Kòman pou yo deplase pou yon vil new oswa yon vil

Angle touPa gen anglè

Nan Etazini, people choose to move to a new city for many reasons. All newcomers have the freedom to move when they choose. Youn nan pi gwo rezon ki te moun deplase pou yon nou kote se pou yon pi bon travay. It is a big decision for you and your family. Here are some things to consider and advice about how to move.

In the USA, people choose to move to a new city for many reasons. All newcomers have the freedom to move when they choose. One of the main reasons people move to a new place is for a better job. It is a big decision for you and your family. Here are some things to consider and advice about how to move.

Moving to a new city, photo copyright Adam Awad.
Photo courtesy of Adam Awad
Moving to a new city, photo copyright Adam Awad.
Photo courtesy of Adam Awad

Questions to think about before moving to a new city

Questions to think about before moving to a new city

To help you decide whether moving is a good idea, take time to think about why you want to move and if you will be able to find better opportunities when you move. Isit la, gen kèk kesyon ou kapab panse osijè de anvan ou kite:

To help you decide whether moving is a good idea, take time to think about why you want to move and if you will be able to find better opportunities when you move. Here are some questions you can think about before you move:

Logistical questions

Logistical questions

 • Kay disponib nan kominote w nouvo?
 • Konben ap yon apatman oswa kay koute nan vil new la?
 • Èske ou bezwen pou vann mèb yo ak lòt bagay nan dènye kay/apatman ou?
 • Èske gen transpòtasyon piblik oubyen ap ou bezwen pou jwenn yon chofè ’ vwati?
 • Èske pa gen non ki ofri sèvis pou imigran oswa pou refijye yo nan kominote a nouvo? You can use FindHello to find organizations in your new city.
 • Sa se tan an tankou nan nouvo kominote w lan? Èske ou gen rad pou anviwònman nouvo sa a?
 • Is housing available in your new community?
 • How much will an apartment or house cost in the new city?
 • Do you need to sell the furniture and other items in your current house/apartment?
 • Is there public transportation or will you need to obtain a driver’s license?
 • Are there nonprofits that provide services to migrants or refugees in the new community? You can use FindHello to find organizations in your new city.
 • What is the weather like in your new community? Do you have clothes for this new environment?

Kesyon travay

Work questions

 • Travay ki disponib nan vil la?
 • Si w ap aksepte yon travay paske li peye plis, Eske ou te konsidere kòm vi pwi a nan vil new sa?
 • Ki jan ou sispann travay kouran ou?
 • What jobs are available in the new city?
 • If you are accepting a job because it pays more, have you considered the cost of living in that new city?
 • How do you quit your current job?

Edikasyon kesyon

Education questions

 • Èske edikasyon granmoun ak kou ESL disponib nan nouvo kominote w lan?
 • Ki sa ki kalite lekòl piblik nan nouvo kominote a?
 • Are adult education and ESL courses available in your new community?
 • What is the quality of the public schools in the new community?

Fanmiy ak zanmi kesyon

Family and friends questions

 • Èske ou gen fanmi oubyen zanmi nan nouvo kominote a? Ou ka rete ak yo?
 • Èske ou konnen nenpòt lòt moun nan kominote a nouvo? Kijan ou pral rankontre zanmi pou te kapab fè pou ou?
 • Will you have childcare in the new community? Sa ap li koute?
 • Do you have family or friends in the new community? Will you be able to stay with them?
 • Do you know anyone else in the new community? How will you meet friends to help you?
 • Will you have childcare in the new community? What will it cost?

Bagay enpòtan pou n fè lè ou jwe

Important things to do when you move

Si nou deside pou ale nan yon lòt kote, pa si ke kòman pou yo deplase, asire pou yo fè sa kap vini an:

If you do decide to go to another place and are not sure how to move, make sure to do the following:

1) Si ou se yon sinistre, asire w ou caseworker ou pwal kò li.

1) If you are a refugee, be sure to tell your caseworker you are going to move.

2) Si ou gen yon afèmaj sou apatman ou, pou pi si nou swiv kòmandman an afèmaj. Ou kapab byen bezwen pou bay pwopriyetè a pi piti 30 jou remake pou yo fè yon pou depo sekirite a. Sou yon moso papye, ekri sa ou ap jwe ak siyen l' ansanm ak non ou, ak dat.

2) If you have a lease on your apartment, make sure you follow the rules of the lease. You probably need to give your landlord at least 30 days notice in order to get back your security deposit. On a piece of paper, write that you will move and sign it with your name and the date.

3) Ranpli yon yon chanjman adrès fòmilè ki gen Etazini sitwayente avèk imigrasyon sèvis L' fòm sa a ak diffusion li pou USCIS. Ou kapab tou complete the form online.

3) File a a change of address form with US Citizenship and Immigration Services by printing this form and mailing it to USCIS. You can also complete the form online.

4) Nou bezwen to pou nou chanje adrès ou, ak biwo lapòs Etazini. Ou bezwen fè sa pou asire w ou resevwa yon papye enpòtan osinon yon lèt. Ou kapab itilize swa a fòm online, oubyen ou ka ale nan biwo postal lokal yon epi ranpli fòm. Si nou fè l' sou liy, y ap chaje w $1 pou bay prèv Didantite ou itilize yon kat kredi oubyen Debi. Si ou fè sa nan biwo lapòs la, w ap bezwen pou pote Didantite avè ou, tankou yon lisans w chofè la, Men, pa pwal gen okenn chaj.

4) You also need to change your address with the US post office. You need to do this to make sure you receive any important papers or mail. You can either use the online form, or you can go to a local post office and complete the form. If you do it online, you will be charged $1 to prove your ID by using a credit or debit card. If you do it at the post office, you will need to bring ID with you, such as a driver’s license, but there will be no charge.

5) Si ou gen mèb ou pa ka pote avè ou, eseye vann li. Ou ka gen yon balans nan garaj.

5) If you have furniture you cannot bring with you, try to sell it. You can have a garage sale.

6) Di yon zanmi ou fè sa ou menm kalite. Yo te ka konnen gen yon moun nan vil new la ki ka ede w. Pou pi si ou ba yo telefòn kantite ak kouryèll adrès ou epi mande pou sa nan ka ou bezwen èd pou lè ou jwe.

6) Tell any friends you have made that you are moving. They might know someone in the new city who can help you. Make sure you give them your phone number and email address and ask for theirs in case you need help after you move.

7) Si sa posib, jwenn yon kote pou rete nan vil new ou anvan ou kite. Ou kapab rechèch kote sou Craigslist. Men, PA fè yon moun lajan nan Craigslist. Ret tann ou kapab wè kay la ki nan moun.

7) If possible, find a place to live in your new city before you move. You can research places on Craigslist. But, do NOT give anyone money through Craigslist. Wait until you can see the apartment in person.

8) Si ou bezwen èd ou byen ki pa asire sa pou yo fè, ou kapab e-mail nou nou pwal eseye bay èd reponn kesyon ou yo ak.

8) If you need help or are not sure what to do, you can email us and we will try to help answer your questions.

9) If you are receiving any benefits from your state (tankou lajan likid, koupon pou manje, oubyen santé), you will have to re-apply for all of these benefits if you move to a new state. It will be up to the new state to decide what benefits you will receive.

9) If you are receiving any benefits from your state (such as cash, food stamps, or healthcare), you will have to re-apply for all of these benefits if you move to a new state. It will be up to the new state to decide what benefits you will receive.

aprann plis

Learn more

 

 

Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!