Voye yon timoun pou kolèj

Angle touPa gen anglè

Voye yon timoun nan Kolej se tre eksitan. Ou ta ka tou de ne ak ke kontan. Se yon gwo chanjman pou tout fanmi an. Cheche konnen kijan pou prepare ak ede pitit ou. Aprann sou sevis elev yo, achte ekipman, epi rete konekte.

Sending a child off to college is very exciting. You might be both nervous and happy. It is a big change for the whole family. Find out how to prepare and help your child. Learn about student services, buying supplies, and staying connected.

Young woman on bridge- child off to college

Young woman on bridge- child off to college

Konpliman pou gen yon timoun ki nan Kolej! Se yon gwo, chanjman pozitif. Men, ale nan Kolej ka konfizyon. Pitit ou a kapab neve sou Kolej.

Congratulations for having a child who is off to college! It is a big, positive change. But going to college can be confusing. Your child may be nervous about college.

pa enkyete ou. Gen bagay ou kapab fe pou fe li pi fasil:

Do not worry. There are things you can do to make it easier:

Vizite lekol la

Visit the school

Asire ou ale nan lakou lekol la anvan premye jou a. Gen kek Kolej ki tre gwo, e pitit ou a kapab enkyete pou ou pedi. Yo gen dwa pa konnen ki kote pou jwenn manje oswa etidye. Konnen ki kote tout bagay ap fe yo plis konfyans. Kolej gen jou vizit espesyal pou nouvo elev yo. Elev ou pral jwenn enfomasyon sou jou vizite le li enskri.

Make sure to visit the campus before the first day. Some colleges are very large, and your child may worry about getting lost. They may not know where to get food or study. Knowing where everything is will make them more confident. Colleges have special visiting days for new students. Your student will get information about visiting days when he or she enrolls.

Sevi ak biwo sevis elev yo

Use the Student Services office

Si ou bezwen ed pandan ou la, ou kapab vizite biwo sevis elev yo. Yo ka ofri ou ak kat epi reponn kesyon yo. Elev yo kapab ale nan biwo sevis elev yo nenpot le yo bezwen ed le yo nan Kolej. Pa ekzanp, yo kapab ale si yo pa seten klas pou pran, oubyen si yo pedi kat idantifikasyon lekol yo.

If you need help while you are there, you can visit the Student Services office. They can provide you with maps and answer questions. Students can go to Student Services office anytime that they need help when they are at college. For example, they can go if they are not sure which classes to take, or if they lose their school identification card.

Cheche yon kote pou viv

Find a place to live

Gen kek Kolej ki dotwa (“dorms” pou ti). Yon en se yon bilding ak anpil chanm kote elev yo ap viv. Dorms yo anjeneral pi bon mache pase apatman. Tout depans ki abite yo enkli nan yon pri. Yo tou san danje paske gen kamera sekirite ak gad ki gen. Preske tout elev te kolok pandan premye ane yo nan Kolej, kelkeswa kote yo rete.

Some colleges have dormitories (“dorms” for short). A dorm is a building with many rooms where students live. Dorms are usually much cheaper than apartments. All of the living costs are included in one price. They are also safe because there are security cameras and guards there. Almost all students have roommates during their first year at college, no matter where they live.

Si pitit ou vle viv nan yon dotwa, siyen yo byen bone. Genyen yon kantite lajan limite nan chanm yo.

If your child wants to live in a dorm, sign them up early. There are a limited amount of rooms.

Gen elev ki lwe apatman oswa kay. Yo ka pataje apatman an men anjeneral yo pral gen pwop chanm yo.

Some students rent apartment or houses. They may share the apartment but usually they will have their own room.

Pou jwenn yon apatman oswa yon kay, gade sou entenet nan sit entenet tankou rent.com, craigslist.org, sou sitweb lekol la. Pran tan yo gade nan plizye kote. Mande si dlo ak elektrisite yo enkli nan lwaye a. Si pitit ou gen yon Bet, mande si bilding lan pemet Bet kay. Panse sou sekirite ak ki jan femen li se lekol. Asire ou li kontra a avek anpil atansyon anvan ou siyen. Si ou pa kapab, jwenn yon zanmi oswa yon fanmi ki ka ede ou.

To find an apartment or house, look online at websites such as rent.com, craigslist.org, or on the school’s website. Take time to look at several places. Ask if water and electricity are included in the rent. If your child has a pet, ask if the building allows pets. Think about safety and how close it is to school. Make sure to read the contract carefully before you sign. If you can’t, find a friend or relative that can help you.

Achte ekipman

Buy supplies

Your child will need some things for school and their new living space:

Your child will need some things for school and their new living space:

 • Bedding (blankets, pillows, sheets and pillowcases)
 • Towels
 • Desk supplies: notepads, pens, and a desk lamp
 • Computer: it is important to have a laptop computer. If you cannot afford one, you might be able to request one through Student Services or an organization that helps low-income students. Your child can also use the computer lab at the library.
 • Laundry basket: if there is not a washing machine in the house, buy one with wheels. It will make it easier for your child to take it to the laundromat. A laundromat is where people pay to use a washing machine and dryer.
 • Toiletries: toothpaste and toothbrush, comb/brush, shampoo and soap, deodorant
 • Electronics: headphones and extension cords
 • Bedding (blankets, pillows, sheets and pillowcases)
 • Towels
 • Desk supplies: notepads, pens, and a desk lamp
 • Computer: it is important to have a laptop computer. If you cannot afford one, you might be able to request one through Student Services or an organization that helps low-income students. Your child can also use the computer lab at the library.
 • Laundry basket: if there is not a washing machine in the house, buy one with wheels. It will make it easier for your child to take it to the laundromat. A laundromat is where people pay to use a washing machine and dryer.
 • Toiletries: toothpaste and toothbrush, comb/brush, shampoo and soap, deodorant
 • Electronics: headphones and extension cords

Practice life skills

Practice life skills

Your children will have to take care of themselves. If they do not know how to cook, show them how to make easy meals. Cooking will keep them from spending a lot of money at restaurants. Teach them where to shop for healthy and affordable food.

Your children will have to take care of themselves. If they do not know how to cook, show them how to make easy meals. Cooking will keep them from spending a lot of money at restaurants. Teach them where to shop for healthy and affordable food.

If your child does not know how to do laundry, show them. If they will have a car, teach them how to take care of it. Make sure they know when and how to check their oil, Ju, and tires.

If your child does not know how to do laundry, show them. If they will have a car, teach them how to take care of it. Make sure they know when and how to check their oil, water, and tires.

The most important thing you can teach your child is how to take care of their money. Talk about expenses and how to make a budget so they don’t spend too much money. Explain how to pay bills and what happens if you do not. If you want your child to have a credit card, get one before they leave. Sometimes credit card companies try to cheat students with expensive credit card services. It is better to get a card from a bank you trust.

The most important thing you can teach your child is how to take care of their money. Talk about expenses and how to make a budget so they don’t spend too much money. Explain how to pay bills and what happens if you do not. If you want your child to have a credit card, get one before they leave. Sometimes credit card companies try to cheat students with expensive credit card services. It is better to get a card from a bank you trust.

Stay connected

Stay connected

Your child will miss their home and parents. Take time to call and see how they are doing, even if they seem happy. You can also send them care packages. A care package is a box filled with things they like. You can send them food that won’t go bad or everyday things they use all the time like soap, shampoo, or dishwashing liquid.

Your child will miss their home and parents. Take time to call and see how they are doing, even if they seem happy. You can also send them care packages. A care package is a box filled with things they like. You can send them food that won’t go bad or everyday things they use all the time like soap, shampoo, or dishwashing liquid.

Many parents visit their children at college if they can. This can be hard and expensive if they are far away. Si ou kapab, buy tickets in advance to save money. When you miss your child, it will make you happy to know that you will see each other soon. If you can’t visit, download Skype or other software that lets you talk through a camera. It is not the same but it will help you feel closer.

Many parents visit their children at college if they can. This can be hard and expensive if they are far away. If you can, buy tickets in advance to save money. When you miss your child, it will make you happy to know that you will see each other soon. If you can’t visit, download Skype or other software that lets you talk through a camera. It is not the same but it will help you feel closer.

You may have other questions about how to help. An advisor talks about how to support your child.

You may have other questions about how to help. An advisor talks about how to support your child.

aprann plis

Learn more

Lyen ki

Related links

Achte yon chemiz pou akeyi refijye yo & imigran

Newcomers voye yon mesaj yo ka konprann. Chemiz disponib nan 8 lang. "Byenvini. Sa se lakay ou, tou."

Achte yon chemiz koulye a!
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!