Kijan pou aplike pou sitwayènte

Angle touPa gen anglè

Èske ou vle aprann kijan pou aplike pou sitwayènte? Anvan ou aplike pou natiralizasyon, ou bezwen konnen: èske ou gen dwa pou vin yon sitwayen Ameriken? Chèche konnen si ou kalifye pou aplike. Lè sa a aprann kadran ou bezwen bwè pou aplike pou sitwayènte.

Do you want to learn how to apply for citizenship? Before you apply for citizenship, you need to know: are you eligible to become a US citizen? Find out if you are eligible to apply. Then learn the steps you need to take to apply for citizenship.

kijan pou aplike pou sitwayènte

how to apply for citizenship

Si ou vle pou aplike pou sitwayènte, ou anvan bezwen pou chèche konnen si ou pase tout kondisyon natiralizasyon. Yo ap gen ladan:

If you want to apply for citizenship, you first need to find out if you pass the citizenship requirements. These include:

 • Minimòm 18 lane
 • Te rete nan USA a pou omwen senk ane kom yon rezidan
 • Pa gen okenn vwayaj pwolonje soti nan USA a
 • Pa gen pi gwo aktivite kriminèl
 • Konpreyansyon debaz sou gouvenman AMERIKEN ak istwa
 • Abilite pou li, ekri, pale Angle de baz
 • Minimum of 18 years of age
 • Have lived in the USA for at least five years as a resident
 • No extended trips out of the USA
 • No major criminal activity
 • Basic understanding of US government and history
 • Ability to read, write and speak basic English

Lecture de la kondisyon natiralizasyons an plis detay pou asire w kalifye. Lè sa a, ou ka aplike pou natiralizasyon.

Read about the citizenship requirements in more detail to make sure you are eligible. Then you can apply for citizenship.

Kijan pou aplike pou sitwayènte

How to apply for citizenship

Aplike pou sitwayènte kapab trè ki pa klè. Si sa posib, nou rekòmande pou nou gen yon avoka ki te ede ou. Li ka chè, Men, ou ka anmezi pou jwenn egal a pri ki ba ak Anmwe sou liy yo ak nan kominote w lan.

Applying for citizenship can be very confusing. If possible, we recommend you have a lawyer help you. It can be expensive, but you may be able to find free and low-cost legal help online and in your community.

1. Ranpli fòm N-400

1. Complete the N-400 form

Premye etap la se ranpli aplikasyon an pou natiralizasyon. Se yon fòmilè gouvènman an ki te rele a N-400. Ou ka voye fòmilè a terminé pa lapòs oubyen ou ka aplike sou liy. Rale dosye fòm N-400 oubyen aplike sou liy.

The first step is to complete the application for naturalization. This is a government form called the N-400. You can send the completed form in the mail or you can apply online. Download the N-400 form or apply online.

Enpòtan: soti desanm 2019, USCIS se selman aksepte 2019 Fom. Asire ou ke nenpot ki fom ou ap ranpli gen sa a nan pati anba a nan chak paj: Fomile N-400 edisyon 09/17/19. Si li gen yon dat diferan, telechaje yon nouvo fom e li komanse anko.

Important: from December 2019, USCIS is only accepting the 2019 form. Make sure any form you are filling out has this at the bottom of each page: Form N-400 Edition 09/17/19. If it has a different date, download a new form and start again.

Ou dwe gen ladan yo anpil papye ak aplikasyon an ak ou tou gen pou peye frè a. Isit la se yon lis sa ou bezwen genyen Lè ou soumèt aplikasyon N-400 ou. Ou dwe gen ladan yo de foto paspò ak aplikasyon w lan. Pa bliye pou yo ekri ou "UN-kantite" sou do foto sa yo. Gen kèk moun ka aplike pou yon frè (depans) konsiderasyon pou ou pa gen pou peye frè a.

You have to include many papers with the application and you also have to pay the fee. Here is a checklist of what you need to include when you submit your N-400 application. You have to include two passport photos with your application. Remember to write your “A-number” on the back of these photos. Some people can apply for a fee waiver so you do not have to pay the fee.

Si w ap ranpli administratives ou san yon avoka, sit entènèt lib la CitizenshipWorks.org ap ede ou atrave etap aplikasyon yo. Citizenshipworks kapab tou konekte ou nan gratis ed legal sou entenet oswa nan yon patne Citizenshipworks nan zon ou si ou bezwen siplemante ed.

If you are filling out your paperwork without a lawyer, the free website CitizenshipWorks.org will help you through the application steps. Citizenshipworks can also connect you to free legal help online or to a Citizenshipworks partner in your area if you need extra help.

 • Aplike pou sitwayènte toujou koute $725. Sa a gen ladan fre a byometrik nan $85 e fre $640. Not enpotan: gouvenman AMERIKEN an di ke fre a ap ogmante soti $640 pou $1,170 kek tan apre desanm 16, 2019. Si ou vle pou aplike pou sitwayènte, aplike kounye a epi sove plis pase $500. ou kapab li plis sou chanjman pwopoze yo.
 • Ou kapab jwenn yon fre ou si ou kapab montre revni ou ki ba ou ase oswa si ou gen ijans ki inatandi, tankou depans medikal. Yon dispans vle di ke ou pa gen pou peye. Ou ka li plis detay sou fason pou aplike pou yon. Not enpotan: sistem nan konsiderasyon ka chanje nan 2020. ou kapab li plis sou chanjman pwopoze yo. USAHello sijere ou jwenn Konsey legal si ou ap panse sou aplike pou yon konsiderasyon paske li ka bay USCIS yon rezon ki fe ou refize aplikasyon ou an.
 • Applying for citizenship usually costs $725. This includes the biometric fee of $85 and the filing fee of $640. Important note: the US government said the filing fee will increase from $640 to $1,170 some time after December 16, 2019. If you want to apply for citizenship, apply now and save more than $500. You can read more about the proposed changes.
 • You may be able to get a fee waiver if you can show your income is low enough or if you have unexpected emergencies, such as medical costs. A waiver means that you will not have to pay. You can read more details about how to apply for a waiver. Important note: the waiver system may change in 2020. You can read more about the proposed changes. USAHello suggests you get legal advice if you are thinking about applying for a waiver because it may give USCIS a reason to refuse your application.

Enpòtan: Fè yon kopi N-400 ou anvan ou voye l.

Important: Make a copy of your N-400 before you send it.

2. Mete sou kote yon bagay nou resevwa ak chèk aplikasyon w lan sou liy

2. Save your receipt and check your application online

Ou pral resevwa yon lèt nan fich di USCIS te resevwa aplikasyon w lan. Nou sa a. Se pou ekri nimewo 13 chif nan fich la. Pran yon foto yon bagay a resevwa nan telefòn ou ak e-mail li pou tèt ou pou asire w ou pa pèdi li. Ou ka sèvi ak yon bagay resevwa anpil pou tcheke kondisyon ou aplikasyon an.

You will receive a letter of receipt that says USCIS received your application. Keep this and write down the 13-digit receipt number. Take a photo of the receipt on your phone and email it to yourself to make sure you don’t lose it. You can use the receipt number to check the status of your application.

3. Konplete ou biométrique elijib

3. Complete your biometric screening

Elijib biométrique se yon chèk sekirite. Yo pral mande w pou ale nan yon biwo nan yon sèten jou ak tan. Pou pi si pou ale nan randevou sa a ak pou rive nan tan! Nan Randevou a, yo pral pran anprent dwèt moun ou. Sa vle di yo ap sele anprent dwèt moun ou yo ak kouri foto an nan yon sistèm pou asire w ou se pa yon kriminèl. Aprann plis sou a byometrik Randevou.

Biometric screening is a security check. You will be asked to go to an office at a certain day and time. Make sure to go to this appointment and to arrive on time! At the appointment, they will take your fingerprints. This means they will stamp your fingerprints and run the picture through a system to make sure you are not a criminal. Learn more about the biometrics appointment.

4. Ale nan entèvyou sitwayènte ou

4. Attend your citizenship interview

Konplete yon entèvyou ak Natiralizasyon Etazini nan yon ak ofisye imigrasyon kat la. Aprann plis sou a entèvyou natiralizasyon epi kouman pou pwepare pou sonde.

Complete an interview with a United States Citizenship and Immigration Officer. Learn more about the naturalization interview and how to prepare for the test.

5. Pran tès sivik la

5. Take the civics test

Pandan entèvyou ou, ou pral pran yon tès sou Etazini sivik, istwa ak gouvènman an. Sou ekzamen sa a, se pou ou reponn 6 anke 10 kesyon kòrèkteman. Ou ka pran nou sitwayènte/swiv egzamen pou wè si n' pwè pou sonde. Si ou pa vle, ou ka jwenn ak nou klas gratis sitwayènte pou prepare w pou ekzamen an.

During your interview, you will take a test about US civics, history and government. On this exam, you must answer 6 out of 10 questions correctly. You can take our citizenship practice quiz to see if you are ready for the test. If you are not ready, you can join our free citizenship class to prepare you for the exam.

6. Ret tann pou ou desizyon

6. Wait for your decision

Ou pral resevwa yon desizyon ekri nan USCIS sou aplikasyon w lan. Ou ta ka resevwa ou desizyon sou jou entèvyou ou, ni ou ta ka resevwa l' pi ta nan pa lapòs. Desizyon an a pou di si aplikasyon ou te genyen:

You will receive a written decision from USCIS about your application. You might receive your decision on the day of your interview or you might receive it later in the mail. The decision will be say if your application was:

 • Akòde (sa vle di ou te pase!)
 • Te kontinye (sa vle di USCIS ap fè plis rechèch sou ou, ni sa vle di ou te ka pa ta rive anglè, ak sivik ekzamen. Ou ka pran yo ankò.)
 • Demanti (sa vle di USCIS te deside ke ou pa elijib pou natiralizasyon. Si sa rive, ou ka anmezi pou petisyon.)
 • Granted (this means you passed!)
 • Continued (this means USCIS is doing more research about you or it means you might have failed the English or Civics exams. You can take them again.)
 • Denied (this means USCIS decided you are not eligible for naturalization. If this happens, you may be able to petition.)

7. Ale nan seremoni sitwayènte ou

7. Attend your citizenship ceremony

Si ou fè sa ki pase, n' a pare pou li konplete seremoni sitwayènte ou epi pran sèman fidèlite. Sa se lè nou mande lwayote pou li a nan Etazini.

If you did pass, you will be ready to complete your citizenship ceremony and take the Oath of Allegiance. This is when you pledge loyalty to the USA.

Si ou gen kesyon sou pwosesis la, èske ou ka rele òganizasyon yo. Òganizasyon sa yo ofri konsèy nan kèk nouveaux lang. Jwenn èd sitwayènte gratis oswa a pri ki ba tou pre w.

If you have questions about the process, there are organizations you can call. These organizations offer advice in some newcomer languages. Find free or low-cost citizenship help near you.

Nou te espere sa a te ede reponn kesyon ou sou kouman pou aplike pou sitwayènte. Ka siyen pi ba pase pou pran nou lib sitwayènte pweparasyon klas. Ou ka pran yo sou liy, nenpòt kote, pi devan!

We hoped this helped answer your question about how to apply for citizenship. Sign up below to take our free citizenship preparation classes. You can take them online, anywhere, anytime!

aprann plis

Learn moreEnfòmasyon nan paj sa a soti. USCIS. Li fèt pou gid ak à kòm souvan ke posib. USAHello pa bay konsèy legal, ni pa gen yonn ladan nou materyèl fèt pou menm konsèy legal. Si n' ap chache yon avoka gratis oswa a pri ki ba oswa yon èd legal, nou kapab fè pou ou jwenn gratis ak sèvis legal.

The information on this page comes from USCIS. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Pase tès sitwayènte ou!

Sitwayènte online lib pweparasyon klas

Kòmanse nan klas a kounye a
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!