Wòl fanmi yo nan Etazini

Angle touPa gen anglè

Resettlement or immigration to the USA may have a major impact on your family. The changing family roles can be one of the hardest parts of adjusting to a new life. Understanding about family roles in the USA can make it easier to cope with the changes.

Resettlement or immigration to the USA may have a major impact on your family. The changing family roles can be one of the hardest parts of adjusting to a new life. Understanding about family roles in the USA can make it easier to cope with the changes.

Three generations of a resettled refugee family, photo copyright Moody College by Lisa Krantz, CC.
Photo courtesy of Lisa Krantz, Kreyatif komen yo
Three generations of a resettled refugee family, photo copyright Moody College by Lisa Krantz, CC.
Photo courtesy of Lisa Krantz, Creative Commons

Gender roles

Gender roles

One of the biggest differences you may have to adapt to in the USA is different gender roles. Nan Etazini, fanm souvan travay andeyò lakay. Fanm ak gason pataje travay de mezon. Both women and men take care of the children. Youn le kon sa, male refugees feel frustrated because they are not used to cleaning the house or cooking dinner. But in the USA, ede nan tanp lan ansanm ak pèp yo wè sa tankou yon pati enpòtan nan pou yon moun.

One of the biggest differences you may have to adapt to in the USA is different gender roles. In the USA, women often work outside of the house. Women and men share household chores. Both women and men take care of the children. Sometimes, male refugees feel frustrated because they are not used to cleaning the house or cooking dinner. But in the USA, helping out in the house and with the children is seen as an important part of being a man.

Ou ka aprann plis sou women in the USA.

You can learn more about women in the USA.

Paran

Parents

Parenting in the USA may be very different than in your home country. Refugee and immigrant children often adjust and adapt to life in the United States much faster than their parents. Yo souvan aprann anglè lwa ke paran yo osi byen. This can be hard for you as parents and for your children, espesyalman depi ou ka konte sou pitit nou yo pou ede w jwenn yo ak pou tradwi pou ou.

Parenting in the USA may be very different than in your home country. Refugee and immigrant children often adjust and adapt to life in the United States much faster than their parents. They often learn English faster than their parents as well. This can be hard for you as parents and for your children, especially since you may depend on your children to help you get around and to translate for you.

Many Americans send their children to daycare centers. Sa vle di yo te ap gade pa yon moun andeyò kay la. Pou refijye yo kèk, sa a se yon sitiyasyon anpil lòt nasyon. Ou ka toujou te pitit nou yo nan kay avè ou, ni petèt ou te gen penalite lè yo itilize pou ede nou reskonsab yo. Nan Etazini, many neighbors help each other share child car. If you live near other refugees and immigrants, panse osijè de yo ap mande yo pou yo separe gadri.

Many Americans send their children to daycare centers. This means they are watched by someone outside of the home. For some refugees, this is a very strange situation. You may have always had your children at home with you or maybe you had grandparents to help take care of them. In the USA, many neighbors help each other share child car. If you live near other refugees and immigrants, think about asking them to share child care.

Newcomer parents sometimes have a hard time because their children’s behavior changes from how it was in their home country. Nou ta renmen pran yon ti nan konpòtman nouvo yo, and you will need to learn about new ways to parent in the USA. E ankò, although it may be hard, you will still be able to pass on parts of your culture to your children while also helping them succeed in the USA.

Newcomer parents sometimes have a hard time because their children’s behavior changes from how it was in their home country. You might not like some of their new behaviors, and you will need to learn about new ways to parent in the USA. And yet, although it may be hard, you will still be able to pass on parts of your culture to your children while also helping them succeed in the USA.

Child abuse

Child abuse

Children in America have laws to protect them, which means it is against the law to abuse your children. Lwa federal définit abi tankou nenpòt bagay ki lakòz gwo danje pou pitit nou yo, ni mete yo nan gwo danje. Abi fizik vle di yon bagay ki pa t ' yon aksidan ak ka de yon ti mak pou yon blesi serye a tankou yon zo kase. Blesi pou moun ki abize menm si paran an te fè pa vle di pou timoun ki fè ou mal. Disiplin fizik, tankou kal yon timoun anba, yo te pèmèt. Men, pa rekòmande.

Children in America have laws to protect them, which means it is against the law to abuse your children. Federal Law defines abuse as anything that causes serious harm to your children or puts them in danger. Physical abuse means anything that was not an accident and can range from a small bruise to a serious injury like a broken bone. Injuries to children are abuse even if the parent did not mean to hurt the child. Physical discipline, such as spanking a child on the bottom, is allowed but not recommended.

Nou yo tou pa gen dwa pou abize emosyonèlman pitit ou. Fè emosyonèl abize vle di yon bagay ki ka enpoze yon timoun nan totalman devlope. Emotional abuse can include constant criticism, threats, oubyen rejeksyon, as well as withholding love, sipò, oubyen gid.

You are also not allowed to emotionally abuse your child. Emotional abuse means something that can prevent a child from fully developing. Emotional abuse can include constant criticism, threats, or rejection, as well as withholding love, support, or guidance.

Child neglect

Child neglect

Pitit pa pran swen vle di ke yon paran pa bay pou pitit yo ’ s de baz bezwen. Nan Etazini, you are not allowed to leave young children at home alone. You are also not allowed to leave young children alone away from home, menm si yo nan yon pousèt timoun, sou yon pour, in a shop, office, library, or car. Young children must be supervised Familyat all times.

Child neglect means that a parent does not provide for their children’s basic needs. In the USA, you are not allowed to leave young children at home alone. You are also not allowed to leave young children alone away from home, even if they are in a stroller, on a playground, in a shop, office, library, or car. Young children must be supervised Familyat all times.

Ti koulye a jan l defini nan anpil eta kòm yon fòm ki pa pran swen. An jeneral, a child is considered abandoned if a child does not know where his parent is or if the child has been left alone and has been injured.

Abandonment is now defined in many states as a form of neglect. In general, a child is considered abandoned if a child does not know where his parent is or if the child has been left alone and has been injured.

You can read more about child abuse and neglect.

Penalite lè yo itilize

Grandparents

Many older newcomers have a hard time adjusting to life in theUSA. In many countries around the world, granmoun ki trete ak anpil respè. Moun ki koute yo. Yo ap wè sa tankou sous ki gen bon konprann nan kominote yo.

Many older newcomers have a hard time adjusting to life in theUSA. In many countries around the world, elders are treated with a lot of respect. Children listen to them. They are seen as sources of wisdom in their communities.

Nan Etazini, anpil moun vo jenès sou laj. Yon lòt ki konnen sa ki gen grandèt refijye yo pa menm bon jan li te ye nan peyi lakay yo. Pa ekzanp, an older refugee may know a lot about farming or tending to cows but in America, fanmi l' pou travay nan biwo bilding.

In the USA, many people value youth over age. A lot of the knowledge that elder refugees have is not as useful as it was in their home country. For example, an older refugee may know a lot about farming or tending to cows but in America, his family may work in office buildings.

Youn le kon sa, i vye/gran refijye yo kòmanse fè yon pa itil. But sharing your culture and keeping your family tied to your home country is a very important job for you. Tou, try to remember that even though children may act differently in their new home, yo toujou ka renmen ou.

Sometimes, older refugees start to feel useless. But sharing your culture and keeping your family tied to your home country is a very important job for you. Also, try to remember that even though children may act differently in their new home, they still can love you.

Genyen tou kèk bon vrèman òganizasyon nan peyi a ki sipòte pi gran refij. ou kapab find information for elders and how to find a senior center.

There are also some really good organizations around the country that support older refuges. You can find information for elders and how to find a senior center.

aprann plis

Learn more

Lòt resous yo

Other resources

The information about child abuse and child neglect on this page comes from the US Government’s Children’s Bureau and other trusted sources. Li fèt pou gid ak à kòm souvan ke posib. USAHello pa bay konsèy legal, ni pa gen yonn ladan nou materyèl fèt pou menm konsèy legal. Si n' ap chache yon avoka gratis oswa a pri ki ba oswa yon èd legal, nou kapab fè pou ou jwenn gratis ak sèvis legal.

The information about child abuse and child neglect on this page comes from the US Government’s Children’s Bureau and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!