Refijye yo vwayaje dokiman ak vwayaj dwa

Angle touPa gen anglè

Èske ou yon refijye oswa yon moun yo akòde azil? Èske ou bezwen pou vwayaje deyò nan Etazini? W ap bezwen yon dokiman vwayaj refijye pou yo retounen nan Etazini. Pifò refijye yo ak asylees ka sèvi ak yon refijye vwayaje dokiman pou vwayaj plas yon paspò.

Are you a refugee or asylee? Do you need to travel outside the United States? You will need a Refugee Travel Document in order to return to the USA. Most refugees and asylees can use a Refugee Travel Document for travel in place of a passport.

Elder refugee man

Elder refugee man

Yon moun ak refijye oubyen estati azil politik ki souhaite pou vwayaje andeyò Etazini ki bezwen yon refijye vwayaje dokiman. San dokiman sa a, ou pa ka elijib pou ka re-antre nan Etazini ak ou te kapab mete l ' nan detansyon oswa imigrasyon tribinal.

A person with refugee or asylum status who wishes to travel outside of the USA needs a Refugee Travel Document. Without this document, you may not be eligible to re-enter the United States and you could be placed in detention or immigration court.

refijye vwayaj dokiman

refugee travel document

Dokiman vwayaj refijye yo sanble yon paspò ak ka sèvi tankou yon. Sepandan, kòm yon refijye, souple konprann sa jiskaske ou se yon sitwayen, se kèk ris pou vwayaje andeyò nan Etazini a paske ou te kapab pèdi estati ou. Ou ka gen yon trè bon rezon pou vwayaje andeyò Etazini. Men, li enpòtan pou w konnen osijè de potansyèl imigrasyon ki te enplike.

The Refugee Travel Document looks like a passport and can be used like one. However, as a refugee, please understand that until you are a US citizen, there is some risk to traveling outside of the USA because you could lose your status. You may have a very good reason to travel outside of the USA. But it is important that you know about the potential immigration challenges involved.

Konbyen ki fè mwen aplike pou yon dokiman vwayaj refijye?

How do I apply for a Refugee Travel Document?

Pou aplike pou yon dokiman vwayaj refijye, ou bezwen ranpli Fòm I-131, Aplikasyon pou dokiman pou vwayaj. Nan lòd pou ranpli fòm, souple avec li a sa pou nou fè pou konplete Fòm I-131. Bòn fòmilè legal yo ka gen anpil ki pa klè, menm pou moun ki fèt nan peyi Etazini. Si ou bezwen pou ranpli yon fòmilè legal, li se yon bon lide pou jwenn èd nan ajans transfè ou. En sou kote ou rete, ou gen pou poste fòm pou yon diferan adrès. Asire w ou lapòs, fòm pou kòrèk adrès la.

To apply for a Refugee Travel Document, you need to file Form I-131, Application for Travel Document. In order to file the form, please carefully read the instructions to complete Form I-131. Completing legal forms can be very confusing, even for people born in the US. If you need to complete a legal form, it is a good idea to get help from your resettlement agency. Depending on where you live, you will have to mail the form to a different address. Make sure you mail the form to the correct address.

Li koute lajan pou ranpli yon dokiman pou vwayaj?

Does it cost money to file a travel document?

Wi. En sou de laj ou, ou ka bezwen peye yon frè pou tou de fòm lan ak pou biométrie ou (D' yo ak fotograf). Ou ka anmezi pou aplike pou yon dispans frè (depans) Si ou kapab montre difikilte finansyèl.

Yes. Depending on your age, you may have to pay a fee for both the form and for your biometrics (fingerprinting and photographs). You may be able to apply for a fee waiver if you can show financial hardship.

Ka mwen ranpli yon fòmilè I-131 pou yon dokiman vwayaj refijye aprè mwen kite peyi Etazini?

Can I file a Form I-131 for a Refugee Travel Document after I leave the United States?

Ou dwe ranpli yon fòmilè I-131 pou yon dokiman vwayaj refijye anvan ou kite peyi Etazini. Si ou pa ranpli pou yon dokiman vwayaj refijye anvan ou kite peyi Etazini, ou te kapab pèdi estati ou kòm yon refijye pa gen lè li tounen nan peyi Etazini pou. Ou ka sèlman aplike si ou te andeyò Etazini pou mwens pase 1 ane nan moman an ladan l nan aplikasyon w lan. Sepandan, ou pa kapab pwan pou yon lòt bò dlo biwo pwal aksepte aplikasyon w lan si li evidan ou te kapab gen tan depose I-131 fòm ou anvan ou te kite nan Etazini.

You should file a Form I-131 for a Refugee Travel Document before you leave the United States. If you do not file for a Refugee Travel Document before you leave the United States, you could lose your status as a refugee or have a hard time coming back to the US. You may only apply if you have been outside the United States for less than 1 year at the time of turning in your application. However, you cannot assume that an overseas office will accept your application if it is evident you could have filed your Form I-131 before you left the United States.

Si mwen ranpli fòmilè I-131 pou jwenn yon dokiman vwayaj refijye antan m' la nan Etazini, ap USCIS refize I-131 fòm a si mwen kite peyi Etazini pandan fòm se toujou rete pandye?

If I file Form I-131 to get a Refugee Travel Document while I am in the United States, will USCIS deny the Form I-131 if I leave the United States while the form is still pending?

Malgre ke USCIS rekòmande pou fè sa ou ranpli Fòm I-131 pandan ou nan Etazini, ou pa oblije bay moun ka kanpe devan yo tout nan Etazini pou apwouve yon ak yon pwoblèm refijye yon vwayaj dokiman si ou te soumèt biométrie ou (fè potre, anprent dwèt moun).

Although USCIS recommends that you file Form I-131 while you are in the United States, you are not required to be present in the United States for an approval and an issue of a Refugee Travel Document if you have submitted your biometrics (photograph, fingerprints).

Kapab mwen vwayaje pou peyi a kote mwen konn pase pèsekisyon oubyen reklame yon krentif pou pwochen pèsekisyon?

Can I travel back to the country where I experienced past persecution or claim a fear of future persecution?

Nan kèk ka espesifik, ou ka retounen nan peyi a, nou te vole kite. Pa ekzanp, Si yon manm fanmi rapwoche malad oubyen ki te mouri, ou ka elijib pou retounen nan peyi w orijin. Men, si ou se yon moun yo akòde azil oubyen yon refijye epi retounen kote ou te deklare ke pwoteksyon nan, ou kapab pèdi estati azil politik ou.

In some specific situations, you can return to the country you fled. For example, if a close family member is ill or has died, you may be eligible to return to your country of origin. But if you are an asylee or refugee and return to the place you claimed protection from, you may lose your asylum status.

Si ou bezwen pou yo retounen pou ou te kite peyi a, nou rekòmande pou ou anvan pale avèk ajans transfè ou oswa yon avoka.

If you need to return to the country you left, we recommend that you first talk to your resettlement agency or a lawyer.

Pou plis detay sou dokiman pou vwayaj refijye yo ak Fòm I-131, ou kapab lecture oubyen rale dosye sa USCIS enfòmasyon. Tou souple li plis osijè de dwa ou kòm yon refijye.

For more details about the Refugee Travel Document and Form I-131, you can read or download this USCIS information. Also please read more about your rights as a refugee.

aprann plis

Learn moreEnfòmasyon nan paj sa a soti. USCIS ak lòt sous ou konfye. Li fèt pou gid ak à kòm souvan ke posib. USAHello pa bay konsèy legal, ni pa gen yonn ladan nou materyèl fèt pou menm konsèy legal. Si n' ap chache yon avoka gratis oswa a pri ki ba oswa yon èd legal, nou kapab fè pou ou jwenn gratis ak sèvis legal.

The information on this page comes from USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Pase tès sitwayènte ou!

Sitwayènte online lib pweparasyon klas

Kòmanse nan klas a kounye a
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!