Kòmanse chache travay

Angle touPa gen anglè

Are you ready to start looking for a job? There are things you can do to prepare for your job search. Learn how to prepare your information and find out where to look for jobs.

Are you ready to start looking for a job? There are things you can do to prepare for your job search. Learn how to prepare your information and find out where to look for jobs.

moun ki ranpli yon fòmilè aplikasyon pou l' chache travay

man filling out an application for his job search

Gather information for your job search

Gather information for your job search

Premye bagay ou dwe fè se kòmanse panse pou yo travay aptitid ou genyen. What experience do you have that will help you in your job search? Can your certifications from another country be used in the USA? What days, tan, fwa n' a dispoze pou travay? Thinking about these things ahead of time will prepare you to start your job search.

The first thing you should do is start thinking about the job skills you have. What experience do you have that will help you in your job search? Can your certifications from another country be used in the USA? What days, hours, and times you are willing to work? Thinking about these things ahead of time will prepare you to start your job search.

Gather together all the information you will need. You will use this information to fill out paper job applications ni ni apply for jobs online. You will also need it to write your resume ak cover letters.

Gather together all the information you will need. You will use this information to fill out paper job applications or apply for jobs online. You will also need it to write your resume and cover letters.

Here is the information you will need to gather:

Here is the information you will need to gather:

Enfòmasyon sou travay ou

Your work history

Ki kalite travay ou te fè nan tan lontan? Ki jan de travay aptitid ou genyen? Reponn kesyon sa yo ap ede ou konnen ki kalite travay ou ka aplike pou nan Etazini. Pa ekzanp, Si ou te travay kòm yon mekanisyen nan tan lontan, nou pa ka jwenn travay kòm yon mekanisyen ankò. Si ou te travay nan medikaman, you can research how to get a certification.

What kind of work have you done in the past? What kind of job skills do you have? Answering these questions will help you know what type of jobs you can apply for in the United States. For example, if you worked as a mechanic in the past, you may be able to find work as a mechanic again. If you worked in medicine, you can research how to get a certification.

Ekri tout travay ak nenpòt esperyans travay ou genyen. Fè yon lis enfòmasyon pou chak travay ou fè, enkli:

Write down all of your past jobs and any work experience you have. Make a list of information for each job you have done, including:

 • Vil ak peyi kote ou te travay
 • Rele konpayi
 • Ki kalite travay ou te fè
 • Responsablite ou sou travay la
 • Lè, ou te kòmanse e te fini travay la
 • Ki kantite ou te peye
 • Poukisa ou te kite travay la
 • The city and country where you worked
 • The company name
 • The type of work you did
 • Your responsibilities on the job
 • When you started and ended the job
 • How much you were paid
 • Why you left the job

Aptitid travay ou

Your work skills

Your skills are anything you know how to do. Si ou panse osijè de travay ou abilte dapre travay yo a tip ki travay ou ap fè, you will realize that you can apply for new types of jobs if you have the right skills.

Your skills are anything you know how to do. If you think about your job skills as well as the types of jobs you have had, you will realize that you can apply for new types of jobs if you have the right skills.

Panse osijè de aptitid ou nan zòn de, e ekri yo anba:

Think about your skills in two areas, and write them down:

1. General job skills are ones that apply to many jobs. They include things like being

1. General job skills are ones that apply to many jobs. They include things like being

a lè, pou zanmi, abilite pou travay avèk lòt moun, being able to work safely and
on time, being friendly, the ability to work with other people, being able to work safely and
being able to learn quickly. These types of skills are sometimes called “soft skills.”

being able to learn quickly. These types of skills are sometimes called “soft skills.”

2. Work-related skills include things such as being able to operate a forklift, measure

2. Work-related skills include things such as being able to operate a forklift, measure

accurately, kondi yon kamyon, fè preparasyon dokiman legal oubyen opere lojisyèl. These types of skills are sometimes called “hard skills.”

accurately, drive a truck, prepare legal documents or operate software. These types of skills are sometimes called “hard skills.”

Can you apply your skills in other areas?

Can you apply your skills in other areas?

Panse osijè de yon mekanisyen ankò: yon mekanisyen gen ladrès ki mezire byen e ap itilize zouti san danje. Se sa yo rele Jòb abilte ki gen bezwen nan lòt travay, twò. Pa ekzanp, ou ka sèvi ak aptitid travay sa yo nan konstriksyon an e kwit menm.

Think about a mechanic again: a mechanic has the skills of measuring accurately and using tools safely. These are job skills that are needed in other jobs, too. For example, you can use these job skills in construction and even cooking.

Ou pase edikasyon

Your past education

W ap bezwen pou yo bay enfòmasyon sou ou edikasyon jan nou koumanse. Sa gen ladann non ak kote yo ye nan lekòl ou te asiste, start and finish dates and whether you graduated.

You will need to give information about your educational background. This includes names and locations of schools you attended, start and finish dates and whether you graduated.

The educational system in your native country may be different from the American system – a different numbers of grades to complete high school, pa ekzanp. Sistèm nan Inivèsite ka gen diferan nivo akonplisman ke w ap jwenn isit la. Sometimes you will have to “fit” your information into documents that are designed for native-born jobseekers.

The educational system in your native country may be different from the American system – a different numbers of grades to complete high school, for example. The university system may have different levels of achievement than those you will find here. Sometimes you will have to “fit” your information into documents that are designed for native-born jobseekers.

You might have gone to a school that was famous or hard to get into. Make sure to write that under the school’s name on the resume. Ou kapab di yon bagay tankou, "La Technologique Enstiti Filipin yo konsidere kòm youn nan pi bon lekòl nan peyi a."

You might have gone to a school that was famous or hard to get into. Make sure to write that under the school’s name on the resume. You can say something like, “The Technological Institute of the Philippines is considered one of the best schools in the country.”

Your training

Your training

Menm si ou fè sa ki pa fini lekòl segondè oswa ale nan kolèj, ou ta dwe gen ladan l yon lòt antrenman ke w finn konplete lè ou lis ou edikasyon sot pase. Pa ekzanp, anpil refijye yo fin pran direksyon klas oubyen kominote sante antrènman nan kan oswa apre transfè. Ou ta dwe ekri yon antrènman ou pa pran.

Even if you did not finish high school or go to college, you should include any other training you have completed when you list your past education. For example, many refugees have taken leadership classes or community health training in camp or after resettlement. You should write down any training you have taken.

Your languages

Your languages

If you speak more than one language, that is an important asset in your job search. Make sure to also write down every language you speak besides English. Do not write down English. Employers will assume you speak English from reading your resume.

If you speak more than one language, that is an important asset in your job search. Make sure to also write down every language you speak besides English. Do not write down English. Employers will assume you speak English from reading your resume.

Referans pwofesyonèl

Professional references

Referans pwofesyonèl se moun ki va fè ou se yon bon travayè. Li kapab difisil pou yo founi referans lè ou fèk rive. Maybe most or all of your past job references are in another country. Ou ka sèvi ak yon referans lòt bò dlo si referans ou ak Anplwayè ou kapab pale langaj la menm. Si ou referans ki pale Angle ak anplwayè ki pale Angle, oubyen si yo tou de pale Somalyen, you may be able to use your overseas employer as a reference.

Professional references are people who will say you are a good worker. It can be hard to supply references when you first arrive. Maybe most or all of your past job references are in another country. You can use an overseas reference if your reference and your employer can speak the same language. If your reference speaks English and your employer speaks English, or if they both speak Somali, you may be able to use your overseas employer as a reference.

Ou ka li more about professional references. You can also download a Word template of a reference list. When you click on the link, the document will go to your downloads folder. Remember to replace the information you find on the template with your own information. If you need fewer references than there are on the template, remove those you do not need.

You can read more about professional references. You can also download a Word template of a reference list. When you click on the link, the document will go to your downloads folder. Remember to replace the information you find on the template with your own information. If you need fewer references than there are on the template, remove those you do not need.

Enfòmasyon kontak ou

Your contact information

W ap bezwen pou yo konnen tou sa ou enfòmasyon sou kontak, ki jan pou format premye ou, lekòl mwayen ak dènye non nan aplikasyon pou, ou nimewo telefòn, adrès, ak mel adrès. Nan vite ou, ou p ap bezwen pou gen ladan yo enfòmasyon pèsonèl tankou ou dat nesans, laj, oubyen sivil, kondisyon matrimonyal. You might need to share that information in applications. Lire resume tips ak download a resume template.

You will need to know all of your contact information, including how to format your first, middle and last names in applications, your phone number, address, and email address. In your resume, you will not need to include personal information such as your date of birth, age, or marital status. You might need to share that information in applications. Read resume tips and download a resume template.

Proof that you are allowed to work

Proof that you are allowed to work

You will need to prove you are legally allowed to work in the USA. You must give your social security number to your employer. You may also have to complete a background check and prove to your employer you have not committed any crimes.

You will need to prove you are legally allowed to work in the USA. You must give your social security number to your employer. You may also have to complete a background check and prove to your employer you have not committed any crimes.

What comes next in a job search?

What comes next in a job search?

Once you have gathered your information, there are other things you can do to help you in your job search.

Once you have gathered your information, there are other things you can do to help you in your job search.

Job search networking

Job search networking

It is important that you build a professional network. This means connecting with people who may give your references or help you find jobs. In your first job, pa ekzanp, get to know the people who work with you when you can.

It is important that you build a professional network. This means connecting with people who may give your references or help you find jobs. In your first job, for example, get to know the people who work with you when you can.

You can attend job fairs in your community. Konpayi yo souvan kenbe evènman yo kote yo ka ba w enfòmasyon sou tout travay k ap chèche moun yo gen, ki kalite anplwaye yo t ap chèche pou, ak ki jan ou ka aplike. Lè pwal yon bèl travay, pou pi si ou ka pote kopi vite ou avèk ou. Prezante tèt ou mesaje konpayi yo ou renmen, eksplike ki kalite travay ou ap chache, bay enfòmasyon ou yo.

You can attend job fairs in your community. Companies often hold events where they can tell you about the job openings they have, the kind of employee they are looking for, and how you can apply. When going to a job fair, make sure you bring copies of your resume with you. Introduce yourself to the representatives of the companies you like, explain what type of job you are looking for, and give them your information.

Ou ka jwenn en evènman yo nan zòn ou pou vizite a Paj evènman facebook, tcheke LinkedIn pou pwochen opòtinite en, oubyen ap siyen pou à sou Eventbrite ak Meetup. Ou kapab tou read more about networking events.

You can find networking events in your area by visiting the Facebook events page, checking LinkedIn for upcoming networking opportunities, or signing up for updates on Eventbrite and Meetup. You can also read more about networking events.

Siyen pou travay online rechèch zouti

Sign up for online job search tools

Kreye yon pwofesyonèl pwezans sou liy pa kreye yon wofil sou travay vizite sit entènèt. The most popular tools for your job search are LinkedIn, CareerBuilder, Annefè, ak Glassdoor. You can read more about how to look for job opportunities.

Create a professional presence online by creating a profile on job search websites. The most popular tools for your job search are LinkedIn, CareerBuilder, Indeed, and Glassdoor. You can read more about how to look for job opportunities.

Jwenn ak volontè efò

Join volunteer efforts

Ki lè ou gen tan, volontè nan yon òganizasyon. Nou p'ap ka sèvi ak aptitid ou oswa devlope nouvo ipokrit pandan tout tan ou ede lòt moun. Aptitid ou genyen pwal benefisye ou nan chache karyè, and you will have the chance to learn more about American culture. Nou an pwal kreye kontak ki te ka anmezi pou pale sou non w lè ou bezwen yon referans travay. Li plis osijè de volunteering and internship jobs.

When you have time, volunteer at a local organization. You will be able to use your skills or develop new ones while you help others. The skills you gain will benefit you in your career search, and you will have the chance to learn more about American culture. You will also create contacts who might be able to speak on your behalf when you need a job reference. Read more about volunteering and internship jobs.

Get your degree evaluated

Get your degree evaluated

You may want to consider having your degree evaluated. Pou w fè sa, you submit your credentials to a transcript evaluation company. The company will look at your past education and say if your degree or certification is valid to use in the USA . Sèvis sa a pafwa ka chè.

You may want to consider having your degree evaluated. To do this, you submit your credentials to a transcript evaluation company. The company will look at your past education and say if your degree or certification is valid to use in the USA . This service can sometimes be expensive.

Most employers will not ask for an evaluation. It is best to wait until you learn if this is common for the jobs you are looking for. Read more about how to get your foreign transcripts or diploma evaluated.

Most employers will not ask for an evaluation. It is best to wait until you learn if this is common for the jobs you are looking for. Read more about how to get your foreign transcripts or diploma evaluated.

aprann plis

Learn more

Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!