Dwa imigran: konnen dwa ou kom imigran

Angle touPa gen anglè

Do you know your rights in the USA? Si ou se yon imigran, you have civil rights, human rights, and legal rights. You have these rights even if you are undocumented or in detention. Learn about your rights.

Do you know your rights in the USA? If you are an immigrant, you have civil rights, human rights, and legal rights. You have these rights even if you are undocumented or in detention. Learn about your rights.

Fontyè a Meksiko nan Etazini- Konnen dwa w, Depatman di travay

United States Mexico Border- Know Your Rights, Department of Labor

Immigrant rights for asylum seekers

Immigrant rights for asylum seekers

Arabik, Angle, Panyòl, Somali, Oudou, Mandaren, Fwansè, Lang peyi Lend, Punjabi pale lòt lang. Manuels pou imigran ki LGBTQ, granmoun, ak non pitit.

Arabic, English, Spanish, Somali, Urdu, Mandarin, French, Hindi, and Punjabi languages. Manuals for LGBTQ immigrants, adults, and unaccompanied children.

Sant nasyonal imigran jistis la ki disponib pou bay konsèy legal ak bay références legal. Ou ka kontakte sant nasyonal imigran jistis la nan nimewo gratis alè moun li: (312) 263-0901. Dokiman sa a se pou moun ki pè pou retounen nan peyi yo lakay yo paske yo menm yo madivin, masisi, Ala nòd Ala katòd oubyen on (LGBT) ak/oubyen gen pou estati VIH yo. Ou ka gen yon defans kont depòtasyon si ou pè ou ap fè mal oswa tòtire si ou gen pou yo depòte li pou peyi lakay ou.

The National Immigrant Justice Center is available to provide legal counsel and provide legal referrals. You can contact the National Immigrant Justice Center at its toll free number: (312) 263-0901. This document is for people who are afraid to return to their home countries because they are lesbian, gay, bisexual or transgender (LGBT) and/or due to their HIV status. You may have a defense against deportation if you fear you will be harmed or tortured if you are deported to your home country.

Ou kapab tou li dokiman an nan Panyòl, Fwansè, ni ni Arabik.

You can also read the document in Spanish, French, or Arabic.

We have rights” - videos from ACLU

“We have rights” – videos from ACLU

You can see all the videos in Spanish, Oudou, Arabik, Kreyòl Ayisyen, Russian and Mandarin on the ACLU website.

You can see all the videos in Spanish, Urdu, Arabic, Haitian Creole, Russian and Mandarin on the ACLU website.

Living in the USA – know your immigrant rights

Living in the USA – know your immigrant rights

The Immigrant Legal Resource Center’s Red Cards were created to help people assert their rights and defend themselves against constitutional violations. They help people know their rights an immigrant (si la legalman ou non) or even a citizen may exercise if confronted.

The Immigrant Legal Resource Center’s Red Cards were created to help people assert their rights and defend themselves against constitutional violations. They help people know their rights an immigrant (whether here legally or not) or even a citizen may exercise if confronted.

Èske w konnen dwa w? Resous fasil-pou-sèvi ak sa yo sou sitiyasyon yo diferan te kreye sou ACLU a pou ou ka gen dwa ou nan portée ou.

Do you know your rights? These easy-to-use resources about different situations were created by the ACLU so you can have your rights at your fingertips.

ICivics is a website where children and adults can play video games to learn about rights and laws in the US. Some of the games can also be played in Spanish.

ICivics is a website where children and adults can play video games to learn about rights and laws in the US. Some of the games can also be played in Spanish.

Immigrant rights with ICE

Immigrant rights with ICE

Avètisman kont fwòd

Anti-fraud warning

Lire enfòmasyon sa a pou pwoteje tèt ou nan mitan pèp ki pa reyèl avoka yo! Èske gen moun ki va pran pòz pou ede nou se konsa, yo kapab kenbe lajan w. Aprann kijan pou rekonèt yo ak pou pwoteje tèt ou! A imigran Legal Sant Resous (ILRC) fè enfòmasyon pou pwoteje kont fwòd. ou kapab li epi rale dosye enfòmasyon nan lang anglè. Oubyen ou kapab li epi rale dosye a enfòmasyon an panyòl.

Read this information to protect yourself from people who are not real lawyers! There are people who will pretend to help you so they can keep your money. Learn how to recognize them and protect yourself! The Immigrant Legal Resource Center (ILRC) made information to protect you from fraud. You can read and download the information in English. Or you can read and download the information in Spanish.

Lòt resous yo

Other resources

aprann plis

Learn moreEnfòmasyon nan paj sa a soti. ACLU, a Sant nasyonal imigran jistis (NIJC), a Sant Resous imigran Legal (ILRC) ak lòt sous ou konfye. Li fèt pou gid ak à kòm souvan ke posib. USAHello pa bay konsèy legal, ni pa gen yonn ladan nou materyèl fèt pou menm konsèy legal. Si n' ap chache yon avoka gratis oswa a pri ki ba oswa yon èd legal, nou kapab fè pou ou jwenn gratis ak sèvis legal.

The information on this page comes from ACLU, the National Immigrant Justice Center (NIJC), the Immigrant Legal Resource Center (ILRC) and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!