Kòmanse chache travay

Angle touPa gen anglè

Eske ou pare pou komanse cheche yon travay? Gen bagay ou kapab fe pou prepare pou rechech travay ou. Aprann kijan pou prepare enfomasyon ou yo epi cheche konnen ki kote pou cheche travay.

Are you ready to start looking for a job? There are things you can do to prepare for your job search. Learn how to prepare your information and find out where to look for jobs.

moun ki ranpli yon fòmilè aplikasyon pou l' chache travay

man filling out an application for his job search

Sanble enfomasyon pou rechech travay ou

Gather information for your job search

Premye bagay ou dwe fè se kòmanse panse pou yo travay aptitid ou genyen. Ki eksperyans ou genyen ki ap ede ou nan rechech travay ou? Eske setifikasyon ou soti nan yon lot peyi dwe itilize nan USA a? Ki jou, tan, fwa n' a dispoze pou travay? Panse sou bagay sa yo devan tan ap prepare ou pou komanse rechech travay ou.

The first thing you should do is start thinking about the job skills you have. What experience do you have that will help you in your job search? Can your certifications from another country be used in the USA? What days, hours, and times you are willing to work? Thinking about these things ahead of time will prepare you to start your job search.

Sanble tout enfomasyon ou ap bezwen. Ou pral itilize enfomasyon sa a pou ranpli aplikasyon pou travay papye ni ni aplike pou travay sou entenet. Ou pral bezwen tou pou ou ekri rezime ou ak kouveti let.

Gather together all the information you will need. You will use this information to fill out paper job applications or apply for jobs online. You will also need it to write your resume and cover letters.

Men enfomasyon ou ap bezwen rasanble:

Here is the information you will need to gather:

Enfòmasyon sou travay ou

Your work history

Ki kalite travay ou te fè nan tan lontan? Ki jan de travay aptitid ou genyen? Reponn kesyon sa yo ap ede ou konnen ki kalite travay ou ka aplike pou nan Etazini. Pa ekzanp, Si ou te travay kòm yon mekanisyen nan tan lontan, nou pa ka jwenn travay kòm yon mekanisyen ankò. Si ou te travay nan medikaman, ou kapab fe rechech sou kijan pou ou jwenn yon setifikasyon.

What kind of work have you done in the past? What kind of job skills do you have? Answering these questions will help you know what type of jobs you can apply for in the United States. For example, if you worked as a mechanic in the past, you may be able to find work as a mechanic again. If you worked in medicine, you can research how to get a certification.

Ekri tout travay ak nenpòt esperyans travay ou genyen. Fè yon lis enfòmasyon pou chak travay ou fè, enkli:

Write down all of your past jobs and any work experience you have. Make a list of information for each job you have done, including:

 • Vil ak peyi kote ou te travay
 • Rele konpayi
 • Ki kalite travay ou te fè
 • Responsablite ou sou travay la
 • Lè, ou te kòmanse e te fini travay la
 • Ki kantite ou te peye
 • Poukisa ou te kite travay la
 • The city and country where you worked
 • The company name
 • The type of work you did
 • Your responsibilities on the job
 • When you started and ended the job
 • How much you were paid
 • Why you left the job

Aptitid travay ou

Your work skills

Konpetans ou yo se Nenpot bagay ou konnen ki jan fe. Si ou panse osijè de travay ou abilte dapre travay yo a tip ki travay ou ap fè, ou pral reyalize ke ou ka aplike pou nouvo kalite travay si ou gen ladres yo dwa.

Your skills are anything you know how to do. If you think about your job skills as well as the types of jobs you have had, you will realize that you can apply for new types of jobs if you have the right skills.

Panse osijè de aptitid ou nan zòn de, e ekri yo anba:

Think about your skills in two areas, and write them down:

1. Ladres jeneral travay se moun ki aplike nan anpil travay. Yo enkli bagay konsa

1. General job skills are ones that apply to many jobs. They include things like being

a lè, pou zanmi, abilite pou travay avèk lòt moun, yo te kapab travay san danje epi
on time, being friendly, the ability to work with other people, being able to work safely and
kapab aprann byen vit. Sa yo kalite konpetans yo pafwa yo rele "ladres mou."

being able to learn quickly. These types of skills are sometimes called “soft skills.”

2. Konpetans ki gen rapo ak travay enkli bagay konsa pou yo kapab opere yon chariot, Mezi

2. Work-related skills include things such as being able to operate a forklift, measure

avek presizyon, kondi yon kamyon, fè preparasyon dokiman legal oubyen opere lojisyèl. Sa yo kalite konpetans yo pafwa yo rele "ladres difisil."

accurately, drive a truck, prepare legal documents or operate software. These types of skills are sometimes called “hard skills.”

Eske ou ka aplike konpetans ou nan lot zon?

Can you apply your skills in other areas?

Panse osijè de yon mekanisyen ankò: yon mekanisyen gen ladrès ki mezire byen e ap itilize zouti san danje. Se sa yo rele Jòb abilte ki gen bezwen nan lòt travay, twò. Pa ekzanp, ou ka sèvi ak aptitid travay sa yo nan konstriksyon an e kwit menm.

Think about a mechanic again: a mechanic has the skills of measuring accurately and using tools safely. These are job skills that are needed in other jobs, too. For example, you can use these job skills in construction and even cooking.

Ou pase edikasyon

Your past education

W ap bezwen pou yo bay enfòmasyon sou ou edikasyon jan nou koumanse. Sa gen ladann non ak kote yo ye nan lekòl ou te asiste, komanse ak fini dat ak si ou gradye.

You will need to give information about your educational background. This includes names and locations of schools you attended, start and finish dates and whether you graduated.

Sistem edikasyon nan peyi natif natal ou ka diferan de sistem Ameriken an – yon diferan kantite klas pou konplete lekol segonde, pa ekzanp. Sistèm nan Inivèsite ka gen diferan nivo akonplisman ke w ap jwenn isit la. Pafwa ou ap gen pou "anfom" enfomasyon ou nan dokiman ki fet pou moun ki ap cheche natif natal.

The educational system in your native country may be different from the American system – a different numbers of grades to complete high school, for example. The university system may have different levels of achievement than those you will find here. Sometimes you will have to “fit” your information into documents that are designed for native-born jobseekers.

Ou ka ale nan yon lekol ki te pi popile oswa difisil pou antre nan. Asire ou ekri sa sou non lekol la sou rezime yo. Ou kapab di yon bagay tankou, "La Technologique Enstiti Filipin yo konsidere kòm youn nan pi bon lekòl nan peyi a."

You might have gone to a school that was famous or hard to get into. Make sure to write that under the school’s name on the resume. You can say something like, “The Technological Institute of the Philippines is considered one of the best schools in the country.”

Fomasyon ou

Your training

Menm si ou fè sa ki pa fini lekòl segondè oswa ale nan kolèj, ou ta dwe gen ladan l yon lòt antrenman ke w finn konplete lè ou lis ou edikasyon sot pase. Pa ekzanp, anpil refijye yo fin pran direksyon klas oubyen kominote sante antrènman nan kan oswa apre transfè. Ou ta dwe ekri yon antrènman ou pa pran.

Even if you did not finish high school or go to college, you should include any other training you have completed when you list your past education. For example, many refugees have taken leadership classes or community health training in camp or after resettlement. You should write down any training you have taken.

Lang ou

Your languages

Si ou pale plis pase yon lang, sa se yon avantaj enpotan nan rechech travay ou. Asire ou tou pou ou ekri tout lang ou pale anplis Angle. Pa ekri Angle. Anplwaye yo ap asime ou pale Angle nan lekti rezime ou yo.

If you speak more than one language, that is an important asset in your job search. Make sure to also write down every language you speak besides English. Do not write down English. Employers will assume you speak English from reading your resume.

Referans pwofesyonèl

Professional references

Referans pwofesyonèl se moun ki va fè ou se yon bon travayè. Li kapab difisil pou yo founi referans lè ou fèk rive. Petet pifo nan referans nan travay ki sot pase yo nan yon lot peyi. Ou ka sèvi ak yon referans lòt bò dlo si referans ou ak Anplwayè ou kapab pale langaj la menm. Si ou referans ki pale Angle ak anplwayè ki pale Angle, oubyen si yo tou de pale Somalyen, ou kapab itilize anplwaye ou ak lot bo dlo ou kom yon referans.

Professional references are people who will say you are a good worker. It can be hard to supply references when you first arrive. Maybe most or all of your past job references are in another country. You can use an overseas reference if your reference and your employer can speak the same language. If your reference speaks English and your employer speaks English, or if they both speak Somali, you may be able to use your overseas employer as a reference.

Enfòmasyon kontak ou

Your contact information

W ap bezwen pou yo konnen tou sa ou enfòmasyon sou kontak, ki jan pou format premye ou, lekòl mwayen ak dènye non nan aplikasyon pou, ou nimewo telefòn, adrès, ak mel adrès. Nan vite ou, ou p ap bezwen pou gen ladan yo enfòmasyon pèsonèl tankou ou dat nesans, laj, oubyen sivil, kondisyon matrimonyal. Ou ka bezwen pataje enfomasyon sa yo nan aplikasyon yo. Lire rezime Konsey ak cheche yon model rezime.

You will need to know all of your contact information, including how to format your first, middle and last names in applications, your phone number, address, and email address. In your resume, you will not need to include personal information such as your date of birth, age, or marital status. You might need to share that information in applications. Read resume tips and find a resume template.

Prev ou gen dwa travay

Proof that you are allowed to work

Ou pral bezwen pwouve ou se legalman ki pemet yo travay nan USA a. Ou dwe bay nimewo Sekirite Sosyal ou nan anplwaye ou la. Ou kapab genyen pou ranpli yon chek background ak prev pou anplwaye ou la ou pa te komet okenn krim.

You will need to prove you are legally allowed to work in the USA. You must give your social security number to your employer. You may also have to complete a background check and prove to your employer you have not committed any crimes.

Ki sa ki vini pwochen nan yon rechech travay?

What comes next in a job search?

Yon fwa ou te sanble enfomasyon ou, gen lot bagay ou kapab fe pou ede ou nan rechech travay ou.

Once you have gathered your information, there are other things you can do to help you in your job search.

Rezo rechech Job

Job search networking

Li enpotan pou ou bati yon rezo pwofesyonel. Sa vle di konekte ak moun ki ka bay referans ou oswa ede ou jwenn travay. Nan premye travay ou, pa ekzanp, fe konnen moun ki travay avek ou le ou kapab.

It is important that you build a professional network. This means connecting with people who may give your references or help you find jobs. In your first job, for example, get to know the people who work with you when you can.

Ou ka ale nan fwa travay nan kominote ou. Konpayi yo souvan kenbe evènman yo kote yo ka ba w enfòmasyon sou tout travay k ap chèche moun yo gen, ki kalite anplwaye yo t ap chèche pou, ak ki jan ou ka aplike. Lè pwal yon bèl travay, pou pi si ou ka pote kopi vite ou avèk ou. Prezante tèt ou mesaje konpayi yo ou renmen, eksplike ki kalite travay ou ap chache, bay enfòmasyon ou yo.

You can attend job fairs in your community. Companies often hold events where they can tell you about the job openings they have, the kind of employee they are looking for, and how you can apply. When going to a job fair, make sure you bring copies of your resume with you. Introduce yourself to the representatives of the companies you like, explain what type of job you are looking for, and give them your information.

Ou ka jwenn en evènman yo nan zòn ou pou vizite a Paj evènman facebook, tcheke LinkedIn pou pwochen opòtinite en, oubyen ap siyen pou à sou Eventbrite ak Meetup. Ou kapab tou li plis sou evenman rezo.

You can find networking events in your area by visiting the Facebook events page, checking LinkedIn for upcoming networking opportunities, or signing up for updates on Eventbrite and Meetup. You can also read more about networking events.

Siyen pou travay online rechèch zouti

Sign up for online job search tools

Kreye yon pwofesyonèl pwezans sou liy pa kreye yon wofil sou travay vizite sit entènèt. Zouti ki pi popile pou rechech travay ou yo LinkedIn, CareerBuilder, Annefè, ak Glassdoor. Ou ka li plis ki jan yo cheche opotinite travay.

Create a professional presence online by creating a profile on job search websites. The most popular tools for your job search are LinkedIn, CareerBuilder, Indeed, and Glassdoor. You can read more about how to look for job opportunities.

Jwenn ak volontè efò

Join volunteer efforts

Ki lè ou gen tan, volontè nan yon òganizasyon. Nou p'ap ka sèvi ak aptitid ou oswa devlope nouvo ipokrit pandan tout tan ou ede lòt moun. Aptitid ou genyen pwal benefisye ou nan chache karyè, epi ou ap gen chans pou ou aprann plis sou kilti ameriken. Nou an pwal kreye kontak ki te ka anmezi pou pale sou non w lè ou bezwen yon referans travay. Li plis osijè de ofri sevis volonte ak estaj travay.

When you have time, volunteer at a local organization. You will be able to use your skills or develop new ones while you help others. The skills you gain will benefit you in your career search, and you will have the chance to learn more about American culture. You will also create contacts who might be able to speak on your behalf when you need a job reference. Read more about volunteering and internship jobs.

Jwenn evalye degre ou

Get your degree evaluated

Ou ka vle konsidere gen degre ou evalye. Pou w fè sa, ou soumet kalifikasyon ou nan yon konpayi evalyasyon transkripsyon. Konpayi an pral gade nan edikasyon sot pase ou epi di si degre ou oswa setifikasyon se valab yo sevi ak nan USA a . Sèvis sa a pafwa ka chè.

You may want to consider having your degree evaluated. To do this, you submit your credentials to a transcript evaluation company. The company will look at your past education and say if your degree or certification is valid to use in the USA . This service can sometimes be expensive.

Pifo anplwaye yo pap mande yon evalyasyon. Li pi bon pou tann jiskaske ou aprann si sa a se komen pou travay yo ou ap cheche pou. Li plis sou fason pou jwenn transcripts etranje oswa diplom ou evalye.

Most employers will not ask for an evaluation. It is best to wait until you learn if this is common for the jobs you are looking for. Read more about how to get your foreign transcripts or diploma evaluated.

aprann plis

Learn more

Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!