Enskri pitit mwen lekòl

Angle touPa gen anglè

Pou kòmanse pitit ou a lekòl nan nan Etazini a ou dwe premye anrejistre pitit ou tankou yon elèv. Sa vle di ou bezwen pou vizite lekòl la epi siyen papye pou lekòl la kapab aksepte pitit ou. Aprann ki dokiman ou bezwen ak kijan pou enskri pitit ou nan lekol la. Li sou plasman ak klas espesyal. Li sou sa pitit ou bezwen, Kisa pou fe si pitit ou a absan, ak kijan pou li ale nan lekol.

To start your child at school in the USA you must first register your child as a student. This means you need to visit the school and sign papers so the school can accept your child. Learn what documents you need and how to register your child in school. Read about placement and special classes. Read about what your child needs, what to do if your child is absent, and how to get to school.

Newcomer fre a te souri

Newcomer siblings smiling

Ki lekol pitit mwen an pral ale?

What school will my child go to?

Ane a, pitit ou a te fet ak kote ou ap viv la pral detemine ki lekol pitit ou pral ale nan. Cheche Lekol Piblik lokal ou a.

The year your child was born and the place you live will determine which school your children will go to. Find your local public school.

Ki dokiman mwen bezwen enskri pitit mwen yo nan lekol?

What paperwork do I need to register my children in school?

Documents nesesè la te ka genyen ladan yo:

The necessary paperwork might include:

 • Prèv pou rezidans nan distri lekòl ou a. Sa vle di ou dwe montre ou ap viv lakay ou oswa apatman ou lan. Egzanp kòm prèv rezidans se yon apatman ki te siyen kontra, yon rapò kont nan bank, oubyen yon bil pou itilite ak yon adrès. Sa a se montre ou kite nan yon katye kote lekol la enskri timoun.
 • Prèv laj. Pa ekzanp, yon batistè oswa yon paspò ak fèt pitit ou a.
 • Iminizasyon oubyen lòt dosye medikal.
 • Distri lekòl la kapab mande pou yon reyinyon ak administratè lekòl pou elèv la totalman enskri.
 • Chak distri lekol la kapab genyen fom pa li le ou enskri pitit ou nan lekol la. Jwenn fòmilè a sou sit entènèt distri lekòl la. Ou kapab ale nan lekol la epi mande pou ou pale avek Sekrete lekol la.
 • Proof of residency in the school district. This means you have to show that you live in your house or apartment. Examples of proof of residency are a signed apartment lease, a bank statement, or a utility bill with an address. This is to show that you leave in a neighborhood where the school enrolls children.
 • Proof of age. For example, a birth certificate or passport with your child’s birthday.
 • Immunizations or other health records.
 • The school district may require a meeting with school administrators to get the student fully enrolled.
 • Each school district may have its own form when you register your child in school. Find the form on the school district website. You can also go to the school and ask to talk to the school secretary.

Ki le pou mwen enskri pitit mwen an nan lekol la?

When do I register my child in school?

Pifò lekòl Ozetazini chita nan fen ete an oswa bonè te tonbe, nan mwa Out oswa septanm. Si ou rive Ozetazini nan sezon lete, ou kapab vizite lekol pitit ou a nan mwa jiye oswa out pou aprann kijan pou enskri. Si ou rive Ozetazini pandan ane lekol la, ou dwe enskri pitit ou a pi vit ke posib.

Most schools in the US begin at the end of the summer or early fall, in August or September. If you arrive in the United States in the summer, you can visit your child’s school in July or August to learn how to enroll. If you arrive in the United States during the school year, you should enroll your child as soon as possible.

Eske pitit mwen gen pou ale lekol?

Do my children have to go to school?

Patisipasyon nan lekòl mande pou elèv yo nan Etazini ant laj sis ak 16. Nan kèk eta, laj te ka diferan pa youn oubyen de ane. ou kapab konnen laj ak kantite ane nan eta ou.

School attendance is required for students in the United States between the ages of six and 16. In some states, the ages might be different by one or two years. You can find out the ages and number of years in your state.

Prezans regilye enpotan anpil pou elev ou. Lekòl yo kenbe ti chemen de prezans nan lekòl. Ou ka jwenn nan pwoblèm ak la lwa si elèv ou ta manke jou anpil jou lekòl. N' a jwenn anpil avètisman si elèv ou commence pou pèdi twòp tan. Nonb ekzat la diferan pou plizyè distri lekòl yo.

Regular attendance is very important for your student. Schools keep track of attendance. You can get in trouble with the law if your student misses too many days of school. You will get many warnings if your student starts to miss too many days. The exact number is different for different school districts.

Yon absans se lè w pa wè nan lekòl. Pifo lekol yo 2 kalite absans. A 2 kalite yo se ekskiz absans ak san ekskiz absans.

An absence is when you are missing from school. Most schools have 2 types of absences. The 2 types are excused absences and unexcused absences.

Egzanp ekskiz absans

Examples of excused absences

 • Aladi
 • Vakans religye
 • Sispansyon, yon aksyon disiplinè pwan kont yon elèv ki montre yon konpòtman inaseptab pou
 • Kondisyon tanperati danjere ki kote ou pa ka jwenn pou lekòl san danje
 • Mank de transpòtasyon otorize (pa ekzanp, Si otobis la pa montre)
 • Nan fanmi pre, li touye
 • Pèmisyon nan direktè lekòl la
 • Vizite yon lakou lekol nan inivesite
 • Travay, Si pati de pwogram edikasyon kowopere apwouve yon
 • Patisipasyon nan travay à oubyen a plen tan
 • Ekip espò yo lekòl an jwèt osinon konpetisyon
 • Lekòl la patwone klib oswa aktivite espesyal evènman
 • Sickness
 • Religious holiday
 • Suspension, a disciplinary action taken against a student showing unacceptable behavior
 • Dangerous weather conditions where you can’t get to school safely
 • Lack of authorized transportation (for example, if the bus does not show up)
 • Death in the immediate family
 • Permission from the principal
 • Visit a college campus
 • Work, if part of an approved cooperative education program
 • Participation in short-term or full-time work
 • School sports team game or competition
 • School-sponsored club or activity special event

Egzanp san ekskiz absans

Examples of unexcused absences

 • Pa wè lekòl san di lekòl la an avans
 • Sauter (pa pwal) yon klas
 • Se ta pou lekòl. Te byen ta tou rele yon reta. Tardies ka ap eskize epi absans san. Eskize tardies gen menm lis kòm eskize les.
 • Missing school without telling the school in advance
 • Skipping (not going to) a class
 • Being late to school. Being late is also called a tardy. Tardies can be excused and unexcused. Excused tardies have the same list as excused absences.

Elev la toujou responsab pou fe tout travay la li rate. ou, oubyen yon paran oubyen gadyen, yo responsab pou di lekòl la rezon pou absans. Di lekòl la lè w rele nan ofis la oubyen nan biwo prezans nan lekòl, oubyen pa ekri e siyen yon nòt bay pwofesè a, sekretè, oubyen direktè lekòl la. Si w konnen pitit ou a manke lekòl devan lè, li se pi bon pou di lekòl la devan. Youn le kon sa, absans ou pa ta panse. Sa m pa pi mal. Rele lekòl la nan denmen maten, ni jou kap vini an.

The student is always responsible for making up all the work he or she missed. You, or a parent or guardian, are responsible for telling the school the reason for the absence. Tell the school by calling the office or attendance office, or by writing and signing a note to the teacher, secretary, or principal. If you know your child will miss school ahead of time, it is better to tell the school before. Sometimes, the absence is unexpected. That is okay. Call the school in the morning or the next day.

Kisa pitit mwen yo bezwen lekol?

What do my children need for school?

Elèv yo dabitid gen pou pote pwovisyon, osinon zouti, lekòl yo. Sit entènèt distri lekòl la, sit entènèt lekòl la, ou mèt sal klas la ap gen yon lis. Lis la kapab diferan pou diferan klas.

Students usually have to bring supplies, or tools, to school with them. The school district website, the school website, or the classroom teacher will have a list. The list can be different for different grades.

Kaye papye ak kreyon oubyen plumes dabitid mande l. Yon twa-bag reliure oubyen dossiers pou kenbe papye yo tou konsèy pou ede.

Notebook paper and pencils or pens are usually required. A three-ring binder or folders to hold papers are also helpful.

Founiti ka jwenn chè. Jounal ki pi semp la, kreyon, pens travay. Ou pa bezwen pou achte a ki pi popilè oubyen fanciest. Youn le kon sa, pwofesè oubyen lekòl yo gen anplis pwovisyon epi yo ka ofri yo si ou bezwen. Lekòl oubyen kominote oswa òganizasyon relijye yo pafwa fè kado founiti. Rechèch pou lekòl ekipman pou ede anviron de semèn anvan lekòl kòmanse. Pi fò nan tonèl yo ap gen rezon devan commence ane lekòl la.

School supplies can get expensive. The simplest paper, pencils, and pens work. You do not need to buy the most popular or fanciest. Sometimes, teachers or schools have extra supplies and can provide them if you need. Schools or community or religious organizations sometimes give away school supplies. Search for school supply help a couple of weeks before school starts. Most of the giveaways will be right before the school year starts.

Kijan pitit mwen yo pral fe lekol?

How will my children get to school?

Pifò nan distri lekòl yo founi transpòtasyon pou al lekòl. Si ou rete fèmen pou lekòl la, lekòl la te ka espere ke ou kapab mache oubyen monte yon bisiklèt. Sit entènèt distri lekòl la ap gen enfòmasyon sou connaissant ak transpòtasyon. Li pral di w ki kote pou ret tann pou bis la ak sa fwa bis la va nan estasyon an. Sekretè lekòl an sou transpòtasyon enfòmasyon kontak.

Most school districts provide transportation to get to school. If you live close to the school, the school might expect that you can walk or ride a bike. The school district website will have information on busing and transportation. It will tell you where to wait for the bus and what time the bus will be at the stop. Contact the school secretary about transportation information.

Distri lekòl yo konsidere transpòtasyon yon elèv privilèj, pa yon elèv dwe. Pwivilèj kapab pote yo ale si elèv ki pa se byen. Ke otobis lekòl la mande a menm jan menm jan yo te nan lekòl.

School districts consider transportation a student privilege, not a student right. The privilege can be taken away if students are not behaving properly. Riding the school bus requires the same behavior as being in school.

Ki sa ki vaksen?

What are immunizations?

Vaksen yo se vaksen ke timoun nan Etazini yo gen pou ale lekol. Kondisyon sa yo varye, selon distri lekòl. Yo ap pafwa yo te dirije pa lwa eta. Pitit ou bezwen gen tout vaksen ki nesese yo oswa ki bezwen yon konsiderasyon ki montre Poukisa yo pa genyen. Dosye nan vaksen yo anjeneral mande pou enskri yon elev oswa le yo komanse lekol.

Immunizations are shots that children in the United States are normally required to have to go to school. These requirements vary by school district. They are sometimes ruled by state laws. Your child needs to have all the required immunizations or needs to have a waiver showing why they do not have them. Records of immunizations are usually required for enrolling a student or when they start school.

Kisa pitit mwen yo pral manje nan lekol la?

What will my children eat at school?

Lekòl piblik ak prive yo ofri gratis oswa repas lib pou timoun chak jou ki gen lekòl. Sa se yon pwogram gouvènman finanse yo rele a nasyonal manje midi pwogram klas. Kantite lajan ki kay yon touche yon valè detèminen si yon elèv kalifye pou resevwa yon lib manje midi, manje midi redwi pwi, ni ni. Kèk distri lekòl yo voye enfòmasyon pèsonèl lakay a lekòl manje midi pwogwam nasyonal. Mande Sekretè lekòl la pou plis enfòmasyon.

Public and private schools offer low-cost or free lunches to children each school day. This is a federally funded program called the National School Lunch Program. The amount of money a household earns determines whether a student qualifies to receive a free lunch, reduced-cost lunch, or neither. Some school districts send information home about the National School Lunch Program. Ask the school secretary for more information.

Gen kèk lekòl ki bay petits kòm yon pati de pwogram sa a. Gen kèk lekòl ofri manje pou elèv ki nan fanmi pa touche anpil lajan pou fen semèn nan, lekòl fren, oubyen vakans dete. Sekretè lekòl la ka pale nou sou lib ak diminye repas. Ni ni, Sekretè lekòl la ap ede w jwenn moun ki ka ede w.

Some schools provide breakfasts as a part of this program. Some schools provide food to students in low-income families for the weekend, school breaks, or summer vacation. The school secretary can talk to you about free and reduced lunches. Or, the school secretary will help you find the person who can help you.

aprann plis

Learn more

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!