Your child can play games to learn English

Angle touPa gen anglè

Lingokids se yon pwogram lang-aprann ki pèmèt moun pou yo jwe jwèt pou yo aprann anglè. Li ka sèvi sou smartphones ak grenn. Ki te ede 9 milyon moun toupatou nan mond lan aprann anglè. Aprann kijan pitit ou ka sèvi ak LingoKids pou granmesi.

Lingokids is a language-learning program that allows children to play games to learn English. It can be used on smartphones and tablets. It has helped 9 million children all over the world learn English. Learn how your child can use LingoKids for free.

A young boy with glasses playing games to learn English

A young boy with glasses playing games to learn English

Èske w konnen yon pitit gason ki gen ant 2 ak 8 gen laj ak vle aprann anglè? USAHello e Lingokids ki t' ap ale klas gratis pou imigran ak refijye yo. Nou vle ede moun ou konnen pou yo aprann anglè pou granmesi.

Do you know a child who is between 2 and 8 years old and wants to learn English? USAHello and Lingokids are giving away free classes to immigrants and refugees. We want to help the children you know to learn English for free.

Osijè de Lingokids

About Lingokids

A subscription to Lingokids includes games to learn English as well as educational songs and videos within the app. Genyen kat nivo yo aprann pou timoun ki nan laj diferan. Pitit ou ka etidye sijè diferan pa t' ap jwe ak app a. Genyen tou aktivite sirilik konesans ak kòmansman lekti leson.

A subscription to Lingokids includes games to learn English as well as educational songs and videos within the app. There are four levels of learning for children of different ages. Your child can study different topics by playing with the app. There are also alphabet-learning activities and early reading lessons.

Ou ka ede pitit ou yo, ni yo ka aprann sou pwòp. Paran kapab gade sou rapò chak semèn nan-app a pou wè sa pitit yo ki t ap travay sou. Genyen paj ou ka enprime pou tout moun ka aprann ansanm.

You can help your children or they can learn on their own. Parents can look at the in-app weekly report to see what their child has been working on. There are pages you can print so the whole family can learn together.

Ou menm ak pitit ou ka sèvi ak Lingokids jiska la fen 2019. Si ou panse ke pwofesè pitit ou a ta vle sèvi ak Lingokids, souple sijere yo e-mail nou. Ou tou kapab pataje nouvèl sa a ansanm ak zanmi yo ak fanmi ki pa imigran, refijye yo, ak asylees. Nou p'ap ba yo dwa, twò.

You and your child can use Lingokids until the end of 2019. If you think that your child’s teacher would like to use Lingokids, please suggest they email us. You can also share this news with friends and family who are immigrants, refugees, and asylees. We will give them free access, too.

Kijan pou yo kòmanse

How to start

Pou dwa, e-mail nou nan info@usahello.org. Nou menm k'ap voye ou yon ansanm sa pou nou fè ak yon kòd pou itilize. Nou fè sa pou nou fè ke nan plizyè lang. Si ou vle ke sa pou nou fè, souple mande.

For free access, email us at info@usahello.org. We will send you a set of instructions and a code to use. We have instructions translated into many languages. If you want translated instructions, please ask.

aprann plis

Learn more

Help refugees and immigrants in the USA

Sou katòzyèm avinèsè donasyon pou USAHello, you support the technology and education that help newcomers succeed in the USA.

Ay jodi a
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!