Kite travay ou

Angle touPa gen anglè

Genyen anpil rezon ke moun deside pou yo kite yon travay. Aprann kijan pou kite travay ou. Konnen ki sa pou yo di lè ou ap kite travay ou epi kouman pou yo kite yon bon enpresyon.

There are many reasons that people decide to leave a job. Learn how to resign from your job. Find out what to say when you are quitting your job and how to leave a good impression.

A man talking to his managers - quitting your job

A man talking to his managers - quitting your job

Gen yon travay tou yo rele sa soti nan ni ni kite yon travay. Gen bon jan ak move te fè pou yo kite yon travay. Lè ou deside pou kite, li enpòtan pou di chèf ou nan yon dwa chemen. Ou ta dwe kontinye eseye posib ou jiskaske ou kite konpayi an. Gen plan pou kòman pou yo aji ak elatriye ou se konsa, yo pral ede w nan tan kap vini.

Quitting a job is also called resigning from or leaving a job. There are good ways and bad ways to leave a job. When you decide to quit, it’s important to tell your boss in the right way. You should continue to try your best until you leave the company. Plan how to act with your coworkers so they will help you in the future.

Avan kite travay ou

Before quitting your job

Si ou ap pati paske ou jwenn yon nouvo travay, rete 100 Si ou kapab kòmanse nouvo travay pousan! Asire w ou siyen yon lèt òf anvan ou kite travay ou fin granmoun. Youn le kon sa, konpayi yo ka chanje lide yo sou òf yo. Men, si ou siyen yon kontra ak gen yon dat kòmansman, se moman pou di pou tèt ou.

If you are leaving because you have found a new job, be 100 percent sure that you can start the new job! Make sure you have signed an offer letter before you resign from your old job. Sometimes, companies can change their mind about their offer. But if you have signed a contract and have a start date, it is time to tell to your boss.

Se isit la gen sis bon bagay pou yo fè lè w ap kite travay ou.

Here are six good things to do when you are quitting your job.

1. Di jeran ou nan yon dwa chemen

1. Tell your manager in the right way

 • Mande ou anplwayè oswa administratè pale sou sa ou nan yon kote prive ki kote lòt moun pa ka tande ou.
 • Pafwa administratè yo twò chaje epi pa kapab rankontre. Si se ka a, Lè sa a sa ak pa fè kouryèll, an lèt, ou byen ak yon apèl telefòn ki akseptab.
 • Ou ka vle di chèf ou ou te renmen tan ou nan konpayi an. Si pa vre, ou kapab di ou te apresye sa ou te apwann.
 • Eksplike Poukisa, ou menm kite peyi men pa bay okenn detay pèsonèl. Pa ekzanp, petèt ou pati pou yon lòt travay sa peye plis. Ou kapab sèlman ap di ke ou jwenn yon lòt pozisyon.
 • Ou pa gen pou pataje gen enfòmasyon oubyen reponn tout kesyon sa yo ki fè ou anlè anlè. Ou kapab toujou di, “M pito pou pa reponn.”
 • pa di ou elatriye devan ou direktè. Men, di ou elatriye pli vit ke chèf ou konnen.
 • Ask your employer or manager to talk to you in a private place where other people can’t hear you.
 • Sometimes managers are too busy and cannot meet. If that is the case, then resigning with by email, by letter, or with a phone call are acceptable.
 • You may want to tell your boss you enjoyed your time at the company. If that is not true, you can say you appreciated what you learned.
 • Explain why you are leaving but do not give personal details. For example, maybe you are leaving for another job that pays more. You can just say that you have found another position.
 • You do not have to share any information or answer any questions that make you uncomfortable. You can always say, “I prefer not to answer.”
 • Do not tell your coworkers before your manager. But do tell your coworkers as soon as your boss knows.

2. Bay direktè ou pi piti 2 semèn’ avi

2. Give your manager at least 2 weeks’ notice

Kontra travay ou ka di avi ki kantite ou gen pou bay. Avi vle di nan ki distans an anvan ou dwe di nou kite anvan ou aktyèlman ale. Si se pa te deklare avi peryòd, di jeran ou pi piti 2 semèn an anvan lè. Bay avalwa avi montre konsiderasyon ak pèmèt li fikse lè pou ou pou ranplase.

Your work contract may say how much notice you have to give. Notice means how far ahead you must say you are leaving before you actually leave. If there is no stated notice period, tell your manager at least 2 weeks ahead of time. Giving advance notice shows consideration and allows time for you to be replaced.

Youn le kon sa, nouvo anplwayè ka bezwen ou pou yo kòmanse plus. Amwen ke kontra ou te di san sa, ou ka eskize pou aktyèl tèt ou epi eksplike Poukisa ou bezwen pou yo kite byen vit. Nou pat kapab bay pou l reponn kesyon de la moun ranplase ou pou yon ti tan apwè ou konmanse nouvo travay.

Sometimes, your new employer might need you to start sooner. Unless your contract says otherwise, you can apologize to your current boss and explain why you need to leave quickly. You could offer to answer questions from the person replacing you for a while after you start your new job.

Pafwa direktè ou te ka mande w pou rete pi lontan. Ou pa gen pou di wi amwen ke nou vle pou ni amwen ke kontra ou te di ou dwe.

Sometimes your manager might ask you to stay longer. You do not have to say yes unless you want to or unless your contract says you must.

3. Ekri yon lèt demisyon

3. Write a resignation letter

Yon lèt demisyon eksplike ke nou ap kite. Pifò travay yo ki vle pou yo resevwa yon lè ou kite travay ou. Li ta pi bon si sa desen ak lank nan yon òdinatè ak te siyen. Si ou pa gen yon aparèy pou enprime, ou ka tou senpleman ekri l' sou yon moso papye. Isit la se yon echantiyon demisyon lèt ou ka sèvi ak.

A resignation letter explains that you are leaving. Most employers want to receive one when you quit your job. It is best if this is printed from a computer and signed. If you don’t have a printer, you can also just write it on a piece of paper. Here is a sample resignation letter you can use.

4. Eseye posib ou jiska la fen

4. Try your best until the end

Li enpòtan pou yo kite yon bon enpresyon. Kontinye pou rive tan e pa kite byen bonè. Kenbe travay di jiskaske ou kite. Si ou kouri soti nan bagay pou n fè, mande elatriye ou si ou ka ede yo.

It is important to leave a good impression. Continue to come in on time and do not leave early. Keep working hard until you leave. If you run out of things to do, ask your coworkers if you can help them.

Ou ka bezwen pou antrene yon moun ki pral pran sou travay ou. Fè posib ou pou pataje tout bagay ou te apwann ak yo. Li pral fè chanjman a vin pi fasil pou konpayi ou.

You may need to train someone who will take over your job. Do your best to share everything you learned with them. It will make the change easier for your company.

5. Di mèsi elatriye ou

5. Thank your coworkers

Pou pi si pou yo di goodbye tout pèp la, nou te travay ak kole ak. Di yo mèsi poutèt li te bon elatriye. Si w ap chèche yon travay nan tan kap vini, ou kapab mande yo pou yo ba ou yon referans pwofesyonèl. Referans se moun ki va pale veuillez nou a yon potansyèl anplwayè. Ou kapab tou mande elatriye pou yo ekri nou yon rekòmandasyon sou LinkedIn.

Make sure to say goodbye to all of the people you worked with closely. Thank them for being good coworkers. If you are searching for a job in the future, you can ask them to give you a professional reference. References are people who will speak kindly of you to a potential employer. You can also ask coworkers to write you a recommendation on LinkedIn.

6. Kontinye pale sou sa ou fin granmoun elatriye

6. Continue to talk to your old coworkers

Apre ou te kite travay laj ou, ou kapab toujou a mesaj, rele, oswa ale nan elatriye ou. Si ou tou prè, ou ka rete di bonjou. Si ou rete byen lwen, ou ka voye yon kouryèll tèt ou, ni ou pi renmen elatriye. Fè yo konnen sou lavi ou oswa travay nouvo. Rete nan kontak montre ke w apwesye tan ou nan konpayi an.

After you have left your old job, you can still message, call, or visit your coworkers. If you are nearby, you can stop by to say hello. If you are far away, you can send an email to your boss or your favorite coworkers. Give them news about your life or new job. Staying in contact shows you appreciated your time at the company.

Petèt ou te kite nou paske nou te pa jwenn trè bon trètman. Nan ka sa, ou pa bezwen fè sa pou nou.

Maybe you left your company because you were not treated well. In that case, you do not need to do this.

Sa ki gen pou fè lè gen travay ou

Things not to do when quitting your job

Genyen tou bagay ou ta dwe pa fè lè gen travay ou!

There are also things you should not do when quitting your job!

 • Pa fè gam osijè de sa n' ap fè pwochen
  Ou ka eksitan depanse plis tan ansanm ak fanmi w. Petèt sa tankou yon benediksyon paske nou ap bouje lòt kote. Toujou, pa fè gam pou elatriye ou. Yo pa t ' kontan sitiyasyon yo ak sa a ap fè mal yo.
 • Do not brag about what you are doing next
  You may be excited to spend more time with your family. Maybe you are happy because you are moving somewhere else. Still, do not brag to your coworkers. They might not be happy with their situation and this will hurt their feelings.

 

 

 • Nou pa bezwen negatif nan travay kouran ou
  Se posib ke nou yo pa t ' kontan ak travay ou, ni elatriye. Pa sa yo di malonnèt sou yo pou moun nan ansyen travay ou oswa travay nouvo. Si ou pa kontan, se nan zanmi oswa fanmi.
 • Do not be negative at your current job
  It is possible that you were not happy with your job or coworkers. Do not say unkind about them to people at your old job or new job. If you are unhappy, confide in your friends or family.

 

 

 • Pa kite ou de sal
  Pou pi si pou ou bagay pèsonèl lakay. Retounen nan tout bagay sa te prete sòti de travay ou. Si ou pa gen yon de, netwaye li pou moun kap vini la.
 • Do not leave your workspace messy
  Make sure to take your personal things home. Return everything that was borrowed from your work. If you had a workspace, clean it for the next person.

aprann plis

Learn more

Achte yon chemiz pou akeyi refijye yo & imigran

Newcomers voye yon mesaj yo ka konprann. Chemiz disponib nan 8 lang. "Byenvini. Sa se lakay ou, tou."

Achte yon chemiz koulye a!
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!