Dis rezime Konsey pou yon gwo rezime

Angle touPa gen anglè

Ou vle fe yon bon travay? Ou ap bezwen yon gwo rezime! Men 10 rezime Konsey ak yon videyo pou ede ou ekri yon rezime Ameriken-style.

Do you want to get a good job? You will need a great resume! Here are 10 resume tips and a video to help you write an American-style resume.

a woman pointing to a resume and holding a pen in the other hand
Istock/Peopleimages
a woman pointing to a resume and holding a pen in the other hand
Istock/Peopleimages

Ki sa ki se yon rezime?

What is a resume?

Yon rezime se yon dokiman ke ou kreye detay enfomasyon kontak ou, travay ou vle, kalifikasyon ou yo, eksperyans travay, background edikasyon, ak lot enfomasyon. Li di anplwaye a Poukisa ou kalifye pou pozisyon an.

A resume is a document that you create that details your contact information, the job you want, your qualifications, work experience, educational background, and other information. It tells the employer why you are qualified for the position.

Rezime ou se premye bagay yon konpayi ap gade nan le yo deside si yo vle entevyou ou pou yon travay. Konpayi yo resevwa de santen de rezime. Le yon moun Paret nan rezime ou, ou genyen 10 pou enpresyone moun sa a. Sonje ke anplwaye a vle aprann sou ou e pa koleg travay ou. Asire ou ke ou itilize mo a “mwen”, olye “nou”. Ou pa ka itilize pou ou pale sou tet ou. Sepandan, se yon pati enpotan nan pwosesis rechech travay la nan USA a. Anpil refijye ak imigran gen gwo eksperyans ak ladres men bezwen yon pi bon rezime.

Your resume is the first thing a company will look at when they decide if they want to interview you for a job. Companies receive hundreds of resumes. When someone looks at your resume, you have about 10 seconds to impress that person. Remember that the employer wants to learn about you and not your coworkers. Make sure to use the word “I”, rather than “we”. You may not be used to talking about yourself. However, it is an important part of the job search process in the USA. Many refugees and immigrants have great experience and skills but need a better resume.

1. Pati nan tet nan rezime ou ak non ou se tre enpotan!

1. The top part of your resume with your name is very important!

Asire ou li fasil pou li. Fe li fonse ak konsidere le li sevi avek yon vesyon pi kout nan non ou ki pi fasil pou anplwaye yo li. Pa mete non presegonde ou, sitou si li long.

Make sure it is easy to read. Make it bold and consider using a shortened version of your name that is easier for employers to read. Do not include your middle name, especially if it is long.

2. Asire ou ke ou itilize yon "Ameriken" nimewo telefon ak Adres imel

2. Make sure you use an “American” phone number and email address

Youn le kon sa, refijye oswa imigran itilize yon nimewo WhatsApp oswa nimewo entenasyonal. Sevi ak yon Ameriken. nimewo telefon epi ekri li le li sevi avek foma estanda a nan. Yon., ki bagay konsa- Kod zon nan parantez, premye twa nimewo, alo yon priz, le sa a kat nimewo pwochen yo: (503) 544-1195.

Sometimes, refugees or immigrants use a WhatsApp number or international number. Use a U.S.A. phone number and write it using the standard format in the U.S. A., which goes like this- area code in parentheses, first three numbers, then a dash, then the next four numbers: (503) 544-1195.

Sevi ak yon fasil pou re-kalite, Adres imel nou. Pa sevi ak yon Adres imel ki fini nan yon peyi etranje tankou: mohamedhusseinali17352@yahoo.FR. Alaplas de, yo itilize yon fasil pou tape Ameriken an. mel adrès. Pa ekzanp: mo.Ali@gmail.com. Epi sonje pou tcheke Adres imel sa a! Yon bon lide se gen yon sel Adres imel ke ou itilize jis pou tout aplikasyon pou travay.

Use an easy to re-type, US email address. Do not use an email address that ends in a foreign country such as: mohamedhusseinali17352@yahoo.fr. Instead, use an easy to type U.S.A. email address. For example: mo.ali@gmail.com. And remember to check this email address! A good idea is to have one email address that you use just for all job applications.

3. Sevi ak yon layout ki fasil pou revize byen vit

3. Use a layout that is easy to review quickly

Sa vle di asire ke tout bagay fasil pou konprann. Ou ka fe sa le li sevi avek foma a menm pou chak zon epi fe seten tout liy moute. ou kapab download yon model gratis rezime sou sit entenet nou an.

This means making sure everything is easy to understand. You can do this by using the same format for every area and making sure everything lines up. You can download a free resume template on our website.

4. Mete travay ki baze sou nou oswa volonte ki gen eksperyans nan tet rezime an

4. Put your US-based work or volunteer experience at the top of the resume

Li enpotan pou enkli eksperyans nan travay Ozetazini. Si ou pa gen okenn Ameriken. eksperyans travay, konsidere ofri sevis volonte oswa nan yon ge nan Etazini. konpayi pou jwenn Ameriken yo. Eksperyans. Ou ka pran tou gratis klas sou entenet yo nan lod yo ogmante kalifikasyon ou yo ak mete sa yo sou rezime ou.

It’s important to include experience from working in the United States. If you do not have any U.S. work experience, consider volunteering or interning at U.S. company to get U.S. experience. You can also take free online classes in order to increase your qualifications and include these on your resume.

5. Mete ladres pou lang ou men pa gen okenn Angle

5. Include your language skills but do not include English

Fe lis nenpot lang ou pale, enkli si ou ap pale selman oswa ekri nan lang sa yo. Pa mete Angle. Ou montre ou ap pale an Angle pa gen yon rezime bon ak grame apwopriye, let majiskil, ak foma.

List any languages you speak, including if you only speak or write in those languages. Do not include English. You show you are fluent in English by having a good resume with proper grammar, capitalization, and formatting.

6. Asire ou gen ladan eksperyans volonte ou

6. Be sure to include your volunteer experience

Anpil refije ak imigran pa gen ladan anpil fason yo ede kominote yo. Pa ekzanp, anpil refijye nou konnen pwal tradwi pou lot manm kominote yo. Yo fe sa a jis yo dwe janti epi paske li se yon pati nan kominote yo. Ou ta dwe gen ladan kalite sa a ofri sevis volonte sou rezime ou. Bagay la selman ou pa ta dwe enkli se le ou ap ede pwop fanmi ou.

Many refugees and immigrants do not include the many ways they help their community. For example, many refugees we know will translate for other community members. They do this just to be kind and because it is part of their community. You should include this type of volunteering on your resume. The only thing you should not include is when you are helping your own family.

7. Itilize kapital ak veb

7. Use capitals and verbs

Fe atansyon ak capitalizations. Ou bezwen asire ou ke ou kapitalize tout non apwopriye. Bon non yo se mo tankou non, vil yo, e konpayi yo. Revize rezime ou epi asire ou ke ou ap itilize let kapital pou tout non yo, Kote, Konpayi. Chak bal ou ekri ki dekri eksperyans ou ta dwe komanse ak yon veb (yon mo ki dekri yon aksyon). Sa fe li pi enteresan pou li. Li di tou ke anplwaye a ki responsablite ou yo te touswit.

Be very careful with capitalizations. You need to make sure you capitalize all proper nouns. Proper nouns are words like names, cities, and companies. Review your resume and make sure you are using capital letters for all names, places, companies. Every bullet you write describing your experience should start with a verb (a word describing an action). This makes it more interesting to read. It also tells the employer what your responsibilities were right away.

8. Asire ou ke rezime ou pa plis pase de paj

8. Make sure your resume is no more than two pages

Rezime ou ta dwe selman espas paragraf sel epi yo ta dwe tout anfom sou youn oswa de paj. Anplwaye yo pap rezime ki pi long pase sa.

Your resume should only be single paragraph spacing and should all fit on one or two pages. Employers will not read resumes that are longer than that.

9. Asire ou ke font ou se menm pou rezime yo tout.

9. Make sure your font is the same for the entire resume.

Yon sel ti men chanjman enpotan ou ka fe li yo dwe asire ou tout teks la sou rezime ou se font la menm. Souvan, le ou ap fe yon rezime, sitou si ou kopye pati nan teks ou soti nan yon lot dokiman, font la ka chanje aksidantelman. Li fe li konfizyon yo gade nan. Pou asire ke font ou korek, chwazi tout teks ou. Yon fwa tout teks la make, chwazi font la ak gwose a. De bon polis yo itilize yo se Times New women ak Arial. Itilize gwose 10 ni ni 12 pou fe rezime ou fasil pou li.

One small but important change you can make it to be sure all of the text on your resume is the same font. Often, when you are making a resume, especially if you copy parts of your text from another document, the font might accidentally change. It makes it confusing to look at. To make sure your font is correct, select all your text. Once all of the text is highlighted, select the font and the size. Two good fonts to use are Times New Roman and Arial. Use size 10 or 12 font to make your resume easy to read.

10. Sove rezime ou kom yon PDF!

10. Save your resume as a PDF!

Si ou voye rezime ou kom yon dokiman pawol oswa lot kalite dokiman, li ka jwenn chanje oswa gate. Li se pi bon yo voye li kom yon dosye PDF pou ke li pral gade egzakteman wout la ou vle. Men, asire ou ke ou gen yon vesyon sove nan foma pawol kom byen. Ou ka itilize vesyon sa a pou fe edite a rezime ou.

If you send out your resume as a Word document or other type of document, it might get changed or spoiled. It is better to send it as a PDF file so that it will look exactly the way you want. But make sure that you have a version saved in Word format as well. You can use this version to make edits to your resume.

Gade yon videyo 10 rezime Konsey

Watch a video of the 10 resume tips

Sant refije sou entenet la se kounye a USAHello. Nou chanje non nou pou asire ke Newcomers nan tout orijin santi nou akeyi sou sit entenet nou an ak nan salklas nou.

The Refugee Center Online is now USAHello. We changed our name to make sure newcomers from all backgrounds feel welcome on our website and in our classroom.

Lot rezime Konsey pou wol nivo antre

Additional resume tips for entry-level roles

Edikasyon ka ede fe ou gade tankou yon travaye ki kalifye. Ou ka pran kou nan lekol kote ou devlope konpetans ou pral itilize nan travay ou. Si se, ekri non kou yo nan edikasyon ou. Ou ka fe menm bagay la ak papye rechech ki pi long oswa pwoje enpotan.

Education can help make you look like a qualified worker. You may have taken courses in school where you developed skills you will use in your job. If so, write the names of the courses in your education. You can do the same thing with longer research papers or significant projects.

Eksperyans lavi a ka itil nan lis tou. Menm si ou te travay nan oswa toutotou kay ou, ou ka lis ki ladres ou itilize. Pa ekzanp, gen kek manman ki rete lakay yo kapab di ke yo ekilibre bidje familyal la.

Life experience can be helpful to list as well. Even if you did work at or around your home, you can list what skills you used. For example, some stay-at-home mothers could say that they balanced the family budget.

Evite mete anpil “Ladres mou” nan rezime ou. Sa vle di ke ou pa ta dwe konsantre sou karakteristik pesonalite ou. Alaplas de, sou bagay ou te fe oswa ladres ou te aprann yo. Ou ka fe li yon koup de fwa, men se pa plis pase sa. Pa ekzanp, evite di ou se “emab”, ni ni “yon moun ki kontan”.

Avoid putting many “soft skills” in your resume. This means that you should not focus on your personality traits. Instead, focus on the things you did or skills you have learned. You can do it a couple of times but not more than that. For example, avoid saying that you are “friendly”, or “a happy person”.

Baze sou eksperyans ou, ba ou yon Tit nan rezime ou. Pa ekzanp, Si ou te travay nan yon lekol kote ou te pran swen ak anseye timoun piti yo, ou ta dwe yon “pwofesè” ni ni “edikasyon timoun pwofesyonel”.

Based on your experience, give yourself a title in your resume. For example, if you worked at a school where you took care of and taught young children, you would be a “teacher” or “childhood education professional”.

Lot rezime Konsey pou wol pwofesyonel

Additional resume tips for professional roles

Rezime ou pa ta dwe pi long pase 2 Paj, menmsi ou ap travay lontan. Se selman enkli denye 15 ane nan eksperyans travay ou.

Your resume should not be longer than 2 pages, even if you have been working for a long time. Only include the last 15 years of your work experience.

Lis reyalizasyon osi byen ke travay ou yo te. Si ou te travay sou yon pwoje enpresyonan, bay yon ti detay sou li. Yon egzanp ta dwe yon pwoje ou te travay sou ki te tre che oswa kote ou te gen nan jere anpil moun.

List accomplishments as well as what your tasks were. If you worked on an impressive project, give a little detail about it. An example would be a project you worked on that was very expensive or where you had to manage many people.

Si ou te ale nan yon lekol ki te pi popile oswa difisil jwenn nan, asire ou ke ou ajoute “edikasyon” seksyon.

If you went to a school that was famous or hard to get into, make sure to add that to your “education” section.

Rezime personnalisation: ki jan yo kreye yon rezime travay-espesifik

Resume customization: how to create a job-specific resume

Konpayi yo itilize rezime sistem Suivi nan aplikasyon pou travay filtre. Pou pifo travay, yon moun pa li rezime ou. Alaplas de, yon odinate ap cheche we si mo yo nan rezime ou matche ak deskripsyon travay la. Yon travay afiche tipikman resevwa de santen de aplikasyon pou.

Companies use resume tracking systems to filter job applications. For most jobs, a human is not reading your resume. Instead, a computer is looking to see if the words in your resume match the job description. A posted job typically receives hundreds of applications.

Rezime ou se pwobableman revize pa yon odinate. Sa vle di ou dwe asire ou ke ou kreye yon rezime travay-espesifik. Chak fwa ou aplike, ou bezwen tcheke deskripsyon travay la ak matche ak rezime ou a li. Yon rezime travay-espesifik pa gen ladan yo enkli chak mo soti nan deskripsyon an travay. Chèche pou mots. Mo kle yo se mo ak fraz ki itilize pi souvan. Anpil mo kle yo ki nan lis anba a “ladres obligatwa” seksyon. Pa ekzanp, Si ou ap aplike yo dwe yon asistan administratif, ou remake mo sa yo tankou “depoze”, “fe randevou yo”, ak “ore” sevi ak anpil.

Your resume is probably reviewed by a computer. This means you have to make sure you create a job-specific resume. Each time you apply, you need to check the job description and match your resume to it. A job-specific resume does not have to include every word from the job description. Look for keywords. Keywords are words and phrases that are used the most often. Many keywords are listed under the “required skills” section. For example, if you are applying to be an administrative assistant, you notice that words like “filing”, “making appointments”, and “scheduling” use a lot.

Ekri yon mak espesifik pou ka gen ladan chanje mo pou lot mo ak siyifikasyon tre menm jan an. Pa ekzanp, ou ka aplike pou yon travay ki vle yon "ekriven kontni". Ou ka te travay kom yon "kreyate kontni" anvan. Yon lot egzanp kapab chanje fraz la “gade nouvo travaye yo” pou “anplwaye rekrite yo”.

Writing a job specific resume might include changing words to other words with very similar meanings. For example, you might be applying for a job that wants a “content writer”. You might have worked as a “content creator” before. Another example may be changing the phrase “looked for new workers” to “recruited employees”.

Pwosesis sa a pran tan ak pratik. Fason ki pi fasil yo komanse se enprime soti deskripsyon an travay. Pran kek tan ak mete aksan sou ak souliye mo ou panse yo enpotan. Ajoute yo nan rezime ou. Sonje ke onetete enpotan. Pa gen okenn ladres ke ou pa genyen. Yon sit entenet itil pou ou ka itilize rele jobscan.co. Ou ka upload rezime ou ak deskripsyon travay ou. Ou ka we si ou gen ase mo ak fraz alimet ant travay la ou ap aplike pou ak rezime ou. Si gen kek, ou kapab ajoute plis pou ogmante chans pou ou jwenn yon entevyou.

This process takes time and practice. The easiest way to start is to print out the job description. Take some time and highlight and underline words you think are important. Add them into your resume. Remember that honesty is important. Do not include any skills that you do not have. A helpful website for you can use is called jobscan.co. You can upload your resume and job description. You can see if you have enough word and phrase matches between the job you are applying for and your resume. If there are few, you can add more to increase your chances of getting an interview.

Sou nou rezime egzanp paj, ou ka jwenn yon foma senp pou yon rezime debaz. Ou yo pral kapab download foma a nan pawol ak chanje li nan kostim aplikasyon pwop ou a.

On our resume examples page, you can find a simple format for a basic resume. You will be able to download the format in Word and change it to suit your own application.

aprann plis

Learn more

Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!