Kilti kè sote/kase

Angle touPa gen anglè

Menm jan ou yo adapte pou yon nouvo kilti, ou mèt ale nan diferan de règ kote w divès jan. Part of the process is known as “kilti pran tranble byen fò.” Understanding about culture shock will help you accept the feelings and make it easier to adjust.

As you adjust to a new culture, you may go through different periods where you feel different ways. Part of the process is known as “culture shock.” Understanding about culture shock will help you accept the feelings and make it easier to adjust.

Culture shock infographic
Image courtesy of the Cultural Orientation Resource Center
Culture shock infographic
Image courtesy of the Cultural Orientation Resource Center

The picture above shows how people feel as they go through the stages of cultural adjustment. An n gade estaj an plis detay.

The picture above shows how people feel as they go through the stages of cultural adjustment. Let’s look at the stages in more detail.

1. Faz lin de myèl la

1. The honeymoon phase

Lè ou fèk rive nan Etazini, ou ka santi bon ak eksitan. Nou ka gen anpil bi ak Ekspektasyon pou sa ki pwal pase nan nou viv yon lòt jan. Ou te pwobableman te ap tann pou l vini pou Amerik pou yon bon bout tan. You may have heard lots of great things about the USA. Nou espere ke ou prese jwenn yon bon travay, gen yon bèl kay, and earn English. Ou ka pa anlè pa atè, Men, ou gade an navan pou tout lòt bagay nan Amerik lan.

When you first arrive in the USA, you may feel happy and excited. You may have lots of goals and expectations for what will happen in your new life. You have probably been waiting to come to America for a long time. You may have heard lots of great things about the USA. You expect that you will quickly get a good job, have a nice house, and earn English. You may be nervous, but you look forward to all the new things in America.

2. A faz kilti kè sote/kase

2. The culture shock phase

Pandan peryòd tan sa a, ou kapab kòmanse santi gonfle/chaje ak lapenn. Ou kapab kòmanse santi move. Ou te ka santi la perèz, ni manke vrèman kay peyi w.

During this time period, you may start to feel upset and sad. You may start to feel angry. You might feel scared or really miss your home country.

Si ou pa pale anglè, faz kilti pran tranble byen fò a dire yon bon bout tan. Pou ede w nan pandan tan sa a, ou ta dwe eseye pou rankontre lòt refije nan kilti nou e trouve magazen ki vann ou manje tradisyonèl.

If you do not speak English, the culture shock phase can last a long time. To help you during this time, you should try to meet other refugees from your culture and find stores that sell your traditional food.

Genyen siy kilti kè sote/kase:

Signs of culture shock include:

 • helplessness
 • thinking that everything is dirty
 • feeling afraid
 • kout san
 • boredom
 • sleeping too much
 • helplessness
 • thinking that everything is dirty
 • feeling afraid
 • anger
 • boredom
 • sleeping too much

Ou kapab kòmanse panse ke Ameriken kilti ase rale mennen vini, ni sa nou pa renmen anyen de lan. Tanpri konnen ke sa se yon faz komen pou tout moun ki rete nan nouvo reyinifikasyon. Evantyèlman, ou ap deplase pou faz kap vini an. Si ou pa deplase, e ou toujou santi lapenn, ni fè kòlè, you may need some extra help, and you should talk to your caseworker about it. Kòm yon refijye, you have been through many hard things and it is all right to need extra help.

You may start to think that American culture is terrible or that you do not like anything about America. Please know that this is a common phase for all people living in new cultures. Eventually, you will move to the next phase. If you do not move on, and you still feel sad or angry, you may need some extra help, and you should talk to your caseworker about it. As a refugee, you have been through many hard things and it is all right to need extra help.

3. Faz ajiste a

3. The adjustment phase

Apre kèk tan, you will hopefully move past the culture shock phase and you will begin to adjust to life in the USA. You start to understand the reality of what life will be like in a new country. You may decide to take a low-paying job because it will help your family. Ou pral koumanse aprann anglè. Ou ap pwobableman kòmanse pou gen yon woutin. Lavi konmanse santi l nòmal.

After some time, you will hopefully move past the culture shock phase and you will begin to adjust to life in the USA. You start to understand the reality of what life will be like in a new country. You may decide to take a low-paying job because it will help your family. You will begin to learn English. You are probably starting to have a routine. Life begins to feel normal.

One common challenge during this time period is that your children may be adjusting to life in the USA more quickly than you are. Trè komen, Men te gen bagay ou kapab fè pou ede pitit ou yo rete connecté pou kilti lakay ou.

One common challenge during this time period is that your children may be adjusting to life in the USA more quickly than you are. This is very common, but there are things you can do to help your children stay connected to your home culture.

4. Faz entegrasyon a

4. The integration phase

Sa se dènye faz ki ajisteman kiltirèl. Pandan tan sa a, Amerik ap kòmanse santi li te tankou kay. Nou pwal kòmanse santi tankou ou fè pati isit la. Ou kapab kounye a fè yon melanj pati nan kilti Ameriken ak pati nan kilti ou. There may be things you really like about the United States and things you really treasure from your home country. Ou kapab byen navige ou mouri chak jou nan Etazini. Ou kapab byen gen kèk zanmi Ameriken yo ak kèk zanmi ki gen tou imigran ak refijye yo. Koulye a se moman pou kontinye pou amelyore edikasyon ou. You may choose to become an American citizen.

This is the final phase of cultural adjustment. During this time, America will begin to feel like home. You will start to feel like you belong here. You can now mix parts of American culture with parts of your culture. There may be things you really like about the United States and things you really treasure from your home country. You can easily navigate your daily life in the United States. You probably have some American friends and some friends who are also immigrants and refugees. Now is the time to continue to improve your education. You may choose to become an American citizen.

aprann plis

Learn more

Pase tès sitwayènte ou!

Sitwayènte online lib pweparasyon klas

Kòmanse nan klas a kounye a
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!