Kijan pou aplike pou yon kat green (rezidans pèmanan)

Angle touPa gen anglè

Yon kat green (kat rezidan pèmanan) se yon kat ki montre ou se rezidan pèmanan legal yon peyi a nan Etazini. Refijye yo yo te mande dapre lalwa pou aplike pou apwè yo te rete nan Etazini pou yon ane. Si ou se yon moun yo akòde azil, nou tou ka aplike apwè yon ane. Aprann kijan refijye yo, asylees, ak lòt imigran ki ka aplike.

A green card (permanent resident card) is a card that shows you are a lawful permanent resident of the USA. Refugees are required by law to apply for after living in the USA for one year. If you are an asylee, you may also be able to apply after one year. Learn how refugees, asylees, and other immigrants can apply.

how to get a green card

how to get a green card

Mwen gen dwa pou aplike pou yon kat vèt?

Am I eligible to apply for a green card?

Pou aplike pou yon kat green, yon moun dwe gen dwa fè sa nan yon petisyon de. Pwosesis sa a konplike, ak estati ou nan Etazini ka nan ris si ou petisyon te demanti. Se poutèt sa, li enpòtan pou pale ak yon avoka anvan ou aplike. Gen Avoka yo ak òganizasyon yo nan peyi a ki pral fè pou ou.

To apply for a green card, a person must be eligible to do so through an underlying petition. This process is complicated, and your status in the USA may be at risk if your petition is denied. For this reason, it is important to speak to a lawyer before you apply. There are lawyers and organizations around the country who will help you.

Refijye yo

Refugees

Refijye yo dwe aplike pou yon kat green omwen yon ane nan date lè n' a gen pou yon estati refijye. Pou elijib, se pou ou fè:

Refugees must apply for a green card at least one year from the date you are given a refugee status. To be eligible, you must have:

 • fin fizikman prezan Ozetazini pou omwen yon ane apwè li te admèt ke yon refijye
 • pa te gen admisyon refijye ou prolonjman (te toujou kenbe estati refijye ou nan Etazini)
 • pa deja te resevwa estati rezidan pèmanan
 • been physically present in the United States for at least one year after being admitted as a refugee
 • not had your refugee admission terminated (have maintained your refugee status in the USA)
 • not already acquired permanent resident status

Asylees

Asylees

Si ou se yon moun yo akòde azil, ou ka anmezi pou aplike pou jwenn estati rezidan pèmanan yon ane apre ou ap akòde azil politik ak ou:

If you are an asylee, you may be able to apply for and obtain permanent resident status one year after you are granted asylum and you:

  • te fizikman prezan Ozetazini pou omwen yon ane apwè li te akòde azil politik
  • kontinye pou yon refijye (menm jan l defini nan lwa imigrasyon) ni a mari oswa madanm, ni pitit gason yon refijye
  • pa byen se nan okenn peyi etranje; ak
  • admissible Ozetazini antanke imigran
  • have been physically present in the United States for at least one year after being granted asylum
  • continue to be a refugee (as defined in immigration law) or the spouse or child of a refugee
  • are not firmly resettled in any foreign country; and
  • are admissible to the United States as an immigrant

Imigran lòt

Other immigrants

Genyen anpil kategori lòt kote ou ka aplike pou yon kat green. Ou ka aplike pou yon manm fanmi ki, kòm yon anplwaye, paske ou se yon viktim abi, trafik oubyen lòt kalite krim. Chèche konnen ki moun ki kalifye pou yon kat green.

There are many other categories in which you can apply for a green card. You can apply as a family member, as an employee, or because you are a victim of abuse, trafficking or other crimes. Find out who is eligible for a green card.

Konbyen ki fè mwen aplike pou yon kat vèt?

How do I apply for a green card?

Pou aplike pou estati rezidan pèmanan, ranpli Fòm I-485, Aplikasyon pou enskri nan rezidans pèmanan oswa pou ajiste stati. Se pou ou tou fè yon doktè USCIS konplete Fòm I-693 ki montre kòm prèv peyi onsiltasyon ou. Kòm yon refijye, ki montre kòm prèv peyi onsiltasyon ou. ou kapab aprann epi rale dosye Fòm I-485. Ou kapab tou aprann epi rale dosye Fòm I-693.

To apply for permanent resident status, file Form I-485, Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status. You must also have a USCIS doctor complete Form I-693 showing proof of your medical examination. As a refugee, there is currently no fee to file this form. You can learn about and download Form I-485. You can also learn about and download Form I-693.

Ki ka ede m?

Who can help me?

Si ou se yon sinistre, souple fè ou transfè ajans ede w aplike pou ajiste stati ou.

If you are a refugee, please have your resettlement agency help you apply for your adjustment of status.

Documents legal kapab trè difisil pou konplete san sekou nan yon avoka. Si w pa gen yon transfè ajans oswa pwofesyonèl imigrasyon pou ede w, Souple jwenn èd legal anvan ou aplike.

Legal paperwork can be very difficult to complete without the help of a lawyer. If you do not have a resettlement agency or immigration professional to help you, please find legal help before you apply.

Nou bay enfòmasyon de baz jan nou koumanse pou ede ou konprann pwosesis pou aplike pou rezidans pèmanan. Nou pa kapab aktyèlman ede w ranpli aplikasyon ou.

We provide basic background information to help you understand the process of applying for permanent residence. We cannot actually help you complete your application.

Pou plis enfòmasyon sou ajiste stati refijye, ou ka rele USCIS kliyan sèvis nimero telefòn: 1-800-375-5283. Si ou rele sa nimewo, ou ka bezwen rete tann sou kenbe pou jwenn èd.

For more information on Refugee Adjustment of Status, you can call the USCIS customer service phone number: 1-800-375-5283. If you call this number, you may have to wait on hold before getting help.

Gade sa a videyo sou kouman pou aplike itilize Fòm I-485

Watch this video about how to apply using Form I-485

Responsablite yon detante kat vet

The responsibilities of a green card holder

Eske ou gen yon kat vet ki ba ou dwa kom yon rezidan nan USA a. Men, gen responsablite, twò. Li enpotan anpil pou konnen ki responsablite sa yo ye. USCIS di ke yon rezidan pemanan, ou dwe:

Having a green card gives you rights as a resident of the USA. But there are responsibilities, too. It is very important to know what these responsibilities are. USCIS says that as a permanent resident, you must:

Ki le pou mwen renouvle oswa ranplase kat vet mwen?

When do I renew or replace my green card?

Se pou ou ranplase kat vet ou si:

You must replace your green card if:

 • Ou te bay yon kat ki valab pou 10 ane ki gen swa ekspire oswa pral ekspire nan 6 mwa
 • Kat ou a te pedi, vole, oubyen domaje
 • Enfomasyon sou kat ou a pa gen anyen.
 • You were issued a card valid for 10 years that has either expired or will expire within 6 months
 • Your card has been lost, stolen, or damaged
 • The information on your card is wrong or has changed.

Kijan pou mwen renouvle oswa ranplase kat vet mwen?

How do I renew or replace my green card?

Pou ranplase kat vet ou a ou pral bezwen ranpli Fomile I-90, (Aplikasyon pou ranplase kat rezidan pemanan).

To replace your green card you will need to file Form I-90, (Application to Replace Permanent Resident Card).

Ou ap bezwen peye yon fre $455 e yon byometrik fre $85.

You will need to pay a filing fee of $455 and a biometrics fee of $85.

Aprann plis sou pwosesis la epi sak pase apre ou aplike.

Learn more about the process and what happens after you apply.

aprann plis

Learn more

Resous itil

Useful resourcesEnfòmasyon nan paj sa a soti. USCIS ak lòt sous ou konfye. Li fèt pou gid ak à kòm souvan ke posib. USAHello pa bay konsèy legal, ni pa gen yonn ladan nou materyèl fèt pou menm konsèy legal. Si n' ap chache yon avoka gratis oswa a pri ki ba oswa yon èd legal, nou kapab fè pou ou jwenn gratis ak sèvis legal.

The information on this page comes from USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Pase tès sitwayènte ou!

Sitwayènte online lib pweparasyon klas

Kòmanse nan klas a kounye a
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!