Lè mwen ta dwe pran legal èd?

Angle touPa gen anglè

Legal help and services in the USA can cost a lot of money. Kesyon legal ka gen anpil ki pa klè. Youn le kon sa, li difisil pou konnen ki lè pou pran yon avoka. Si ou se yon sinistre, you can ask your resettlement agency for advice.

Legal help and services in the USA can cost a lot of money. Legal issues can be very confusing. Sometimes, it is hard to know when to get a lawyer. If you are a refugee, you can ask your resettlement agency for advice.

Lè mwen ta dwe pran legal èd

When should I get legal help

Lè mwen ta dwe pran yon avoka?

When should I get a lawyer?

Isit la se kèk egzanp nan, lè ou ta vle pou jwenn yon avoka. These examples come from the American Bar Association, yon nasyonal òganizasyon ki ede moun ak sitiyasyon legal:

Here are some examples of when you may want to get a lawyer. These examples come from the American Bar Association, a national organization that helps people with legal situations:

 • Si ou te arete pa polis nan èpòt nan yon lòt kote
 • Si ou ap fè diskriminasyon kont
 • Si ou yo arete pa polis la
 • Lè n' a gen pou ofisyèl papye pou yon pwosè
 • Si ou nan yon gwo aksidan, kote ou fizikman blese oubyen kote ou oswa yon lòt moun ’ s pwopwiyete ki te detwi
 • Si ou gen yon gwo evènman fanmi oubyen chanje tankou yon divòs pa bò, dopsyon, oubyen mouri. Sepandan, pi fò nan lè a, ou pa bezwen yon avoka pou fè maryaj.
 • Si ou gen pou ranpli bankwout paske nou pa gen lajan pou peye dèt ou.
 • If you are detained by the police at the airport at another location
 • If you are discriminated against
 • If you are arrested by the police
 • If you are given official papers for a lawsuit
 • If you are in a big accident where you are physically hurt or where you or someone else’s property is ruined
 • If you have a big family event or change such as a divorce, adoption, or death. However, most of the time you do not need a lawyer to get married.
 • If you have to file bankruptcy because you do not have any money to pay your debt.

Entèpretasyon nan nòmal legal

Interpretation in legal settings

Anba lwa Etazini, si n' ap chache ede ni mande pou kowopere ak yon ajans gouvènman an, ni yon òganizasyon finanse bay gouvènman an, ou dwe founi ak lang èd. Si ou pa pale anglè byen, ou kapab resevwa entèprèt pou sèvis sa yo:

Under US law, if you are seeking help or required to cooperate with a government agency or an organization funded by the government, you must be provided with language help. If you do not speak English well, you can receive interpreter for the following services:

 • Tribinal federal
 • Eta ak lokal tribinal ki resevwa lajan nan men gouvènman Etazini a
 • Ajans federal yo tankou administrasyon sekirite sosyal ak nou sitwayente avèk imigrasyon sèvis
 • Leta ak ajans gouvènman lokal yo ki te resevwa lajan nan men gouvènman Etazini tankou sèvis sosyal lokal, biwo byennèt sosyal, oswa biwo chomaj
 • Biwo sèvis legal yo ki resevwa lajan nan sèvis Corporation Legal la oubyen yon lòt ajans gouvènman Etazini an pou bay sèvis legal gratis
 • Lis polis ki te resevwa lajan nan men gouvènman Etazini a
 • Lopital ki resevwa lajan nan men gouvènman Etazini a
 • Lekòl ki resevwa lajan nan men gouvènman Etazini a
 • Federal courts
 • State and local courts that receive money from the US government
 • Federal agencies such as the Social Security Administration and US Citizenship and Immigration Service
 • State and local government agencies that receive money from the US government such as your local social services, welfare office, or unemployment office
 • Legal services offices that receive money from the Legal Services Corporation or another agency of the US government to provide free legal services
 • Police departments that receive money from the US government
 • Hospitals that receive money from the US government
 • Schools that receive money from the US government

Imigrasyon

Immigration

Si ou nan tribinal imigrasyon, ou dwe jwenn èd sèlman nan yon avoka azil oswa reprezantan akredite. Sa enpòtan anpil pou ou jwenn èd imigrasyon sèlman nan òganizasyon yo, ni moun ki apwouve pa la komite ki okipe apèl nan imigrasyon (BIA). Si ou te mande zanmi oswa fanmi pou èd, yo te ka a aza/chans di ou pa kòrèk enfòmasyon ki kapab pase ou nan tray avèk imigrasyon sèvis.

If you are in immigration court, you must get help only from a licensed attorney or accredited representative. It is very important that you get immigration help only from organizations or individuals approved by the Board of Immigration Appeals (BIA). If you ask your friends or family for help, they might accidentally tell you incorrect information that could get you in trouble with immigration services.

Si w bezwen èd legal pou imigrasyon, ou kapab find low-cost attorneys and legal help. Si w ap itilize yon sit entènèt online pou jwenn fòmilè legal yo, make sure you are using the ou menmfficial United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) sit entènèt.

If you need legal help for immigration, you can find low-cost attorneys and legal help. If you are using an online website to find legal forms, make sure you are using the official United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) website.

Avètisman kont fwòd

Anti-fraud warning

Lire enfòmasyon sa a pou pwoteje tèt ou nan mitan pèp ki pa reyèl avoka yo! There are people who will pretend to help you so they can keep your money.They will try to make you pay for a legal or immigration service but not actually help you. Aprann kijan pou rekonèt yo ak pou pwoteje tèt ou!

Read this information to protect yourself from people who are not real lawyers! There are people who will pretend to help you so they can keep your money.They will try to make you pay for a legal or immigration service but not actually help you. Learn how to recognize them and protect yourself!

A imigran Legal Sant Resous (ILRC) fè enfòmasyon pou pwoteje kont fwòd. ou kapab li epi rale dosye enfòmasyon nan lang anglè. Oubyen ou kapab li epi rale dosye a enfòmasyon an panyòl. Anvan ou jwenn yon avoka, asire w ou pale sou sa ou eskonsab dosye oubyen yon moun ou konfye nan kominote w lan.

The Immigrant Legal Resource Center (ILRC) made information to protect you from fraud. You can read and download the information in English. Or you can read and download the information in Spanish. Before you get a lawyer, be sure to talk to your case manager or a trusted person in your community.

aprann plis

Learn more



Enfòmasyon nan paj sa a soti. LawHelp.org ak lòt sous ou konfye. Li fèt pou gid ak à kòm souvan ke posib. USAHello pa bay konsèy legal, ni pa gen yonn ladan nou materyèl fèt pou menm konsèy legal. Si n' ap chache yon avoka gratis oswa a pri ki ba oswa yon èd legal, nou kapab fè pou ou jwenn gratis ak sèvis legal.

The information on this page comes from LawHelp.org and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!