Ki jan yo jwenn yon kote yo viv

Angle touPa gen anglè

Eske ou ap chache yon kote pou viv? Lojman nan USA a souvan che. Li kapab difisil pou jwenn yon bon kote pou viv nan yon katye sekirite. Ou ka tou pou mele pa jan pou jwenn yon kote pou rete. Paj sa a bay enfomasyon enpotan sou peye bodwo, ap viv nan mitan vwazen, ak kay an komen.

Are you looking a place to live? Housing in the USA is often expensive. It may be hard to find a nice place to live in a safe neighborhood. You may also be confused by how to find a place to live. This page provides important information about paying bills, living near neighbors, and home ownership.

bat bwavo pou refijye yo

welcoming refugees

Kay ou se yon enpòtan. Se yon t' ap di nan Etazini: “Kay se kote kè a ye.” Sa vle di fizik kay nou-kote nou rete – senbolize pèp la ak bagay nou renmen. Anpil refijye yo pran plezi nan nouvo kay yo. Gen yon pwoteksyon, konfòtab kote pou rete ap ede fè santi nan Etazini an tankou kay. Bezwen pou lojman refijye yo diferan pou chak fanmi, Men te gen anpil diferan kalite kay yo pou chwazi nan.

Your home is an important place. There is a saying in the United States: “Home is where the heart is.” This means our physical homes – the places we live – symbolize the people and things we love. Many refugees take pride in their new homes. Having a safe, comfortable place to live will help make the United States feel like home. Refugee housing needs are different for each family, but there are many different types of homes to choose from.

Kalite lojman

Types of housing

Lwe yon kote pou viv

Renting a place to live

Kay yo nan Etazini ka apatman (yon aparèy chaje ak nan yon pi gwo kay) oswa yon kay sel. Pou w ap lwe yon kay, ou dwe peye yon montan chak mwa pou mèt. Ou pral siyen yon afèmaj, ki se yon kontra ki di ou pral peye lwaye w ak lòt resi epi chak mwa.

Homes in the United States can be apartments (a self-contained part of a larger building) or a single house. To you rent a home, you must pay an amount every month to the owner. You will sign a lease, which is an agreement that says you will pay your rent and other bills each month.

Pataje yon kay oswa yon apatman

Sharing a house or apartment

Pataje lojman vle di w ap lwe yon kay oswa apatman yon ak Ameriken yo rele roommates -lòt moun ap viv nan menm kay oswa apatman ansanm ak ou menm ansanm ak fanmi ou. Li pi souvan bon mache ke lwe kote kont ou paske ou ka jwen pri lwaye ak peman pou sèvis piblik (kouran, pwoblèm chofaj). Anjeneral tout moun gen chanm pwop yo epi yo pataje yon chanm ki ap viv, kwizin ak twalet.

Shared housing means you rent a house or an apartment with what Americans call roommates – other people living in the same house or apartment with you and your family. It is often cheaper than renting your own place because you can split the cost of the rent and utilities (electricity, heating etc). Usually everyone has their own bedroom and they share a living room, kitchen and bathroom.

Posede yon kay

Owning a home

Ap achte yon kay nan Etazini chè. Lè ou achte yon kay, ou konn bezwen pou fè lajan pou peye pou yon lajan anba sere (yon pousantaj total de pri kay la), pou lè sa a ou souvan w prete lajan pou peye pou ti rès ki rete nan kay la. Chak mwa ou peye ou mògej pou bank lan pou ou prete lajan an. Lè ou achte yon kay, ou gen tou lòt depans, ki gen asirans, taks ak repare kay.

Buying a home in the United States is expensive. When you buy a home, you normally need to have saved money to pay for a down payment (a percentage of the total cost of the house), and then you often borrow money to pay for the rest of the house. Each month you pay your mortgage payment to the bank for the money you borrowed. When you buy a home, you also have other expenses, including insurance, taxes and home repair.

Chache yon kote pou lwaye

Looking for a place to rent

Jwenn yon kote pou lwaye a di. Gen toujou yon anpil nan konpetisyon pou lokasyon abodab. Gen de kalite lojman ou ka eseye pou le ou ap cheche pou yon kote pou viv sou yon revni limite:

Finding a place to rent is hard. There is always a lot of competition for affordable rentals. There are two types of housing you can try for when you are looking for a place to live on a limited income:

Lojman abodab

Affordable housing

Nan gwo vil yo ak kek moun ki pi piti, gen Oganizasyon ki pa peye ak ajans gouvenman ki bay lojman pou moun ki gen revni. Malerezman gen yon ti tan rete tann pou lojman abodab. Men si gen lojman abodab nan zon ou an, li bon pou ou jwenn nan lis datant la. Yon ajans Konsey lojman kapab di ou ki lojman abodab ki disponib. Ou kapab fe rechech pou najwar tou de ajans lojman piblik lokal ak Ajans pou Konsey nan zòn ou.

In large cities and some smaller ones, there are non-profit organizations and government agencies that provide housing for low-income people. Unfortunately there is usually a long wait for affordable housing. But if there is affordable housing in your area, it is good to get on the waiting list. A housing counseling agency can tell you what affordable housing is available. You can search to fins both local public housing agencies and counseling agencies in your area.

Ou kapab fe rechech tou pou yon Oganizasyon lokal nan kominote ou nan FindHello. Chwazi lang ou, epi chwazi vil ou. Le sa a, chwazi “Lojman & Manje.” Si pa gen anyen ki nan lis kominote ou la, rechech sou entenet la. Tip “lojman abodab nan [non vil ou].”

You can also search for a local organization in your community in FindHello. Choose your language, then choose your city. Then select “Housing & Food.” If there is nothing listed for your community, search on the internet. Type “affordable housing in [name of your city].”

Lokasyon prive

Private rentals

Cheap lokasyon prive jwenn plen le pli vit ke yo pibliye. Ou pral bezwen jwenn lis yo pi byen epi tcheke yo chak jou. Gen kek paj lis ap notifye ou le nouvo piblisite yo afiche. Isit la se yon lis pi bon sit lokasyon apatman ak apps. Sit Entènèt la Craigslist se sit la ki pi itilize pou lokasyon. Men, sou Craiglist, ou dwe fe atansyon sou moun ki ap eseye tronpe ou. Kek nan anons yo se fo. Pa janm voye lajan oswa enfomasyon pesonel pou nenpot moun sou entenet. Ou pa janm bezwen peye lwaye jiskaske ou gen yon ako.

Cheap private rentals get filled as soon as they are advertised. You will need to find the best listings and check them every day. Some listings pages will notify you when new advertisements are posted. Here is a list of the best apartment rental sites and apps. The website Craigslist is the most used site for rentals. But on Craiglist, you have to be careful of people trying to cheat you. Some of the ads are fraudulent. Never send money or personal information to anyone online. You never need to pay rent until you have an agreement.

Ou pwobableman vle lwe plas pwop ou a, sitou si ou pi plis pase jis yon sel moun. Men, souvan ou pral gen yon chans pi bon nan jwenn yon kote si ou konsidere pataje yon kay oswa apatman. Sa a se laverite espesyalman nan gwo site kote pri lwaye yo tre wo. Pataje vle di pa selman pataje lwaye a, Men pataje tout lot depans yo ak lot granmoun ki ap travay. Si yo prepare ou pou pataje, ou ka aktyelman fini nan yon kote joli, avek plis espas oubyen avek yon lakou, paske avek kolok ou kapab peye yon bagay pi gwo.

You probably want to rent your own place, especially if you are more than just one person. But often you will have a better chance of finding somewhere if you consider sharing a house or apartment. This is especially true in big cites where rents are very high. Sharing means not just sharing the rent, but sharing all the other costs with other working adults. If you are prepared to share, you may actually end up in a nicer place, with more space or with a yard, because with roommates you can afford something bigger.

Location ak dwa

Renting and rights

Si w ap lwe yon kay, ou gen dwa plizyè. Ou gen dwa pou viv nan yon kay sa a se verite, ki pa gen bèt, gen chalè ak dlo. Nan Etazini, se yon lwa ke yon pwopriyetè kay pa kapab diskrimine kont ou swa. Sa vle di yon pwopriyetè /ou pa ka di non pou aplikasyon lokasyon ou paske ou fè kous, origine, oubyen relijyon. Genyen tou yon lwa nan diferan Etazini sou konbyen moun ka rete nan kay ou ak sa mèt kay ou dwe bay pou ou. Hud.gov se yon sit entenet edikasyon sou lojman. Ou ka aprann housing discrimination ak tenant rights in your state.

If you are renting a home, you have several rights. You have the right to live in a place that is clean, has no bugs, and has heat and water. In the United States, there is a law that a landlord cannot discriminate against you. This means a landlord cannot say no to your rental application because of your race, ethnicity, or religion. There are also specific laws in different states about how many people can live in your apartment and what your landlord must provide for you. Hud.gov is an educational website about housing. You can learn about housing discrimination and tenant rights in your state.

Ap siyen yon afèmaj

Signing a lease

A lease is a written document that you sign when you rent a place to live. An afèmaj se yon kontra ant ou menm ak pwopriyetè a, mèt lokasyon inite w la. An afèmaj la, ou aksepte pou peye lwaye w ak lwa sou tan chak mwa ak pwopriyetè a dakò pou yo bay yon sekirite ak sanitè (gen bèt pa) lokasyon inite w la.

A lease is a written document that you sign when you rent a place to live. The lease is an agreement between you and the landlord, the owner of the rental unit. In the lease, you agree to pay your rent and bills on time each month and the landlord agrees to provide a safe and sanitary (clean with no bugs) rental unit.

Before you sign

Before you sign

Anvan ou siyen kontra ou, pou pi si lokasyon inite w la gade ak pwopriyetè a. Si pa genyen bagay ki kraze, oubyen si kote ki sal, mande pwopriyetè a pou yo ekri sa sou an afèmaj. Konsa ou p'ap gen okenn pwèv pi ta ke nou te fè pa kraze yon bagay, ni fè l' nan sal.

Before you sign your lease, make sure to look at the rental unit with the landlord. If there are things broken, or if the place is dirty, ask the landlord to write that down on the lease. That way you will have evidence later that you did not break anything or make it dirty.

Paying security deposits

Paying security deposits

Lè ou fèk jwe, ou ka bezwen peye yon depo. Lajan sa a kenbe pwopriyetè a jiskaske ou rale kò li nan ka a, ou pa peye lwaye w oswa si ou fè inite lwaye a trè sal e yo gen pou yo peye pou l ' pwòpte. Si ou peye lwaye w epi fè sèvis kay la ki lè ou rale kò li, Lè sa a ou dwe fè depo lajan w te retounen pou ou. Mande ou pou netwaye kapèt ou pou yo fè yon depo a pou yon afèmaj. Be sure to check if the carpet in your apartment was cleaned when you moved in. Si li pa te pwòpte, mande pwopriyetè a pou yo ekri sa ou pa gen pou netwaye kapèt lan. Si ou gen pou netwaye kapèt lan, ou ka lwe yon machin pou yon pri ba olye ke yo gen pou peye yon konpayi anpil lajan pou netwaye kapèt lan.

When you first move in, you may have to pay a security deposit. This money is kept by the landlord until you move out in case you do not pay your rent or if you make the rental unit very dirty and they have to pay to have it cleaned. If you pay your rent and clean the apartment when you move out, then you should get your deposit money returned to you. Some leases require you to clean your carpet in order to get your deposit back. Be sure to check if the carpet in your apartment was cleaned when you moved in. If it was not cleaned, ask for the landlord to put in writing that you do not have to clean the carpet. If you do have to clean the carpet, you can rent a machine for a low price instead of having to pay a company a lot of money to clean the carpet.

Length of lease

Length of lease

Afèmaj ki te siyen pou yon kantite mwa. Pifò afèmaj yo se pou sis mwa oswa pou yon ane. Ou te ka tou gen dwa pou l siyen yon afèmaj mwa pou mwa. Sa vle di ou kapab rale kò li nenpòt ki lè ou vle. Sepandan, nou pwal toujou konn gen pou di pwopriyetè a yon mwa an avans sa ou ap jwe ak ou dwe peye lwaye nan fen kontra ou.

Leases are signed for a certain number of months. Most leases are for six months or for one year. You might also be able to sign a month-to-month lease. This means you can move out any time you want. However, you would still normally have to tell the landlord a month in advance that you will move and you must pay rent through the end of your agreement.

Notice requirements

Notice requirements

Pifò afèmaj yo pral mande w pou bay yon kantite jou’ avi anvan ou kite. Si nou pral antre pou yo avanse nan lwaye ou, asire w ou tcheke ou fèm pou wè konbyen jou devan tan ou bezwen di ou mèt kay ou ap fè.

Most leases will require you to give a certain number of days’ notice before you move out. If you are going to move out of your rental, be sure to check your lease to see how many days ahead of time you need to tell your landlord you will be moving.

Resi epi ak pa lapòs

Mail and bills

When you find a place to live, you will need to pay your bills on time. You will probably get bills for electricity and other utilities in the mail.

When you find a place to live, you will need to pay your bills on time. You will probably get bills for electricity and other utilities in the mail.

Lwaye

Rent

Lwaye gen nòmalman nan premye mwa a, ni sou jou mwa sa ou anvan te deplase nan. Eseye toujou pou peye lwaye w ap itilize yon chèk, olye de lajan likid. Toujou mande pou yon bagay resevwa yon lè sa a, nou te preuve ou peye.

Rent is normally due on the first of the month or on the day of the month that you first moved in. Try to always pay your rent using a check, instead of cash. Always ask for a receipt so that you have proof that you paid.

Lapòs

Mail

Mande pwopriyetè kay ou kote ou aux ak asire w ou tcheke ou pa lapòs regilyèman. You will need to fill out a form at the post office if you move. Lè w ap ranpli li, ou pa lapòs yo pral rive nou nan nouvo adrès ou.

Ask your landlord where your mailbox is located and be sure to check your mail regularly. You will need to fill out a form at the post office if you move. When you fill it out, your mail will be sent to you at your new address.

Peman pou sèvis piblik

Utilities

Abityèlman, ou gen pou peye pou ou peman pou sèvis piblik enkli elèktrisite ou, gaz natirèl, ni lwil, Ju, TV/entènèt, telefòn, fatra, wou egou, ets. Youn le kon sa, kèk oubyen tout peman pou sèvis piblik ki te enkli nan lwaye w, Men prèske tout tan ou gen pou peye yo grenn pa grenn. Ou kapab ekonomize lajan sou ou peman pou sèvis piblik pa kenbe chalè pla men l ' pote cho rad ou nan kay la, e pa vire sou lanp sèt branch lan ak débranchement aparèy elektwonik lè yo ki pa nesesè.

Usually, you will have to pay for your utilities including your electricity, natural gas or oil, water, TV/internet, telephone, trash, sewer, etc. Sometimes, some or all utilities are included in your rent, but most of the time you have to pay them separately. You can save money on your utilities by keeping your heat low and wearing warm clothes in the house, and by turning off lights and unplugging electronic devices when they are not needed.

Achte yon kay

Buying a house

Achte yon kay se byen kapab pi gwo acha ou tout tan tout tan ap fè. Genyen anpil kesyon legal pou ou, bank lan, ak pou moun ki vann kay la. The US Department of Housing and Urban Development has great information about buying your first home and programs for first-time and low-income home buyers.

Buying a house is probably the largest purchase you will ever make. There are lots of legal issues for you, the bank, and for the person selling the home. The US Department of Housing and Urban Development has great information about buying your first home and programs for first-time and low-income home buyers.

You can look to find homebuying programs to help you buy a home in your city or state.

You can look to find homebuying programs to help you buy a home in your city or state.

Smartasset.com has good tools to help you decide to rent or buy a house. Li ka ede w aprann si ou kapab gen mwayen pou achte yon kay.

Smartasset.com has good tools to help you decide to rent or buy a house. It can help you learn if you can afford to buy a house.

Vwazen

Neighbors

Li enpòtan toujou pou genyen yon bon relasyon ak vwazen ou, kote ou rete. Men, relasyon sa a te kapab diferan pase nan peyi lakay ou. Pa ekzanp, nan peyi ou, ou ka vizite vwazen ou nenpòt lè jou. Nan Etazini, moun ki konn rele anvan yo vin vizite yon zanmi oswa vwazen. Ou ta dwe tou eseye pou respectueux de vwazen ou. Anpil Ameriken panse a yo kòm pwopwiyete pwive. Yo ka renmen l' si ou mache nan lakou yo oubyen nan pak devan kay yo.

It is always important to have a good relationship with your neighbors, wherever you live. But this relationship might be different than in your home country. For example, in your country, you might visit your neighbor at any time of day. In the USA, people often call before they visit a friend or neighbor. You should also try to be respectful of your neighbors. Many Americans think of their property as private property. They might not like it if you walk in their yard or park in front of their house.

Ou tou ta dwe konnen byen ki jan twòp bri ou ap fè. Eseye pou yo pa pale ant 8 è apremidi konsa. ak 8 di maten, the usual time of rest in the USA.

You should also be aware of how much noise you are making. Try to be quiet between 8 p.m. and 8 a.m., the usual time of rest in the USA.

Si nou devlope yon bon relasyon ak vwazen ou, sa a se kapab bon nèt pou fanmi ou. Lè nouvo vwazen mouvman nan, ou ka prezante tèt ou epi yo pote yon ofrann grenn jaden ak oswa yon ti plak ak menas.

If you develop a good relationship with your neighbors, this can be good for your family. When new neighbors move in, you can introduce yourself and bring them a meal or plate of treats.

Si w èske gen yon pwoblèm ak yonn nan vwazen ou, eseye pou pale ak yo, epi eksplike ke sitiyasyon an. Pa ekzanp, Si yon moun te rele byen fò nan mitan lannwit, mande yo bien si yo kapab plus paske pitit ou ap dòmi. Si w bezwen èd pou plis ou ka di mèt kay ou sou pwoblèm lan epi mande yo pou yo pale ak vwazen ou.

If you are having a problem with one of your neighbors, try to talk to them and explain the situation. For example, if someone is being loud at night, ask them nicely if they can be quieter because your children are sleeping. If you need more help you can tell your landlord about the problem and ask them to talk to your neighbor.

aprann plis

Learn more

Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!