Divèsite nan a nan Etazini

Angle touPa gen anglè

Divèsite vle di yon melanj de bagay diferan. It means people of all kinds from different backgrounds, ki laj diferan, ansanm ak kwayans diferan. But Americans often use word divèsite to mean people of different races. Learn about diversity in the United States today.

Diversity means a mixture of different things. It means people of all kinds from different backgrounds, of different ages, and with different beliefs. But Americans often use word diversity to mean people of different races. Learn about diversity in the United States today.

Fè kous

Race

Lè ou jwe nan Etazini a, nou pwal rankontre pèp la anpil elèksyon. Tèm kous la jeneralman te itilize pou fè referans a koulè po yon moun oubyen etnik jan nou koumanse.

When you move to the USA, you will meet people of many races. The term race is generally used to refer to a person’s skin color or ethnic background.

Blan, ki pa se moun ki an majorite nan Etazini. Moun lavil lòt ras yo rele souvan “minorite yo.” Hispanics ak panyòl, ELL Ameriken ki se dezyèm pi laj gwoup la, ki te swiv pa Afriken ak tout. Lòt gwoup sou baz ras Ameriken yo se Endyen, Natif natal nèj, Hawaiians natif-natal, ak fò pasifik. Anpil Ameriken yo yon jan ki fè melanje kous.

White, non-Hispanic people are the majority in the USA. People of other races are often called “minorities.” Hispanics and Latino Americans are the second largest group, followed by African Americans and Asians. Other American racial groups are Native Americans, Alaskan Natives, Native Hawaiians, and Pacific Islanders. Many Americans are of mixed race.

Ras se yon lwa kontwovèsyal topik ki nan Etazini paske istwa esklavaj nan peyi sa a ase rale mennen vini. Afriken te yap nan istwa, li te gen yon trè enpòtan istorik moman lè Barack Obama te eli yo kòm pwemye pwezidan nwa.

Race is a controversial topic in the USA because of the terrible history of slavery in this country. African Americans have been oppressed through history, and it was a very important historical moment when Barack Obama was elected as the first black president.

Pandan li ilegal pou yo diskriminen kont moun ki baze sou ras yo, reyalite a se sa toujou genyen anpil pwoblèm ak rasis nan Etazini.

While it is illegal to discriminate against people based on their race, the reality is that there are still many problems with racism in the USA.

Gen kèk moun jennen pale osijè de rasmoun. Li difisil pafwa pou konnen sa pou yo rele moun ki soti nan diferan elèksyon. Pa ekzanp, kèk Ameriken ki rele Afriken renmen jan l defini kòm Afriken, Men, lòt moun pito tèm kondisyon Noua ni ni moun ki gen koulè. Menm bagay la tou vre moun soti nan sid e santral Amerik di. Kèk ladan yo kapab konsidere tèt yo se, gen kèk renmen y' a rele panyòl, ELL, ni Latina, ak lòt moun ka di blanch oswa pou yo pito yon lòt tèm. Si ou bezwen pou Espliké sa yon moun tèm ras yo pou kèk rezon, n' a pas kijan pou yo kapab dekri, ou ka mande yo.

Some people feel uncomfortable talking about race. It is sometimes hard to know what to call people from different races. For example, some Americans of African heritage like to be defined as African Americans, but others prefer the terms black or person of color. The same is true of people from South and Central America. Some may consider themselves Hispanic, some like to be called Latino or Latina, and others may say white or prefer another term. If you need to describe someone in terms of their race for some reason, and you are unsure how to describe, you can ask them.

Ou ka jwenn li lòt nasyon pou ou souvan te mande ou fè kous. Si w ap ranpli documents, ou ka mande pou yo tcheke yon bwat ki te di si ou Azi, Noua, Se, Blan, pwoblèm kè Rezon pwensipal ke pou kesyon sa a se pou kontwole si gouvènman pwogram sifizameman ap satisfè bezwen minorite yo. Si ou pa vle pou reponn, ou kapab toujou kite kesyon blanch oubyen tcheke Bwat la menm ki di sa “Chwazi pou pa réponse” ni ni “Pito pou pa reponn touswit.”

You may find it strange that you are often asked your race. If you are filling out paperwork, you may be asked to check a box that says whether you are Asian, black, Hispanic, white, etc.The primary reason for this question is to monitor whether government programs are adequately meeting the needs of minorities. If you do not want to answer, you can always leave the question blank or check the box that says “Choose not to reply” or “Prefer not to reply.”

Si ou eksperyans rasis nan travail a, Lè ap chache pou lojman, oubyen nan nenpòt ki lòt lè, ou kapab e-mail nou e nou ap eseye fè referans ou a yon lòt resous enfòmasyon pou ede w. Ni ni, Si ou senpleman gen kesyon oubyen ou vle di nou sou yon eksperyans kiltirèl, souple ou lib pou e-mail nou tou.

If you experience racism in the workplace, when looking for housing, or at any other time, you can email us and we will try to refer you to a resource to help you. Or, if you simply have questions or want to tell us about a cultural experience, please feel free to email us as well.

Imigrasyon

Immigration

Nan Etazini a pafwa refere li kòm yon “salad bòl” ni ni “chodyè fusion.” Sa vle di se moun nan anpil diferan peyi yo ak fèt yon jan viv nan yon peyi. Istorikman palan te kon, nan Etazini an te rele “yon nasyon imigran,” Malgre ke te gen natif Ameriken ki ap viv nan Amerik di Nò depi lontan anvan imigran Ewopeyen anvan yo te rive nan 1600s la.

The USA is sometimes referred to as a “salad bowl” or “melting pot.” This means there are people from many different countries and backgrounds living in one country. Historically, the USA is called “a nation of immigrants,” although there were Native Americans living in North America long before European immigrants first arrived in the 1600s.

Jodia, Ameriken ki gen negatif opinyon yo sou zafè imigrasyon. Pi fò nan nenpòt sa yo ki baze nan pè oubyen fè erè perceptions. Imigran ki ofri anpil fòs ak benefis pou Etazini. Tou, Ameriken yo ki se UN kont imigran ki gen krentif pou oubyen paspouki kont diferan elèksyon.

Today, some Americans have negative opinions about immigrants. Most of these opinions are based in fear or mistaken perceptions. Immigrants offer many strengths and benefits to the USA. Also, Americans who are prejudiced against immigrants have fear of or bias against different races.

Ye granmoun

The elderly

Nan Etazini, i vye/gran moun, se moun 65 plis. Nan 65, Americans can stop working and receive a pension, osinon lè yon moun retrete ti salè, sòti de gouvènman an.

In the US, older individuals are those 65 and older. At 65, Americans can stop working and receive a pension, or small retirement salary, from the government.

America is different than many other countries because older Americans often live alone or in institutions. Osijè de 29% Ameriken sou 65 live alone., ak 47% percent of women over 75 rete trankil. Many others live in senior housing or nursing homes.

America is different than many other countries because older Americans often live alone or in institutions. About 29% of Americans over 65 live alone., and 47% percent of women over 75 live alone. Many others live in senior housing or nursing homes.

Ou ka santi tankou Ameriken yo, jenès espesyalman Ameriken, pa respekte ye granmoun nan menm jan ak granmoun jan trete nan kilti ou. Nan Etazini, this is sometimes referred to as ageneration gap.Young and old people may have different opinions, like they do in other countries, but American media tends to focus on youth.

You may feel like Americans, especially American youth, do not respect the elderly in the same way as elders as treated in your culture. In the USA, this is sometimes referred to as a “generation gap.” Young and old people may have different opinions, like they do in other countries, but American media tends to focus on youth.

Elder Americans often face financial and health difficulties. These difficulties are true for older immigrants and refugees too. If you are an elder, you may have thought the USA would provide more care for you than you are receiving. But you may need to find work to support yourself in the USA, as many seniors do. But there are special programs to help seniors, and if you need help to find one, e-mail nou.

Elder Americans often face financial and health difficulties. These difficulties are true for older immigrants and refugees too. If you are an elder, you may have thought the USA would provide more care for you than you are receiving. But you may need to find work to support yourself in the USA, as many seniors do. But there are special programs to help seniors, and if you need help to find one, email us.

Diskriminasyon

Discrimination

Diskriminasyon se lè ou ap trete mal paske ou pèsonèl jan nou koumanse. Moun ka fè diskriminasyon kont pou plizyè rezon, tankou rasmoun yo, koulè po, idantite senksyèl, laj, oubyen relijyon. Discrimination is illegal in the USA. This means people must be treated equally and given the same opportunities no matter what their background is. Pa ekzanp, yon biznis pa gen dwa pou yo diskriminen kont ye granmoun. Si yon moun vye granmoun, yo te dwe menm chans jwenn yon travay kòm yon jenn moun si yo kalifye otreman pou fè travay la. A Etazini rive nan menm komisyon opòtinite travay dekri anpil diferan kalite diskriminasyon. Si ou kwè ou menm te fè diskriminasyon kont lè ap aplike pou yon travay, ou ka ranpli yon chaj de diskriminasyon. Li kapab pwan zan pou yon ka travay fason pa li nan sistèm nan, so plan to find other work while your complaint is being considered.

Discrimination is when you are treated badly because of your personal background. People can be discriminated against for many reasons, such as their race, skin color, gender, age, or religion. Discrimination is illegal in the USA. This means people must be treated equally and given the same opportunities no matter what their background is. For example, a business is not allowed to discriminate against the elderly. Even if a person is old, they must have the same chance to get a job as a younger person if they are otherwise qualified to do the work. The US Equal Employment Opportunity Commission describes many different types of discrimination. If you believe you have been discriminated against when applying for a job, you can file a charge of discrimination. It can take years for a case to work its way through the system, so plan to find other work while your complaint is being considered.

Konpòtman pa apwopriye

Inappropriate behavior

Lè w ap aprann yon nouvo kilti, it can sometimes be hard to know if someone’s behavior towards you is because of a cultural difference or if the person is just being rude or behaving in a bad way. If you are ever in a situation where you feel uncomfortable, mande lòt moun pou yo sispann konpòtman yo. Si yon moun ap kontinye yon konpòtman ki fè ou anlè anlè, please ask a trusted American friend for help.

When you are learning a new culture, it can sometimes be hard to know if someone’s behavior towards you is because of a cultural difference or if the person is just being rude or behaving in a bad way. If you are ever in a situation where you feel uncomfortable, ask the other person to stop their behavior. If someone continues a behavior that makes you uncomfortable, please ask a trusted American friend for help.

Se sa yo rele jeneralizasyon sou Ameriken kilti-pa fè, just ideas to help you better understand why an American may be acting in a way that is different to what you are used to. American ways and culture are not better or worse than other ways – just different.

These are generalizations about American culture – not facts, just ideas to help you better understand why an American may be acting in a way that is different to what you are used to. American ways and culture are not better or worse than other ways – just different.

aprann plis

Learn more

Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!