer job?

Konpitè travay souvan yo rele enfòmasyon teknoloji (LI). Yon li pwofesyonèl ka swiv chemins diferan anpil:

Computer jobs are often called information technology (IT). An IT professional can follow many different paths:

 • Codage ak pwogramasyon -les ekri kòd ki se dèyè tout pwogram. Sa se bon kote pou yo kòmanse paske antrènman ki fasil disponib genyen anpil travay D'.
 • Web devlope -jou sa yo, chak bagay bezwen yon sit entènèt. Sa se yon bon travay si ou vle pou yo travay pou tèt ou.
 • Responsab yon pwojè – pwojè administratè yo reyini ansanm ak fasilite ekip de divès pwofesyonèl li. Yo ede yo pou yo travay ansanm san pwoblèm pou yon pwojè/objektif. Aprann kijan pou yo tounen yon jeran pwojè li.
 • Analytics ak done -pi plis biznis yo kap itilize done pou fè lajan. Yon syantis done analyse done pou pwodwi enfòmasyon ki ka itil pou biznis yo.
 • Sekirite -done ak sistèm sekirite ki enpòtan pou biznis ki pi fò. Li se yon jaden ki grandi nan bwat tou pwepare.
 • Administratè -Espesyalis li ak rezo administratè yo responsab pou kenbe sistèm yon konpayi ap travay. Yo pou pi si rezo a konekte ak fè anplwaye ki bezwen.
 • Teknisyen enfòmasyon sante (FRAPE) -sante enfòmasyon teknisyen sove digital dosye medikal, byen mezire, ak a jou. Aprann kijan pou yo tounen yon teknisyen enfòmasyon sante.
 • Lojisyèl devlope -fè aplikasyon pou (applications) pou tout moun ka sèvi ak, ni vye koutim pwogram pou yon biznis. Jwèt ak lòt aplikasyon pou smartphones kap Kiltive jaden.
 • Coding and programming –­ programmers write the code that is behind every program. This is good place to start because training is easily available and there are lots of entry-level jobs.
 • Web developer – these days, every business needs a website. This is a good job if you want to work for yourself.
 • Project manager – project managers bring together and facilitate teams of diverse IT professionals. They help them to work together efficiently toward a project/goal. Learn how to become an IT project manager.
 • Analytics and data – more and more businesses use data to make money. A data scientist analyzes data to produce useful information for businesses.
 • Security – data and system security is important to most businesses. It is a fast-growing field.
 • Administrator – IT specialists and network administrators are responsible for keeping a company’s system working. They make sure the network is connected and doing what employees need.
 • Health information technician (HIT) – health information technicians keep digital medical records safe, accurate, and up to date. Learn how to become a health information technician.
 • Software developer – making applications (apps) that everyone can use or custom programs for one business. Games and other applications for smartphones are growing fields.

Èske konpitè travay ak enfòmasyon teknoloji a bon travay pou m?

Are computer jobs and information technology the right job for me?

Konpitè teknoloji se yon gwo jaden pou jwenn travay paske konpitè aptitid nan anwo nan syèl la mande pou tout anplwayè. Men, se pa tout moun ki vle pou yo travay sou yon òdinatè. Pran yon tès evalyasyon ak pwòp tèt ou nan careeronestop.org

Computer technology is a great field for finding jobs because computer skills are in high demand by employers. But not everyone wants to work on a computer. Take a self-assessment test at careeronestop.org

Gade yon asistan pwogram odinate pale sou travay li

Watch a computer program assistant talk about his job

Ki kote mwen kòmanse?

Where do I start?

Pou travay li trè kalifye, Pifò travay yo ap chèche pou eksperyans ak yon degre. Men te gen anpil nivo korije sa yo pran tan mwens e ki legal pi aksèsib pou newcomers.

For highly skilled IT jobs, most employers will look for experience and a degree. But there are many levels of training that take less time and are more accessible to newcomers.

Aprann sou liy

Learn online

 • Code Academy – learn coding on an easy, free platform
 • FreeCodeCamp.org – another free site that offers certification and teaches you programming by building projects for non-profits. You can join a group in your city to collaborate with people near you.
 • Khan Academy – all kinds of free classes, including many computer programming classes
 • How to get hired in web development – a short course from the Odin Project

Jwenn yon klas tou pre w

Find a class near you

Anpil kolèj kominotè yo ofri antrene klas konpitè a pri ki ba. Yo ka fè klas espesyalman pou newcomers ak elèv k ap aprann. Jwenn yon kolèj nan kominote w tou pre w.

Many community colleges offer low-cost computer training classes. They may have classes especially for newcomers and English learners. Find a community college near you.

 • Code.org gen yon bazdone nan klas codage lokal. Sit la tou ki codage jwèt, ekzèsis yo aprann ak edikasyon resous pou tout laj.
 • Code.org has a database of local coding classes. The site also features coding games, learning exercises and educational resources for all ages.

E si mwen menm ki deja kalifye nan lòt peyi?

What if I am already qualified in another country?

Si ou gen teknoloji kalifikasyon oubyen yon degre nan Enfòmatik, Upwardly mondyal imigran ki ede otorize travay, refijye yo, asylees, ak viza titulaires rekòmanse carrières pwofesyonèl yo nan Etazini.Ki lòt bagay mwen bezwen?

If you have technology qualification or a degree in computer science, Upwardly Global helps work-authorized immigrants, refugees, asylees, and visa holders restart their professional careers in the United States.What else do I need?

Kòmanse chache travay

Start your job search

Isit la se yon fason pou yo kòmanse chache travay:

Here are some ways to start your job search:

 • Sèvi ak sant lokal travay ou: gouvènman an travay sant sa yo nan chak vil yo gratis. Yo ofri konsèy, yo fè yon lis travay lokal. Yo ede reprend ak aplikasyon pou travay. Yo ka marye ou pou antrènman travay ak edikasyon. Jwenn sant travay ki pi pre.
 • Jwenn travay indépendants: mete tèt ou sou Upwork, yon sit entènèt pou indépendants ap travay sou liy.
 • Gade online: Dés se nan konpitè teknoloji travay ki gen enfòmasyon teknoloji, lojisyèl, gwo teknoloji, sekirite ak biotech.
 • Jwenn teknoloji kou nan zòn ou a, ale nan Launchcode
 • Tcheke sit wèb konpayi yo ou ta vle pou yo travay pou
 • Aprann sou a plizyè chemins karyè li
 • Use your local employment center: government employment centers in every city are free. They offer advice and keep a list of local jobs. They help with resumes and job applications. They can connect you to job training and education. Find your nearest employment center.
 • Get freelance jobs: put yourself on Upwork, a website for freelancers working online.
 • Look online: Dice specializes in computer technology jobs including information technology, software, high tech, security and biotech.
 • Find tech courses in your area and online at Launchcode
 • Check the websites of companies you would like to work for
 • Learn about the various career paths in IT

aprann plis

Learn more

Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!