Aprann Angle ak kou sou entenet ESL ak apps

Angle touPa gen anglè

Ou vle aprann Angle nan kay sou odinate ou lan oswa sou aparey mobil ou? Aprann Angle ak resous gratis ESL sa yo sou entenet. Enfomasyon sou paj sa a gen kek nan pi bon, pwogram gratis ESL sou entenet nou jwenn. Genyen tou yon bon applications, ou ka rale dosye sou ou aparèy mobil.

Do you want to learn English at home on your computer or on your mobile device? Learn English with these free ESL online resources. The information on this page includes some of the best, free ESL online programs that we have found. There are also some good apps you can download onto your mobile device.

Pi bon sit entènèt pou ESL sou liy

Best websites for ESL online

Ti kou yo ak videyo pou ede ou genyen nouvo abilte nan tande.

Short courses and videos to help you gain new listening skills.

Dekout yo ak feuilles pou diferan nivo ESL moun ki pale li ki baze sou aktivite aktyèl.

Listening and worksheets for different levels of ESL speakers based on current events.

Interactive kou ak yon lang mondyal kominote etid (n).

Interactive courses with a world-wide language learning community.

Ede ak aptitid nan tande. Ou ka chwazi sijè ki baze sou enterè pèsonèl ou tankou espò yo, istwa, oubyen vwayaj.

Helps with listening skills. You can choose topics based on your personal interests like sports, history, or travel.

Sit entènèt sa a gen feuilles ak quizzes ou ka sèvi ak swiv Angle ou.

This website has worksheets and quizzes you can use to practice your English.

Sit entènèt sa a ofri leson online lib ak resous, avèk anpil ekzèsis yo ki sijè diferan primè

This website offers free online lessons and resources, with lots of exercises of different grammar topics

Tès pratik lib diferan anpil (tankou TOEFL a) pou ede prepare w pou tès Anglè pou lekòl la oubyen a lieu.

Many different free practice tests (such as the TOEFL) to help prepare you for English language tests for school or the workplace.

Gen anpil lòt resous ESL, ki genyen sou 2000 Ou ka gade videyo chita pale anglè.

Has many different ESL resources, including over 2000 English conversation videos you can watch.

GlobalEnglish ki sou twa zan pou ede ou aprann anglè ou ka itilize nan travay. Voye non w ak kouryèll adrès ou info@usahello.org pou yo ka siyen pou granmesi klas.

GlobalEnglish has online courses to help you learn English that you can use at work. Send your name and email address to info@usahello.org to sign up for free classes.

Yon sit entènèt ki corriger erè pèp la, ak applications ou ka rale dosye pou tcheke ekri ou. Genyen tou yon manyèl sou sit entènèt yo ofri explications klè sou elemantè, ponctuation ak lòt sijè.

A website that corrects people’s mistakes, with apps you can download to check your writing. There is also a handbook on their website offering clear explanations about grammar, punctuation and other topics.

Ede nou aprann pou yo ekri an Angle ak èd nan men yon oratè natif-natal.

Helps you learn to write in English with help from a native speaker.

Grammar ak apèsi enpotan pqononsiyasyon.

Grammar and Pronunciation Tips.

Nan Etazini apran-n gen twa lib kou Angle pou ede ou aprann anglè début ak entèmedyè

USA Learns has three free English courses to help you learn beginning and intermediate English

Tande nouvèl la nan Angle pa fasil pou tcheke ou konprann aptitid.

Listen to the news in slow English to check your comprehension skills.

Ede ou genyen nouvo abilte kèk mo.

Helps you gain new vocabulary skills.

Pi bon applications pou ESL sou liy

Best apps for ESL online

Dosye Duolingo lè ou pale pou ede w ak pqononsiyasyon.

Duolingo records when you speak to help you with pronunciation.

App sa a itilize reyèl videyo pou ba w enfòmasyon sou aktyèl natif-natal moun ki pale li. Ou ka gade sijè diferan.

This app uses real videos to help you learn from actual native speakers. You can watch different topics.

App sa a se pou laj timoun 2-8. Yo ka aprann anglè nan jwèt, chante, ak puzzles. Si ou ta renmen dwa, e-mail nou nan info@usahello.org.

This app is for children ages 2-8. They can learn English through games, songs, and puzzles. If you would like free access, email us at info@usahello.org.

Èske ou vle pratike ekri ak etidye lang Angle? Nou ki ofri libète GED online® ak sitwayènte klas.

Do you want to practice writing and studying English? We offer free online GED® and citizenship classes.

Malgre ke klas ki te chita sou GED® ak sitwayènte, yo gen klas yo bon anpil pou ede ou aprann ESL sou liy paske ou ka etidye lang Angle pandan tou nan gwoup klas nan lang ou. Sa ka ede ou aprann anglè lwa. Ale nan sal klas la kounye a.

Although the classes are focused on GED® and citizenship, they are very good classes to help you learn ESL online because you can study English while also viewing the classes in your language. This helps you learn English faster. Go to the classroom now.

aprann plis

Learn more

Fini lekòl ak fè lajan ou GED®

Lib online GED® pweparasyon kou

Fini edikasyon ou

 

 

Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!