Referans pwofesyonèl

Angle touPa gen anglè

Yon lis referans pwofesyonel gen enfomasyon sou anplwaye sot pase yo. Si yon anplwaye vle anboche ou, yo pral rele pep sa a. Yo pral poze kesyon sou ki kalite anplwaye ou ye. Aprann kijan pou prepare yon lis referans pwofesyonel ki pral ede ou jwenn yon travay.

A list of professional references has information about your past employers. If an employer wants to hire you, they will call these people. They will ask questions about what kind of employee you are. Learn how to prepare a list of professional references that will help you get a job.

Asire w gen yon lis pwofesyonèl referans pou chache travay

Be sure to have a list of professional references ready for your job search

Ki sa ki se yon lis referans pwofesyonel?

What is a list of professional references?

Yon lis referans pwofesyonèl se yon dokiman yon anplwayè ap mande pou pwoche tou sa li travay yon entèvyou pwosesis. Se yon lis ansyen anplwaye, administrate, oswa koleg travay ak enfomasyon kontak yo. Referans pwofesyonel yo ta dwe moun ki ka onetman dekri pefomans travay ou.

A list of professional references is a document an employer will ask for near the end of a job interview process. It is a list of former employers, managers, or coworkers and their contact information. Professional references should be people who can honestly describe your work performance.

Si yon moun mande ou pou referans ou, se yon bon siy. Sa vle di ou gen yon bon chans pou jwenn anplwaye. Travay la ap rele ou referans pou poze kesyon sou ou. Li pwal mande yo kisa l' te tankou pou travay avèk ou, yo ki kalite travay ou fè. Yo ka mande Kisa ou fòs ak feblès yo ak si tout moun ta renmen pou travay avèk ou ankò.

If someone asks you for your references, it is a good sign. It means that you have a good chance of getting hired. The employer will call your references to ask questions about you. He or she will ask them what it was like to work with you and what type of work you did. They may ask what your strengths and weaknesses are and if the person would like to work with you again.

Ki moun ki ta dwe yon referans pwofesyonel?

Who should be a professional reference?

Chwazi moun ki pou ou ansanm ak e ta di bagay byen sou ou. Si ou kapab, li se pi bon pou kontakte administratè ak elatriye pa sèlman. Li se pi bon yo lis moun ou te travay nan USA a. Li ta pi bon si ou gen referans nan travay a plen tan. Si ou te fè travay kòm volontè oswa travay akou tan, ou te travay ak pèp la ka fè referans twò. Pa lis zanmi oswa fanmi amwen ke ou gen pou.

Choose people that you got along with and would say kind things about you. If you can, it is better to contact managers and not just coworkers. It is better to list people you have worked within the USA. It is best if you have references from full-time work. If you have done volunteer work or part-time work, the people you have worked with can be references too. Do not list friends or family unless you have to.

Si ou pa janm te travay nan USA a, li se tout dwa nan lis referans nan yon lot peyi. Nan ka sa yo, ou kapab ekri ki le moun nan ta kapab pale. (Sa enpotan akoz diferans tan.) Ou kapab tou di si referans ou ka kontakte pa imel. Sa ap pi fasil pou tou de anplwaye a ak referans ou.

If you have never worked in the USA, it is all right to list references from another country. In these cases, you could write down what time the person would be available to speak. (This is important because of time differences.) You can also say if your reference can be contacted by email. This will be easier for both the employer and your reference.

Kouman pou mwen jwenn referans pwofesyonel?

How do I get professional references?

Premye, rele ansyen anplwaye ou yo oswa koleg travay epi di yo ou ap cheche yon travay. Asire ou ke mande yon referans nan fason dwat la. Mande yo se tout dwa si ou pataje enfomasyon kontak yo. Si yo pa tande nan pwosesis sa a, eksplike sa yo. Di yo ki kalite travay ou ap avec pou pou yo konnen sa pou yo di sou ou. Pa ekzanp, Si ou avec pou yon travay kòm yon guichet labank, yo ta dwe di ou gen bon matematik ak kliyan sèvis abilte.

First, call your former employers or coworkers and tell them you are searching for a job. Make sure to request a reference in the right way. Ask them it is all right if you share their contact information. If they have not heard of this process, explain it to them. Tell them what type of job you are interviewing for so they know what to say about you. For example, if you are interviewing for a job as a bank teller, they should say you have good math and customer service skills.

Le de oubyen twa moun te dako, ou pare pou fe yon lis non yo ak enfomasyon kontak. Se lespri pou kreye yon lis pwofesyonèl referans pli vit ke nou kòmanse ap chache yon travay.

When two or three people have agreed, you are ready to make a list of their names and contact information. It is smart to create a list of professional references as soon as you start looking for a job.

Enfomasyon pou enkli nan referans pwofesyonel

Information to include in professional references

Sou lis ou, mete non chak referans a, tit, nimewo telefòn, mel, rele konpayi an. Ekri Adres la plen nan espas travay la. Tou, eta relasyon ki genyen ant ou menm ak referans ou-pou egzanp, ou te nan menm pozisyon ou te anplwaye ou la?

On your list, include each reference’s name, title, phone number, email, and the name of the company. Write the full address of the workplace. Also, state the relationship between you and your reference – for example, were you in the same position or were they your boss?

Asire ou ke ou itilize style la menm ak font kom rezime ou pou tout bagay sanble bon. Li fasil fe sa a si ou itilize yon model. Ou ka we ak download yon model pou yon lis referans pwofesyonel.

Make sure that you use the same style and font as your resume so everything looks good. It is easy to do this if you use a template. You can see and download a template for a professional reference list.

Gade yon videyo sou ki jan yo lis referans pwofesyonel

Watch a video about how to list professional references

aprann plis

Learn more

Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!