Fanmi reyini-pote fanmi ou la nan Etazini

Angle touPa gen anglè

Genyen plizyè diferan fason ou ka aplike pou gen manm fanmi ou vini Ozetazini pou jwenn ak ou apre ou te se. Sa a te rele fanmi reyini.

There are several different ways you can apply to have your family members come to the United States to join you after you have been resettled. This is called family reunification.

Family reunification, photo copyright Michael Swan, CC.
Foto courtesy of Michael Wilson Swan, CC.
Family reunification, photo copyright Michael Swan, CC.
Photo courtesy of Michael Swan, CC.

Kouman fanmi reyini travay?

How does family reunification work?

 • Si ou te rantre nan Etazini kòm yon refijye nan tan lontan 2 ane oswa te ba moun yo akòde azil estati yo nan tan lontan 2 ane, ou ka aplike pou kèk manm nan fanmiy pou jwenn "dérivés" estati refijye oubyen moun yo akòde azil. Sa vle di ke yo ka vin yon refijye nan nan Etazini an paske yo fè pati yon fanmi ou. Sèlman kèk manm nan fanmiy ka vin "dérivés" refijye yo: mari oswa madanm ou (mari oswa madanm) ni pitit nou yo (poko marye e sou 21 Lè ou anvan te aplike pou estati azil politik oubyen refijye).
 • Ou ka tou aplike pou gen manm fanmi ki deja idantifye jan refijye yo jwenn ak ou nan Etazini.
 • Si ou pa kalifye pou moun ni pwogram e kounye a yon sitwayen, ou kapab tou ranpli yon aplikasyon chak jou gen fanmi ou Imigre pou Etazini.
 • If you entered the United States as a refugee within the past 2 years or were granted asylee status within the past 2 years, you may apply for certain family members to obtain “derivative” refugee or asylee status. This means that they can become a refugee in the USA because they are a part of your family. Only certain family members can become “derivative” refugees: your spouse (husband or wife) or your children (unmarried and under 21 when you first applied for asylum or refugee status).
 • You can also apply to have family members who are already identified as refugees join you in the USA.
 • If you do not qualify for either of those programs and are now a US citizen, you can also complete a regular application to have your family immigrate to the USA.

Ki moun ki gen dwa pou aplike pou fanmi reyini?

Who is eligible to apply for family reunification?

Pou kapab mande pou gen mari oswa madanm ou oswa moun jwenn ak ou nan nan Etazini sou pwogram reyini fanmi, ou oblije se sa yo rele yon “direktè lekòl la” refijye oubyen moun yo akòde azil. Sa vle di ke nou te moun sa yo te resevwa estati ofisyèl refijye e rive nan Etazini nan nou biwo ki transfè. Ou dwe rantre nan Etazini kòm yon refijye nan tan lontan 2 ane oswa te akòde azil politik nan tan lontan 2 ane. Ou dwe rete nan refijye oubyen moun yo akòde azil estati, ni vin yon rezidan pèmanan legal (te resevwa yon kat green).

In order to request to have your spouse or children join you in the USA under the Family Reunification Program, you must be what is called a “principal” refugee or asylee. This means that you were the person that received official refugee status and came to the USA through the US Office of Resettlement. You must have entered the United States as a refugee within the past 2 years or have been granted asylum within the past 2 years. You must remain in refugee or asylee status or have become a lawful permanent resident (received a green card).

Affadavit relasyon pwogram

Affadavit of Relationship Program

Ou ka pran elijib pou ranpli yon papye notarye relasyon pou mari oswa madanm ou, pitit (elibatè, anba 21), oubyen paran. Papye notarye relasyon se fòmilè a te itilize pou rejwenn refijye yo ak asylees ak fèmen relatif ki deja detèmine ke ka a refijye yo men yo deyò nan Etazini. Papye notarye relasyon nan dosye ki genyen enfòmasyon sou anmitay. Affidavit la dwe konplete pou yo kòmanse pwosesis aplikasyon pou fanmiy ki ka elijib pou antre nan Etazini kòm refijye yo nan nou refijye admisyon pwogram lan. Ou dwe ranpli aplikasyon sa a nan senk ane ki t' ap vin jwenn nan Etazini a. Pou enfòmasyon sou aktyèl nasyonalite elijib pou ranpli, wè a Depatman leta Etazini, Biwo moun nan popilasyon, Refijye yo & Imigrasyon.

You may also be eligible to file an Affidavit of Relationship for your spouse, child (unmarried, under 21), or parents. The Affidavit of Relationship is the form used to reunite refugees and asylees with close relatives who are already determined to be refugees but are outside the United States. The Affidavit of Relationship records information about family relationships. The Affidavit must be completed in order to begin the application process for relatives who may be eligible to enter the United States as refugees through the US Refugee Admissions Program. You must complete this application within five years of coming to the USA. For information on the current nationalities eligible to file, see the US Department of State, Bureau of Population, Refugees & Migration.

Petisyon pou fanmi yon etranje

Petition for alien relative

Refijye yo ansanm ak etranje rezidan pèmanan estati, ni moun ki te genyen nan peyi Etazini plis pase senk an ka aplike a an favè ank, timoun, paran, e soti nan menm fanmi ap itilize Fòm I-130. Pwosè sa a ka pran plis tan ak pi difisil pase tout pwogram de CI-dessus. Tanpri li USCIS la Fanmi sa sitwayen paj pou plis enfòmasyon.

Refugees with Permanent Resident Alien status or who have been in the US more than five years can apply on behalf of spouses, children, parents, and siblings using Form I-130. This process may take more time and be more difficult than the above two programs. Please read the USCIS Family of US Citizens page for more information.

Pa gen tou yon pwogram espesyal pou manb fanmi Iranyen ki rencontre pèsekisyon relijye.

There is also a special program for family members of Iranians who are experiencing religious persecution.

Manm nan fanmiy ki kalifye pou vin pou yo a, nan Etazini?

Which family members are eligible to come to the USA?

Fanmi relasyon yo te gen pou egziste anvan ou rive nan Etazini kòm yon refijye oubyen te akòde azil politik. Sa vle di:

The family relationship had to exist before you came to the United States as a refugee or were granted asylum. This means:

 • Si ou vle pou konplete papye pou gen mari oswa madanm ou vin Ozetazini, ou te gen pou marye anvan ou rive Ozetazini antanke yon refijye oubyen te akòde azil politik nan Etazini. Souple vizite USCIS la Refijye & Moun yo akòde azil ank paj pou plis enfòmasyon.
 • Pitit ou yo te gen pou fè conçu (sa vle di manman li te genyen deja ansent) oubyen fèt anvan ou te rantre kòm yon refijye oubyen te akòde azil politik. Souple vizite USCIS la Refijye & Moun yo akòde azil timoun paj pou plis enfòmasyon.
 • Ou rete nan refijye oubyen moun yo akòde azil estati, ni vin yon rezidan pèmanan (te resevwa yon kat green). Si ou deja devni yon fi. sitwayen nan natiralizasyon, ou pa kapab petisyon pou jwenn dérivés estati refijye oubyen moun yo akòde azil pou yon fanmi. Sepandan, ou ka toujou kapab ede fanmi Imigre pou nan Etazini.
 • Anba pwogram Affidavit relasyon a, ou ka aplike pou pitit nou yo, mari oswa madanm, oubyen paran yo pou vin Ozetazini.
 • If you want to complete papers to have your spouse come to the US, you had to be married before you came to the US as a refugee or were granted asylum in the US. Please visit the USCIS Refugee & Asylee Spouses page for more information.
 • Your child had to be conceived (this means the mother was already pregnant) or born before you entered as a refugee or were granted asylum. Please visit the USCIS Refugee & Asylee Children page for more information.
 • You remain in refugee or asylee status or have become a permanent resident (received a green card). If you have already become a U.S. citizen through naturalization, you cannot petition to obtain derivative refugee or asylee status for a relative. However, you may still be able to help family immigrate to the United States.
 • Under the Affidavit of Relationship program, you can apply for your children, spouse, or parents to come to the US.

Konbyen ki fè mwen aplike pou fanmi reyini?

How do I apply for family reunification?

Fason pou aplike pou ou mari oswa madanm, ni moun pou vin Ozetazini pou refijye yo, ou dwe konplete Fòm I-730, oubyen petisyon relatif refijye/moun yo nan akòde azil. Fòm sa a gen dwa pou ranpli. Ou gen pou yo genyen plizyè enpòtan dokiman legal lè w ap aplike. Lè ou download fom I-730, asire ou tou li ofisyel Fomile USCIS I-730 enfomasyon e enstriksyon pou depoze Fòm I-730.

In order to apply for your spouse or children to come to the US as refugees, you must complete Form I-730, or Refugee/Asylee Relative Petition. This form is free to file. You will have to include several important legal documents when you apply. When you download Form I-730, be sure also to read the official USCIS Form I-730 information and the instructions for filing Form I-730.

Ranpli fomile legal yo ka tre difisil. Mande ed nan ajans reyenstalasyon ou oswa cheche oswa Oganizasyon legal ki ede imigran. Aprann plis sou reyinifikasyon nan plizye lang nan PARI.

Completing legal forms can be very difficult. Ask for help from your resettlement agency or find a lawyer or legal organization that helps immigrants. Learn more about reunification in several languages through IRAP.

aprann plis

Learn moreEnfòmasyon nan paj sa yo soti a Depatman leta Etazini, USCIS, ak lòt sous ou konfye. Li fèt pou gid ak à kòm souvan ke posib. USAHello pa bay konsèy legal, ni pa gen yonn ladan nou materyèl fèt pou menm konsèy legal. Si n' ap chache yon avoka gratis oswa a pri ki ba oswa yon èd legal, nou kapab fè pou ou jwenn gratis ak sèvis legal.

The information on this page comes from the US Department of State, USCIS, and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!