Ki jan yo kondwi nan USA a

Angle touPa gen anglè

Pou komanse kondwi nan Amerik la, ou dwe aprann kijan pou kondwi an sekirite epi pase yon tes ki montre ou konnen lwa nou ap kondwi yo. Chak leta mande ou pou jwenn yon lisans w chofè la, si ou planifye sou dèyè. Si ou deplase nan yon eta diferan, ou dwe fe echanj lisans ou pou yon nouvo lisans nan eta sa a. Men kek bagay enpotan pou konnen kijan pou kondwi nan USA a.

To start driving in America, you must learn how to drive safely and pass a test showing you know the US driving laws. Every state requires you to get a driver’s license if you plan on driving. If you move to a different state, you must exchange your old license for a new license in that state. Here are some important things to know about how to drive in the USA.

How do learn to drive

How do learn to drive

Jwenn yon lisans w chofè la

Getting a driver’s license

Li ilegal pou kondwi san yon lisans kondwi. Chak leta nan peyi Etazini gen diferan lwa kondwi. Ou ka aprann lwa sa yo pa li manyel chofe nan plizyè lang. Ou pral bezwen tou li aktyel la manyel chofe a pou eta ou.

It is illegal to drive without a driving license. Each state in the US has different driving laws. You can learn these laws by reading a US driver’s manual in many languages. You will also need to read the actual driver’s manuals for your state.

Yon sèl fwa ou te li e konprann lwa, w ap bezwen fè yon tès ekri ak yon tès kondwi pou jwenn lisans ou. W ap bezwen pou mete tès sa a devan lè. Ou ka ale sou entenet oswa vizite oswa rele Biwo DMV ki pi pre lakay ou. Ou gen pou peye yon frè pou pran tès ou jwenn lisans ou. Anpil eta ki pemet ou pran egzamen an nan lang matenel ou.

Once you have read and understood the laws, you will need to take both a written test and a driving test to get your license. You will need to schedule this test ahead of time. You can go online or visit or call the DMV office that is closest to your home. You have to pay a fee to take your test and get your license. Many states allow you to take the test in your native language.

Machin asirans

Car insurance

Machin asirans kouvri pwi yo ka yon aksidan oubyen yon blesi (n). Lwa a mande asirans fondamantal sou tout machin nan ka chofè a se yon moun, ni -, byen yon lòt moun lan. Ou ka tou jwenn asirans pou kouvri pwi domaj pou pwòp machin, ak pou vòl machin.

Car insurance covers costs in the event of an accident or injury. The law requires basic insurance on all cars in case the driver injures someone or damages someone else’s property. You can also get insurance to cover the cost of damage to your own car, and for car theft.

Se pou ou fè pou pi piti de baz machin asirans pou kapab kondi legalman. Menm si ou ap mete yon zanmi ’ s machin, li se w aksepte responsablite pou asire w ke w mete machin lan te fe ansekirite. Asirans dokiman an ta dwe rete nan machin pou montre si w ap sispann travay la polis.

You must have at least basic car insurance in order to drive legally. Even if you are driving a friend’s car, it is your responsibility to make sure that the car you are driving is insured. The insurance document should be kept in the car to show if you are stopped by police.

Machin enskripsyon

Car registration

Machin enskripsyon se yon taks peye chak lanne, pou peyi a. Li pèmèt ou pou nou mennen machin lan sou wout la an epi yo peye pou ou manje lisans. Se pa legal pou li kondi yon machin ki pa anrejistre. Rejistrasyon dokiman ta dwe rete nan machin pou montre si w ap sispann travay la polis.

Car registration is a tax paid every year to the state. It allows you to take the car on the road and pays for your license plates. It is not legal to drive a car that is not registered. The registration document should be kept in the car to show if you are stopped by police.

Sekirite ak kondwi Konsey

Safety and driving tips

USA gen lwa pou pwoteje ou pandan ou ap kondwi. Ou dwe toujou swiv tou sa yo mande. Lwa sa yo kapab diferan pase nan peyi lakay ou. W ap bezwen pou aprann espesifik lwa eta w. Isit la, gen kèk pwensip sekirite enpòtan ki mande pou pifò eta:

The USA has laws to protect you while you are driving. You must always follow these laws. These laws may be different than in your home country. You will need to learn the specific laws for your state. Here are some important safety rules that most states require:

• Plas pou machin

• Car seats

Timoun yo ak pitit se pou monte nan machin chèz apwopriye pou mezi yo ki ap Court en nan machin lan. Laj timoun kapab rete ap itilize nan plas machin varies leta. Si ou pas, kontakte Biwo DMV lokal. Pa janm kenbe yon timoun nan Wis ou pandan l' ap oubyen ke nan yon machin; tou de danjere e ilegal.

Infants and children must ride in car seats appropriate to their size that are strapped securely in the car. The age children can stop using car seats varies by state. If you are unsure, contact your local DMV office. Never hold a child in your lap while driving or riding in a vehicle; it is both dangerous and illegal.

• Seatbelts

• Seatbelts

Se pou ou mete yon webbings senti pandan ou ap kondwi yon machin oubyen monte nan yon machin nan Etazini. Tout moun nan veyikil la dwe mete yon webbings senti, si l' ap oubyen ke kòm yon pasaje. Rezon ki te a se sa, nan yon aksidan, moun san seatbelts yo kapab vole nan chez yo, blese tet yo ak lot moun.

You must wear a seatbelt while driving a car or riding in a car in the US. Everyone in the vehicle must wear a seatbelt, whether driving or riding as a passenger. The reason is that, in a crash, people without seatbelts could fly out of their seats, injuring themselves and others.

• Kas

• Helmets

Si ou ke ni mete yon motosiklèt sou, ou ta dwe pote yon kas. Preske chak eta nan USA a mande motosiklis pou li mete kas.

If you are riding or driving a motorcycle, you should wear a helmet. Almost every state in the USA requires motorcyclists to wear helmets.

• Bwe

• Drinking

Ou yo pa gen dwa bwè alkòl devan oubyen pandan y ap mete. Sa enpòtan anpil paske ou ka pèdi lisans ou si ou bwè, kondi ak fèt pou peye amand yon gwo osinon menm sèvi tan nan prizon. Ou te kapab tou seryezman è mal ni touye yon moun si ou ka bwè ak mennen nan machine.

You are not allowed to drink alcohol before or while driving. This is very important because you can lose your license if you drink and drive and be required to pay huge fines or even serve time in jail. You could also seriously injure or kill someone if you drink and drive.

• Cellphones ak lot distraksyon

• Cellphones and other distractions

Se li ilegal pou pale nan telefòn ou pandan tout tan nou mete nan kèk Etazini nan Etazini. Kwese ka voye teks entèdi nan prèske tout Etazini. Selilè kapab fè distrè ou soti nan wout la. Si ou bezwen sèvi ak telefòn ou, ou ta dwe retire kò l. Nan yon kantite nou vil yo ki entèdi distractions lòt osi byen, tankou manje, bwè kafe, ni à pou animaux.

It is illegal to talk on your phone while you are driving in some states in the US. Texting is banned in almost all states. Cell phones can distract you from the road. If you need to use your phone, you should pull over. A growing number of US cities are forbidding other distractions as well, such as eating, drinking coffee, or attending to pets.

• Timoun nan machin

• Children in vehicles

Ou yo jeneralman te pèmèt yo pou yo kite pitit nou yo nan machin ou lè ou pa nan machin lan. Pa ekzanp, Si ou ale nan yon magazen, ou dwe pote pitit ou avek ou. Si timoun yo rete pou kont li, yo te kapab viktim eseye mete yo deyò, libere fren an oswa klòtch, ichofe oubyen fè/tounen glas, Lock ou, sa ki pral pa wè.

You are generally not allowed to leave your children in your car when you are not in the car. For example, if you go into a store, you must bring your children with you. If children are left alone, they could be injured trying to get out, release the brake or clutch, overheat or freeze, lock you out, or go missing.

• Kondwi le ou fatige

• Driving when tired

Pa kondwi machin si ou fatige. Si ou nan machin ou epi ou reyalize n' a twò fatige pou kondi, siyal ak rale sou kote sekirite yon kote ou ye pa obstacle trafik ak ou pou yo pa an danje. Sou freeways genyen lòt vil zòn yo. Toujou lock pòtay ou, pandan ou kabicha.

Do not drive if you are tired. If you are in your car and realize you are too tired to drive, signal and pull over to a safe location where you are not obstructing traffic and you are not in danger. On freeways there are designated rest areas. Always lock your doors while you nap.

• Klaksonnen ak lot bri

• Honking and other noise

Evite itilize fòs ou amwen ke gen yon pwoblèm pou sekirite. Nan kèk zòn yo, se li ilegal pou itilize kònen klewon an inutilement osinon pandan kèk tan. Itilize byen fò radyo tou dekouraje oubyen ilegal nan kèk zòn yo.

Avoid using your horn unless there is a concern for safety. In some areas, it is illegal to use the horn unnecessarily or during certain hours. The use of loud radios is also discouraged or illegal in some areas.

• Kadna ak kle

• Locks and keys

Machin vòl ak vòl nan machin yo se yon pwoblèm nan kèk zòn yo. Li enpòtan pou fèmen pòt machin ou, menm pou lontan nan machin ou, pran kle ou lè ou kite. Retire geyen nan vi.

Vehicle theft and theft from vehicles is a problem in some areas. It is important to lock your car doors, even while in your car, and take your keys when you leave. Remove valuables from view.

• Bet kay nan machin

• Pets in vehicles

Si tan an trè cho oubyen trè frèt sonje bagay pi wo pase 70° F oubyen pi ba pase 40° F, li se yon bon lide pou yo kite animaux nan machin lan menm ak fennèt pòt, paske yo te kapab mouri. Animaux te koni pou fèmen yon chofè nan yon machin, Se konsa toujou kenbe yon kle sou ou.

If the weather is very hot or very cold typically above 70°F or below 40°F, it is a bad idea to leave pets in the car even with the windows open, because they could die. Pets have been known to lock a driver out of a car, so always keep a key on you.

Aksidan

Accidents

Si ou rive nan yon aksidan pandan ke nou ap mete, ou dwe sispann. Pa kite sou sèn aksidan an san rete. Si ou machin toujou ap travay, Seye rale delivre wout la. Si yon moun blese, ou ta dwe rele 911 imedyatman.

If you get in an accident while you are driving, you must stop. Do not leave the scene of the accident without stopping. If your car is still working, try to pull off of the road. If anyone is hurt, you should call 911 immediately.

Si pa gen moun blese, ou ta dwe ekri non, nimewo telefòn, adrès, chofè ’ s lisans nimewo, plak nimewo, enfòmasyon sou asirans moun ou te frape oubyen ki te frape ou. Si te gen yon moun ki temwen (wè) aksidan, ou ta dwe tou kolekte yo non ak nimewo telefòn. Si ou gen kamera, ou ka pran foto anyen. Ou ta dwe tou ekri sou ki kote aksidan an, pran foto ki kote tou.

If no one is hurt, you should write down the name, phone number, address, driver’s license number, license plate number, and insurance information of the person you hit or who hit you. If there were people who witnessed (saw) the accident, you should also collect their names and phone numbers. If you have a camera, you can take pictures of any damage. You should also write down the location of the accident and take pictures of the location as well.

Apre aksidan an, ou ta dwe rapòte aksidan an pou asirans konpayi ou imedyatman.

After the accident, you should report the accident to your insurance company immediately.

Mete nan move tan

Driving in bad weather

En sou ki kote ou ap se Ozetazini, tan an kapab trè diferan de sa nan peyi lakay ou. Li ka fè nou pwemye fwa l' ap nan kondisyon ekstrèm.

Depending on where you are resettled in the US, the weather may be very different from that of your home country. It may be your first time driving in extreme conditions.

  • Si wout la glacé oubyen snowy, ou ta dwe evite mete. Si nou dwe kondwi machin, egzaminen ou dousman ak epi itilize lanèj kawotchou oswa nan prizon sou kawotchou ou. Yo ka ede ou sispann pi byen nan glas oswa nej.
  • Pack yon wat ijans nan machin ou ki genyen atik sekirite, tankou yon bwat premye swen, rad cho andiplis, Ju, chenn, yon pèl koton, ak yon flach.
  • If the road is icy or snowy, you should avoid driving. If you must drive, go slowly and use snow tires or chains on your tires. They can help you stop better in ice or snow.
  • Pack an emergency kit in your car that contains safety items, such as a first aid kit, extra warm clothing, water, chains, a snow shovel, and a flashlight.

Wout raj

Road rage

Wout raj se yon manda pou Espliké sa pèp la fè fache santi lè yo kondi. Moun ka rele klaksonnen osinon kondwi machin pou fèmen nou si yo yo te fache sou ou mete. Si ou rann kont nou fè yon erè lè ou mete, ou kapab vague pou montre moun ou menm m regrèt. Si yon moun gen raj wout epi fache sou ou, pa reponn. Eseye sèlman nou mete kòm rankilman ke posib se pou gen nan tèt yo. Pa konfwonte pa pwoteste yon chofè fache, e pa kondwi machin lè ou fache pa gonfle/chaje. L' ap pran anpil konsantrasyon ak pasyans.

Road rage is a term to describe the anger people feel when they drive. People may yell or honk or drive to close to you if they are angry about your driving. If you realize you made a mistake when you are driving, you can wave to show the person you are sorry. If someone has road rage and is angry at you, do not respond. Try to just keep driving as calmly as possible and get out of their way. Do not confront or challenge an angry driver, and do not drive when you are angry or upset. Driving takes a lot of concentration and patience.

Achte yon machin

Buying a car

Eske se premye fwa ou achte yon machin nan USA a? Achte machin lan se yon angajman grav. Nou rekomande pou ou gen yon zanmi Ameriken oswa konseye ou ede ou premye fwa ou achte yon machin. Ou ka pafwa jwenn yon pre nan bank la oswa Inyon kredi pou achte yon machin. Men, si ou fè yon prè labank, ou pral peye entere sou li chak mwa se konsa machin nan pral koute plis pase si ou sove lajan yo achte li ak lajan kach.

Is it your first time buying a car in the USA? Buying a car is a serious commitment. We recommend that you have an American friend or mentor help you the first time you buy a car. You can sometimes get a loan from the bank or credit union to purchase a car. But if you get a loan, you will pay interest on it every month so the car will cost more than if you saved money to buy it with cash.

Ki lè ou te peye pou machin ou oswa peye tout kredi ou nèt, n' a jwenn a “tit” pou machin ou-dokiman ofisyèl la preuve ou posede li.

When you have paid for your car or paid off your loan completely, you will get the “title” to your car – the official document proving you own it.

Ki jan yo achte yon machin

How to buy a car

Li jeneralman bon mache pou yo achte machin itilize yon yon nouvèl, machin pase. Ou kapab achte yon machin ki itilize nan met kay la oswa nan yon dile machin. Ou ka negosye sou pri a. Si n' ap achte yon machin itilize, li se yon bon lide pou gen yon mekanisyen gade nan machin lan anvan ou achte sa yo pou si ke pa gen anyen k pa avèk machin lan. Ou p'ap vle tou pou teste kondwi machin lan. Sa vle di ou ap pran l' pou yon chofè ak chèk pou asire w tou sa travay anvan ou achte l.

It is generally cheaper to buy a used car than a new car. You can buy a used car from the owner or from a car dealer. You can negotiate on the price. If you are buying a used car, it is a good idea to have a mechanic look at the car before you buy it to make sure that nothing is wrong with the car. You will also want to test drive the car. This means you will take it for a drive and check to make sure everything is working before you buy it.

Lè ou achte yon machin itilize, ou bezwen pou n asire nou ke machin lan “tit” (ki montre ke prèv ke moun ou ap achte l' nan gen li) klè. Ou ta dwe pran machin Tit notarye (ofisyèlman te siyen) e asire w ou genyen resi, si men ekri, sòti de mèt machin lan.

When you buy a used car, you need to make sure that the car “title” (which shows proof that the person you are buying it from owns it) is clear. You should get the car title notarized (officially signed) and make sure you get a receipt, even if it is hand-written, from the owner of the car.

Kondisyon pou achte ak jan yon machin

Requirements for buying and owning a car

  • Pou achte yon machin, ou ap bezwen lisans chofe a.
  • Ou gen pou anrejistre machin lan ak Depatman de motè machin sa yo pote nan leta w pou jwenn lisans asyèt, kèl mande l.
  • W ap gen pou peye pou mansyèl asirans pou li kondi machin yo ak gaz ak antretyen pou machin lan.
  • To buy a car, you will need a driver’s license.
  • You will have to register the car with the department of motor vehicles in your state to get license plates, which are required.
  • You will also have to pay for monthly insurance to drive the car and gas and maintenance for the car.

Sa yo se tout sijesyon jis ede ou pi byen konprann kondwi nan USA a. Okenn nan enfòmasyon sa a fèt pou te avèti legal. Nenpòt kesyon ki gen rapo mete ta dwe dirije pou yo anvayi biwo eta DMV oswa lokal polis.

These are all just suggestions to help you better understand driving in the USA. None of this information is intended as legal advice. Any questions about driving should be directed to state DMV offices or local police.

aprann plis

Learn more

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!