Ekri yon let kouvri pou aplikasyon pou travay

Angle touPa gen anglè

Kreye yon let kouveti pou yon aplikasyon travay enpotan. Li ba ou yon chans pale sou Poukisa ou se bon pou travay la. Lire 7 Konsey ki ap ede ou ekri yon gwo let kouveti.

Creating a cover letter for a job application is important. It gives you a chance to talk about why you are good for the job. Read 7 tips that will help you write a great cover letter.

Learn how to write a cover letter for a job application

Learn how to write a cover letter for a job application

Pwosesis la nan ekri yon let kouvri ka konfizyon. Lèt kouvèti a ban nou yon chans pou yo pale sou ou kapasite ak réalisations an plis detay. Men 7 Konsey sou fason yo ekri yon let kouveti ekselan.

The process of writing a cover letter may be confusing. The cover letter gives you a chance to talk about your skills and achievements in more detail. Here are 7 tips about how to write an excellent cover letter.

1. Sevi ak foma a menm pou let kouvri ou a kom rezime ou

1. Use the same format for your cover letter as your resume

Lèt kouvèti a pou yon aplikasyon pou travay ak vite ta dwe genyen kèk menm lajè klavye a ak stil. Ki pa gen parèy yo (mache epi paj la) yo ta dwe menm tou. Ou kapab sèlman koupe e pat an tèt pati nan a vite (lento) sa gen ladann enfòmasyon kontak ou.

The cover letter for a job application and resume should have some the same font size and style. The margins (spaces on the side of the page) should be the same too. You can just cut and paste the top part of the resume (header) that includes your contact information.

2. Pa repete rezime ou nan let kouvri ou

2. Don’t repeat your resume in your cover letter

Pa sevi ak mo yo egzak menm jan ak rezime ou. Sa a se kapab droit pou li pou tout anplwayè. Alaplas de, di rakonte yon oswa plis detay sou yon rekò. Yon egzanp ta dwe yon boulèt sou vite ou menm ki di sa ou te fè kontab nan konpayi laj ou. Ou ka chwazi pou di istwa yon lè ou bay yon erè kontab ak lajan konpayi a sere.

Do not use the exact same words as in your resume. This can be boring to read for employers. Instead, tell a story or more detail about an achievement. An example would be a bullet on your resume that says you did accounting at your old company. You could choose to tell a story about the time you fixed an accounting mistake and saved the company money.

3. Pa pale sou sa ou pa gen

3. Don’t talk about what you don’t have

Pa gen moun ki tout teknik sa ekri nan yon travay dekri teren. Si ou gen 80%, ou se yon bon kandida. Pa janm mansyone ke nou ap manke yon teknik. Alaplas de, sou sa ou bon nan.

Nobody has every skill that is written in a job description. If you have 80%, you are a good candidate. Never mention that you are lacking a skill. Instead, focus on what your are good at.

4. Sevi ak let kouvri ou pou di Poukisa ou renmen konpayi an

4. Use your cover letter to say why you like the company

Li enpòtan pou travay la santi sa ou vle li toutbon pou yo travay pou yo. Si ou jis te twouve sou liy pozisyon an, ale nan sit entènèt yo. Li a "de" seksyon epi aprann sa yo pwodwi oswa travay se. Gade yo seksyon "misyon an ak vizyon". Sa se kote konpayi yo pale osijè objektif yo ak sa ki enpòtan pou konpayi yo. Chwazi yon bagay ke ou renmen sou konpayi an ak mansyone li nan fen let la kouvri.

It is important that the employer feels that you really want to work for them. If you just found the position online, go to their website. Read the “about” section and learn about what their product or work is. Look at their “mission and vision” section. That is where companies talk about their goals and what is important to their company. Pick out something that you like about the company and mention it at the end of the cover letter.

5. Pale sou tèt ou ansanm ak ekip la

5. Talk about yourself and not the team

Anpil valè peyi yo ke yon pati de yon kominote oswa yon ekip. Sepandan, USA a se yon peyi individualistic. Sa vle di anplwayè Ameriken vle tande sou kisa ou fòs espesyal. Sèvi ak pawòl "Mwen" olye ke "nou" pou enpresyone anplwayè a fèt. Li ka santi yo difisil men pral tounen vin pi fasil ak pratik.

Many countries value being a part of a community or team. However, the USA is an individualistic country. This means American employers want to hear about what your specific strengths. Use the word “I” instead of “we” to impress the employer. It may feel difficult but will become easier with practice.

6. Fè kèk rechèch

6. Do some research

W ap bezwen pou yo ekri konpayi an kontakte enfòmasyon sou kouvèti lèt nou pou yon aplikasyon pou travay. Yonn nan bagay sa yo ki bon pou konnen se konsa yo rele direktè embauche. Youn le kon sa, li ekri sou li a dekri nan travay teren. sinon, gade anlè/anwo konpayi an LinkedIn, ki se yon kote ki gen pou travay, en. Si ou pa jwenn li, mete l' nan lèt nou kouvèti. Li pwal montre anplwayè a fèt pou nou swiv detaye, fè travay ki diplis.

You will need to write the company contact information on your cover letter for a job application. One of the things that is good to know is the hiring manager’s name. Sometimes, it is written on the job description. If not, look up the company on LinkedIn, which is a site for job networking. If you find it, put it in your cover letter. It will show the employer that you pay attention to detail and do extra work.

7. Mansyone sa fè ou diferan

7. Mention what makes you different

La se yon bon chans anpil moun te aplike pou travay ou vle. Yon lèt kouvèti se chans ou genyen pou di sa fè ou diferan. Ou ta dwe pale sou kouman aptitid ou ka ede òganizasyon an. Pa ekzanp, kom yon imigran, ou pale yon lòt lang. Sa ki enpòtan paske anpil konpayi yo gen divès anplwaye yo oswa biwo yo nan lòt peyi. Ou tou pou fè oubyen w ap travay a ak moun ki soti nan diferan reyinifikasyon. Asire w remake sa.

There is a good chance many people applied for the job you want. A cover letter is your chance to say what makes you different. You should talk about how your skills can help the organization. For example, as an immigrant, you speak another language. This is important because many companies have diverse employees or offices in other countries. You also may have worked or volunteered with people from different cultures. Make sure to mention this.

Sou nou an let kouvri egzanp paj, ou kapab jwenn egzanp pou bon let kouvri. Ou pral we yon let echantiyon pou yon travay antre-nivo ak yon let echantiyon pou yon travay pwofesyonel. Ou yo pral kapab download egzanp nan tou de let nan pawol ak chanje yo nan kostim aplikasyon pwop ou a.

On our cover letter examples page, you can find examples of good cover letters. You will see a sample letter for an entry-level job and a sample letter for a professional job. You will be able to download examples of both letters in Word and change them to suit your own application.

aprann plis

Learn more

Fini lekòl ak fè lajan ou GED®

Lib online GED® pweparasyon kou

Fini edikasyon ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!