Refugee resettlement in the United States of America

Angle touPa gen anglè

How does resettlement in America work? What happens when you are a refugee in the USA? Learn about arriving in the USA as a refugee and find information that will help you understand about life in America.

How does resettlement in America work? What happens when you are a refugee in the USA? Learn about arriving in the USA as a refugee and find information that will help you understand about life in America.

Transfè nan Amerik lan

Resettlement in America

Te rive nan Etazini

Arriving in the United States

Lè ou fèk rive nan Etazini, nou pwal pwobableman resevwa nan èpòt la ak volontè nan ajans transfè ou. They will take you to your new home. Òganizasyon ki ap ede ou sèlman gen yon ti kantite lajan pou jwenn yon kote pou rete. So your home might be small apartment. It might only have a few things in it. Fanmi Ameriken pwobableman ke yo te bay atik kay, tankou yon kabann ak tab la, pou apatman ou.

When you first arrive in the United States, you will probably be greeted at the airport by volunteers from your resettlement agency. They will take you to your new home. The organization that is helping you only has a small amount of money to find you a place to live. So your home might be small apartment. It might only have a few things in it. American families probably donated household items, such as a bed and table, for your apartment.

You will have to learn how to use the new items in your apartment – for example, frijidè ou, à ak lave machin. Your resettlement agency volunteer will show you how. You will find that food is different, but you can aprann sou manje ak manje nan Etazini.

You will have to learn how to use the new items in your apartment – for example, your fridge, microwave and washing machine. Your resettlement agency volunteer will show you how. You will find that food is different, but you can learn about food and eating in the USA.

Caseworker ou

Your caseworker

Lè ou rive, ou ap plase pou yon caseworker. Moun sa a pwal ede ou ajiste li a nan Etazini. Caseworker ou pwobableman pwal trè okipe ede lòt fanmi, twò. Caseworker ou dwe swiv lòd anpil refijye transfè. Li enpòtan pou kenbe yon bon relasyon ak caseworker ou.

After you arrive, you will be assigned to a caseworker. This person will help you adjust to the USA. Your caseworker will probably be very busy helping other families, too. Your caseworker must follow the many rules of refugee resettlement. It is important to maintain a good relationship with your caseworker.

Ou dwe konplete yon lòt de documents. Documents sa a te mande pou n' resevwa lajan. Selon ki nan eta w ap viv, ou pral resevwa yon ti kantite lajan pou fanmi ou. Sa te ka rele asistans lajan an refijye oubyen li te ka y' a rele asistans tanporè pou fanmi ki nan bezwen. Nou pwal pwobableman tou resevwa yon bagay ki rele "koupon pou manje" oubyen ENFICHABLE. Sa a se pou peye pou pwovizyon. You can learn more about the benefits you might receive byen ke public benefits especially for refugees.

You will have to complete a lot of paperwork. This paperwork is required for you to receive money. Depending on what state you live in, you will receive a small amount of money for your family. This might be called Refugee Cash Assistance or it might be called Temporary Assistance for Needy Families. You will probably also receive something called “food stamps” or SNAP. This is to pay for groceries. You can learn more about the benefits you might receive as well as public benefits especially for refugees.

Ekzamen medikal

Medical exams

Tout moun nan fanmi ou ap oblije pran egzamen medikal routin. Ou kapab byen fè yon egzamen medikal anvan nou te rive nan Amerik. Ou menm ak pitit ou ka gen pou jwenn vaccinations pou anpeche ou vin malad. Ou ka aprann plis sou healthcare in the USA. Si ou gen yon pwoblèm medikal, you should see a doctor during the first eight months you are in the USA, paske ou gen bon asirans medikal.

Everyone in your family will have to get medical examinations. You probably had a medical exam before you came to America. You and your children may have to get vaccinations to prevent you from getting diseases. You can learn more about healthcare in the USA. If you have a medical problem, you should see a doctor during the first eight months you are in the USA, because you have good medical insurance.

Enskri pitit ou nan lekòl

Enrolling your children in school

Si ou gen timoun, ou dwe enskri yo nan lekòl. Ou kapab li paj sa a sou lekòl piblik pou aprann plis sou lekòl Ozetazini. Majorite leta yo mande pou laj timoun 5 pou 18 pou yo ale nan lekòl.

If you have children, you must enroll them in school. You can read this page on public schools to learn more about US schools. Most states require children ages 5 to 18 to attend school.

Ou ka vle, ou bezwen, pou voye timoun pi jenn yo préscolaire. Genyen tou lib pwogram ki te rele HeadStart ak Headstart bonè pou timoun yo twò piti pou lekòl.

You may want, or need, to send younger children to preschool. There are also free programs called HeadStart and early Headstart for children who are too young for school.

Jwenn yon travay

Finding a job

Ou transfè ajans ak ka administratè ap ede ou pran yon travay. Kòm yon refijye, ou kapab kòmanse travay imedyatman ap montre antre palè a. jou sou paspò ou. Objektif li ki se pwogram transfè Etazini se "autonomie." Sa vle di gouvènman an vle nou vin yon travay kòm ke ou kapab. Nou pwal pwobableman mande pou pran premye travay ou ap ofri. Ou pa ta vle fè travay sa a. Li enpòtan pou w sonje ke ou kapab kontinye gade tou pou yon pi bon travay. ou kapab learn more about finding a job or getting a better job.

Your resettlement agency and case manager will help you get a job. As a refugee, you can start working immediately by showing the entry stamp on your passport. The goal of the US resettlement program is “self-sufficiency.” This means the government wants you to get a job as soon as you can. You will probably be required to take the first job you are offered. You might not want to have this job. It is important to remember that you can keep looking for a better job. You can learn more about finding a job or getting a better job.

Jwenn yon nimewo Sekirite Sosyal

Getting a Social Security number

Ou gen tou pou aplike pou yon Nimewo Sekirite Sosyal. Caseworker ou pwobableman ap fè pou ou fè sa. This is a number that shows you can live in the USA. Lè w ap travay, kèk nan lajan w ap jwenn pwoteksyon ou lajan taks sou chèk peye taks yo ak kèk pou sekirite sosyal.

You also have to apply for a Social Security number. Your caseworker will probably help you do this. This is a number that shows you can live in the USA. When you work, some of your money is taken out of your paycheck as taxes and some for social security.

Aprann kijan pou li kondi

Learn how to drive

Ou bezwen aprann kijan pou pran bis la oubyen kijan pou yo mennen nan machine. Nan Etazini, ou dwe pase yon tès ak fè lajan ou lisans pou kondi. Ou gen pou peye pou machin ou, asirans pou machin ou, ak pwi antretyen.

You will need to learn how to take the bus or how to drive. In the US, you must pass a test and earn your driver’s license in order to drive. You also have to pay for your car, insurance for your car, and the cost of maintenance.

Aprann anglè

Learn English

Sa enpòtan anpil pou ou pou konsantre sou kou Angle yo. Sa se byen kapab bagay ki pi enpòtan ou ka fè pou ede réussir fanmi ou. Ajans transfè ou pwal pwobableman siyen ou pou klas anglè. Ou ka pran tou Elèv klas sou liy oubyen jwenn klas nan lòt kote nan kominote w lan. Li enpòtan tou pou yo ede timoun nou yo aprann lang natif natal ou.

It is very important that you focus on learning English. This is probably the most important thing you can do to help your family succeed. Your resettlement agency will probably sign you up for English classes. You can also take English classes online or find classes at other places in your community. It is also important to try to help your kids learn your native language.

Adapte kilti ameriken

Adjust to American culture

Pandan tout tan sa a, ou menm tou pou aprann jan pou adapte yo a Kilti ameriken. Ou ka fè fas a kilti kè sote/kase. Li enpòtan pou ou chonje ou kilti pwesye ak sa ou ka pote anpil byen ki gen valè ak ou pou yo nan Etazini. Ou ka ede anseye Ameriken yo sou kilti ou.

During all of this time, you will also be learning to adapt to American culture. You may face culture shock. It is important that you remember you culture is valuable and that you bring lots of assets with you to the United States. You can help teach Americans about your culture.

Apwè yon ane, get a green card

After one year, get a green card

Yon ane apre ou te rive Ozetazini, ou ka aplike pou rezidans pèmanan (yon alyennkat). Caseworker ou pwobableman pral ' ede w aplike.

One year after you have arrived in the US, you can apply for permanent residency (a green card). Your caseworker will probably help you apply.

Apre premye lanne, ou pwal pwobableman sispann tout wè jan nplwaye byennèt sosyal. Men, toujou genyen anpil lòt òganizasyon ak ki moun ki ka ede w nan Etazini. Si w bezwen èd pou jwenn pwogram nan kominote w lan, you can search in FindHello to find resources and services near you.

After the first year, you will probably stop seeing your case worker. But, there are still lots of other organizations and people that can help you in the US. If you need help finding programs in your community, you can search in FindHello to find resources and services near you.

Fè yon vil new

Moving to a new city

Youn le kon sa, refijye yo deside yo pa renmen nan vil yo te se ak yo nou vle pou avanse pou yon vil new. Pandan ke pa ka gen benefis pou sa a si ou kapab deplase tou prè pou fanmi oswa zanmi oswa lòt kote ak yon bon travay, li tou kapab bagay ki difisil anpil. Li enpòtan pou konnen ki lè ou jwe, ou gen pou appliquer pou benefis ou. Si ou panse de li a pou yon nou kote, souple li paj sa a sou fè yon vil new anvan ou kite.

Sometimes, refugees decide they do not like the city they were resettled and they want to move to a new city. While there can be benefits to this if you can move closer to family or friends or somewhere with a good job, it can also be very hard. It is important to know that when you move, you have to reapply for your benefits. If you are thinking about moving to a new place, please read this page on moving to a new city before you move.

Finish high school and earn a GED diplòm

Finish high school and earn a GED diploma

Apre premye ane ou, pou kapab jwenn yon pi bon travay, ou ka bezwen to pou nou fini edikasyon ou, sitou si ou pa fini lekòl segondè nan peyi ou. We have a free online class to help you earn your diplòm lekòl segondè. You can also learn more about kolèj ak lòt opòtinite edikasyonèl nan Etazini.

After your first year, in order to get a better job, you may also need to finish your education, especially if you did not finish high school in your country. We have a free online class to help you earn your high school diploma. You can also learn more about college and other educational opportunities in the USA.

Bring your family to the USA

Bring your family to the USA

Ou ka vle tou pou aplike pou pote lòt manm nan fanmiy nan Etazini a. An jeneral, ou bezwen aplike pou w fè sa nan pwemye de lane yo, nou vin jwenn nan Etazini a. Read about family reunification or talk to your caseworker about it.

You may also want to apply to bring other family members to the USA. In general, you need to apply to do this within the first two years you come to the USA. Read about family reunification or talk to your caseworker about it.

aprann plis

Learn more

Lòt resous yo

Other resourcesEnfòmasyon nan paj sa a soti. REFIGYE UNHCR ak lòt sous ou konfye. Li fèt pou gid ak à kòm souvan ke posib. USAHello pa bay konsèy legal, ni pa gen yonn ladan nou materyèl fèt pou menm konsèy legal. Si n' ap chache yon avoka gratis oswa a pri ki ba oswa yon èd legal, nou kapab fè pou ou jwenn gratis ak sèvis legal.

The information on this page comes from UNHCR and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!