Aladi jeneralize kè sou biskèt

Angle touPa gen anglè

Dezòd la perèz jeneralize pi fò pase nòmal kè sou biskèt. Tout moun kè sere pafwa. Men, la perèz vin yon andikap lè l' rive pwèske tout tan.generalized anxiety disorder

Generalized Anxiety Disorder is stronger than normal anxiety. Everyone is anxious sometimes. But anxiety becomes a disorder when it happens almost all the time.generalized anxiety disorder

 

 

GAD is short for General Anxiety Disorder. Si ou gen GAD, ou santi anpil kè sere. Pa anlè pa atè, se li an poutèt pa anlè pa atè moun devan yon evènman enpòtan. Pifò moun gen sa a santi m pafwa. Men, si ou santi jan sa a pi fò nan lè a, menm lè ou pa gen okenn bagay enpòtan pou n fè, ou ka gen GAD.

GAD is short for General Anxiety Disorder. If you have GAD, you feel very anxious. Anxious is the nervous feeling people get before an important event. Most people have this feeling sometimes. But if you feel this way most of the time, even when you do not have any important things to do, you may have GAD.

Symptoms of General Anxiety Disorder

Symptoms of General Anxiety Disorder

Ou ka santi lòt bagay si ou gen GAD:

You may feel other things if you have GAD:

 • doule pwatrin
 • atman kè trè vit
 • difikilte pou respire
 • soulay
 • Bouch sek
 • doulè nan vant
 • vomi
 • Anvi vomi
 • doulè misk
 • kout san
 • kriz
 • chest pain
 • very fast heartbeat
 • difficulty breathing
 • dizziness
 • dry mouth
 • stomach pains
 • vomiting
 • nausea
 • muscle pains
 • anger
 • confusion

Ou ka tou aji yon lòt jan si ou gen GAD.

You may also act differently if you have GAD.

 • Ou ka evite oubyen sispann pwal evènman yo (pati yo, travay, lekòl, pwoblèm kè)
 • Ou ka vin pè anpil bagay ou yo pa t ' pè ki devan
 • Ou kapab kòmanse fatige tèt twòp bagay ou nòmalman pa bezwen fatige tèt.
 • Ou kapab kòmanse obsede sou bagay nou te itilize pou pa obsede sou. Obsede se lè ou pase twòp tan ki yon sèl bagay. Pa ekzanp, ou ka santi tankou ou gen pou lave men ou tout tan. Oubyen ou ka santi trè move sou bagay ki konnen ou pa kapab kontrole.
 • You may avoid or stop going to events (parties, work, school, etc.)
 • You may become very scared of things that you were not scared of before
 • You may start to worry too much about things you normally do not need to worry about.
 • You may start to obsess over things you used to not obsess over. Obsess is when you spend too much time on one thing. For example, you may feel like you have to wash your hands all the time. Or you may feel very bad about things in the news that you cannot control.

Ou ka gen GAD pou plizyè rezon. Kèk rezon ou ka gen GAD sa yo:

You may have GAD for many reasons. Some reasons you may have GAD are:

 • Nou te yon chokan. Yon eksperyans chokan se lè yon bagay terib ak twoublan rive nou la a. Pa ekzanp, nou te gen eksperyans vyolans oubyen t yon viktim yon krim
 • Ou gen anksyete lè ou te yon pitit oubyen k ap fòme.
 • Ou konn bwè anpil tafya oubyen pwan anpil nan dwòg.
 • Ou te gen yon difisil nan peryòd timoun.
 • You have had a traumatic experience. A traumatic experience is when something terrible and stressful happens to you. For example, you had experienced violence or were a victim of a crime
 • You had anxiety when you were a child or teenager.
 • You drink a lot of alcohol or take a lot of drugs.
 • You had a difficult childhood.

Tankou tout lòt nan tèt pwoblèm sante, ou ka jwenn asistans pou branch fanmi GAD. Moun tout laj gen GAD, e li kapab kòmanse pi devan. Si ou gen anksyete prèske tout tan, chèche èd nan men yon doktè.

Like all other mental health problems, you can get help for GAD. People of all ages have GAD, and it can start anytime. If you have anxiety most of the time, seek help from a doctor.

aprann plis

Learn more

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!