LGBT information for refugees, asylum seekers and immigrants

Angle touPa gen anglè

LGBT la a, gen pou madivin, masisi, Ala nòd Ala katòd ak on. Nan tout peyi ak sosyete, anpil moun ki fè pati pou yonn nan kominote yo sa yo. Nan Etazini, LGBT moun genyen menm dwa ak libète tankou tout moun, ki gen dwa pou marye ak patnè bwa a.

LGBT stands for lesbian, gay, bisexual and transgender. In every country and society, many people belong to one of these communities. In the USA, LGBT people have the same rights and freedoms as everyone else, including the right to marry partners of the same sex.

LGBT

LGBT

Ki moun ki LGBT?

Who is LGBT?

Moun ki te kòm yon pati de madivin a kapab idantifye, masisi, Ala nòd Ala katòd, oubyen on (LGBT) kominote ki soti nan fèt yon jan. LGBT gen moun tout ras, origine, laj, estati, ak nasyonalite yo. Genyen anviwon 11 milyon moun LGBT nan Etazini. Sa se 5% moun nan popilasyon an.

People who identify as part of the lesbian, gay, bisexual, or transgender (LGBT) community come from different backgrounds. LGBT includes people of all races, ethnicity, ages, status, and nationalities. There are around 11 million LGBT people in the USA. This is about 5% of the population.

Moun ki gen menm sèks asosye yo ak moun ki gen transitioning ant sexes kapab fè te dekri tankou LGBT. LGBT tou gen moun ki pa fin sèten pou idantite senksyèl yo oubyen seksyalite. Gen kèk moun ki chanje pawòl yo itilize pou Espliké sa yo pandan lavi yo.

People who have same-sex partners and people who are transitioning between genders can be described as LGBT. LGBT also includes people who are not sure about their gender or sexuality. Some people change the words they use to describe themselves during their lifetime.

Egal-ego dwa pou maryaj

Equal rights to marriage

Nan 2015, lakou siprèm AMERIKEN (ki se pi gwo tribinal lan nan peyi a) te deklare ke mariages ant de moun bwa a yo legal. Nan pifò nan Etazini, romantique relasyon ant de moun bwa a ap wè menm pou moun ant yon nonm ak yon fanm. Nan kèk eta, moun yo pa aksepte tout pèp LGBT. Lè ou pase, aprann komen opinyon yo Poukisa se konsa ou ka rete kache.

In 2015, the US Supreme Court (which is the highest court in the country) declared that marriages between two people of the same sex are legal. In most of the USA, romantic relationships between two people of the same sex are viewed as equal to those between a man and a woman. In some states, people are not all accepting of LGBT people. When you travel, learn what common opinions are so you can stay safe.

madivin, masisi, Ala nòd Ala katòd ak on définitions

Lesbian, gay, bisexual and transgender definitions

Isit la se yon eksplikasyon sou chak lèt nan LGBT:

Here is an explanation of each letter in LGBT:

 • L: madivin
  Yon fanm ki eksperyans renmen romantique, ni seksyèl plezi pou yon lòt fanm kòm yon patnè romantique
 • G: masisi
  Ki pi souvan itilize pou Espliké sa yon moun ki eksperyans renmen romantique, ni seksyèl plezi pou yon lòt moun. Pafwa manda sa a te itilize pou fè referans a tou de, mal ak fenmèl ki eksperyans renmen romantique, ni seksyèl plezi pou yon patnè menm sèks oswa menm èks.
 • B: Ala nòd Ala katòd
  Yon nonm osinon yon fanm ki eksperyans romantique ak/oubyen seksyèl atraksyon pou tou de, mal ak fenmèl.
 • T: on oubyen transexual
  Yon moun ki pa kapab idantifye ak sa yo te fèt nan kò a. Yo ka fè nan kèk sèn nan fizik tranzisyon pou ajiste idantite senksyèl yo. Sa a diferan pase tout lòt yo paske li pa fè referans a ki yon moun a pou. Yon moun ki on tou kapab madivin, pa ekzanp.
 • L: lesbian
  A woman who experiences romantic love or sexual attraction for another woman as a romantic partner
 • G: gay
  Most often used to describe a man who experiences romantic love or sexual attraction for another man. This term sometimes is used to refer to both males and females who experience romantic love or sexual attraction for a same-sex or same-gender partner.
 • B: bisexual
  A man or woman who experiences romantic and/or sexual attraction toward both males and females.
 • T: transgender or transexual
  Somebody who does not identify with the sex of the body they were born into. They may be in some stage of physical transition to fit their gender. This term is different than all the others because it does not refer to who a person is attracted to. Someone who is transgender can also be lesbian, for example.

Youn le kon sa, ou ka wè a tèm LGBT ak plis initiales te ajoute. Yon egzanp se LGBTIAA. Sa a se sa a lòt lèt:.

Sometimes, you may see the term LGBT with more initials added. An example is LGBTIAA. This is what the other letters mean.

 • Q: Queer/mande
  Tèm sa a te sèvi kòm yon insult nan tan lontan. Kounye-a, li te itilize pa anpil pou pale sou tèt yo. Queer te itilize pa masisi, Ala nòd Ala katòd, genderqueer, ansanm ak moun ki on. Sa vle di lòt bagay ki gen pou lòt moun. Tout, sa vle di ou idantite senksyèl ak seksyalite yo diferan pifò moun. Ni sa ou te ka toujou figurant soti kijan ou santi ou.
 • mwen: Intersex
  Sa se yon manda pou yon moun ki te fèt ak pati ki fè pati pou tou de sexes. Sa ta vle di ke yo pati reproduction melanje. Kèk ladan ka fè mal, pandan lòt moun yo fanm. Li te kapab tou vle di ke gènes yo fè pati pou tou de sexes.
 • YON: )
  Yon moun ki pa eksperyans atraksyon seksyèl. ) Moun ka dat lan e nan relasyon, Men, yo pa fè lanmou. Sa ka siyifi tou “alye”. Sa se yon moun ki pa LGBT men sipòte dwa pèp yo ki.
 • YON: Alye
  Yon alye se yon moun ki identifies tankou fi ki renmen gason (tou ke yo rekonèt kòm dwat) but supports the LGBTQIAA community
 • Q: Queer/Questioning
  This term was used as an insult in the past. Now, is it used by many to talk about themselves. Queer is used by gay, bisexual, genderqueer, and transgender people. It means different things to different people. Overall, it means that your gender and sexuality are different than most people’s. Or that you might still be figuring out how you feel.
 • I: Intersex
  This is a term for a person who was born with parts that belong to both sexes. This might mean that their reproductive parts are mixed. Some may be male, while others are female. It could also mean that their genes belong to both sexes.
 • A: Asexual
  Someone who does not experience sexual attraction. Asexual people can date and be in relationships, but they do not have sex. This can also mean “allied”. This is a person who is not LGBT but supports the rights of people who are.
 • A: Ally
  An Ally is someone who identifies as heterosexual (also known as straight) but supports the LGBTQIAA community

Se lwa ki te anpeche pèp LGBT kont diskriminasyon. Diskriminasyon se lang comportements oubyen konpòtman. Chak leta gen pwòp lwa, li enpòtan pou aprann lwa nan vil oswa vil ou.

There are laws that prevent discrimination against LGBT people. Discrimination is hurtful language or behavior. Each state has its own laws and it is important to learn the laws in your city or town.

Kominote LGBT

LGBT community

There are many spaces for LGBT people where you can find support and make friends. Vil chak gen diferan gwoup, sant, pati yo, ak menm biznis LGBT. Sant LGBT gen resous ak òganize gwoup boyin ki rele yo ak aktivite.

There are many spaces for LGBT people where you can find support and make friends. Each city has different groups, centers, parties, and even LGBT businesses. LGBT centers have resources and organize trans groups and events.

Chak mwa Jen, kominote LGBT an nou selebre aktivite galope réalisations yo e istwa.

Every June, the LGBT community celebrates their achievements and history.

Pou on moun

For transgender people

Pou jwenn gwoup boyin ki rele yo nan zòn ou, ou ka sèvi ak Facebook oubyen Google. Anpil gwoup yo sou Facebook. Pou chèche pou gwoup yo sou liy, sèvi ak pawòl ki “boyin ki rele” ni ni “echanj repwan” sanble avèk non ki vil ou oswa yon pi gwo tou pwe vil.

To find trans groups in your area, you can use Facebook or Google. Many groups are on Facebook. To look for groups online, use the words “trans” or “queer exchange” together with the name of your city or a nearby larger city.

On moun gen kèk diferan eksperyans pase madivin, masisi, ansanm ak moun ki bisexuels. Ou ka aprann plis sou on moun nan paj sa yo.

Transgender people have some different experiences than lesbian, gay, and bisexual people. You can learn more about transgender people through these pages.

On a (tou boyin ki rele) kominote ki espesyal tèm yo itilize pou pale sou tèt yo ak sa ki te pase.

The transgender (also known as trans) community has special terms they use to talk about themselves and their experiences.

On moun gen dwa espesifik lè se jwenn chè ditou. Apre chanje yo idantite senksyèl, yo toujou vle achte nouvo idantifikasyon. Sa ka genyen lisans chofè yo ak fèt sètifika.

Transgender people have specific rights when getting healthcare. After changing their gender, they usually want to get new identification. This can include drivers licenses and birth certificates.

Landlords, employers and coworkers are legally not allowed to discriminate against trans people.

Landlords, employers and coworkers are legally not allowed to discriminate against trans people.

Idantite senksyèl réaffectation, ki se yon pwosedi medikal ki te ede moun on matche sèks fizik yo pou yo idantite senksyèl.

Gender reassignment is any medical procedure that helps transgender people match their physical sex to their gender.

Pou jèn moun

For young people

LGBT jenn moun ka vizite TrevorSpace. Sa kouri pou pwojè Trevor a, yon òganizasyon pou jèn LGBT. TrevorSpace se yon Suivi lan pou jèn moun pou li konekte li ak LGBT moun nan kominote yo.

LGBT young people can visit TrevorSpace. This is run by the Trevor Project, an organization for LGBT youth. TrevorSpace is a monitored site for young people to connect with LGBT people in their community.

Resous pou moun LGBT yo ak yo zanmi yo ak fanmi

Resources for LGBT people and their friends and family

aprann plis

Learn more

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!