Edikasyon travay ak karyè de vi pa

Angle touPa gen anglè

Aprann sou jaden an edikasyon ak diferan kalite travay edikasyon. Li sou chemen yo karye diferan ou ka pran nan edikasyon. Chèche konnen ki antrènman ou grangou ak kote pou yo kòmanse chache travay.

Learn about the education field and different kinds of education jobs. Read about the different career paths you can take in education. Find out what training you need and where to start your job search.

education jobs - male teacher smiling

education jobs - male teacher smiling

Edikasyon vle di aprann. Le ou travay nan travay edikasyon, ou pral ede moun aprann nan yon fason oswa yon lot.

Education means learning. When you work at education jobs, you will help people learn in one way or another.

Nan Etazini, tout timoun dwe ale lekol. Se konsa sistem lekol la gwo, e gen anpil travay edikasyon pou ranpli. Genyen tou anpil inivesite, kolèj, ak sant fomasyon. Tout nan travay sa yo ofri nan jaden an nan edikasyon.

In the USA, all children must go to school. So the school system is large, and there are many education jobs to fill. There are also many universities, colleges, and training centers. All of these offer jobs in the field of education.

Ki travay edikasyon?

Which education job?

Si ou vle jwenn yon travay edikasyon, ou pwobableman vle anseye. Ou ap jwenn etap pou vin yon pwofese pilwen desann paj sa a. Men gen lot travay edikasyon ak karye pi lwen pase sal klas lekol la. Men kek nan yo-pifo nan yo mande pou yon degre:

If you want to get an education job, you probably want to teach. You will find steps to becoming a teacher farther down this page. But there are other education jobs and careers beyond the school classroom. Here are some of them – most of them require a degree:

 • Bibliyoteke – librarians nan Kolej, gen lot bibliyotek ki oganize liv, jounal, e magazin, ak done odinate. Sa se yon bon travay pou moun ki renmen li.
 • Konseye pedagojik – yon konseye pedagojik lekol ede elev yo rete sou tras ak akademik yo ak ede amelyore ladres. Yon gwo travay pou moun ki renmen ede timoun men pa vle anseye.
 • Lyezon lekol – yon ofisye lyezon lekol la kenbe paran yo, elèv, ak pwofese ki konekte epi ki ap travay ansanm. Sa a ta dwe yon bon travay si ou vle ede kominote ou. Aprann ki jan yo dwe yon lyezon lekol.
 • Pwofese ESL – ESL kanpe pou "Angle kom yon dezyem lang". Yon pwofese ESL anseye Angle pou elev ki pa pale natif natal.
 • Asistan pou anseye - rele oksilye pwofese a, yon asistan anseyman ede enstrikte yo nan salklas ak sipo elev yo. Yon bon travay pou yon moun san yon degre. Aprann kijan pou yon asistan anseyman.
 • Ranplase pwofese - Yon etap pwofese ranplase nan pou yon pwofese ki absan. Li se yon bon travay si ou pa gen setifikasyon pwofese oswa si ou pa vle yon angajman plen tan nan yon sel travay. Ou ap bezwen disponib pou travay nan avi kout.
 • Pwofese atizay – pwofese atizay anseye ladres atistik ak istwa atizay nan chak nivo. Yo ede elev yo devlope talan atistik ak eksprime tet yo. Sa se yon bon travay pou ou si ou se yon atis men li pa kapab touche yon moun ki ap viv jis nan atizay.
 • Pwofese Kolej - pwofese Kolej anseye elev ki touche degre. Sa a yon travay pou yon moun ki gen gwo konesans epi ki tre kalifye nan jaden yo, ki ta ka anyen soti nan ansyen Lagres teknoloji.
 • Librarian – librarians in colleges, schools and other libraries organize books, journals, and magazines, and computer data. This is a good job for people who love to read.
 • Guidance counselor – a school guidance counselor helps students stay on track with their academics and helps improve skills. A great job for people who like helping kids but don’t want to teach.
 • School liaison – a school liaison officer keeps parents, students, and teachers connected and working together. This would be a good job if you want to help your community. Learn how to be a school liaison.
 • ESL teacher – ESL stands for “English as a second language”. An ESL teacher teaches English to students who are not native speakers.
 • Teaching assistant also called teacher’s aide, a teaching assistant helps teachers in the classroom and support students. A good job for someone without a degree. Learn how to be a teaching assistant.
 • Substitute teacher A substitute teacher steps in for a teacher who is absent. It is a good job if you do not have teacher certification or if you do not want a full-time commitment to one job. You will need to be available to work at short notice.
 • Art teacher – art teachers teach artistic skills and art history at every level. They help students develop artistic talent and express themselves. This is a good job for you if you are an artist but cannot earn a living just through art.
 • College professor college professors teach students who are earning degrees. This a job for a person who has great knowledge and is highly qualified in their field, which could be anything from Ancient Greece to technology.

edikasyon obs - tèt 5 manke enstrikte

education obs - top 5 teacher shortages

Eske ou ta pito yon pwofese regilye nan yon Lekol Piblik? Li se yon chwa tre bon pou moun nan dwa. Genyen yon mank de pwofese Ozetazini. Si ou se yon pwofese ki kalifye, ou pral fasilman jwenn yon travay.

Would you rather be a regular teacher in a public school? It is a very good choice for the right person. There is a shortage of teachers in the United States. If you are a qualified teacher, you will easily find a job.

Eske edikasyon travay la bon pou mwen?

Is education the right job for me?

Jaden an nan edikasyon se yon sel enpotan. Travay edikasyon se yon bon chwa karye si ou vle kontribye nan kominote ou ak nan tan kap vini an nan peyi ou. Men, kek travay edikasyon se tankou segonde peye kom travay nan biznis. Si ou fe anpil lajan enpotan pou ou, le sa a, edikasyon pa ka bon pou ou.

The field of education is a most important one. Education jobs are a good career choice if you want to contribute to your community and to the future of your country. But few education jobs are as high paying as jobs in business. If making lots of money is important to you, then education may not be right for you.

Anseye se yon bon travay pou moun sortan. Se pa yon bon travay pou moun ki gen pwoblem pale devan yon gwoup.

Teaching is a good job for outgoing people. It is not a good job for people who have trouble speaking in front of a group.

Gade yon videyo sou anseyman refije

Watch a video about teaching refugees

Ki kote mwen kòmanse?

Where do I start?

Si ou vle yon pwofese lekol, yon bon kote pou komanse se avek Depatman Edikasyon nan eta ou. Sa se paske eta yo setifye pwofese yo, e tout kondisyon eta yo diferan. Jwenn Depatman Edikasyon leta ou la.

If you want to be a school teacher, a good place to start is with the Department of Education in your state. This is because the states certify teachers, and every states’ requirements are different. Find your state’s Department of Education.

Etap sa yo vin yon pwofese Lekol Piblik

The steps to becoming a public school teacher

Sa yo se etap sa yo ou pral pran yo vin yon pwofese:

These are the steps you will take to become a teacher:

 • Touche degre yon bakaloreya: Si ou vle anseye timoun piti yo, yon degre nan edikasyon timoun ki byen bone se bon. Si ou vle anseye timoun ki pi gran, konsidere ki sije ou vle anseye – pa ekzanp, matematik-epi ki pral degre nan pi bon pou ou. Aprann ki jan yo touche yon degre anseyman.
 • Vin yon pwofese elev: Pifo eta yo mande ou pou yon pwofese elev anvan ou vin yon enstrikte. Ou pral fe pratik pou anseye yon lekol tou pre ou pou youn oubyen de semes.
 • Pran egzamen an pou anseye: Pifo eta yo mande pou ou pase egzamen aks yo pou enstrikte yo. Aprann sou Eske AKS.
 • Jwenn setifika anseyman ou: Jwenn kondisyon pwofese pa eta.
 • Earn a bachelor’s degree: If you want to teach young children, a degree in early childhood education is good. If you want to teach older kids, consider what subject you want to teach – for example, mathematics – and that will be the best degree for you. Learn how to earn a teaching degree.
 • Become a student teacher: Most states require you to be a student teacher before you become a teacher. You will practice teaching a school near you for one or two semesters.
 • Take the teaching exam: Most states require you to pass the Praxis exam for teachers. Learn about PRAXIS.
 • Get your teaching certificate: Find teacher requirements by state.

E si mwen pa vle anseye nan yon lekol?

What if I don’t want to teach in a school?

E si mwen menm ki deja kalifye nan lòt peyi?

What if I am already qualified in another country?

 • Upwardly mondyal imigran ki ede otorize travay, refijye yo, asylees, epi espesyal detante viza imigran (SIVs) restat carrières pwofesyonèl yo nan Etazini.
 • Learnersegdeinc.com se yon sit entenet pou enstrikte ki kalifye ki vle jwenn plis kalifikasyon.
 • Upwardly Global helps work-authorized immigrants, refugees, asylees, and special immigrant visa holders (SIVs) restart their professional careers in the United States.
 • Learnersegdeinc.com is a website for qualified teachers who want to gain more credentials.

Ki lòt bagay mwen bezwen?

What else do I need?

Kòmanse chache travay

Start your job search

 • Itilize Teach.org pou aprann plis sou etap yo pou vin yon enstrikte.
 • Si ou pa gen yon degre, ou kapab toujou jwenn travay nan yon lekol oswa yon. Sant travay gouvenman an ofri Konsey gratis epi kenbe yon lis travay lokal. Yo ede reprend ak aplikasyon pou travay. Jwenn sant travay ki pi pre ou.
 • Schoolspring.com se yon sit entenet pou travay nan edikasyon.
 • Li plis osijè de travay edikasyon.
 • Use Teach.org to learn more about the steps to becoming a teacher.
 • If you do not have a degree, you can still find work in a school or college. Government employment centers offer free advice and keep a list of local jobs. They help with resumes and job applications. Find your nearest employment center.
 • Schoolspring.com is a website for jobs in education.
 • Read more about education jobs.


SPOTLIGHT: Eklas Ahmed, yon refijye ki soti Sudan ki te vin yon pwofese nan Portland, Maine – gade Eklas resevwa yon Bel bagay sipriz!

SPOTLIGHT: Eklas Ahmed, a refugee from Sudan who became a teacher in Portland, Maine – watch Eklas receive a wonderful surprise!aprann plis

Learn more

Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!