Pou etabli

Angle touPa gen anglè

Kondwi ak transpotasyon

Lè ou fèk rive nan Etazini, ou pral oblije aprann kijan pou pran otobis la oswa transpotasyon piblik. Pou kondwi yon machin nan Etazini, ou dwe genyen lisans chofe ak asirans machin. Li plis

Lojman ak apatman

Aprann kijan pou jwenn yon apatman. Le ou lwe yon apatman, ou ap bezwen siyen yon moso papye epi dako pou peye lwaye ou chak mwa. Li plis

Komès

Gen anpil diferan kalite magazen nan Etazini. Gen kek magazen yo reyelman gwo ak kek yo piti. Ou kapab tou achte anpil bagay sou entenet. Li plis

Sekirite

Aprann kijan pou yo rete an sekirite nan Etazini. Aprann kijan pou pwoteje tet ou ak fanmi ou. Nan Etazini, lapolis ap ede ou rete an sekirite. Li plis

Odinate ak medya sosyal

Nan Etazini, ou pral sevi ak yon odinate pou preske tout bagay. Ou pral sevi ak yon odinate oswa telefon entelijan pou kominike, jwenn travay, etidye, pou fe randevou yo. Li plis

Kijan pou jwenn yon sant Aje ak lot enfomasyon pou ansyen

Eske ou se yon imigran aje oswa refijye? Ou gen yon ansyen nan fanmi ou? Aprann sou resous pou granmoun aje. Cheche yon sant aje epi aprann lot fason pou satisfe manm ki pi gran nan kominote ou la. Li plis

Sòti de Komite a

bat bwavo pou refijye yoJwenn yon kote pou rele kayPremye mwa nan Amerik la kapab tre difisil pou Newcomers. Men, bagay yo jwenn pi bon ak tan ak pratik. Ote nou pataje eksperyans li
kijan pou pale ak ofisye polisKonnen dwa w: kijan pou ou pale avek yon ofisye lapolisEske ou gen afsi lapolis? Konnen dwa w! Kom yon rezidan nan Etazini, Men kek bagay ou ta dwe konnen le ou pale avek yon ofisye lapolis
Kay vs kay: ki diferans ki genyen ant yon kay ak yon kay?Kay vs kay: ki diferans ki genyen ant yon kay ak yon kay?Kay vs kay: Si yon moun ap travay di fè anpil lajan, se pa sa difisil pou achte yon kay. Men yon kay bezwen plis pase lajan.