Peye pou Kolej oswa inivesite

Angle touPa gen anglè

Kolej ka tre che. Li fasil pou elev nan peyi Etazini jwenn tet yo ak gwo kantite det ki soti nan pri Kolej. Gen plizye opsyon pou peye pou Kolej, Sepandan. Aprann sou pre gouvenman, pre pwive, sibvansyon ak bous.

College can be very expensive. It is easy for students in the USA find themselves with large amounts of debt from the cost of college. There are several options for paying for college, however. Learn about government loans, private loans, grants and scholarships.

Many students need assistance when paying for college

Many students need assistance when paying for college

Pre gouvenman

Government loans

Gen kek elev ki peye pou Kolej ak pre gouvenman an. Pou anpil elev, se premye kote yo ap gade le pou peye pou Kolej. Le ou ap aplike pou pre gouvenman an, ou gen ranbouse lajan an avek entere. Sa vle di ou retounen li ak lajan siplemante te ajoute. Anpil elev diplome pase ane peye pou retounen pre elev yo.

Some students pay for college with loans from the government. For many students, this is the first place they look when paying for college. When you apply for loans from the government, you have to repay the money with interest. This means you return it with extra money added. Many graduates spend years paying back their student loans.

Pou aplike pou yon pre gouvenman an, ou oblije ranpli Aplikasyon gratis pou ed elev federal (FAFSA). Ranpli FAFSA a se tre konplike ak konfizyon. Ou kapab jwenn yon konseye lekol pou ede ou.

To apply for a loan from the government, you have to complete the Free Application for Federal Student Aid (FAFSA). Completing the FAFSA is very complicated and confusing. You may find a school counselor to help you.

Bous ak sibvansyon

Scholarships and grants

Sibvansyon ak bous se ed finansye ki pa dwe ekztra. Fanmi ki ba-revni ki kapab resevwa sibvansyon oswa bous pou ede yo peye pou Kolej. Sibvansyon an kapab soti nan gouvenman federal oswa gouvenman leta. USAHello gen yon lis bous detid pou refigye yo ak imigran. Ou kapab aplike pou nenpot bousdetid nan Kolej ou ak nan Oganizasyon lokal.

Grants and scholarships are financial help that does not have to be repaid. Low-income families can receive grants or scholarships to help them pay for college. Grants can come from the federal government or state government. USAHello has a list of scholarships for refugees and immigrants. You can apply for any scholarships from your college and from local organization.

Pre pwive

Private loans

Pre pwive yo pre Oganizasyon yo (tankou bank yo) oswa nan men moun-pou egzanp yon zanmi oswa yon manm fanmi ou. Pre prive pafwa gen pousantaj entere tre wo. Anvan ou deside prete lajan pou fre Kolej oswa depans pou viv, ou ta dwe pale avek yon konseye lekol oswa yon moun ki kapab ede ou epi asire ou konprann pre a. Ou kapab tou li plis sou kat kredi ak pre.

Private loans are loans from organizations (such as banks) or from individuals – for example a friend or member of your family. Private loans sometimes have very high interest rates. Before you decide to borrow money for college fees or living expenses, you should talk to a school counselor or someone who can help you and make sure you understand the loans. You can also read more about credit cards and loans.

Travay an tan pasyel

Part-time work

Gen kèk elèv peye pou kolèj pa pral lekòl akou tan ak travay à. Youn le kon sa, Lekol yo ap bay elev yo sibvansyon ki pemet yo travay sou lakou lekol la epi pou touche Etid travay federal Fon. Oswa ou ka gade pou yon travay pasyel tan nan Campus ki gen edtan fleksib pou ke ou ka ale nan Kolej.

Some students pay for college by going to school part-time and working part-time. Sometimes, schools will give students grants that allow them to work on campus and get paid from Federal Work Study funds. Or you can look for a part-time job off campus that has flexible hours so that you can attend college.

Li kapab tre difisil pou ale nan Kolej pandan ou ap travay, sitou si ou gen fanmi. Asire ou aplike pou bousdetid ak nan FAFSA tou.

It can be very hard to go to college while you are working, especially if you have a family. Make sure you apply for scholarships and through FAFSA as well.

aprann plis

Learn more

Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!