Ki kote mwen ka jwenn resous legal gratis? Ki kote mwen ka jwenn asistans gratis imigrasyon?

Angle touPa gen anglè

Ou bezwen yon avoka? Èske ou bezwen èd ak imigrasyon oswa azil politik? Jwenn gratis oswa resous legal pou refigye yo ak imigran. Aprann kijan pou pwoteje tèt ou kont fwòd imigrasyon.

Do you need a lawyer? Do you need help with immigration or asylum? Find free or low-cost legal resources for refugees and immigrants. Learn how to protect yourself from immigration fraud.

legal resources for refugees

legal resources for refugees

Ki sa pro bono vle di?

What does pro bono mean?

YON pro bono avoka ki se yon avoka ki bay sèvis gratis. Avoka yo anpil pwal bay lè yo pou ede refijye yo, ni moun ki pa gen kont lajan pou peye pou yon avoka oubyen resous legal. Yo rele sa yo sèvis legal gratis pro bono sèvis.

A pro bono lawyer is a lawyer who gives free services. Many lawyers will donate their time to help refugees or people who do not have enough money to pay for a lawyer or legal resources. These free legal services are called pro bono services.

Avètisman kont fwòd

Anti-fraud warning

Lire enfòmasyon sa a pou pwoteje tèt ou nan mitan pèp ki pa reyèl avoka yo! Èske gen moun ki va pran pòz pou ede nou se konsa, yo kapab kenbe lajan w. Aprann kijan pou rekonèt yo ak pou pwoteje tèt ou! A imigran Legal Sant Resous (ILRC) fè enfòmasyon pou pwoteje kont fwòd. ou kapab li epi rale dosye enfòmasyon nan lang anglè. Oubyen ou kapab li epi rale dosye a enfòmasyon an panyòl.

Read this information to protect yourself from people who are not real lawyers! There are people who will pretend to help you so they can keep your money. Learn how to recognize them and protect yourself! The Immigrant Legal Resource Center (ILRC) made information to protect you from fraud. You can read and download the information in English. Or you can read and download the information in Spanish.

Ki kote mwen ka jwenn sèvis legal pro bono?

Where can I find pro bono legal services?

Lawhelp.org connects ou pou libere legal èd ak enfòmasyon. Li pwal ede w jwenn pro bono ak a pri ki ba èd legal.

Lawhelp.org connects you to free legal aid and information. It will help you find pro bono and low-cost legal help.

Ki kote mwen ka jwenn pro bono imigrasyon avoka yo?

Where can I find pro bono immigration lawyers?

Si w bezwen èd ak zafè imigrasyon ki gen rapò ak, se apwè ke sa ou dwe fè sèlman nan men yon avoka azil oswa reprezantan akredite. Si ou te mande zanmi oswa fanmi pou èd, yo te ka a aza/chans di ou pa kòrèk enfòmasyon ki kapab pase ou nan tray avèk imigrasyon sèvis.

If you need help with immigration-related matters, it is import that you should get help only from a licensed attorney or accredited representative. If you ask your friends or family for help, they might accidentally tell you incorrect information that could get you in trouble with immigration services.

Jwenn yon avoka ki se yon manm asosyasyon amerikèn imigrasyon avoka yo.

Find a lawyer who is a member of the American Immigration Lawyers Association.

ImmigrationLawHelp.org, ki se pati de LawHelp.org. Li te ede pa touche anpil lajan imigran jwenn èd legal.

ImmigrationLawHelp.org is part of of LawHelp.org. It helps low-income immigrants find legal help.

Sèvi ak kat la pou chwazi leta w e trouve yon lis pro bono avoka yo nan leta w.

Use the map to choose your state and find a list of pro bono lawyers in your state.

Ki kote mwen ka jwenn èd legal pou yon moun ki te arete?

Where can I find legal help for someone who is detained?

Sèvi ak kat oubyen fòm pou fè rechèch pou imigrasyon sèvis legal bayè leta, eta, oubyen detansyon plant. Sèlman Enpwofitab òganizasyon ki bay gratis oswa a pri ki ba imigrasyon sèvis legal ki te gen ladan li nan anyè sa a.

Use map or form to search for immigration legal services providers by state, county, or detention facility. Only nonprofit organizations that provide free or low-cost immigration legal services are included in this directory.

Mwen bezwen èd ak trafik imen

I need help with human trafficking

Si ou oswa yon moun ou konnen se yon viktim nan trafik imen, ou kapab:

If you or someone you know is a victim of human trafficking, you can:

  • rete koze sou sit Entènèt la
  • rele 1-888-373-7888
  • tèks "Èd" oswa "Enfòmasyon sou" pou BeFree (233733)
  • fè kouryèll yon pou help@humantraffickinghotline.org
  • live chat on the website
  • call 1-888-373-7888
  • text “HELP” or “INFO” to BeFree (233733)
  • send an email to help@humantraffickinghotline.org

Mwen bezwen imigrasyon ede nan kominote m'

I need immigration help in my community

KLINIK ki se yon rezo òganizasyon sa yo ki ofwi sèvis legal ak lòt pou imigran. Sèvi ak anyè yo pou jwenn yon òganizasyon tou pre w.

CLINIC is a network of organizations that offer legal and other services to immigrants. Use their directory to find an organization near you.

Ou ka chèche pou èd tou pre w ak FindHello, nou lis sèvis ak resous yo nan Etazini. Chwazi lang ou. Rantre nan vil ou non. Lè sa a chwazi “Natiralizasyon ak imigrasyon.”

You can look for help near you with FindHello, our list of services and resources in the USA. Choose your language. Enter the name of your city. Then choose “Citizenship and Immigration.”

Mwen bezwen èd legal nan lòt peyi

I need legal help in another country

Dwa nan ekzil pwogram lis lib ak sèvis legal gratis nan peyi yo toupatou nan mond lan. Lis pou sèvis legal gratis nan peyi ou.

The Rights in Exile Programme lists free and low-cost legal services in countries all over the world. Check the list for free legal services in your country.

aprann plis

Learn moreEnfòmasyon nan paj sa soti nan plizyè sous ou konfye men. Li fèt pou gid ak à kòm souvan ke posib. USAHello pa bay konsèy legal, ni pa gen yonn ladan nou materyèl fèt pou menm konsèy legal. Si n' ap chache yon avoka gratis oswa a pri ki ba oswa yon èd legal, souple kontakte sèvis nan paj sa a.

The information on this page comes from the many trusted sources listed here. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, please contact the services on this page.

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!