Kijan pou yo kòmanse yon biznis

Angle touPa gen anglè

Eske ou tout tan tout tan yo te vle aprann kijan pou yo kòmanse yon biznis? Posede ak kouri se yon biznis yon gwo fason pou yo endepandan. Ou ap tou tounen plis angaje l nan kominote w lan.

Have you ever wanted to learn how to start a business? Owning and running is a business a great way to be independent. You will also become more engaged in your community.

Kijan pou yo fè yon biznis: Enfòmasyon pou refijye yo ak imigran antrepwenè

How to make a business: Information for refugee and immigrant entrepreneurs

Isit la se dènye dis ti mak pou ede ou si ou deside pou yo kòmanse yon biznis ou.

Here are ten steps to help you if you decide to start a business of your own.

1. Chèche konnen ou

1. Find your idea

Kòmanse avèk yon gwo lide! Li enpòtan pou vini ak yon lide orijinal. Yon lòt rezon ki te pou yo kòmanse yon biznis se si ou wè yon demann oubyen bezwen ki pa te rankontre. Mennen li a la rechèch sou mache a di nou si gen yon demand pou pwodwi oswa sèvis ou. Pou rasanble enfòmasyon sou endistri a, kliyan yo, tout pi bon pou ou pou yo kòmanse. Egzanp rechèch sou mache se sondaj, entèvyou, ak gwoup yo vize.

Start with a great idea! It’s important to come up with an original idea. Another reason to start a business is if you see a demand or need that is not being met. Conducting market research will tell you if there is a demand for your product or service. Gather information about the industry, the customers, and the best places for you to start. Examples of market research are surveys, interviews, and focus groups.

2. Evalye ak amelyore aptitid ou

2. Assess and improve your skills

Anvan ou aprann kijan pou yo kòmanse yon biznis, mande tèt ou: sa yo ye aptitid ou? Kisa ou ap fè tankou? Nou pa ta dwe antre nan biznis jis pou fè lajan, Se konsa, kanpe yon zòn nan sa ou gen yon enterè nan. Lè sa a onètman evalye si ou genyen ansanm teknik nesesè yo bay yon konpayi. Èske ou gen ase konesans ak eksperyans? Si ou fè sa, ou ka eskafand nan travay la epi aprann plis tankou ou vann li. Men, si ou pa gen nenpòt aptitid ou konnen ase, genyen resous pou ede w. Ou kapab ale nan bibliyotèk lokal ou a pou ka prete liv ki nan administrasyon biznis, ou ka pran klas online, epi ou ka antre ladan l' evènman.

Before you learn how to start a business, ask yourself: what are your skills? What do you like doing? You shouldn’t go into business just to make money, so pick an area that you have an interest in. Then honestly assess if you have the necessary skill sets to run a company. Do you have enough knowledge and experience? If you do, you can dive into the work and learn more as you go along. But if you don’t have any skills or enough knowledge, there are resources to help you. You can go to your local library to borrow books on business administration, you can take online classes, and you can join entrepreneurship events.

Gade yon videyo sou yon antreprene manje

Watch a video about a food entrepreneur

3. Ekri yon plan biznis

3. Write a business plan

Yon plan biznis yo se gid sa présente objektif ou genyen ak jan ou gen plan pou yo rive a yo. Sa enpòtan paske li identifies kle eleman plan ou. Si ou bezwen lajan pou achte yo te kòmanse, ou ka montre plan biznis nou pou moun ki ka byen pou sipòte ou financièrement. Aprann kijan pou yo ekri yon plan biznis.

A business plan is a guide that outlines your goals and how you plan to achieve them. It is essential because it identifies the key elements of your plan. If you need funds to get started, you can show your business plan to people who may be willing to support you financially. Learn how to write a business plan.

4. Chwazi yon non ak kote yo ye

4. Pick a name and location

Ou kapab fè pou ou kanpe deyò depi dè milye de lòt biznis. Se pou chwazi yon non ki pi fasil pou moun yo pou yo pa bliye yon sèl chemen ou ka kanpe deyò. Kèk non yo fasil pou yo te raple paske yo di kliyan ekzateman kisa yo fè (Eg Dover pwason mache). Lòt moun ka kanpe deyò, paske Bondye yo kout ak snappy (Eg Amazon).

Your name can help you stand out from thousands of other businesses. One way you can stand out is to choose a name that’s easy for people to remember. Some names are easy to remember because they tell customers exactly what they do (eg Dover Fish Market). Others may stand out because they are they are short and snappy (eg Amazon).

Ou ka chwazi tou yon eslogan, oubyen slogan, ki kapab vann plis la ke pwopozisyon inik ou (USP). USP se yon estrateji ou ka itilize pou distenge ou de tout lòt bagay. Li ta dwe inik pou ou, e ou gen pou kapab bay prèv li ak akonpli li. Li dwe yon ti fwaz ke moun ka sonje e li ta dwe leta benefis sa kliyan yo y' ap.

You can also choose a slogan, or tagline, which can be your unique selling proposition (USP). USP is a strategy you can use to distinguish you from everybody else. It should be unique to you, and you have to be able to prove it and execute it. It must be a short phrase that people can remember and should state the benefit that the customers will get.

Nou bezwen to pou nou jwenn ki bon kote. endèks = 2 ka nou petèt pi pa yon gwo efò, ki kote moins ka pi bon pou ou ekonomize lajan nan premye. Nan lòt ka, ou p ap reyisi amwen ke nou nou nan yon premye kote kote moun ka wè ou.

You also need to find the right location. In some cases, the cheapest location may be the best so that you save money at first. In other cases, you won’t succeed unless you are in a prime location where people can see you.

5. Chwazi èstrikti biznis ou

5. Choose your business structure

Gen plizyè kalite biznis yo nan Etazini. Yo gen diferan kondisyon yo ak estrikti. La ki pi komen ki sèl individuelle, tèt ansanm, kòperasyon, ak konpayi limite anpil responsablite. Yo tout gen informatique, contre. Sa ki pi enpòtan se pou w konprann sa ou bezwen yo ye ak w ap chwazi dwat èstrikti pou ajiste sa ou bezwen. Aprann plis sou biznis estrikti.

There are several types of businesses in the United States. They have different requirements and structure. The most common ones are sole proprietorship, partnership, corporation, and limited liability company. All of them have pros and cons. The important thing is to understand what your needs are and choosing the right structure to fit your needs. Learn more about business structures.

6. Anrejistre biznis ou

6. Register your business

Plizyè bagay ou ka bezwen pou yo fè pou enskri nan biznis ou:

There are several things you may need to do to register your business:

  • Anrejistre non biznis ou ak eta ou, Se konsa, li parèt tankou yon rèsponsab legal ak (nan pifò ka) p'ap rete lòt moun nan eta la fè biznis sou menm non. Aprann kijan pou enskri nan biznis ou.
  • Aplike pou ou federal ak leta nimewo Didantite taks. W ap bezwen anpil sa yo pou peye taks. Nimewo Didantite taks federal ou tou rele nimewo idantifikasyon Anplwayè ou (EIN) e te dwe bay IRS pa. Eta taks Didantite nimewo ou yo se pou peye taks leta ak pibliye pa yon leta w. (Titulaires sèl pa bezwen anpil eta Didantite.) Gen anpil Didantite biznis ou.
  • Bezwen anpil biznis yo lisans ak pèmi pou opere legalman. Aprann sou eta yo ak federal pèmi ak lisans.
  • Èske ou bezwen pou pwoteje konpayi ou non, machandiz, oswa sèvis? ou kapab mak sa yo se konsa ne lòt moun nan eta Zini yo itilize yo. Ou ta dwe tou tcheke pou asire ou pap itilize yon non ki te trademarked pa yon lòt biznis. Aprann sou Des.
  • Register your business name with your state, so it becomes a legal entity and (in most cases) will stop others in the state from doing business under the same name. Learn how to register your business.
  • Apply for your federal and state tax ID numbers. You will need these numbers to pay taxes. Your federal tax ID number is also called your Employer Identification Number (EIN) and is issued by the IRS. Your state tax ID number is for paying state taxes and is issued by your state. (Sole proprietors do not need a state ID number.) Get your business ID numbers.
  • Many businesses need licenses and permits to operate legally. Learn about state and federal permits and licenses.
  • Do you need to protect the name of your company, goods, or services? You can trademark these so nobody else in the United States uses them. You should also check to make sure you are not using a name trademarked by another business. Learn about trademarks.

7. Finanse ou nouvo antrepriz

7. Finance your new venture

Jwenn lajan pou fè biznis ou se yon gwo defi pou yon entrepreneur. Nou pa ka sèvi ak resous tankou ou epay, oubyen envèstisman nan fanmi e zanmi yo. Oubyen ou ka aplike pou yon kredi de yon bank. Se sa rele ou jwenn bank dwat la pou ede degaje ou finansye tan kap vini yo ak ouvri yon kont labank biznis nan ki pwen. ou kapab lire enfòmasyon debaz sou bank yo ak aprann sou prè.

Finding the money to finance your business is a big challenge for an entrepreneur. You may be able to use resources such as your savings, or investment from family and friends. Or you may apply for a loan from a bank. This is the point at which you find the right bank to help manage your financial future and open a business bank account. You can read basic information about banks and learn about loans.

8. Ouvè biznis ou

8. Open your business

En sou biznis ou, ou ka bezwen yon biwo, magazen, faktori espas, oubyen lòt kalite lokal. Ou ka bezwen pou deside si ou ap achete oswa Location pase pou biznis ou.

Depending on your business, you may need an office, store, factory space, or other type of premises. You may need to decide if you will purchase or lease the space for your business.

W ap bezwen pou mete sou pye tout bagay se sak rive vre kliyan ou mande pou rejije. Ou ka menm anplwaye yon pwofesyonèl pou ede w pou yo desine magazen ou oswa biwo.

You will need to work hard to set up everything so it is appealing to your customers. You may even hire a professional to help you to design your store or office.

Kliyan ap chèche pou yon eksperyans lè yo fè komès ak yon biwo. Men, si nou jis ap kòmanse, sa ki pi enpòtan pou gen gwo kliyan sèvis.

Customers are looking for an experience when they go shopping or even to an office. But if you are just starting out, it is even more important to have great customer service.

9. Jwenn bon moun

9. Find the right people

Ki kalite travay ou bezwen pou pote biznis ou lavi? Manm nan fanmiy, zanmi, e biznis asosye yo kapab yon gwo avantaj lè w-ap kòmanse. Ou ka bezwen yon pwosesis embauche pou jwenn plis anplwaye yo. Si ou pran tan pou jwenn bon moun, li pral peye Dividann pou biznis ou.

What kind of workforce do you need to bring your business to life? Family members, friends, and business partners can be a great asset when you are starting out. You may need a hiring process to find more employees. If you take the time to get the right people, it will pay dividends for your business.

10. Komès ak vant

10. Marketing and sales

Travay de baz biznis, se pou kreye yon bagay de valè li. bay moun pou lajan. Komès ak lavant se jis machin yo lè yo kominike aklè ak fournir valè sa pou kliyan ou. Si nou delivwe pwodwi oswa sèvis ou ak ekselans akademik, distenksyon, ak sèvis Kliyantèl bon, ou pral genyen kliyan ak fè yon siksè biznis ou!

The basic purpose of business is to create something of value and give it to people in exchange for money. Marketing and sales are just the vehicles of communicating and delivering that value to your customers. If you deliver your products or services with excellence, distinction, and good customer service, you will gain customers and make a success of your business!

Gade yon videyo sou yon met restoran

Watch a video about a restaurant owner

aprann plis

Learn more

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou

Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!