Imigran detansyon: èd pou moun ki aplike pou azil politik nan fontyè Etazini ak Meksiko an

Angle touPa gen anglè

Èske ou sou youn ou lòt bò fontyè Etazini nan Meksik ak ou bezwen èd? N' ap chache refij, sipò legal, manje, ak èd ak reklame ke azil politik? Èske ou nan detansyon imigran? Isit la se kèk online resous ak enfòmasyon sou òganizasyon ki ka ede oswa rekòmande w.

Are you on either side of the United States Mexico border and do you need help? Are you looking for shelter, legal support, food, and help with claiming asylum? Are you in immigrant detention? Here are some online resources and information about organizations that may help or advise you.

imigran detansyon

immigrant detention

Si nou ap vwayaje nan Amerik santral la, fè lide pou travèse nan Etazini / Meksik fontyè, ou bezwen konnen ou risk sa te plase nan detansyon imigran si ou pa gen dokiman ki pèmèt nou antre nan peyi a. Sa fè pa sèlman nan Etazini, Men, nan Meksik, Gwatemala, ak Salvadò.

If you are traveling through Central America and intend to cross the United States/Mexico border, you need to know that you risk being placed in immigrant detention if you don’t have the documentation that allows you entry to the country. This is done not only in the USA, but in Mexico, Guatemala, and El Salvador.

Jwenn èd sou tou de bò fontyè a

Finding help on both sides of the border

Sou sit entènèt fontyè zanj Bondye la, w ap jwenn enfòmasyon kontak dijans pou gwoup yo nan Meksik sa yo ki ofwi èd pou imigran ki tap nan fè lapenn. Genyen ki ofri manje, Ju, èd medikal, ak ebèjman. Òganizasyon an, sou non Grupos, ekri nan paj sa, gen anpil kote nan peyi Meksik.

On the Border Angels website, you will find emergency contact information for groups in Mexico that offer help to migrants in distress. Some offer food, water, medical help, and shelter. The organization Grupos Beta, listed on this page, has many locations throughout Mexico.

Katolik sèvis lopital sant la bay travelers yon kote ki an sekirite pou yo mouri, yo, rehydrate, Manje, swen pou timoun yo. Yo bay yon chanjman nan rad, ijyèn atik, ak yon chans pou yo fè twalèt. Volontè salye travelers yo epi ede yo kontakte manm nan fanmiy ak ranje otobis transpòtasyon. Fanm ak timoun resevwa vwayaj sak te ranpli ak atik esansyèl anvan yo ale. Moun ki pa gen anyen pou pati a jou yo ki te lage ka pase lannwit lan nan ki se kay ou konfye yon volontè oubyen nan Casa Alitas, yon ti kay nan Tucson Personnel pa volontè yo ak sèvis kominote Katolik.

The Catholic Services Hospitality Center gives travelers a safe place to rest, rehydrate, eat, and care for their children. They provide a change of clothes, hygiene items, and a chance to wash up. Volunteers greet the travelers and help them contact family members and arrange bus transportation. Women and children receive travel bags filled with essential items before they leave. Those who are unable to depart the day they are released may spend the night at the home of a trusted volunteer or at Casa Alitas, a small home in Tucson staffed by volunteers and Catholic Community Services.

Nan fontyè Etazini nan peyi Meksik la te rive

Arriving at the United States/Mexico border

Si ou gen plan pou ou fè reklamasyon azil politik nan fontyè Etazini nan peyi Meksik la, ni ki deja genyen, genyen resous yo pou nou gide ou pou sekirite pou navige nan Etazini sistèm imigrasyon.

If you are planning to claim asylum at the United States/Mexico border or are already there, there are resources to guide you to safety and to navigate the United States immigration system.

Estamos Unidos (“Nou ini”) se yon rezo legal reprezantasyon sou fwontyè Meksiken an nan Ciudad Juarez. Volontè nan peyi a bay gid legal ak lòt sèvis. Pwojè a kouri pa Al Otro Lado ak KLINIK.

Estamos Unidos (“We Are United”) is a legal representation network on the Mexican border at Ciudad Juarez. Volunteers from across the country provide legal guidance and other services. The project is run by Al Otro Lado and CLINIC.

Florence imigran dwa pwojè a te ranmase dokiman pou ede ou defann nou ka. Materyèl yo genyen ladan yo dokiman sa yo se resous jeneral, Paske, apre ou yo ki nan detansyon, batay depòtasyon ou devan yon jij imigrasyon, ak yon rekèt pou ou ka.

The Florence Immigrant Rights Project has collected documents to help you defend your case. Materials include documents that are general resources, for after you are released from detention, fighting your deportation in front of an immigration judge, and appealing your case.

Ki enfòmasyon èske m' bezwen lè mwen aplike pou azil politik?

What information do I need when I apply for asylum?

Genyen anpil grenn ki dokiman ou kapab itilize pou sipòte ou ka azil politik. Sa se yon pwezantasyon sou ki dokiman ou kapab itilize nan ou ka azil politik epi kouman pou itilize yo.

There are many pieces of documentation you can use to support your asylum case. This is a presentation about the documents you can use in your asylum case and how to use them.

Pou jwenn azil politik nan Etazini, li te ede ka w si ou pa gen okenn pwèv pou bay prèv ou te persécutés oubyen abize, ak sa ou gouvènman an te fè pa pwoteje ou. Evidans lan plis ou gen pi bon chans ou genyen pou genyen ka azil politik w gen dwa pou yo rete nan Etazini.

In order to get asylum in the USA, it helps your case if you have evidence to prove you were persecuted or abused, and that your government did not protect you. The more evidence you have the better chance you have to win your asylum case to be able to stay in the United States.

Asire w toujou verite a, san sa te kapab imedyatman ou ka demanti ke. Ou bezwen to pou nou gen anpil byen presi sou detay. Li enpòtan pou pase tan se ekzateman sak te pase, nan dat egzat. Si nou fè yon erè, gouvènman an kapab panse ke ou ap bay manti.

Be sure to always tell the truth, otherwise you could immediately have your case denied. You also need to be very specific about the details. It is important to spend time remembering exactly what happened, on the exact date. If you make a mistake, the government may think you are lying.

Isit la se kalite evidans, dezyem prèv ou ka itilize pou sipòte ou ka azil politik:

Here are types of evidence that you can use to support your asylum case:

 • Dokiman idantite (c'est-à-dire. paspò ou, ak denesans, elèv didantite, kay rejis, kat idantite nasyonal, oswa kat manm pati politik.)
 • Idantite dokiman nan manm fanmi yo ki te vwayaje Ozetazini ak ou
 • Papye maryaj ak sètifika fèt pou timoun yo
 • Akademik dosye (c'est-à-dire. dosye lekòl la, sètifika, ak diplòm)
 • Dosye medikal entènen oubyen tretman an aux nan peyi
 • Dosye detansyon oswa nan tribinal
 • Nenpòt projet aplikasyon pou azil politik oubyen affidavits sa ou ka fè te kreye
 • Nenpòt ki dokiman ki te ranpli avèk okenn pati nan gouvènman Etazini an
 • Nenpòt lòt dokiman sa yo ou kwè ta kab enpòtan
 • Identity documents (i.e. your passport, birth certificate, student identification card, household registry, national identity card, or political party membership card.)
 • Identity documents of family members who traveled to the United States with you
 • Marriage certificate and birth certificates for children
 • Academic records (i.e. school records, certificates, and diplomas)
 • Medical records from hospitalization or treatment due to mistreatment in home country
 • Jail or court records
 • Any draft asylum applications or affidavits that you may have created
 • Any document that has been filed with any part of the United States government
 • Any other documents that you think might be important

Si ou pa t ' kapab pote dokiman sa a avè ou lè ou te vole kite peyi lakay ou, sa se byen ak nou kapab diskite documentation reklamasyon ou lan kanpe la avè ou.

If you were not able to bring these documents with you when you fled your home country, that is fine and we can discuss documenting your claim with you.

Konnen dwa w!

Know your rights!

Fontyè a Meksiko nan Etazini- Konnen dwa w, Depatman di travay
United States Mexico Border- Know Your Rights, Department of Labor

Arabik, Angle, Panyòl, Somali, Oudou, Mandaren, Fwansè, Lang peyi Lend, Punjabo pale lòt lang. Manuels pou imigran ki LGBTQ, granmoun, ak non pitit.

Arabic, English, Spanish, Somali, Urdu, Mandarin, French, Hindi, and Punjabo languages. Manuals for LGBTQ immigrants, adults, and unaccompanied children.

Paquet sa a fèt pou bay yon kourikoulòm dwa antanke imigran (si la legalman ou non) oubyen menm yon sitwayen pou fè egzèsis si à pa yon ofisye imigrasyon.

This packet is intended to provide an overview of the rights an immigrant (whether here legally or not) or even a citizen may exercise if confronted by an immigration official.

Sant nasyonal imigran jistis la ki disponib pou bay konsèy legal ak bay références legal. Ou ka kontakte sant nasyonal imigran jistis la nan nimewo gratis alè moun li: (312) 263-0901.

The National Immigrant Justice Center is available to provide legal counsel and provide legal referrals. You can contact the National Immigrant Justice Center at its toll free number: (312) 263-0901.

Dokiman sa a se pou moun ki pè pou retounen nan peyi yo lakay yo paske yo menm yo madivin, masisi, Ala nòd Ala katòd oubyen on (LGBT) ak/oubyen gen pou estati VIH yo. Ou ka gen yon defans kont depòtasyon si ou pè ou ap fè mal oswa tòtire si ou gen pou yo depòte li pou peyi lakay ou. Liv gid sa a se yon bon konsèy ak resous. Pa entansyon pou li sèvi tankou yon ranplasan pou konsèy legal. Ou ta dwe tante pou jwenn yon avoka.

This document is for people who are afraid to return to their home countries because they are lesbian, gay, bisexual or transgender (LGBT) and/or due to their HIV status. You may have a defense against deportation if you fear you will be harmed or tortured if you are deported to your home country. This manual is a guide and resource. It is not intended to serve as a substitute for legal counsel. You should attempt to obtain a lawyer.

Ou kapab li enfòmasyon sa a nan Panyòl, Fwansè, ak Arabik.

You can read this information in Spanish, French, and Arabic.

Manuels sa yo bay enfòmasyon de baz nan Anglè, Panyòl. Fwansè, Arabik ak lòt lang pou bay imigran yon plan de konpreyansyon dwa yo anba lwa Etazini pandan pwosedi imigrasyon oswa si yo ap jwenn arèstasyon li, yo te arete pa a Depatman ki pou sekirite nasyonal.

These manuals provide basic information in English, Spanish. French, Arabic and other languages to give immigrants an understanding of their rights under US law during immigration proceedings or if they are arrested and detained by the Department of Homeland Security.

Si te gen yon lòd ki te bay pou retire w lan oswa depòtasyon, ou toujou gen yon chans pou aplike pou azil politik, menm si ou pa gen yon avoka. Isit la, gen kèk règleman pou avans pou azil politik san yon avoka.

If there has been an order issued for your removal or deportation, you still have a chance for applying for asylum, even if you do not have a lawyer. Here are some guidelines for filing for asylum without a lawyer.

Viza T a se yon viza ki te bay pou viktim nan trafik moun, timoun ak granmoun. Genyen anpil moun ki ap contrebande nan nan Etazini a ilegalman e kont yo va sou reklamasyon bay manti pou travay ak lòt benefis. Si sa te rive ou, ou ka aplike pou jan de viza.

The T visa is a visa that is issued to victims of human trafficking, both children and adults. There are many people who are smuggled into the USA illegally and against their will on false claims for employment and other benefits. If this happened to you, you can apply for this type of visa.

Ou te gen yon viktim yon krim sa ki te rive nan Etazini? Èske ou ka ede anfòsman lwa? Ou te gen fè mal poutèt tout krim? Yon vaksen kont viza pa janm viktim krim yo konnen se, ki satisfè sèten kondisyon dwe, rete nan Etazini.

Were you a victim of a crime that happened in the United States? Did you help law enforcement? Were you hurt because of the crime? A U-Visa lets victims of certain crimes, who meet certain requirements, stay in the United States.

Kont fwòd avètisman

Anti Fraud Warning

Lire enfòmasyon sa a pou pwoteje tèt ou nan mitan pèp ki pa reyèl avoka yo! Èske gen moun ki va pran pòz pou ede nou se konsa, yo kapab kenbe lajan w. Aprann kijan pou rekonèt yo ak pou pwoteje tèt ou! A imigran Legal Sant Resous (ILRC) fè enfòmasyon pou pwoteje kont fwòd. ou kapab li epi rale dosye enfòmasyon nan lang anglè. Oubyen ou kapab li epi rale dosye a enfòmasyon an panyòl.

Read this information to protect yourself from people who are not real lawyers! There are people who will pretend to help you so they can keep your money. Learn how to recognize them and protect yourself! The Immigrant Legal Resource Center (ILRC) made information to protect you from fraud. You can read and download the information in English. Or you can read and download the information in Spanish.

aprann plis

Learn moreEnfòmasyon nan paj sa a soti. KLINIK, a Sant Resous imigran Legal (ILRC), A Sant nasyonal imigran jistis (NIJC), ak lòt sous ou konfye. Li fèt pou gid ak à kòm souvan ke posib. USAHello pa bay konsèy legal, ni pa gen yonn ladan nou materyèl fèt pou menm konsèy legal. Si n' ap chache yon avoka gratis oswa a pri ki ba oswa yon èd legal, nou kapab fè pou ou jwenn gratis ak sèvis legal.

The information on this page comes from CLINIC, the Immigrant Legal Resource Center (ILRC), The National Immigrant Justice Center (NIJC), and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!