Prepare yo pou yon entèvyou travay

Angle touPa gen anglè

Did you get invited for a job interview? You are probably nervous about doing well. There are steps you can take to prepare yourself. Learn how the interview process works and how to prepare. Read some tips for doing well in a job interview.

Did you get invited for a job interview? You are probably nervous about doing well. There are steps you can take to prepare yourself. Learn how the interview process works and how to prepare. Read some tips for doing well in a job interview.

A man comining into an office for a job interview

A man comining into an office for a job interview

The job interview process

The job interview process

Yon entèvyou Jòb se yon chita pale ant ou menm ak travay la. Pandan entèvyou a, travay la pral poze w kesyon anpil. You need to know how to prepare for an interview. It is one of the most important steps in getting a job.

A job interview is a conversation between you and the employer. During the interview, the employer will ask you many questions. You need to know how to prepare for an interview. It is one of the most important steps in getting a job.

Travay la ap mande sou esperyans travay ou. Yo pwal vle konnen sou edikasyon ou ak yon antrènman ou te. Ou reponn ou pou fè entèvyou ak kesyon montre ki kalite moun ye. You will show the employer that you are a good person for the job.

The employer will ask about your work experience. They will want to know about your education and any training you have had. Your answers to interview questions also show what kind of person are. You will show the employer that you are a good person for the job.

Jòb entèvyou pa toujou pwan plas nan moun. Ou ka gen yon entèvyou pa telefòn depi premye. Use this chance to show how you would help the company. Si ou pase entèvyou telefòn, Lè sa a nou pral fè a te entèwoje nan moun. Pou travay anpil, ou pral gen yon sèl telefòn entèvyou ak omwen yon entèvyou nan moun. Oubyen yo ka mete sou pye yon apèl vidéo avè ou.

Job interviews do not always take place in person. You may have a phone interview first. Use this chance to show how you would help the company. If you pass the phone interview, then you will be interviewed in person. For many jobs, you will have one phone interview and at least one in-person interview. Or they may set up a video call with you.

Before the job interview

Before the job interview

It is important to prepare for your interview. Every company is different so you must practice every time.

It is important to prepare for your interview. Every company is different so you must practice every time.

Rechèch biznis la

Research the business

Chèche konnen tou sa ou kapab osijè de konpayi an. Si ou kesyon ak repons montre konnen osijè de biznis la, anketè a ap konnen sa ou swen osijè de travay.

Find out everything you can about the company. If your questions and answers show knowledge about the business, the interviewer will know that you care about the work.

Ou kapab li nan sit entènèt enfòmasyon konpayi an. You can also find information about the company on LinkedIn. Chèche repons pou kesyon sa yo:

You can read through the company’s website information. You can also find information about the company on LinkedIn. Look for answers to these questions:

 • Sa ki objektif konpayi an?
 • Ki sa ki misyon an konpayi an?
 • Ki sa ki pi gwo pwojè/travay konpayi an kounye a?
 • Ki kapab aptitid ou sou benefis konpayi an?
 • What are the company’s goals?
 • What is the company’s mission?
 • What is the company’s main project/work right now?
 • How can your skills benefit the company?

Search for the name of the company on Google and then click “news”. Si ou wè bon nouvèl, ou kapab mansyone li nan entèvyou ou.

Search for the name of the company on Google and then click “news”. If you see good news, you can mention it in your interview.

Jwenn konpayi an sou Glassdoor, ki se yon sit entènèt ki kote anplwaye yo pale osijè konpayi an. Si se yon plas piblik, tankou yon magazen an oswa restoran, ale, vizite. Menm jan ou fè rechèch ou, start thinking of some questions you can ask in your interview and write them down.

Find the company on Glassdoor, which is a website where employees talk about the company. If it’s a public place, such as a store or restaurant, go in and visit. As you do your research, start thinking of some questions you can ask in your interview and write them down.

Practice answering job interview questions

Practice answering job interview questions

Pi bon fason pou prepare pou yon entevyou travay se pou pratike kesyon repons yo. Li pral fe ou plis santi ou konfyans ak ede ou fe byen nan entevyou ou. Genyen entevyou travay pou anpil anplwaye mande. Li kesyon yo epi cheche konnen kijan pou bay bon repons.

The best way to prepare for a job interview is to practice answering questions. It will make you more feel confident and help you to do well in your interview. There are job interview questions that many employers ask. Read the questions and find out how to give good answers.

Revize vite ou

Review your resume

Ou te deja fè ak nan vite ou. The employer will ask for more details about anything written on your resume. Li enpòtan ke ou kapab li vite ou devan entèvyou. Ou ta dwe kapab dekri konpayi yo nou te travay oubyen pou a nan tan lontan. Read tips for creating a great resume.

You have already made and sent in your resume. The employer will ask for more details about anything written on your resume. It is important that you read your resume before the interview. You should be able to describe the companies you worked or volunteered for in the past. Read tips for creating a great resume.

Konnen kote ou prale

Know where you are going

Si ou kapab, fè yon vwayaj pratik ki kote entèvyou anvan jou entèvyou ou. Aprann wout ou. Si se yon gwo kay, jwenn bon antre. Lè sa a, w ap prepare pou yon jou.

If you can, make a practice journey to the interview location before your interview day. Learn your route. If it’s a big building, find the right entrance. Then you will be prepared for the day.

On the day

On the day

There are certain things you can do to make a good impression on the day of your interview.

There are certain things you can do to make a good impression on the day of your interview.

Be on time for your job interview!

Be on time for your job interview!

Planifye alavans ak bay kò ou tout tan ekstra. Li se pi bon pou twò bonè pase byen ta paske ou kapab ret tann à. Rive nan entèvyou 10 minit byen bonè men pa pi bonè.

Plan ahead and give yourself extra time. It’s better to be early than late because you can wait nearby. Arrive at the interview 10 minutes early but no earlier.

Se yon bon anplwaye vle di ap vini pou yo travay sou tan. Being on time is very important in the USA. T' ap vin jwenn ou entèvyou ta montre ke anketè la pou ou te ka an reta pou travay si ou anplwaye. Li pral bese chans ou djòb la menm si ou gen gwo travay entèvyou aptitid.

Being a good employee means coming to work on time. Being on time is very important in the USA. Coming to your interview late shows the interviewer that you might be late for work if you are hired. It will lower your chances of being hired even if you have great job interview skills.

Si se yon entèvyou vidéo, ou bezwen toujou pou planifye alavans pou bay kò ou tout tan ekstra. Asire w ke ou nan yon kote e nou pral pa ka entèwonp. Si ou pa gen entènèt oubyen yon òdinatè lakay, jwenn yon zanmi li ki fè sa ki fè entèvyou nan kay yo. Ou kapab tou pale ak bibliyotèk lokal ou a pou wè si yo pwal ede mete sou pye ou entèvyou. Menm pou yon entèvyou vidéo, ou bezwen pou pare tann kèk minit anvan lè.

If it is a video interview, you still need to plan ahead and give yourself extra time. Make sure that you are in a quiet place and you will not get interrupted. If you do not have internet or a computer at home, find a friend who does and do the interview at their house. You can also talk to your local library to see if they will help set up your interview. Even for a video interview, you need to be ready and waiting a few minutes early.

Gade pwofesyonèl

Look professional

Gade pwofesyonèl menm si ou travay entèvyou ki pwal pase sou yon apèl vidéo. Isit la se kèk fason kouman pou pwepare pou yon entèvyou pa ap chache pwofesyonèl:

Look professional even if your job interview will happen on a video call. Here are some ways how to prepare for an interview by looking professional:

 • San repwòch

  Toujou mete rad pwòp pou yon entèvyou. Pran yon douch anvan ou al nan yon entèvyou. Brose dan ou ak koulè cheve nan tèt ou.

 • Be clean

  Always wear clean clothes to an interview. Take a shower before going to an interview. Brush your teeth and comb your hair.

 • Ou pa bezwen twò aksidantèl

  Pa mete sapat oubyen flip-flops pou yon entèvyou. Chosèt abiye ak soulye. Pa mete rad aksidantèl tankou abako oswa yon mayo. Pa mete bortkanson oubyen tank tèt. Pa pote soulye, densité kap, ni youn kat je nwwa pandan yon entèvyou. Evite bijou ki trè laj ak koulè vif.

 • Don’t be too casual

  Do not wear sandals or flip-flops to an interview. Wear socks and shoes. Do not wear casual clothes such as jeans or a t-shirt. Do not wear shorts or tank tops. Do not wear hats, stocking caps, or sunglasses during an interview. Avoid jewelry that is very large and colorful.

 • Mete rad biznis

  Pwofesyonèl rad ki te sou moun vle di pote pantalon ke yo pa abako ak yon lontan-manch chemiz ak bouton. Si travay la yon pwofesyonèl, w ap bezwen yon pwosè ak kòl. Pou fanm, yon modès rad osinon yon kòsay ak yon jip sky @ syèl ou fè mal pantalon pwal asepte. Men, ou pa bezwen depanse yon pakèt lajan! W ap jwenn bon entèvyou rad nan boutik likidasyon lokal ou, tankou bòn volonte.

 • Evite fimen ak alkòl

  Pa kraze grenn bétel oubyen tabak anvan oswa pandan yon entèvyou. Pa fimen pa sèvi ak alkòl devan yon entèvyou. Fimen kapab fè rad ou pran move sant. Alkòl pa pèmèt yo nan nenpòt travay.

 • Wear business clothes

  Professional clothing for men means wearing pants that are not jeans and a long-sleeve shirt with buttons. If the job is very professional, you will need a suit and a tie. For women, a modest dress or a blouse with a skirt or smart pants will be acceptable. But you do not need to spend lots of money! You will find good interview clothes at your local second-hand store, such as Goodwill.

 • Avoid smoking and alcohol

  Do not chew betel nut or tobacco before or during an interview. Do not smoke or use alcohol before an interview. Smoking can make your clothes smell bad. Alcohol is not allowed at any job.

Souri e fè je kontak

Smile and make eye contact

Eseye souri e gade moun nan je. Sa montre ke anketè a ou pozitif ak zanmi. Malgre ke sa te kapab diferan pase nan kilti ou, se yonn nan moun ki pi enpòtan bagay ou kapab fè nan Etazini pou ede w jwenn yon travay. Pou Ameriken yo, fè kontak je montre respè e te ede moun ki kwè ou. Lè ou rive nan entèvyou, ou ta kap akeyi pa lòt moun. Fè ploi pou tout moun ou rankontre ak eseye pou gade ak souri nan tout moun.

Try to smile and look people in the eye. This shows the interviewer you are positive and friendly. Although this might be different than in your culture, it is one of the most important things you can do in the United States to help you get a job. For Americans, making eye contact shows respect and helps people trust you. When you arrive at the interview, you might be greeted by different people. Be polite to everyone you meet and try to look and smile at everyone.

During the job interview

During the job interview

During your job interview, try to be relaxed. It is not easy. Remind yourself to be truthful, natural, and enthusiastic. When you know you are doing your best, you do not have to be nervous about making mistakes.

During your job interview, try to be relaxed. It is not easy. Remind yourself to be truthful, natural, and enthusiastic. When you know you are doing your best, you do not have to be nervous about making mistakes.

Lanmen, amwen ke ou pa ka poutèt relijyon oubyen kilti

Shake hands, unless you can’t because of religion or culture

Lanmen komen nan Amerik lan. It is ok for men and women to shake hands with each other. Si ou pa vle lanmen, sa m pa pi mal. Alaplas de, mete men ou sou lestomak ou ak yon ti jan panche tèt ou pi devan. Di klèman, "Sa se konsa mwen byen kontan rankontre w. Thank you for taking the time to interview me today.” Some people may be surprised that you do not want to share hands. Si ou santi ou konfòtab, eksplike sa, l' a men ak a kouche bò se kont relijyon ou.

Handshakes are common in America. It is ok for men and women to shake hands with each other. If you do not want to shake hands, that is okay. Instead, place your hands across your chest and slightly tilt your head forward. Say clearly, “It is so nice to meet you. Thank you for taking the time to interview me today.” Some people may be surprised that you do not want to share hands. If you feel comfortable, explain that shaking hands with the opposite sex is against your religion.

Make sure your phone is turned off during the job interview

Make sure your phone is turned off during the job interview

Fèmen telefòn ou devan entèvyou. Pa gade nan telefòn ou. Si nou bliye, ak bag telefòn ou, imedyatman silence li ak eskize pou entèripsyon a. Pa reponn li!

Turn your phone off before the interview. Do not look at your phone. If you forget, and your phone rings, immediately silence it and apologize for the interruption. Do not answer it!

Mande omwen yon kesyon

Ask at least one question

Anvan ou vin travay entèvyou, pwepare yon lis ou de pye li 5 kesyon. Kesyon kapab osijè de konpayi an jeneral oswa sou wòl ou. Poze kesyon ki montre ou te enterese nan travay la ak konpayi. Èske pa poze kesyon sou salè oubyen lè wete jiskaske nou te montre enterè nan travay la ak biznis la. Poze kesyon ou nan fen entèvyou, oubyen lè travay la menm ki di sa, "Ou gen nenpòt kesyon?"Si tout ou te deja te reponn kesyon, Lè sa a yo di, "Sa se pwochèn pa?"oubyen, "Lè kapab mwen espere pou tande ou?"

Before you come to the job interview, prepare a list of about 5 questions. Questions can be about the company in general or about your role. Ask questions that show you are interested in the job and company. Do not ask questions about salary or time off until you have shown interest in the work and the business. Ask your questions at the end of the interview, or when the employer says, “Do you have any questions?” If all your questions have already been answered, then say, “What are the next steps?” or, “When can I expect to hear from you?”

Eseye Lache kò ou, fè posib ou

Try to relax and do your best

Sonje, ou te deja fè pati pi di a paske ou te rive deja entèvyou travay. Nou yo aprann kouman pou pwepare pou yon entèvyou ak ou tap pwepare byen. Koulye a, se jou pou jis fè posib ou. Tout moun fè erè pandan entèvyou. Si nou fè yon erè, pran yon ti moman pou jog e kòmanse ankò.

Remember, you have already done the hardest part because you already got the job interview. You have learned how to prepare for an interview and you have prepared well. Now it is time to just do your best. Everyone makes mistakes during interviews. If you make an error, take a moment to pause and start again.

After the interview

After the interview

There are a few steps you can take after your interview to increase your chance of success.

There are a few steps you can take after your interview to increase your chance of success.

Mande pou kat biznis

Ask for business cards

Lè entèvyou sou yo nou resevwa pou yo kite, mande pou kat biznis nou te pale pou pèp la. Lè yo nan men yo pou ou, di yo mèsi avec. If they do not have a business card, ask them to write down their full name and email address. Wout sa a, you will have their contact information so you can send them a thank you note.

When the interview is over and you are getting to leave, ask for the business cards of the people you spoke to. When they hand them to you, thank them politely. If they do not have a business card, ask them to write down their full name and email address. This way, you will have their contact information so you can send them a thank you note.

Send a thank you email or letter after the job interview

Send a thank you email or letter after the job interview

You can send a thank you note as a letter or by email. Most people use email. If you forgot to ask for a business card, you can email or call the office and ask for contact information.

You can send a thank you note as a letter or by email. Most people use email. If you forgot to ask for a business card, you can email or call the office and ask for contact information.

In your thank you note, you should mention:

In your thank you note, you should mention:

 • That you are grateful for the time they spent interviewing you
 • What skills you can bring to the company
 • That you look forward to hearing from them soon
 • That you are grateful for the time they spent interviewing you
 • What skills you can bring to the company
 • That you look forward to hearing from them soon

Below is an example of a thank you note:

Below is an example of a thank you note:

Chè [Interviewer Name],

Dear [Interviewer Name],

Thank you so much for meeting with me today. It was such a pleasure to learn more about the team and position. I am very excited about the opportunity to join [company name] and help [bring in new clients/serve your customers/anything else you would be doing] with your team.

Thank you so much for meeting with me today. It was such a pleasure to learn more about the team and position. I am very excited about the opportunity to join [company name] and help [bring in new clients/serve your customers/anything else you would be doing] with your team.

I look forward to hearing from you about the next steps in the hiring process. Please do not hesitate to contact me if I can provide additional information.

I look forward to hearing from you about the next steps in the hiring process. Please do not hesitate to contact me if I can provide additional information.

Best regards,

Best regards,

[non ou]

[Your Name]

Ask for feedback

Ask for feedback

Si ou pa fè travay la, send your interviewer a note thanking him or her for interviewing you. Ask them if they will give you feedback on why you didn’t get the job. Tell them that you plan on interviewing for more jobs and want to improve. Not everyone will answer you, but some of them may have some comments that will help you succeed the next time!

If you don’t get the job, send your interviewer a note thanking him or her for interviewing you. Ask them if they will give you feedback on why you didn’t get the job. Tell them that you plan on interviewing for more jobs and want to improve. Not everyone will answer you, but some of them may have some comments that will help you succeed the next time!

aprann plis

Learn more

Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!