Konnen dwa ou kom refijye nan USA a

Angle touPa gen anglè

Refijye yo, imigran, rezidan pèmanan legal (alyennkat titulaires) e sitwayen AMERIKEN tout merite pou yo trete avek diyite ak respe. Nan Etazini, nou tout gen dwa. Enfomasyon sa a se pou ede ou konnen dwa refijye ou yo. Nan pati anba paj sa a, ou ap jwenn lyen sou enfomasyon sa a nan Nepal, Somali, Franse ak Arab.Enfomasyon sa a vle di pou edike ou. Li pa fèt pou yo nan okenn fason ki te konsidere kòm konsèy legal. Entansyon nou se pou moun yo prepare epi yo pa pe.

This information is meant to educate you. It should not be in any way considered legal advice. Our intention is for people to be prepared and not scared.

 • Non-Ameriken yo. sitwayen, tankou rezidan pemanan legal, refijye ak asylees, jeneralman gen menm dwa ak sitwayen.
 • Si ou panse vyole dwa ou, ou ta dwe pale ak yon avoka.
 • Si oumenm oswa manm fanmi ou p'ap janm bezwen asistans dijans, imedyatman rele 911.
 • Non-U.S. citizens, including lawful permanent residents, refugees and asylees, generally have the same rights as citizens.
 • If you believe your rights have been violated, you should talk to a lawyer.
 • If you or your family members are ever in need of emergency assistance, immediately call 911.

Yon ti rale

Introduction

N' ap viv nan tan difisil yo. Dènye zak kont transfè refijye, refigye yo ak imigran ki nan eta Zini te kreye pè ak pwoblèm pou plizyè. Tout moun gen dwa, ki gen refijye yo, D' azil politik, asylees, imigran, rezidan pèmanan legal (alyennkat titulaires), FI. sitwayen, ak ki moun kap nan Etazini san kondisyon.

We are living in difficult times. Recent actions against refugee resettlement, refugees and immigrants in the United States have created fear and concerns for many. Everyone has rights, including refugees, asylum seekers, asylees, immigrants, lawful permanent residents (green card holders), U.S. citizens, and individuals in the United States without status.

Nou tout ki merite pou trete ak diyite ak respè, nenpòt moun kote ke nou kap soti, ni ki jan nou lapriyè. Nou tout gen dwa. Resous sa a vle di pou bay refigye yo ak enfomasyon ki gen bezwen ijan. Ou dwe konnen dwa ou yo an repons a pwoblem enpotan yo ki ap fe fas ak kominote nou yo. Resous sa a pa fèt pou kreye krentif pou lwa òganizasyon anfòsman. Li enpòtan pou w konprann sa sèvis ijans pèsonèl (polis, pèsonèl medikal, ak aux) ki disponib pou ede yon moun nan yon ijans. Toujou rele 911 nan yon ijans. Konnen dwa ou-sou dwa refijye.

We all deserve to be treated with dignity and respect, regardless of where we are from or how we pray. We all have rights. This resource is meant to provide refugees with urgently needed information. You must know your rights in response to the important issues facing our communities. This resource is not intended to create fear of law enforcement entities. It is important to understand that emergency service personnel (police, medical personnel, and firefighters) are available to help any person in an emergency. Always call 911 in an emergency. Know your rights – refugee rights.

Dwa ou nan kay

Your rights at home

E si ajan federal yo vin lakay mwen pou mwen pale avek mwen?

What if federal agents come to my home to talk to me?

Te genyen rapò ajan yo de a biwo envestigasyon Federal (FBI) ak/oubyen a Depatman pou sekirite nasyonal (DHS) kay yo vizit refigye pale sou sa yo.

There have been reports of agents from the Federal Bureau of Investigation (FBI) and/or the Department of Homeland Security (DHS) visiting refugees’ homes to talk to them.

Isit la se sa ou ka fè si yon moun eseye rantre lakay ou:

Here is what you can do if someone tries to enter your home:

Pa louvri pòt la

Do not open the door

Anfòsman imigrasyon oswa FBI pa kapab antre lakay ou, pa te jistifye yon. Si yon jistifikasyon an te pwezante, tcheke ki dat ak ki siyati. Si li te siyen pa yon jij ak dat se valab, nou dwe fè yo, kapab egzèse dwa w pou rete silans. Si yon jistifikasyon an pa pwezante, yo kapab sèlman vini si ou oswa yon lòt moun envite yo nan.

Immigration enforcement or the FBI can’t come into your home without a warrant. If a warrant is presented, check the date and signature. If it is signed by a judge and the date is valid, you must let them in and can exercise your right to remain silent. If a warrant is not presented, they can only come in if you or someone else invites them in.

Pa pale

Do not speak

Nan Etazini, ou gen dwa pou yo silans pa di anyen nan men lapolis. Nenpot bagay ou di kapab epi yo ap itilize kont ou nan tribinal. Ou kapab di ajan yo, “Mwen priye a Senkyem amandman” e pa pale.

In the USA, you have the right to be silent and not say anything to the police. Anything you say can and will be used against you in court. You can tell the agents, “I plead the Fifth Amendment” and do not speak.

Rele yon avoka

Call a lawyer

Gen avoka gratis ak pri ki ba ki kapab ede ou. ou kapab cheche yon avoka bono pro sou Immigrationlawhelp.org. Epi ou kapab kontakte lokal ou ACLU.

There are free and low-cost lawyers who can help you. You can find a pro bono lawyer on Immigrationlawhelp.org. And you can contact your local ACLU.

Pa siyen yon bagay

Do not sign anything

Pa siyen non ou sou papye tout san pale ak yon avoka.

Don’t sign your name on any papers without talking to a lawyer.

Rete fèm

Stay strong

Jwenn yon avoka erye. Tou, mande kominote ou pou ou defann. Si ou arete, ou ka anmezi pou al jete dlo yo ki. Pa bay espwa.

Get a trustworthy lawyer. Also, ask your community to advocate for you. If you are detained, you may be able to get bail and be released. Don’t give up hope.

Sonje: se dwa ou pou ou chwazi pou ou reponn nenpot kesyon.

Remember: you have the right to choose not to answer any questions.

Dwa w pou vwayaje

Your right to travel

Eske mwen ka toujou vwayaje deyo nan USA a ak estati refije oswa yon kat vet?

Can I still travel outside of the USA with refugee status or a green card?

Nou rekomande moun ki soti nan sis peyi-Siri, Iran, Soudan, Somali, Yemen ak Libi – pa vwayaje nan moman sa a, amwen ke li rese prese oubyen UN ijans.

We recommend individuals from six countries – Syria, Iran, Sudan, Somalia, Yemen and Libya – do not travel at this time, unless it is extremely urgent or an emergency.

 • Gen yon gwo risk pou vwayaje andeyo USA a pou moun ki pa gen sitwayente AMERIKEN.
 • Si oumenm oswa moun ou renmen yo andeyo USA epi yo ap planifye pou retounen, ou ta dwe kontakte yon avoka isit la nan USA a anvan ou embarking sou vwayaj ou. Tout moun ki vwayaje ta dwe asire w gen tout dokiman yo, ki gen yon paspò, alyennkat, ni ni refijye vwayaj dokiman.
 • Refije ki fe pa gen yon kat vet oswa sitwayente AMERIKEN pa ta dwe vwayaje andeyo USA a nan moman sa a pou nenpot rezon, menm si ou pa soti nan sis peyi yo te rele.
 • Lwa ofisye nan èpòt la ak nan pò a antre gen otorite pou kondwi yon "woutin rechèch" tout valiz epi pou li poze w kessyon sou sitwayènte ou ak vwayaj itinéraire. Si w te chwazi yo pou yon dezyèm entèvyou nan èpòt la, ou gen dwa mande pou yon avoka. Anpil avoka yo ap fè. yo disponib libète a chaj pou sa menm.
 • Si ou oswa yon moun ou konnen te arete, ou kapab fe kouryell pwoje ed pou refijye entenasyonal la (PARI) airport@refugeerights.org, rele ou lokal ACLU, epi rapote oswa lot moun’ eksperyans Asosyasyon avoka Ameriken imigrasyon (AILA).
 • There is a high risk of traveling outside the USA for individuals who do not have US citizenship.
 • If you or your loved ones are outside the USA and are planning to return, you should contact an attorney here in the USA before embarking on your journey. The person traveling should make sure to have all their documents, including a passport, green card, or refugee travel document.
 • Refugees who do not have a green card or US citizenship should not travel outside of the USA at this time for any reason, even if you are not from the six named countries.
 • Law enforcement officers at the airport and at port of entries have the authority to conduct a “routine search” of all luggage and to ask you questions about your citizenship and travel itinerary. If you are selected for a secondary interview at the airport, you have the right to ask for a lawyer. Many lawyers are making themselves available free of charge for this purpose.
 • If you or someone you know is detained, you can email the International Refugee Assistance Project (IRAP) at airport@refugeerights.org, call your local ACLU, and report your or others’ experience to the American Immigration Lawyers Association (AILA).

Sonje: Si ou fe vwayaj, ou ap bezwen pote dokiman ou yo avek ou.

Remember: If you do travel, you will need to bring your documents with you.

Dwa w pou pwoteksyon nan kominote w lan

Your right to be safe in your community

E si mwen se yon viktim asèlman nan kay mwen, ni katye?

What if I am a victim of harassment in my home or neighborhood?

 • Sitiyasyon refijye ou akode ou sitiyasyon legal nan Etazini, e ou gen dwa pou resevwa menm tretman an kom sitwayen AMERIKEN.
 • Lapolis lokal ou yo la pou sèvi ou kòm yon manb kominote a ak pwoteje ou lè ou bezwen li. Si w se yon viktim yon krim, ou ta dwe imedyatman rele polis: 911.
 • Si ou santi ke nou yo nan gwo danje, oubyen si yon moun ap fè menas kont ou, ni fanmi ou, pa eseye pale avek yo oswa ap konfwonte yo. Ou imedyatman ta dwe rele polis pa dyal 911.
 • Si w gen enkyetid sou sekirite ou, pale pou yon moun nan ajans transfè refijye ou, ni pou yon avoka.
 • Si ou kwè ou oswa gen yon moun nou konnen ki gen t yon viktim yon krim osinon diskriminen moun poutèt ou relijyon, nasyonalite, oubyen gwoup manm, ou ta dwe tou rapote li nan sant lalwa povrete sid la (SPLC).
 • Your refugee status grants you legal status in the United States, and you have the right to receive the same treatment as US citizens.
 • Your local police are there to serve you as a member of the community and protect you when you need it. If you are the victim of a crime, you should immediately call the police: 911.
 • If you feel that you are in danger, or if someone is making threats against you or your family, do not try to talk to them or confront them. You should immediately call the police by dialing 911.
 • If you are worried about your safety, talk to someone at your refugee resettlement agency or to a lawyer.
 • If you believe you or someone you know has been a victim of a crime or discriminated against because of your religion, nationality, or group membership, you should also report it to the Southern Poverty Law Center (SPLC).

Sonje: rele 911 Si oumenm oswa yon moun ou konnen an danje.

Remember: call 911 if you or someone you know is in danger.

Dwa ou pou pratike relijyon ou

Your right to practice your religion

Èske mwen fè konfyans mwen san okenn respè pou te victimes?

Can I practice my faith without any fear of being victimized?

Ou gen dwa konstitisyonèl swiv relijyon ou. Ou gen dwa pou ale nan yon kote, ale nan epi yo tande sermons ak relijye lèkti, patisipe nan aktivite kominote yo, ak lapriyè nan piblik. Si ou eksperyans diskriminasyon relijye oswa ki bezwen paske relijyon, kontakte Konsey sou relasyon Islamik Ameriken (CAIR).

You have a constitutional right to practice your religion. You have the right to go to a place of worship, attend and hear sermons and religious lectures, participate in community activities, and pray in public. If you experience religious discrimination or are targeted because of religion, contact the Council on American Islamic Relations (CAIR).

Sonje: lalwa Moyiz la, se sou bò gòch ou pou pwoteje ou.

Remember: the law is on your side to protect you.

Dwa w pou nou pou kominote w

Your right to advocate for your community

Kòm yon refijye, ou se yon avoka trè enpòtan. Vwa ou ka gen yon gwo enpak paske ou se yon sinistre. Ou gen dwa pou:

As a refugee, you are a very important advocate. Your voice can have a great impact because you are a refugee. You have the right to:

 • Rele epi rankontre ak ofisyèl yo ki te eli nan lavil ou, eta, ak nan Kongrè a pou devlope yon relasyon, edike yo sou ou kontribisyon pou kominote a, e chèche sipò yo pou refijye transfè ak pwoblèm ou swen osijè de.
 • Pataje istwa ou tankou yon refijye pou ede transfòme naratif piblik la sou refijye yo.
 • Jwenn ak divès rele tankou transfè k ap travay, lidè konfyans yo, Anplwayè, veteran militè, lòt lidè refijye yo, ak manb kominote ankourajan pou pwan aksyon.
 • Call and meet with elected officials in your town, state, and in Congress to develop a relationship, educate them about your contribution to the community, and seek their support for refugee resettlement and issues you care about.
 • Share your story as a refugee to help transform the public narrative about refugees.
 • Join diverse voices such as resettlement staff, faith leaders, employers, military veterans, other refugee leaders, and supportive community members to take action together.

Sonje: sou vwa ou.

Remember: your voice matters.

Legal rezidan pèmanan ki te akize krim

Lawful permanent residents who are accused of crimes

Si ou pa gen ankò yon sitwayen Ameriken epi ou jwenn arèstasyon li oubyen yo te akize yon krim, asire ou avoka ou konprann estati imigrasyon ou paske minor offenses can result in deportation for non-US citizens. Pweake koupab kòm pati de yon plede ka mete an danje estati legal ou ak evantyèlman ta ka mennen a retire.

If you are not yet a citizen and you are arrested or accused of a crime, make sure your lawyer understands your immigration status because minor offenses can result in deportation for non-US citizens. Pleading guilty as part of a plea bargain can jeopardize your legal status and could eventually lead to removal.

Si ou gen yon kondanasyon kriminèl sou dosye ou, it is recommended that you contact a lawyer to understand all your options. Si ou kapab jwenn yon "mete akote" oswa "pije" kondanasyon ou, sa te kapab wè dosye ou, Men lòd yo diferan nan chak leta, Se konsa, li ta pi bon pou konsilte yon avoka sou kesyon sa yo.

If you have a criminal conviction on your record, it is recommended that you contact a lawyer to understand all your options. If you are able to get a “set aside” or “expunge” your conviction, this could clear your record, but the laws are different in each state, so it is best to consult a lawyer about these questions.

Sonje: pale ak yon avoka si ou te akize menm yon ti krim.

Remember: talk to a lawyer if you are accused of even a minor crime.

Dwa w si w ap entèvyouve pa yon ajan federal

Your rights if you are interviewed by a federal agent

Ajan yo de a FBI oswa DHS pou chèche pale ak ou. Ou gen dwa pou refize pou fè a te entèwoje, Men, sa ka wè ak soupson. Pale pou avoka w lan oswa reprezantan nan ajans transfè ou premye de mande entèvyou a.

Agents from the FBI or DHS may seek to talk with you. You have the right to decline to be interviewed, but this can be viewed with suspicion. Talk to your lawyer or representative from your resettlement agency first about the interview request.

Si ou dakò pou yon entèvyou, you have the right to have an attorney present. You can find legal services from KLINIK or from AILA.

If you agree to an interview, you have the right to have an attorney present. You can find legal services from CLINIC or from AILA.

 • Ou ka chwazi lè a epi mete pou entèvyou.
 • Ou ka mande pou konnen sa kesyon ki pwal nan entèvyou a gen yon entèprèt la.
 • Pa fè okenn fo enfòmasyon pandan entèvyou ou. Ou pa gen pou reponn tout kesyon ki ap mande w, Si ou pa alèz.
 • Si ou mete ou manm fanmi ki pou fè se Ozetazini, sa gen dwa pran plis tan, Men, yo toujou gen menm opòtinite pou aplike pou transfè.
 • You can choose the time and place for the interview.
 • You can request to know what the questions will be at the interview and have an interpreter present.
 • Do not give any false information during your interview. You do not have to answer all the questions you are asked, if you are not comfortable.
 • If you are waiting for your family member to be resettled to the U.S., it may take longer, but they still have the same opportunity to apply for resettlement.

Sonje: you MUST NOT give false information during your interview. Li yo gen pou konsidere yon ofans kriminèl e li gen pou rezilta negatif konsekans.

Remember: you MUST NOT give false information during your interview. It will be considered a criminal offense and may result in negative consequences.

Konnen byen siveyans anfòsman lwa

Be aware of law enforcement surveillance

Policière

Entrapment

Policière se yon pratik kote yon ofisye anfòsman lwa une yon moun konfye yon ofans kriminèl ke moun ka san sa te enpwobab pou te komèt. Depi sou kouvè ajan yo pafwa pou kontwole kominote Mizilman oubyen imigran yo, li enpòtan pou nou toujou kenbe konsyantizasyon la ak konesans/lapawòl, kenbe konfyans pri yo, e pa pou yo te tronpe nan aktivite yo ki ta ka ilegal.

Entrapment is a practice whereby a law enforcement officer induces a person to commit a criminal offense that the person may have otherwise been unlikely to commit. Since undercover agents sometimes may monitor Muslim or immigrant communities, it is important to always maintain situational awareness and consciousness, hold true to your values, and not be lured into activities that could be illegal.

Siveyans

Surveillance

Ou menm ak tout fanmi ou ka eksperyans kèk fòm siveyans. A la siveyans se pou rasanble enfòmasyon ak teknik yo par nan twa kalite yo: Covert, aklè, ak sivèyans elèktwonik:

You and your families may experience some form of surveillance. The purpose of surveillance is to gather information and the techniques can be categorized into three types: covert, overt, and electronic surveillance:

 • Covert surveillance is when the individual is not able to detect someone gathering information on them. Sa ka fè pa swiv tout moun ki rete lwen, chache fatra récipients gòch pwopwiyete piblik, e ap itilize microphones pou tande konvèsasyon.
 • Overt surveillance is visible and is what is being most frequently reported by refugee communities. Jan de siveyans akonpli pa frape nan pòt epi lè w mande kesyon, moun ap pale ak vwazen, ets.
 • Electronic surveillance focuses on monitoring internet, sit entènèt paj, e ap itilize nan tande ki bay sipò. Tout, siveyans se yon pwosesis legal ki te itilize pa lokal, eta, ak kontwòl lalwa federal. A byen presi lwa ak règleman yo varye sòti de eta an leta ak li konseye pou pale ansanm ak yon avoka si ou santi ou ki anba siveyans.
 • Covert surveillance is when the individual is not able to detect someone gathering information on them. This can be done by following the individual from a distance, searching through garbage receptacles left of public property, and using microphones to listen in on conversations.
 • Overt surveillance is visible and is what is being most frequently reported by refugee communities. This type of surveillance can be accomplished by knocking on doors and asking questions, openly talking to neighbors, etc.
 • Electronic surveillance focuses on monitoring internet, website pages, and using listening devices. Overall, surveillance is a legal process used by local, state, and federal law enforcement. The specific laws and regulations vary from state to state and it is advised to speak with a lawyer if you feel you are under surveillance.

Monitoring of internet activities

Monitoring of internet activities

Pran san li pa gen pou vizite sit entènèt ki te ka kenbe group idéologies oubyen angaje yo nan konvèzasyon online yo ak lòt moun ki te ka kenbe radikal pwen de vi.

Be careful not to visit websites that might hold extremist ideologies or engage in online conversations with others who might hold radical views.

There is often a generation gap between how parents are accustomed to using the internet and how children or youth use social media. Pale ak pitit ou yo ak jenn sou sa ki pozisyon entènèt apwopriye pou vizite ak sa nou espere ke yo pwal evite. Monitè pou pitit nou yo ak aktivite adolesan yo sou liy ak ankouraje yo pa pou vizite sit wèb oubyen patisipe nan aktivite online ki te kapab santi yo tankou yon pwoblèm. Konsidere mete règleman devan lè oubyen itilize menm lojisyèl ki kapab sèvi yo.

There is often a generation gap between how parents are accustomed to using the internet and how children or youth use social media. Talk to your children and teenagers about what are appropriate internet sites to visit and what you expect them to avoid. Monitor your children and teenagers’ activity online and encourage them not to visit websites or participate in online activity that could be perceived as problematic. Consider setting guidelines ahead of time or even using software that can restrict their use.

There are apps you can use to help parents track their children’s cell phone activities. Ou ka jwenn tou how to monitor your child’s internet usage and get more advice from Teensafe.

There are apps you can use to help parents track their children’s cell phone activities. You can also find out how to monitor your child’s internet usage and get more advice from Teensafe.

Sonje: li enpòtan pou fè atansyon sou sit entènèt ki ou al vizite. Pa vizite pozisyon ak group pwen de vi paske gouvènman an te kapab panse ke ou gen koneksyon ak teworis.

Remember: it is important to be careful about what websites you visit. Do not visit sites with extremist views because the government could think you are connected to terrorism.

Plis enfòmasyon ak resous

Additional information and resources

Genyen anpil òganizasyon sa yo ki ofwi konsèy pou ede enfòmasyon ak resous sou dwa w ak fason pou yo kenbe tèt ou, fanmi ou, ak sekirite kominote w. Malerezman, genyen tou fè ak fo enfòmasyon ki ap sikile nan medya sosyal ak nan kominote online, osi byen ke les ki ap chèche pou pran avantaj sou refijye yo ak lòt imigran. Souple pou pi si w chèche enfòmasyon ki soti nan sous crédible, sitou lè chache enfòmasyon sou liy.

There are many organizations that offer helpful information and resources about your rights and ways to keep yourself, your family, and your community safe. Unfortunately, there are also rumors and false information circulating on social media and online communities, as well as scams that seek to take advantage of refugees and other immigrants. Please make sure that you seek information from credible sources, especially when searching for information online.

Do you want to read and download this information in your own language? Please select your language below.

Do you want to read and download this information in your own language? Please select your language below.

Download this information in other languages

Download this information in other languages

We prepared these materials in partnership with Church World Services (LE). CWS has posted the information in four other languages:

We prepared these materials in partnership with Church World Services (CWS). CWS has posted the information in four other languages:Mèsi pou Legliz nan lemonn sèvis for preparing these materials to help refugees KNOW YOUR RIGHTS.

Thank you to Church World Service for preparing these materials to help refugees KNOW YOUR RIGHTS.

Church World Service know your rights for refugees

Church World Service know your rights for refugees

USAHello pa bay konsèy legal, ni pa gen yonn ladan nou materyèl fèt pou menm konsèy legal. Si n' ap chache yon avoka gratis oswa a pri ki ba oswa yon èd legal, nou kapab fè pou ou jwenn gratis ak sèvis legal.

USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Lòt resous yo

Other resources

aprann plis

Learn more

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!