Lekòl piblik nan Etazini

Angle touPa gen anglè

Nan chak leta nan Amerik lan, timoun gen dwa pou edikasyon. Lekòl piblik se disponib pou tout sitwayen ak moun ki pa sitwayen timoun lekòl leta. Aprann sou lekòl piblik yo ak lòt kalite lekòl nan Etazini.

In every state in America, children have a right to education. Public school is free school available to all citizen and non-citizen children. Learn about public school and other kinds of school in the USA.

You can help your child get a good education in the United States through public school.

You can help your child get a good education in the United States through public school.

Lire sou sistèm lekòl la ak lòt kalite yo ak nivo lekòl. Aprann kijan pou enskri pitit ou pou lekòl epi ede yo, yo fè sa ki byen. Rankontre moun ki travay nan lekòl piblik. Konprann sa yo te fè ak jan yo ka ede pitit ou an.

Read about the school system and the different types and levels of school. Learn how to register your children for school and help them do well. Meet the people who work at public schools. Understand what they do and how they can help your child.

Edikasyon lalwa Moyiz te di tout moun gen dwa pou libere edikasyon. Elèv yo gen dwa pou yo pote yon hijab ak priye. Ou gen dwa pou interprètes lè ou pale sou sa nan lekòl pitit ou a. Aprann sou lwa edikasyon nan Etazini ak dwa edikasyon ou.

Education law says everyone has a right to free education. Students have the right to wear a hijab and to pray. You have a right to interpreters when you talk to your children’s school. Learn about education law in the USA and your education rights.

Nan Etazini, lekòl piblik kòmanse ant a laj de 4 ak 6 e lap kontinye jiska 16 pou 18 gen laj. Men, ou ka voye pitit ou a ki te fèt avan pou lekòl nan yon laj bonè. Aprann sou diferan nivo lekòl. Lire sou plasman lekòl.

In the USA, public school starts between the age of 4 and 6 and continues until 16 to 18 years old. But you can send your children to pre-school at an early age. Learn about the different levels of school. Read about school placement.

Pou kòmanse pitit ou a lekòl nan nan Etazini a ou dwe premye anrejistre pitit ou tankou yon elèv. Sa vle di ou bezwen pou vizite lekòl la epi siyen papye pou lekòl la kapab aksepte pitit ou. Aprann Kisa documents ou bezwen epi kouman Sur pitit ou te asepte. Lire sou lekòl manje ak kondisyon lekòl. Aprann sa pou yo fè si pitit ou a absence ak kijan pou li ale lekòl.

To start your child at school in the USA you must first register your child as a student. This means you need to visit the school and sign papers so the school can accept your child. Learn what papers you need and about how your child is accepted. Read about school food and school requirements. Learn what to do if your child is absent and how to get to school.

Anpil moun ap travay nan lekòl Ameriken. Genyen pwofesè, Men wi, Men te gen lòt moun tou ki yo la pou ede pitit ou an. Gen kèk moun nan pèp la, nou pwal rankontre nan lekòl pitit ou a aprann.

Many people work in American school. There are teachers, of course, but there are other people too who are there to help your child. Learn about some of the people you will meet at your child’s school.

Lekòl nan Etazini plis pase bay leson. Lekòl yo ak lòt òganizasyon yo ofri lòt gwo opòtinite, tankou pwomnad, aktivite, evènman, pwogram apre lekòl, e kan dete. Chèche konnen kijan pou yo ede pitit ou patisipe nan aktivite lekòl yo.

Schools in the USA do more than provide lessons. Schools and other organizations offer other great opportunities, such as field trips, outside activities, events, after-school programs, and summer camps. Find out how to help your child participate in school activities.

Kòmanse lekòl tou de eksitan tou anndan e di. W ap bezwen pou ede pitit ou an nan lekòl. Aprann kijan pou ede pitit ou nan lavi lekòl yo epi ede yo reyisi. Jwenn enfòmasyon sou leson sipò pou timoun.

Starting school is both exciting and hard. You will need to help your child in school. Learn how to support your children in their school life and help them succeed. Find out about tutoring support for your child.

Èske pitit mwen gen pou ale nan lekòl piblik nan?

Does my child have to go to public school?

Moun se pou ale lekòl nan Etazini. Si ou pa voye pitit ou lekol, ou ka patisipe nan poblem.

Children must go to school in the United States. If you do not send your children to school, you can get in trouble.

Ou ka chwazi ki kalite lekol pou voye pitit ou. Pifo timoun ale nan lekol piblik la paske li gratis.

You can choose what type of school to send your children to. Most children go to public school because it is free.

Eske gen lot kalite lekol?

Are there other kinds of school?

Nan Etazini, gen lot fason pou edike timoun yo olye pou yo Lekol Piblik.

In the USA, there are other ways to educate children instead of public school.

Lekol prive yo

Private schools

Gen lekol prive ki elev yo dwe peye pou ale nan. Anpil nan lekòl prive yo ap gérés pa legliz oswa òganizasyon relijye yo. Chak lekòl prive gen diferan pwi yo. Gen kek ki che anpil. Men, gen kek ki gen bous pou ede timoun yo ale nan lekol yo si yo fanmi pa gen ase lajan pou peye pou lekol la prive. Lekol prive yo souvan gen reg diferan pase lekol piblik yo.

There are private schools that students must pay to attend. Many private schools are managed by churches or religious organizations. Each private school has different costs. Some are very expensive. But some have scholarships to help children go to the schools if they family does not have enough money to pay for the private school. Private schools often have different rules than public schools.

Lekol Piblik endepandan yo

Charter schools

Yon lòt kalite lekòl se yon manevre privilèj lekòl. Konstitisyon lekòl yo gratis. Konstitisyon lekòl yo ranpli menm akademik ak legal kondisyon tankou lekòl piblik tradisyonèl, Men yo gen diferan operate pase Lekol Piblik, ki opere pa gouvenman an. Lekol Piblik endepandan yo pa oblije swiv tout reg yo ke lekol piblik yo dwe swiv. Pitit ou ap bezwen pou aplike pou enskri, e anpil lekol endepandan gen yon lis datant.

Another type of school is a charter school. Charter schools are free. Charter schools meet the same academic and legal requirements as traditional public schools, but they have different operators than public schools, which are operated by the government. Charter schools do not have to follow some all the rules that public schools must follow. Your child will need to apply to enroll, and many charter schools have a waiting list.

Kay lekol

Home schooling

Kay lekol se yon lot metod edikasyon. Elev ki gen schooled yo anseye yo. Gen reg nan chak leta sou lekol lakay. Paran an responsab pou konnen reg leta pou lekol lakay yo epi pou asire ke reg yo swiv.

Home schooling is another method of education. Home-schooled students are taught by their parents. There are rules in every state about home schooling. The parent is responsible for knowing the state’s rules for home schooling and for making sure the rules are followed.

aprann plis

Learn more

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!