Public benefits and assistance

Angle touPa gen anglè

American families with low income can get help from the government with their expenses. This help is called welfare, or public benefits. Refugees coming to the USA also qualify for public benefits when they first arrive.

American families with low income can get help from the government with their expenses. This help is called welfare, or public benefits. Refugees coming to the USA also qualify for public benefits when they first arrive.

1. Public benefits for everyone

1. Public benefits for everyone

Asistans tanporè pou fanmi ki nan bezwen (TANF)

Temporary Assistance for Needy Families (TANF)

TANF helps low-income families in the USA. This program provides some cash to help families who meet the program requirements. You will need to use the money from TANF for the basic needs of your family. The program also helps to prepare people for work and family responsibilities. Nan kèk eta, you are required to work as a volunteer to receive TANF. Pou aplike pou TANF, contact the TANF office in your state.

TANF helps low-income families in the USA. This program provides some cash to help families who meet the program requirements. You will need to use the money from TANF for the basic needs of your family. The program also helps to prepare people for work and family responsibilities. In some states, you are required to work as a volunteer to receive TANF. To apply for TANF, contact the TANF office in your state.

Revni sekirite siplemantè (SSI)

Supplemental Security Income (SSI)

Revni sekirite siplemantè (SSI) se pou ede granmoun andikape, timoun, ansanm ak moun ki 65 plis san ki enfim ki pa gen anpil lajan ak resous. All citizens get SSI and some non-citizens are eligible too. Learn about SSI for non-citizens.

Supplemental Security Income (SSI) is to help disabled adults, children, and people 65 and older without disabilities who have limited income and resources. All citizens get SSI and some non-citizens are eligible too. Learn about SSI for non-citizens.

An important note about SSI: Some refugees and other non-citizens who get SSI will stop getting it after 7 ane. But if you become a citizen, you can continue to receive SSI for as long as you need it.

An important note about SSI: Some refugees and other non-citizens who get SSI will stop getting it after 7 years. But if you become a citizen, you can continue to receive SSI for as long as you need it.

Social Security Disability Insurance (SSDI) is a benefit for people who cannot work because of a disability. Non-citizens and citizens can get only SSDI if they have worked and earned enough Social Security credits. ou kapab find Social Security information in many languages.

Social Security Disability Insurance (SSDI) is a benefit for people who cannot work because of a disability. Non-citizens and citizens can get only SSDI if they have worked and earned enough Social Security credits. You can find Social Security information in many languages.

Medicare and Medicaid

Medicare and Medicaid

Medicaid se yon pwogram pou bay santé pou fanmi pa fè anpil kòb, fanm ansent, ak kèk granmoun nan Etazini. Pwogram sa a se pou tout Ameriken yo pa fè anpil kòb. Anpil eta yo gen tou pwogram pou bay gratis oswa swen pou timoun yo. Learn more about Medicaid.

Medicaid is a program to provide healthcare for low-income families, pregnant women, and some adults in the US. This program is for all low-income Americans. Many states also have programs to provide free or low-cost medical care for children. Learn more about Medicaid.

Medicare se yon pwogram pou bay santé pou les (moun ki gen 65 ane ki pase). Pwogram sa a tou bay asirans pou moun ki enfim. Aprann plis enfomasyon sou Medicare.

Medicare is a program to provide healthcare for seniors (individuals over 65-years-old). This program also provides insurance for people with disabilities. Learn more about Medicare.

Going to the doctor in the USA can cost a lot of money. Se poutèt sa, asirans ka ede w sa. Menm si ou pa gen asirans, ou ka toujou gen pou peye yon ti kòb pou wè yon doktè.

Going to the doctor in the USA can cost a lot of money. This is why insurance can help you. Even if you have insurance, you might still have to pay some money to see a doctor.

What about public charge? If I get TANF or SSI, will that stop me from getting a green card or becoming a citizen?

What about public charge? If I get TANF or SSI, will that stop me from getting a green card or becoming a citizen?

Public chargemeans someone who uses public benefits for a long time. Sèvis imigrasyon ak sitwayènte AMERIKÈN (USCIS) says that someone who is likely to be a public charge cannot become a permanent resident (detante kat vet). USCIS says that people who receive SSI, TANF, Medicaid or cash assistance from their state may not be allowed to become permanent residents. Other benefits, such as school lunches and children’s health insurance, do not count. Please read about the new public charge rule to be informed about the risks of being considered a public charge.

“Public charge” means someone who uses public benefits for a long time. The US Citizenship and Immigration Services (USCIS) says that someone who is likely to be a public charge cannot become a permanent resident (green card holder). USCIS says that people who receive SSI, TANF, Medicaid or cash assistance from their state may not be allowed to become permanent residents. Other benefits, such as school lunches and children’s health insurance, do not count. Please read about the new public charge rule to be informed about the risks of being considered a public charge.

2. Resevwa benefis piblik pou refijye yo

2. Public benefits for refugees

Resevwa benefis piblik kapab ki pa klè. Ou dwe konplete yon bann documents pou resevwa benefis piblik. The goal of public benefits for refugees is to provide for your basic needs until you are able to find a job. Nan Etazini, nou sèlman kapab resevwa benefis piblik pou kantite tan. Sa vle di yon fwa ou konmanse ap travay ak yon kantite lajan pou fanmi ou salè pou gwo travay, ou pral rete pou resevwa benefis piblik.

Public benefits can be confusing. You must complete a lot of paperwork to get public benefits. The goal of public benefits for refugees is to provide for your basic needs until you are able to find a job. In the USA, you can only receive public benefits for a certain amount of time. This means once you start working and earning an income for your family, you will stop getting public benefits.

Refijye yo gen kèk ki pèdi benefis yo pè. Men pifò refijye yo di yo santi yo trè fyè yon fwa, yo fè yon bon travay, yo ka pran swen yo ak tout fanmi yo.

Some refugees are afraid to lose their benefits. But most refugees say they feel very proud once they have a good job and can take care of themselves and their families.

aprann plis

Learn more

Plis enfòmasyon

More informationEnfòmasyon nan paj sa yo soti a Gouvènman AMERIKEN an ak lòt sous ou konfye. Li fèt pou gid ak à kòm souvan ke posib. USAHello pa bay konsèy legal, ni pa gen yonn ladan nou materyèl fèt pou menm konsèy legal. Si n' ap chache yon avoka gratis oswa a pri ki ba oswa yon èd legal, nou kapab fè pou ou jwenn gratis ak sèvis legal.

The information on this page comes from the US government and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!