How to be a non profit executive director

Angle touPa gen anglè

Are you interested in non profit jobs and organizations? The aim of these organizations is to make the world better rather than to make money. Non profits can be a single person or a huge global force. Executive directors lead the organization staff, set goals, and oversee operations. Find out about non profit jobs and the steps you need to take to become an executive director.

Are you interested in non profit jobs and organizations? The aim of these organizations is to make the world better rather than to make money. Non profits can be a single person or a huge global force. Executive directors lead the organization staff, set goals, and oversee operations. Find out about non profit jobs and the steps you need to take to become an executive director.

Non profit jobs - an executive director and board member

Non profit jobs - an executive director and board member

What are non profit jobs? What is the role of the executive director?

What are non profit jobs? What is the role of the executive director?

There are many not-for-profit organizations in the world, Apre sa, yo bay dè milye de travay ki pa vo anyen. Other names for a non-profit organization are non-governmental organization (NGO), voluntary agency, sèvis kominotè, and charity. All these organizations work to help people or to make the world better in some way. Yo pa egziste pou fe lajan. Ong dwe ogmante lajan yo bezwen pou pwogram yo, evènman, ak lòt aktivite. Yo tout bezwen gwo dirijan pou dirije yo.

There are many not-for-profit organizations in the world, and they provide thousands of non profit jobs. Other names for a non-profit organization are non-governmental organization (NGO), voluntary agency, community service, and charity. All these organizations work to help people or to make the world better in some way. They do not exist to make money. Nonprofits must raise money they need for programs, events, and other activities. All of them need great leaders to direct them.

“Egzekitif” vle di mete plan an aksyon. Yon direkte se yon moun ki jere bagay epi bay direksyon. Travay direkte egzekitif la se pou asire ou ke non-pwofi yo fe sa li vle di pou fe ak reyisi. Yon direkte nan yon Oganizasyon ki pa peye pale sou non Oganizasyon an, ogmante lajan, fe plan pou lavni, kenbe reyinyon yo epi bay devwa yo nan anplwaye a.

“Executive” means putting plans into action. A director is a person who manages things and gives directions. The executive director’s job is to make sure the non-profit does what it is meant to do and succeeds. A director of a non-profit organization speaks on behalf of the organization, raises money, makes plans for the future, holds meetings and assign duties to the staff.

Sou travay pwofi ki pa

About non profit jobs

Kisa ou ka atann nan travay direkte egzekitif la?

What can you expect in the job of executive director?

Devwa yon direkte egzekitif

Duties of an executive director

Direkte egzekitif yo tankou administrate yon biznis. Yo gen anpil devwa epi yo dwe sipevize tout bagay. Men kek nan devwa yo:

Executive directors are like managers of a business. They have many duties and have to oversee everything. Here are some of their duties:

 • Planifye epi mete bidje anyel nan Oganizasyon an
 • Kreye opotinite travay ak politik administratif
 • Etabli epi kenbe relasyon ki gen plizye Oganizasyon
 • Rapo ak travay la avek komite direkte a pou pran desizyon yo
 • Sipevize, kolabore ak manm pesonel Oganizasyon an
 • Mete plan estratejik epi aplike yo
 • Sipevize Oganizasyon komite ak reyinyon Komite
 • Sipevize maketing ak lot efo kominikasyon
 • Revize epi apwouve kontra pou sevis yo
 • Plan and set annual budget of the organization
 • Create employment opportunities and administrative policies
 • Establish and maintain relationships with various organizations
 • Report to and work closely with the board of directors to make decisions
 • Supervise, collaborate with organization’s staff members
 • Set strategic plans and implement them
 • Oversee organization Board and committee meetings
 • Oversee marketing and other communication efforts
 • Review and approve contracts for services

Travail

Workplace

Pifo travay pwofi ki pa, ansanm ak direkte egzekitif la, pran plas nan yon biwo. Men, moun ki nan travay pwofi ki pa ka vwayaje anpil. Direkte egzekitif yo vwayaje pou ankouraje Oganizasyon yo, monte lajan, oswa fe travay nan jaden an. Yo ka travay lontan.

Most non profit jobs, including the executive director’s, take place in an office. But people in non profit jobs may travel a lot. Executive directors travel to promote their organization, raise money, or do work in the field. They may work long hours.

Sale pou travay pwofi ki pa

Salary for non profit jobs

Sale a pou travay ki pa peye varye ki baze sou gwose Oganizasyon an ak eksperyans moun nan ak edikasyon. Sale an mwayen nan yon direkte ki pa peye-pwofi se $63,824. Li se pi piti pase sale direkte a mwayen nan yon konpayi pou pwofi.

The salary for non profit jobs varies based on the organization’s size and the person’s experience and education. The average salary of a non-profit director is $63,824. It is much less than the average director’s salary in a for-profit company.

Osijè moun

About the person

Ki kalite moun ki fe yon bon direkte egzekitif ki pa pwofi? Yo gen tandans yo dwe gwo communicators ak amater. Men kek lot kalite ak ladres ou ta bezwen.

What kind of person makes a good non profit executive director? They tend to be great communicators and enthusiasts. Here are some other qualities and skills you would need.

Kalite don Sentespri a ou ta dwe genyen

Qualities you should have

 • andirans – direkte yo travay pandan lontan epi yo dwe kapab kenbe le tout lot moun ale lakay yo
 • pwoblem-rezoud-administrate ak direkte yo ta dwe moun ki remake epi gade pwoblem ak apwoch la nan repare yo
 • bon etik – direkte yo dwe responsab sou fason yo itilize lajan yo ak onet nan kominikasyon yo
 • kapasite analize enfomasyon-ki pa peye-pwofi travay se plen nan done ki gen ladan enfomasyon konpleks ak regleman
 • stamina – directors work long hours and have to be able to keep going when everyone else has gone home
 • problem-solving – managers and directors should be people who notice and look at problems with the approach of fixing them
 • good ethics – directors must be responsible about how they use funds and honest in their communications
 • ability to analyze information – non-profit work is full of data that includes complex information and regulations

Abilte w ap bezwen

Skills you will need

 • kreye epi kenbe yon bidje
 • lidechip ak jesyon
 • pou ranmase ak kominikasyon
 • planifikasyon estratejik
 • tan jesyon
 • creating and maintaining a budget
 • leadership and management
 • fundraising and communication
 • strategic planning
 • time management

Jwenn kalifye pou travay pwofi ki pa

Get qualified for non profit jobs

Ki fomasyon, setifikasyon ak eksperyans fe direkte egzekitif bezwen?

What training, certification and experience do executive directors need?

Antrènman

Training

Pifo ong mande pou direkte egzekitif yo gen yon degre avanse nan jaden an nan travay. Lot opsyon a se yon met nan degre administrasyon piblik (MPA). MPA yo kalifye moun pou yon karye nan jesyon ki pa = pwofi, nan gouvenman, oswa nenpot lot sevis piblik. Rijid gen ladan jesyon an Oganizasyon ak finansye, lidè, ak planifikasyon estratejik.

Most nonprofits require their executive directors to have an advanced degree in the field of work. The other option is a Master of Public Administration degree (MPA). The MPA qualifies people for a career in non=profit management, in government, or any other public service. Coursework includes nonprofit and financial management, leadership, and strategic planning.

Sepandan, anpil direkte yo resevwa fomasyon nan lot jaden yo. Pa ekzanp, lide yon anviwonman ong ka genyen yon syantis. Lide yon charite ede timoun malad yo kapab komanse nan administrasyon sante nan lopital timoun, oswa kom yon pwofesyonel medikal.

However, many directors are trained in other fields. For example, the leader of an environmental NGO may have been a scientist. The leader of a charity helping sick children may have started in health administration at a children’s hospital, or as a medical professional.

Li posib yo ka resevwa yon MPA sou entenet pandan ou ap travay epi pou yo jwenn eksperyans yon ak yon non-pwofi. Ou kapab fe rechech sou lekol sou entenet ak pwogram MPA.

It is possible to get an MPA online while you work and gain experience a with a non-profit. You can search for online schools with MPA Programs.

Certification

Certification

Gen plizye setifikasyon ou ka jwenn nan pwogram fomasyon lidechip. Oganizasyon ki pi non-pwofi yo bay pwogram mentorship ak lidechip nan anplwaye yo. Si ou travay pou yon pwofi ki pa deja, patisipe nan youn nan pwogram sa yo kapab ede ou extrêmement.

There are several certifications you can get by joining leadership training programs. Most non-profit organizations provide mentorship and leadership programs to their staff. If you work for a non profit already, taking part in one of these programs can help you tremendously.

Eksperyans

Experience

Ofri sevis volonte se yon fason yo jwenn eksperyans. Volonte ak yon Oganizasyon ki pa peye-ki alimet kwayans ou ak objektif. Ou pral jwenn nouvo konesans ak eksperyans. Yon fwa ou gen eksperyans, ou ka komanse itilize li pou jwenn yon travay peye. Li pral yon tan long anvan ou ka monte yo dwe yon direkte egzekitif, Men gen anpil bon travay sou wout la nan Oganizasyon pwofi ki pa.

Volunteering is one way to gain experience. Volunteer with a non-profit organization that matches your beliefs and goals. You will gain new knowledge and experience. Once you have experience, you can start using it to find a paid job. It will be a long time before you can rise to be an executive director, but there are many good jobs along the way in non profit organizations.

aprann plis

Learn more

Lòt resous yo

Other resources

Enskri pou enfomasyon nou

Jwenn denye ak aprann sou nouvo devlopman ki ta ka afekte ou.

Souple rantre nan yon adrès valab kouryèll.
Ou oblije dakò pou kondisyon sa yo devan yo resevwa nou e-mails.
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!