Kijan pou peye taks nan Etazini

Angle touPa gen anglè

Taks ki pami moun lajan kontribye pou frè kouri yon peyi ou nan kominote. Pa ekzanp, taks yo peye pou lekòl yo, lopital, and roads. When citizens and green card holders pay taxes, yo ap peye yo pati nan pwogram ki benefis yo.

Taxes are amounts of money people contribute to the costs of running a country or community. For example, taxes pay for schools, hospitals, and roads. When citizens and green card holders pay taxes, they are paying their share of programs that benefit them.

How to pay taxes in the US: understanding the forms and process

How to pay taxes in the US: understanding the forms and process

Ki sa ki yon taks?

What is a tax?

Peye yon lajan, se yon kantite lajan nou peye pou gouvènman yo. Gouvènman yo genyen ladan yo gouvènman federal, gouvènman eta yo, ak anpil, gouvènman lokal yo ki kouri départements ak vil. Si ou fè lajan, depanse lajan, ou byen pwòp nan Amerik lan, ou pral peye taks nan yon sèl kalite ou nan yon lòt. Li enpòtan pou w konprann kouman pou peye taks nan yon dwa chemen.

A tax is an amount of money we pay to governments. Governments include federal government, state governments, and the smaller, local governments that run counties and cities. If you earn money, spend money, or own property in America, you will pay taxes of one kind or another. It is important to understand how to pay taxes in the right way.

Ki sa ki taks sou revni?

What is income tax?

Taks sou revni se yon taks sou revni ou (sa ou genyen, ni resevwa chak ane). Moun ki peye taks sou revni pou gouvènman federal la ak pou pifò nan gouvènman leta yo. (Gen kèk leta, tankou New Hampshire ak Florid, pa chaje taks sou revni.) Kolekte taks sou revni federal pou sèvis enpo sou revni Ameriken (IRS) e se pou a nou trezò. Taks sou revni leta ale nan lis revni leta.

Income tax is a tax on your income (what you earn or receive every year). People pay income tax to the federal government and to most state governments. (Some states, such as New Hampshire and Florida, do not charge income tax.) Federal income tax is collected by the Internal Revenue Service (IRS) and goes to the US Treasury. State income tax goes to state revenue departments.

Pousantaj, kantite oubyen, moun ou peye taks sou revni depann de konbyen kòb ou fè ak sa frè ou yo ye. Moun ki posede oubyen resevwa plis lajan peye plis nan taks pase moun ki gen mwens lajan.

The rate, or amount, of income tax you pay depends on how much you earn and what your expenses are. People who earn or receive more money pay more in taxes than people who get less money.

Lòt bagay ki afekte konbyen ou peye. Si ou gen timoun, ou pran yon gwo taks kredi pou ede w ak frè pou ogmante yon fanmi. Yon taks kredi vle di w peye taks sou mwens lajan ou de.

Other things affect how much you pay. If you have children, you get a large tax credit to help you with the costs of raising a family. A tax credit means you pay tax on less of your income.

Pral marye kapab afekte ki kantite taks ou peye, twò. Moun ki pa marye moun jwenn yon pi ba taks kredi pase yon koup marye, Se konsa yo ka peye taks plis. Men, koup marye ki tou de travay pou peye taks plis sanble pase lè yo te moun ki pa marye.

Getting married can affect how much tax you pay, too. Single people get a lower tax credit than a married couple, so they may pay more tax. But married couples who both work may pay more tax together than when they were single.

Kijan mwen ranpli yon papye taks?

How do I file a tax return?

Chak ane, travayè yo ak biznis gen pou kontwole revni yo pou ane a devan. Lè sa a yo evalye ki kantite taks yo dwe, yo voye figi yo bay gouvènman an. Pwosesis sa a te rele “ranpli yon papye taks.” Anpil moun te deja peye taks yo pa lè yo ranpli taks yo. Sa se paske yon montan taks pou wete yo jou pèyman chak jou anvan yo peye. Youn le kon sa, taks ou ka montre ou te deja peye taks twòp, ak gouvènman an prete ou yon ranbousman!

Every year, workers and businesses have to calculate their income for the year before. Then they figure out how much tax they owe and send their figures to the government. This process is called “filing a tax return.” Many people have already paid their taxes by the time they file their tax return. This is because an amount for taxes is taken from their regular paychecks before they get paid. Sometimes, your tax return may show you’ve already paid too much tax, and the government owes you a refund!

Not enpotan: You must tell the truth on your tax return. If you are not a US citizen, this is particularly important, because mistakes on your taxes return can get you deported. If you are a legal permanent resident (green card holder), make sure you declare all your income. Lire la USCIS information about taxation of resident aliens.

Important note: You must tell the truth on your tax return. If you are not a US citizen, this is particularly important, because mistakes on your taxes return can get you deported. If you are a legal permanent resident (green card holder), make sure you declare all your income. Read the USCIS information about taxation of resident aliens.

Èske m' bezwen pou ranpli yon papye taks?

Do I need to file a tax return?

Si nou dwe peye taks oswa gouvènman an prete ou, li se w aksepte responsablite pou konnen ki lè epi kouman pou peye taks. Ou dwe voye ou taks pou ane avan pou gouvènman an devan avril 15 chak ane. Ou pral gaye nou taks sou fòm yon desen ak lank pa gouvènman an. Fòmilè ki trè long epi mande pou anpil detay sou revni ou ak depans.

Whether you owe taxes or the government owes you, it is your responsibility to know when and how to pay taxes. You must send your tax return for the previous year to the government before April 15 every year. You will send in your tax return on a form printed by the government. The forms are very long and ask for lots of details about your income and expenses.

What if I do not have a social security number?

What if I do not have a social security number?

If you earn income in the United States, the law says you should pay taxes. You can pay taxes without a social security number. You can use an Individual Taxpayer Identification Number (ITIN). The Internal Revenue Service will give you an ITIN if you are not eligible for a social security number (SSN). Chèche konnen kijan pou apply for or renew an ITIN in English ni ni apply for or renew an ITIN in Spanish.

If you earn income in the United States, the law says you should pay taxes. You can pay taxes without a social security number. You can use an Individual Taxpayer Identification Number (ITIN). The Internal Revenue Service will give you an ITIN if you are not eligible for a social security number (SSN). Find out how to apply for or renew an ITIN in English or apply for or renew an ITIN in Spanish.

What if I am undocumented?

What if I am undocumented?

If you earn income in the United States, the law says you should pay taxes even if you are not a legal resident. You use use an ITIN to pay taxes. Paying taxes when you are undocumented can help to show you havegood moral character.Showing good moral character is important if you apply for a cancellation of removal and green card in the future. Sepandan, USAHello advises that you talk to an immigration professional before you apply for an ITIN. ou kapab find free and affordable legal services nan zòn ou.

If you earn income in the United States, the law says you should pay taxes even if you are not a legal resident. You use use an ITIN to pay taxes. Paying taxes when you are undocumented can help to show you have “good moral character.” Showing good moral character is important if you apply for a cancellation of removal and green card in the future. However, USAHello advises that you talk to an immigration professional before you apply for an ITIN. You can find free and affordable legal services in your area.

Kouman mwen ka ede peye taks?

How do I get help paying taxes?

Si w èske gen lè konprann kouman pou peye taks, pa enkyete ou. Ou ka jwenn asistans. Anpil kominote ak transfè òganizasyon yo ofri asistans. Si ou se yon refijye depi kèk tan se, mande pou yo ede nan biwo transfè ou.

If you are having a hard time understanding how to pay taxes, do not worry. You can get help. Many community and resettlement organizations offer assistance. If you are a recently resettled refugee, ask for help at your resettlement office.

Menm si ou pa yon refijye, gouvènman an gen yon pwogram pou ede moun ki bezwen li. A Taks sou revni volontè asistans (VITA) pwogram òf lib taks èd pou moun ki fè lajan $54,000 yon ane oswa mwens, pou moun ki enfim, bay moun ak limite nan Angle. Ou talè konsa ka jwenn èd ki pi pre itilize a Repère VITA. Anpil kote ki ofri èd an panyòl, Arabik, Chinwa yo ak lòt lang.

Even if you are not a refugee, the government has a program to help people who need it. The Volunteer Income Tax Assistance (VITA) program offers free tax help to people who earn $54,000 a year or less, to people with disabilities, and to people with limited English. You can quickly find the nearest help by using the VITA locator. Many places offer help in Spanish, Arabic, Chinese and other languages.

Ranpli ou taks sou liy

Filing your tax return online

Si w pou ranpli deklarasyon sa a pwòp taks, genyen anpil pwogram ou ka sèvi ak, ki gen yonn ki pi komen, Turbo taks. Men, ou gen pou peye pou Turbo taks.

If you prefer to file your own tax return, there are several programs you can use, including the most common one, Turbo Tax. But you do have to pay for Turbo Tax.

Ou kapab tou ale nan menm lè a Sit entènèt IRS Freefile e kòmanse pwosesis la.

You can also go straight to the IRS Freefile website and start the process there.

aprann plis

Learn moreEnfòmasyon nan paj sa yo soti a Gouvènman AMERIKEN an ak lòt sous ou konfye. Li fèt pou gid ak à kòm souvan ke posib. USAHello pa bay konsèy legal, ni pa gen yonn ladan nou materyèl fèt pou menm konsèy legal. Si n' ap chache yon avoka gratis oswa a pri ki ba oswa yon èd legal, nou kapab fè pou ou jwenn gratis ak sèvis legal.

The information on this page comes from the US government and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!