Sa yo ki nivo nan sistèm edikasyon nan Etazini?

Angle touPa gen anglè

Nan Etazini, lekòl piblik kòmanse ant a laj de 4 ak 6 e lap kontinye jiska 16 pou 18 gen laj. You can send also your children to pre-school at an early age. Learn about the different levels of the American education system. Learn what placement is and how schools place your child.

In the USA, public school starts between the age of 4 and 6 and continues until 16 to 18 years old. You can send also your children to pre-school at an early age. Learn about the different levels of the American education system. Learn what placement is and how schools place your child.

high school students

high school students

Anba lwa Etazini, your children must go to school for a certain number of years between certain ages. The ages and number of years varies from state to state. ou kapab konnen laj ak kantite ane nan eta ou.

Under US law, your children must go to school for a certain number of years between certain ages. The ages and number of years varies from state to state. You can find out the ages and number of years in your state.

The education system in US public schools

The education system in US public schools

Early childhood education

Early childhood education

Edikasyon bonè se yon tèm ki te itilize pou pale osijè te an kontak avè l edikasyon timoun piti. Menm lè pitit ou se yon pitit/timoun, li enpòtan pou ede li pou yo, chante ak yo epi ede yo aprann tou de ou premye lang ak Anglè. There is research that shows children who speak two or more languages (n' a “billingual”) gen avantaj plis pase moun ki pale yon sèl lang. Early childhood education centers and daycare centers are available for infants through children age four or five.

Early education is a term used to talk about young children being exposed to education. Even when your child is a baby, it is important to help read to them, sing with them and help them learn both your first language and English. There is research that shows children who speak two or more languages (are “billingual”) have more advantages than children who speak only one language. Early childhood education centers and daycare centers are available for infants through children age four or five.

Préscolaire

Preschool

Préscolaire ede timoun (ki nan laj twa ak kat) devlope. Some schools will start children in preschool at 2 and a half. Preschool helps them be ready for school at age five or six. Yo rele yon chwa pou préscolaire gabèl. Préscolaire granmoun moun nan fanmi pa touche anpil lajan a kapab ale nan pwogram gabèl. Gabèl se yon bon mache préscolaire dirije pa gouvènman an. Ou ka jwenn yon Pwogram gabèl tou pwe ou.

Preschool helps children (ages three and four) develop. Some schools will start children in preschool at 2 and a half. Preschool helps them be ready for school at age five or six. One option for preschool is called Head Start. Preschool-aged children from low-income families can attend Head Start programs. Head Start is a low-cost preschool run by the government. You can search for a Head Start program near you.

Lekòl elemantè

Elementary school

Timoun dabitid kòmanse elemantè ak jaden danfan (SOUFRI) nan laj senk e yo kontinye nan klas senk oswa sis. Yo kite lekòl elemantè nan laj dimil oubyen onz. Moun aprann anpil sijè te soti nan yon sèl Mèt nan yon sal klas moun ki pa marye.

Children usually begin elementary school with kindergarten (K) at age five and continue through grade five or six. They leave elementary school around age ten or eleven. Children learn many subjects from one teacher in a single classroom.

Lekòl mwayen (tou te rele lekòl segondè jinyò)

Middle school (also called junior high school)

Lekòl mwayen anseye elèv klas sis nan ywit. Yo se nan laj dimil pou 14. Elèv lekòl mwayen dabitid chanje nan sal klas pou sal klas. Yo ka fè anpil diferan pwofesè nan yon sèl jou ki gen lekòl. In smaller communities, children will not switch schools to go to middle school. They will keep going to elementary school.

Middle school teaches students grades six through eight. They are around ages ten to 14. Middle school students usually switch from classroom to classroom. They may have many different teachers in one school day. In smaller communities, children will not switch schools to go to middle school. They will keep going to elementary school.

Lekòl segondè

High school

Elèv ki ale nan lekòl segondè ant laj 14 ak dabitid 17 ni ni 18. Klas ki te gen randevou pou sijè. Yon elèv ka oblije pwofesè anpil nan yon sèl jou. Gen kèk elèv ki ka pran klas avanse. Gen kèk elèv ki ka pran klas ki pwepare yo pou travay oubyen pou kolèj. Lekòl segondè yo gen chaplete, aktivite, espò yo, aranjman Work-Study, ak lòt aktivite.

Students attend high school between the ages of 14 and usually 17 or 18. The classes are arranged by subjects. A student may have many teachers in one day. Some students can take advanced classes. Some students can take classes that prepare them for work or for college. High schools have clubs, activities, sports, work-study arrangements, and other activities.

School placement in the American education system

School placement in the American education system

School placement means deciding in which grade your student will be placed. It can also mean where a school places a student within their grade.

School placement means deciding in which grade your student will be placed. It can also mean where a school places a student within their grade.

Anpil refijye elèv pou te rate lekòl pandan tout tan yo te nan kan oubyen sove kite peyi yo. Yo ka fè nan nivo diferan ane pase yon karakteristik elèv Ameriken nan menm laj. Some students might be at a high-grade level but do not speak English yet. Tout elèv ki gen pwoblèm nan klas di jiskaske yo aprann anglè pi byen. Lekòl Ozetazini pafwa kote elèv ki nan klas mal yo.

Many refugee students may have missed school while they were in camp or fleeing their country. They may be at different grade levels than a typical American student of the same age. Some students might be at a high-grade level but do not speak English yet. Those students may have trouble in harder classes until they learn English better. Schools in the US sometimes place students in the wrong grades.

How will schools place my child?

How will schools place my child?

Elèv yo kapab pran tès kèk devan nan kòmansman ane lekòl la oubyen nan kòmansman ane lekòl la menm. Tès te ka ekri. Yo te ka gen yon gran-moun li kesyon pou yon elèv. Diferan pou chak distri lekòl.

Students may take some tests before the start of the school year or at the very beginning of the school year. The tests might be written. They might have an adult read questions to a student. It is different for every school district.

Si ou panse pitit ou mete nan klas pa sa a, ou ka pale ak pwofesè a, direktè lekòl la, oubyen anplwaye lekòl la ki anba tantasyon epi ki te plase pitit ou.

If you think your child is placed in the wrong grade, you can talk to the teacher, principal, or the school staff who tested and placed your child.

 • Mande, "Sa ki te konnen lide ou?"Lekòl la kapab fè pou ou konprann desizyon yo.
 • Eksplike Poukisa ou panse plasman a pa sa. Yo ka anmezi pou chanje plasman a si yo dakò ak rezon ou.
 • Ask, “What was your reasoning?” The school can help you understand their decision.
 • Explain why you think the placement is wrong. They may be able to change the placement if they agree with your reasons.

How does the school decide which class level my child takes?

How does the school decide which class level my child takes?

There are many reasons the school chooses a level for a student. Se sa yo rele rezon komen:

There are many reasons the school chooses a level for a student. These are common reasons:

 • How well the student understands English or their test scores
 • Paran/gadyen rekòmandasyon
 • Rezilta tès Standard, tankou bon
 • De volonte pou konplete devwa difisil
 • Enterè elèv oubyen motivasyon
 • Rekòmandasyon pwofesè oubyen yon konseye
 • Echantiyon yo genyen elèv travay
 • How well the student understands English or their test scores
 • Parent/guardian recommendations
 • Standardized test scores, as appropriate
 • Willingness to complete challenging assignments
 • Student interest or motivation
 • Teacher or counselor recommendation
 • Samples of student work

Same grade, different level

Same grade, different level

Middle and high schools have classes that are taught at different levels in the same grade. Kèk yo di ak kèk yo vin pi fasil. Non elèv pafwa dekri nivo difikilte pou. Pawòl ki chanje selon distri lekòl ou a.

Middle and high schools have classes that are taught at different levels in the same grade. Some are harder and some are easier. The names of the courses sometimes describe the level of difficulty. The words change depending on the school district.

Names for classes that are easier or use easier English levels:

Names for classes that are easier or use easier English levels:

 • Inclusion
 • Basic skills
 • Inclusion
 • Basic skills

Names for classes at a typical level for the grade:

Names for classes at a typical level for the grade:

 • Regular
 • Non-honors
 • Regular
 • Non-honors

Names for classes at a higher or advanced level:

Names for classes at a higher or advanced level:

 • Onè
 • GTE (Gifted and talented education)
 • Advanced placement (PA)
 • IB (Du entènasyonal)
 • Honors
 • GTE (Gifted and talented education)
 • Advanced placement (AP)
 • IB (International Baccalaureate)

aprann plis

Learn more

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!