Bous detid pou imigran ak refijye yo

Angle touPa gen anglè

Eske ou ap chache bous pou imigran ak refijye yo? Nan Etazini, gen anpil bous espesyalman pou refijye ak imigran. Nan paj sa a, ou pral jwenn bous pa eta, pa nasyonalite, epi nan sije aprantisaj. Ou kapab aplike pou bous sa yo pou ede ou peye pou edikasyon ou.

Are you looking for scholarships for immigrants and refugees? In the USA, there are many scholarships especially for refugees and immigrants. On this page, you will find scholarships by state, by nationality, and by learning topic. You can apply for these scholarships to help pay for your education.

Bous detid pou elèv ki bezwen refijye
Foto pa Chandler kretyen, CC.
Scholarships for Refugee Students
Photo by Chandler Christian, CC.

Sa yo ye bous detid?

What are scholarships?

Bous lajan prim pou ede ou peye pou edikasyon ou. Nan Etazini, anpil elev aplike pou bous pou ede yo peye pou Kolej. Bous la nan paj sa a yo espesyalman pou refijye ak imigran elev yo. Kèk nan yo yo se pou “premye pitit an pitit” elèv. Sa ka vle di paran ou yo se imigran oswa refijye. Li kapab tou vle di ke ou se yon imigran oswa refijye ki kounye a gen sitwayènte. Genyen tou bous pou elev ki pa sitwayen.

Scholarships are money awards to help you pay for your education. In the USA, many students apply for scholarships to help them pay for college. The scholarships on this page are especially for refugee and immigrant students. Some of them are for “first generation” students. This could mean that your parents were immigrants or refugees. It can also mean that you are an immigrant or refugee who now has citizenship. There are also scholarships for students who are not citizens.

Bous detid nasyonal pou imigran ak refijye yo

National scholarships for immigrants and refugees

Yon sèl bous la $10,000 deziye chak ane. Sa a bous ki pa-renouvelable. Sa vle di ou p'ap jwenn lòt ane ankò. Li kapab aplike pou yon ane akademik. Aplikan yo dwe fet andeyo USA epi yo dwe deja nan lekol (oubyen te asepte) kom yon etidyan plen tan bakaloreya nan yon akredite US Kolej oswa inivesite. Les lekòl segondè ki vle pou li anrole nan kolèj yo elijib tou. Yon dènye transcript dwe montre yon GPA de 3.4 oubyen pi gwo.

One scholarship of $10,000 is awarded each year. This scholarship is non-renewable. That means you will not get it again next year. It can be applied to one academic year. Applicants must be born outside the USA and must already be in school (or accepted) as a full-time undergraduate student at an accredited US college or university. High school seniors who want to enroll in college are also eligible. A recent transcript must show a GPA of 3.4 or greater.

Telefòn: (866) 315-8261
Mel: info@charterup.com

Phone: (866) 315-8261
Email: info@charterup.com

Renouvelables bous ak yon allocation posib pou plede (DACA ak TPS). Subvention yon se yon sòm lajan ou te kapab resevwa san konte bous ou. Ou dwe planifye pou li anrole anpil fwa nan yon asosye oubyen yon moun ki pa marye an degre pwogram pou la pwemye fwa. Lekòl segondè diplômés (oubyen HSE diplòm) se pou fè GPA 2.5+. Gwadye kolèj nan kominote w pou fè GPA 3.0+. Ou dwe gen dwa pou nan ak leta lajan pou peye lekòl nan yon kolèj asosye.

Renewable scholarship with a possible stipend for DREAMers (DACA and TPS). A stipend is a sum of money you could receive in addition to your scholarship. You must be planning to enroll full time in an associate or bachelor’s degree program for the first time. High school graduates (or HSE diploma) must have GPA 2.5+. Community college graduates must have GPA 3.0+. You must be eligible for in-state tuition at a partner college.

Telefòn: (855) 670-4787
Mel: TheDream.US@applyists.com

Phone: (855) 670-4787
Email: TheDream.US@applyists.com

Bous pou plede (DACA ou TPS) rete nan Etazini kote, yo gen pou yo peye andeyò lajan pou peye lekòl oubyen a pa te aksepte pou lekòl nan leta yo. Ou dwe fè ane te gradye lekòl segondè oswa ke yo te fè HSE diplòm ak GPA 2.8+ .

Scholarship for DREAMers (DACA or TPS) living in states where they will have to pay out-of-state tuition or will not be accepted to the schools in their state. You must have graduated high school or earned HSE diploma with GPA 2.8+ .

Telefòn: 855-670-4787
Mel: TheDream.US@Applyists.com

Phone: 855-670-4787
Email: TheDream.US@Applyists.com

Bous detid pou santafrik Ameriken, Endyen Ameriken/Alaska, Islander Pasifik Azi Ameriken, ak elèv se Ameriken. Se pou ou fè yon “gwo bezwen finansye” nan Etazini. Ou ap bezwen leta konbyen lajan fanmi ou fe epi yo ap deside si ou kapab aplike.

Scholarships for African American, American Indian/Alaska Native, Asian Pacific Islander American, and Hispanic American students. You must have a “significant financial need” in the United States. You will need to state how much money your family makes and they will decide if you can apply.

Kontak: online fòm nan http://gmsp.org/a-Contact-US/#

Contact: online form at http://gmsp.org/a-contact-us/#

YON $90,000 prim sou 2 ane pou imigran ki, refijye yo, ak plus Ameriken yo. Ou dwe planifye pou li anrole anpil fwa nan yon pwogram gradyasyon degre. Ou dwe tou anba laj 31.

A $90,000 award over 2 years for immigrants, refugees, and first-generation Americans. You must be planning to enroll full time in a graduate degree program. You also must be under the age of 31.

Telefòn: (212) 547-6926 Mel: PDSoros@pdoros.or

Phone: (212) 547-6926 Email: PDSoros@pdoros.or

De $1000 bous detid pou imigran yo, ni timoun imigran. Pou elijib ou dwe nan yon kolèj 4-ane oswa ou dwe te aksepte pa yon kolèj 4-ane. GPA ou dwe 3.0 oubyen pi gwo tou. Mel: scholarships@runningothebulls.com

Two $1000 scholarships for immigrants or children of immigrants. To be eligible you must be in a 4-year college or you must have been accepted by a 4-year college. Your GPA must be 3.0 or higher as well. Email: scholarships@runningothebulls.com

Ki pa gen pwofi ki ofri libète sipò nan-moun/online. Yo bay epi bous detid pou elèv ki pa touche anpil lajan depi nan konmansman aplikasyon kolèj yo travay gradyasyon yo nan kolèj.

Non-profit that provides free in-person/online support. They provide and scholarships to low-income students from the start of their college application process to their graduation from college.

Telefòn: 415 652-2766
Mel: info@scholarmatch.org

Phone: 415 652-2766
Email: info@scholarmatch.org

Bous detid leta

Scholarships by state

Sa se yon lis bous detid pou refijye yo ak pou imigran ki nan diferan Etazini.

This is a list of scholarships for refugees and immigrants in different states.

Californie

California

Rezidan Californian yo: Tanpri gade sou sit entenet la nan fon Pasifik la. Fon an administre plizye bous gwo nan California ki gen ladan pou elev yo nan Filipino, Azi, ak pasifik, e pou migran travaye fem yo. Ou ka download aplikasyon pou tout nan yo sou paj entenet la bousdetid.

Californian residents: please look on the website of the Asian Pacific Fund. The fund administers several great scholarships in California including for students of Filipino, Asian, and Pacific Island heritage, and for migrant farm workers. You can download applications for all of them on the scholarship web page.

Telefòn: (415) 395-9985
Mel: scholarship@asianpacificfund.org

Phone: (415) 395-9985
Email: scholarship@asianpacificfund.org

Bous ki kapab $7,000 pou imigran ki pa touche anpil lajan. Ou dwe gradye nan lekòl segondè oubyen enskri nan kolèj ak nan pwogram gradyasyon yo. Ou dwe viv nan oubyen ale nan yon lekòl nan zòn Bay San Francisco, Kalifòni. Enfomasyon kontak se sou sit entenet la le aplikasyon yo louvri. Oswa ou ka imel nancy@immigrantsrising.org.

Scholarship of up to $7,000 for low-income immigrants. You must be graduating from high school or enrolled in college and graduate programs. You must live in or attend a school in the San Francisco Bay Area. Contact information is on the website when applications are open. Or you can email nancy@immigrantsrising.org.

Bous pou elèv ki bezwen imigran plus. Se pou ou fe yon sitwayen Ameriken oswa yon rezidan legal ki abite nan California.

Scholarship for first-generation immigrant students. You must be a US citizen or legal resident residing in California.

Telefòn: (877) 968-6328
Mel: grants@foroutanfoundation.org

Phone: (877) 968-6328
Email: grants@foroutanfoundation.org

Distri de Columbia, Maryland, e Vijini

District of Columbia, Maryland, and Virginia

Pou elev ki fet andeyo USA a oswa ki gen tou de paran ki fet andeyo USA a ak planifikasyon yo enskri plen tan nan yon Kolej piblik akredite oswa inivesite. Aplikan yo dwe swa yon ansyen diplome nan yon lekol segonde nan distri Columbia, Maryland, oswa Vijini oswa yon grad nan denye ki abite nan DC, Maryland oswa Vijini. Ranje a bousdetid soti nan $5000 pou $20,000, selon bezwen finansye. Moun ki ap resevwa bousdetid yo pral chwazi ki baze sou kalite tradisyonelman vale ak demontre pa kominote a imigran. Esperanza tou bay elev ki gen gid pou ede yo navige Kolej, estaj epi komanse yon karye. Aplike sou entenet.

For students born outside the USA or who have both parents born outside the USA and planning to enroll full-time at an accredited public college or university. Applicants must be either a graduating senior at a high school in the District of Columbia, Maryland, or Virginia or a recent GED grad residing in DC, Maryland or Virginia. The scholarships range from $5000 to $20,000, depending on financial need. Scholarship recipients will be selected based on qualities traditionally valued and demonstrated by the immigrant community. Esperanza also provides students with mentors to help them navigate college, internships and starting a career. Apply online.

Mel: info@esperanzafund.org

Email: info@esperanzafund.org

Ilinwa

Illinois

HIAS bay bous akademik pou elev ki Imigre oswa fanmi ki Imigre nan zon Chicago a avek asistans HIKOM Chicago, ki jwenn’ sevis imigrasyon ak sitwayente yon fwa Ozetazini. Bous gen ladan: Bernstein a Benton-bous pou moun ki ap antre nan pwofesyon yo ede; Tilly Warshaw bousdetid pou gradye lekol segonde, e plizye lot.

HIAS provides academic scholarships to students who immigrated or whose family immigrated to the Chicago area with the assistance of HIAS Chicago, or who accessed HIAS’ immigration and citizenship services once in the United States. Scholarships include: the Benton-Bernstein Scholarship for those entering the helping professions; the Tilly Warshaw Scholarship for high school graduates, and several others.

Telefòn: 312-357-4666
Mel: hiaschicago@jcfs.org

Phone: 312-357-4666
Email: hiaschicago@jcfs.org

Enstiti a nan edikasyon entenasyonal (IIE) ofri bous la Nere Stasch pou refijye ak Asylee elev yo sipote elev ki ap etidye nan youn nan Kolej la nan vil Chicago oswa yon Kolej kominote nan Chicagoland. Tanpri note ke elev ki te vin nan USA a kom refijye oswa yo te akode azil politik oswa sitwayen pemanan n' a kalifye tou.

The Institute of International Education (IIE) offers the Julia Stasch Scholarship for Refugee and Asylee Students to support students who are studying at one of the City Colleges of Chicago or a Community College in Chicagoland.  Please note that students who came to the USA as refugees or have been granted asylum and are now permanent residents or citizens are also eligible.

Awardees pral resevwa yon $10,000 bousdetid pou kouvri balans ekolaj eksepsyonel, depans vivan yo, ak lot depans ki gen rapo ak edikasyon yo. Bousdetid a gen ladan tou yon pwogram lidechip 1-semen nan ete 2020 bay elev ki gen ladres lidechip.

Awardees will receive a $10,000 scholarship to cover outstanding tuition balances, living expenses, and other costs related to their education. The scholarship also includes a 1-week leadership program in summer 2020 to provide students with leadership skills. 

Mel: sei@iie.org

Email: sei@iie.org

Maine

Maine

Yon bous 2 ane pou yo ale nan zòn Sid Maine kolèj nan kominote w. Li deziye pou yon imigran afriken ki gradye nan lekòl segondè Portland.

A 2-year scholarship to attend Southern Maine Community College. It is awarded to an African immigrant graduating from a Portland high school.

Telefòn: (207) 741-5957
Mel: info@mapsj.org

Phone: (207) 741-5957
Email: info@mapsj.org

Michigàn

Michigan

Fred S. Findling bousdetid se yon sel tan prim nan $1500. Li louvri nan nenpot imigran ki kounye a enskri nan yon Kolej Michigan. Prim yo akode san yo pa konsidere ras, relijyon, oryantasyon seksyel, laj, oubyen nasyonalite. Ou pa bezwen ranpli yon aplikasyon oswa ekri yon redaksyon. Eze, voye yon videyo 30-dezyem selfie eksplike Poukisa ou merite bousdetid sa a. Videyo ki pi long pase 30 segonn pap konsidere.

The Fred S. Findling Scholarship is a one time award of $1500. It is open to any immigrant that is currently enrolled at a Michigan college. Awards are granted without regard to race, religion, sexual orientation, age, or nationality. You do not need to fill out an application or write an essay. To apply, send a 30-second selfie video explaining why you deserve this scholarship. Videos that are longer than 30 seconds will not be considered.

Mel: scholarship@theprobatepro.com

Email: scholarship@theprobatepro.com

Yon lis sou 70 bous detid ak yon aplikasyon pou elèv diplôme. Ou dwe rete nan lekòl segondè Kent eta. Ou kapab tou ale nan lekòl segondè yo nan Allegan, Barry, Ionia, Otawa, Montcalm, Muskegon, oubyen Newaygo départements.

A list of over 70 scholarships with one application for graduating student. You must live in Kent County high schools. You can also go to high schools in Allegan, Barry, Ionia, Ottawa, Montcalm, Muskegon, or Newaygo counties.

Telefòn: (616) 454-1751 ext. 103
Mel: (Bishop Ruth ofisye pwogram edikasyon) rbishop@grfoundation.org

Phone: (616) 454-1751 ext. 103
Email: (Education Program Officer Ruth Bishop) rbishop@grfoundation.org

Minnesota

Minnesota

Yon bous pou plus Ameriken yo, ni imigran. Ou dwe gradye nan yon Eagan, Minnesota lekòl segondè. Ou ka aplike avèk yon aplikasyon pou bous sa a ak 100+ lòt bous detid nan fondasyon Eagan a.

A scholarship for first-generation Americans or immigrants. You must be graduating from an Eagan, Minnesota high school. You can apply with one application for this scholarship and 100+ other scholarships in the Eagan Foundation.

Telefòn:(651) 243-1198
Mel: admin@eaganfoundation.org

Phone:(651) 243-1198
Email: admin@eaganfoundation.org

New York

New York

Monte bous ki fon pou edikasyon prim $2,500 pou $20,000 pou imigran elev ak timoun nan imigran ki diplome nan yon lekol segonde vil New York pou ale nan Kolej piblik oswa prive ak inivesite, kelkeswa etnik, orijin nasyonal, oswa sitiyasyon imigrasyon. Aplike sou entenet le peryod aplikasyon ouve nan mwa Novanm.

Ascend Educational Fund awards scholarships ranging from $2,500 to $20,000 to immigrant students and children of immigrants who are graduating from a New York City high school to attend public or private colleges and universities, regardless of ethnicity, national origin, or immigration status. Apply online when application period opens in November.

Mel: info@ascendfundny.org

Email: info@ascendfundny.org

Bous la deplase sipote elev ki soti nan nenpot kote nan mond lan ki pa kapab ranpli edikasyon ki pi wo yo. Elev sa yo ap resevwa yon fre plen, lojman, ak asistans ki ap viv pandan yo ap kouri bakaloreya oswa gradye degre atrave tout 18 Columbia lekol ak afilye, reflete nan angajman konple a pou adrese kriz mondyal sa a. Pwogram sa a pral komet $6 milyon an sipo pou jiska 30 elev yo chak ane. Mentoring ak sipo yo pral bay nan bous la, osi byen ke nan lekol ak gwoup elev yo nan Columbia. Aplike sou entenet nan paj aplikasyon bousdetid.

The Scholarship supports displaced students from anywhere in the world who are unable to complete their higher education. These students will receive full tuition, housing, and living assistance while pursuing undergraduate or graduate degrees across all 18 Columbia schools and affiliates, reflecting Columbia’s full institutional commitment to addressing this global crisis. This program will commit up to $6 million in support for up to 30 students annually. Mentoring and support will be provided by the Scholarship, as well as by schools and student groups at Columbia. Apply online at the scholarship application page.

Pwogram bousdetid sa a se pou sitwayen etranje ki gen sitiyasyon refije oswa ki resevwa azil AMERIKEN oswa soumet yon aplikasyon pou azil, oubyen nou nan Etazini anba estati Tanpore pwoteje.

This scholarship program is for foreign nationals with refugee status or who have received US asylum or submitted a US asylum application, or are in the US under Temporary Protected Status.

Mel: CUSDS@columbia.edu

Email: CUSDS@columbia.edu

Mari a Rosenblum Somit fon bousdetid bay $4,000 ($2,000 pa semes) nan yon bakaloreya nan University of Buffalo, New York, ki moun ki majoring nan byochmistri, yomedikal syans oswa farmakoloji ak oksikoloji. Yo resevwa preferans pou elev ki gen imigran, timoun ki nan imigran oswa elev Kolej premye jenerasyon. Aplike sou sit entenet la.

The Mary Rosenblum Somit Scholarship fund provides $4,000 ($2,000 per semester) to an undergraduate at the University of Buffalo, New York, who is majoring in biochemistry, biomedical sciences or pharmacology and toxicology. Preference is given to students who are immigrants, children of immigrants or first-generation college students. Apply on the website.

Telefòn: (716) 829-3955
Mel: khickey@buffalo.edu

Phone: (716) 829-3955
Email: khickey@buffalo.edu

Karolin dinò

North Carolina

Bousdetid pou premye jenerasyon sitwayen AMERIKEN, refijye yo, ak imigran ki gradye nan lekòl segondè Wake eta. Ou pa bezwen dokiman legal pou aplike.

Scholarship for first-generation US citizens, refugees, and immigrants graduating from a Wake County high school. You do not need legal documents to apply.

Telefòn: (919) 474-8370 ext. 4028
Mel: julia@trianglecf.org

Phone: (919) 474-8370 ext. 4028
Email: julia@trianglecf.org

Ohio

Ohio

Bous pou refijye yo reside nan pi gwo Cincinnati, Ohio twa ak leta nan zòn nan. Tout refijye yo poursuivre edikasyon nan yon piblik, pwive, Kolej teknik oswa inivesite nan USA a ka aplike. Genyen rèstriksyon laj pa gen.

Scholarship for refugees residing in the Greater Cincinnati tri-state area. All refugees pursuing higher education at a public, private, technical college or university in the USA can apply. There are no age restrictions.

Telefòn: (513) 449-0368
Mel: info@refugeeconnect.org

Phone: (513) 449-0368
Email: info@refugeeconnect.org

Texas

Texas

Bous sa a se pou timoun ki ap viv premye jenerasyon--moun ki gen omwen yon paran ki Imigre Ozetazini. Yo ap resevwa preferans nan men timoun imigran ki soti nan Meksik oswa Amerik santral.

This scholarship is for first-generation immigrant children – those who have at least one parent who immigrated to the United States. Preference will be given to children of immigrants from Mexico or Central America.

Telefòn: (210) 458-8000
Mel: onestop@utsa.edu

Phone: (210) 458-8000
Email: onestop@utsa.edu

Utah

Utah

Plen bousdetid ak mentoring pou tan plen elev ki gen background refije, preferans yo bay nevyem elev yo komanse nan yon Kolej kominote. Dwe kenbe GPA nan 2.5 oubyen pi wo.

Full scholarships and mentoring for full time students with refugee background, preference given to freshman students starting at a community college. Must maintain GPA of 2.5 or higher.

Telefòn: (801) 360-5707
Mel: info@onerefugee.org

Phone: (801) 360-5707
Email: info@onerefugee.org

Vijini

Virginia

Bous la $1000 pou elev entenasyonal oswa premye jenerasyon Ameriken ki gen entansyon se gradye nan Averett University ak demontre bezwen finansye. Dwe kenbe yon mwayen pwen de 3.0 oswa pi bon.

Scholarship of $1000 for international or first-generation American student who whose intent is to graduate from Averett University and demonstrates financial need. Must maintain a grade point average of 3.0 or better.

Telefòn: (434) 791-5600
Mel: finaid@averett.edu

Phone: (434) 791-5600
Email: finaid@averett.edu

Wyoming

Wyoming

Bous la $500 deziye pou jèn Ameriken an premye pitit yon. Ou dwe bay prèv bezwen finansye ak gen plan pou yo ale nan yonn nan yo 7 kolèj kominotè nan Inivèsite Wyoming.

Scholarship of $500 awarded to a first generation American youth. You must prove financial need and plan to attend one of the 7 community colleges of the University of Wyoming.

Telefòn: (307) 777-6198
Mel: Bruce.Hayes@wyo.gov

Phone: (307) 777-6198
Email: bruce.hayes@wyo.gov

SAT tès frè (depans) ak kolèj aplikasyon w peye frè dispans

SAT test fee and college application fee waiver

Sa a se pou elèv fanmi ki gen yon ti revni. Yon dispans vle di ke ou p ap bezwen pou peye frè a. Ou ka aplike pou lekòl jiska kat. Dokimante yo disponib pou 11th ki ba-revni ak 12th elev klas nan peyi Etazini an oswa teritwa Etazini. Sitwayen AMERIKEN ki ap viv andeyo USA a ka kapab genyen fre tes anile. Ou ka aplike pou tès SAT sijè frè (depans) prensip si ou nan klas 9 pase 12.

This is for students whose families have a low income. A waiver means that you will not need to pay the fee. You can apply for up to four schools. Waivers are available to low-income 11th and 12th grade students in the USA or US territories. US citizens living outside the USA may be able to have test fees waived. You can apply for SAT Subject Test fee waivers if you are in grades 9 through 12.

Telefòn: (866) 630-9305

Phone: (866) 630-9305

Bous detid pou jaden espesifik aprantisaj

Scholarships for specific fields of learning

Yon bourse de de semèn pou antrepwenè ak lidè sosyal yo. Yon bourse nan yon travay ki kote ou yo pa peye. Alaplas de, ou pran pou aprann nouvo abilte e rankontre moun ki ka ede w. Se pou ou fè yon enterè nan chanjman nan interculturelle chita pale. Li ta pi bon si sa chita pale ant kominote jwif ak Mizilman yo.

A two-week fellowship for entrepreneurs and social leaders. A fellowship in a job where you are not paid. Instead, you get to learn new skills and meet people who can help you. You must have an interest in change and cross-cultural conversation. It is best if it is conversation between Jewish and Muslim communities.

Kontak: online fòm nan http://adrfellowship.org/Contact/

Contact: online form at http://adrfellowship.org/contact/

Yon pwogram bourse 12 mwa pou moun ki ap travay sou yon karyè nan devlopman entènasyonal. Se pou ou fè yon gradyasyon degre nan yon jaden enpòtan pou devlopman entènasyonal. Ou tou se pou te pase pou pi piti 6 mwa yo lòt bò dlo nan yon peyi devlope. Ou dwe trè enfliyan an Angle ak yon dezyèm lang.

A 12-month fellowship program for people who are working on a career in international development. You must have a graduate degree in a field relevant to international development. You also must have spent at least 6 months overseas in a developing country. You must be fluent in English and a second language.

Telefòn: (888) 277-7575
Mel: idfp@CRS.org

Phone: (888) 277-7575
Email: idfp@crs.org

Yon pwogram 8 mwa améliore ou Anglè fòm kominikasyon k nan avanse pou pwofesyonèl nan nivo. Yon bous plen ap bay pou moun ki te asepte pou pwogram lan. Ou dwe egzijans ki fè yon travay ak gouvènman federal la lè ou fè avèk pwogram lan.

A 8-month program that improves your English communication skills from advanced to professional-level. A full scholarship will be provided to people who are accepted to the program. You must requirement that get a job with the federal government when you are done with the program.

Telefòn: (202) 687-4455
Mel: info_ehlsprogram.org

Phone: (202) 687-4455
Email: info_ehlsprogram.org

Bous la $2,500 fèt pou sipòte jèn moun otou mond lan nan, ki vle ale nan kolèj. Ou dwe ant laj 18-26. Ou dwe chwazi yon premier degre nan yon jaden STEM oswa biznis.

Scholarship of $2,500 designed to support young people around the world in who want to go to college. You must be between the ages of 18-26. You must choose an undergraduate degree in a STEM field or business.

Tel: (202) 686-8652
Mel: wufoundation@iie.org

Tel: (202) 686-8652
Email: wufoundation@iie.org

scholarships for refugees and immigrants in the US. Thanks to the Portland Adult Education Program for use of their photos. Photo by Molly Haley.
Foto courtesy of Molly Haley, Pwogram edikasyon granmoun Portland.
scholarships for refugees and immigrants in the US. Thanks to the Portland Adult Education Program for use of their photos. Photo by Molly Haley.
Photo courtesy of Molly Haley, Portland Adult Education Program.

Bous detid pou gwoup espesifik ak nasyonalite yo

Scholarships for specific groups and nationalities

Bases kèk, Oganizasyon ak asosyasyon pwofesyonel sove lajan nan bousdetid prim bay moun nan seten etnikite.

Some foundations, organizations and professional associations save money to award scholarships to people of certain ethnicities.

Elev nan desandan Afriken

Students of African descent

Nan lavni Entelektyel nan Lafrik (FSA) se yon Oganizasyon nan Utah ki baze sou mondyal ki te kreye pa elev yo, pou elev yo. FSA bay lekol segonde ak elev Kolej ki, refijye yo, oswa asylees soti nan Afrik ak bous, mentorship, ak gratis leson patikilye nan tout Matye yo. Sevis yo customized pou anfom bezwen chak elev. Pa ekzanp, lekol segonde yo planifye pou ale nan Kolej, yo bay mentorship pou ki jan yo reyisi nan tout inivesite. Imel si ou enterese nan resevwa ed nan men FSA.

Future Scholars of Africa (FSA) is a Utah-based nonprofit organization created by students, for students. FSA provides high school and college students who are immigrants, refugees, or asylees from Africa with scholarships, mentorship, and free tutoring in all subjects. Services are customized to fit the needs of each student. For example, for high school students planning to go to college, they provide mentorship for on how to succeed throughout college. Email if you are interested in receiving help from FSA.

Mel: futurescholarsofafrica@gmail.com

Email: futurescholarsofafrica@gmail.com

Yon bous 2 ane pou yo ale nan zòn Sid Maine kolèj nan kominote w. Li deziye pou yon imigran afriken ki gradye nan lekòl segondè Portland.

A 2-year scholarship to attend Southern Maine Community College. It is awarded to an African immigrant graduating from a Portland high school.

Mel: info@mapsj.org

Email: info@mapsj.org

Azi, Sid Azi de Les ak pasifik Islander elev yo

Asian, South East Asian and Pacific Islander students

2 pou 3 bous $2,500 - $5,000 chak pou elev ki nan Azi ak/oswa pasifik Islander etnik ak rezidan nan California (Bay zon ki pi pito). Download aplikasyon an sou sit entenet la. Administre pa fon an Azi Pasifik.

2 to 3 scholarships of $2,500 – $5,000 each for students of Asian and/or Pacific Islander ethnicity and resident in California (Bay area preferred). Download the application on the website. Administered by the Asian Pacific Fund.

Telefòn: (415) 395-9985
Mel: scholarship@asianpacificfund.org

Phone: (415) 395-9985
Email: scholarship@asianpacificfund.org

Bous detid pou Azi jenn pou lame ak/oswa pasifik fò ak yon ki te vize sou elèv ki gen gwo finansye bezwen ak/oubyen ki devan nan fanmi yo pou ale nan kolèj ki ap patisipe espesifik Inivèsite (wè sit entènèt pou lis).

Scholarships for Asian and/or Pacific Islanders with a focus on students with strong financial need and/or are first in their families to go to college who are attending specific universities (see website for list).

Telefòn: (877) 808-7032
Mel: info@apiascholars.org

Phone: (877) 808-7032
Email: info@apiascholars.org

Bous pou elèv ki te eksprime ativism nan Azi ak Islander pasifik (API). Li se tou pou madivin, masisi, Ala nòd Ala katòd, moun ki chanje seks, ak repwan (LGBTQ) kominote yo etidye nan yon lekòl Ozetazini.

Scholarship for students who express activism in the Asian and Pacific Islander (API). It is also for lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer (LGBTQ) communities studying at a school in the US.

Telefòn: (415) 857-4272 Mel: info@gapafoundation.org

Phone: (415) 857-4272 Email: info@gapafoundation.org

Bousdetid pou elev ki motive bakaloreya ak gradye. Ou dwe planifye sou etidye syans, swen medikal oubyen Biyoloji elèv ki rele Sidès Azi.

Scholarship for motivated undergraduate and graduate students. You must be planning on studying science, medical or biology students of Southeast Asian heritage.

Mel: scholarship@stemcellthailand.org

Email: scholarship@stemcellthailand.org

Elev nan Arab desandan

Students of Arab descent

Bous yo bay sou yon baz konpetitif pou elev nan peyi Arab. Ou dwe planing sou aplike nan yon Kolej kominote, kat ane kolèj, ak gradye lekol. Lekol la dwe nan New York, New Jersey, oubyen Connecticut.

Scholarship awarded on a competitive basis to students of Arab heritage. You must be planing on applying to a community college, four-year college, and graduate school. The school must be in New York, New Jersey, or Connecticut.

Telefòn: (347) 924-9674/ (917) 591-2177
Mel: fernado@amln.org

Phone: (347) 924-9674/ (917) 591-2177
Email: fernado@amln.org

Plizye bous ki disponib pou Arab Ameriken oswa moun nan Arab desandan etidye nan USA a. Tanpri vizite sit entenet la pou lis konple nan bousdetid.

Several scholarships available for Arab Americans or individuals of Arab descent studying in the USA. Please visit the website for full list of scholarships.

Bousdetid pou elev nan Arab desandan. Ou dwe yon ti, lekol diplome oswa ki ale nan jaden an nan medya oswa jounalis. Ou kapab tou pou majoring nan jounalis, radyo, televizyon ak sinema. Ou dwe nan yon pwogram premier kòm yon jinyò oswa ke. Ou ka pran timoun nan yon pwogram gradyasyon.

Scholarship for students of Arab descent. You must be a junior, senior or attending graduate school in the field of media or journalism. You can also be majoring in journalism, radio, television and/or film. You must be in an undergraduate program as a junior or senior. You can also be in a graduate program.

Telefòn: (202) 244-2990
Mel: Organizing@adc.org

Phone: (202) 244-2990
Email: organizing@adc.org

Bous pou Arab Ameriken yo ki gen klas trè bon e te enplike nan ativism ak nan kominote yo.

Scholarship for Arab-Americans who have excellent grades and are involved in activism and in their community.

Kontak: online fòm nan http://www.naaponline.org/about-naap/Contact/

Contact: online form at http://www.naaponline.org/about-naap/contact/

Bous pou anpil tan premier oubyen elèv gradyasyon. Se pou etidye Jeni, Achitekti, Enfòmatik, oubyen li. Ou oblije se yon kouran manb elèv nan AAAEA – Kapital nan zòn oubyen yon pitit yon manm kouran.

Scholarship for full time undergraduate or graduate students. You must be studying engineering, architecture, computer science, or IT. You must be a current student member of AAAEA – Capital Area or a child of a current member.

Mel: AAAEADC@AAAEADC.com

Email: AAAEADC@AAAEADC.com

Bous pou Arab Ameriken fanm anrejistre nan lekòl nan Michigan.

Scholarship for Arab American women attending school in Michigan.

Kontak: Yvonne Abraram imel: yabraham@aawbc.org

Contact: Yvonne Abraham Email: yabraham@aawbc.org

Elev nan Filipino desandan

Students of Filipino descent

Senk bousdetid nan $5000 chak chak ane bay elev omwen 50% Filipino eritaj ki ap viv nan California. Download aplikasyon an sou sit entenet la. Administre pa fon an Azi Pasifik. Telefòn: (415) 395-9985 Mel: scholarship@asianpacificfund.org

Five scholarships of $5000 each given annually to students of at least 50% Filipino heritage who are living in California. Download the application on the website. Administered by the Asian Pacific Fund. Phone: (415) 395-9985 Email: scholarship@asianpacificfund.org

Elev nan Iranyen desandan

Students of Iranian descent

Bous pou elèv ki bezwen imigran plus. Fok ou gen yon sitwayen Ameriken oswa yon rezidan legal ki abite nan California.

Scholarship for first-generation immigrant students. Must be a US citizen or legal resident residing in California.

Telefòn: (877) 968-6328
Mel: grants@foroutanfoundation.org

Phone: (877) 968-6328
Email: grants@foroutanfoundation.org

Miltip bous detid pou elèv ki desann Iranyen baze sou bezwen finansye, patisipasyon kominote, oubyen rezilta akademik yo.

Multiple scholarships for students of Iranian descent based on financial need, community involvement, or academic achievement.

Mel: info@theisf.org

Email: info@theisf.org

Miltip bous detid disponib pou gradye nan lekòl segondè elèv yo ak anpil tan kolèj elèv Iranyen kap viv.

Multiple scholarships available to graduating high school students and full time college students of Iranian descent.

Telefòn: 727-433-2133
Mel: momenifoundation@aol.com

Phone: 727-433-2133
Email: momenifoundation@aol.com

Latino/panyol elev yo

Latino/Hispanic students

Bous pou se elèv yo ap chèche 4-ane oswa avanse degre. Bous detid de $500 pou $5,000 baze sou bezwen relatif.

Scholarship for Hispanic students seeking 4-year or advanced degrees. Scholarships range from $500 to $5,000 based on relative need.

Kontak: fom sou entenet nan https://www.hsf.net/en_US/contact-us

Contact: online form at https://www.hsf.net/en_US/contact-us

Yon lis bousdetid, including the MALDEF Law School Scholarship Program. This is for law students who want to advance the civil rights of the Latino community.

A list of scholarships, including the MALDEF Law School Scholarship Program. This is for law students who want to advance the civil rights of the Latino community.

Kontak: online fòm nan http://www.maldef.org/contact/index.html

Contact: online form at http://www.maldef.org/contact/index.html

Scholarship for Central American and Latino students who want to enroll in college. You must live in the Los Angeles area. Scholarships are open to all students regardless of immigration status.

Scholarship for Central American and Latino students who want to enroll in college. You must live in the Los Angeles area. Scholarships are open to all students regardless of immigration status.

Telefòn: (213) 480-1052

Phone: (213) 480-1052

Students from Myanmar

Students from Myanmar

Scholarship for new students from Myanmar seeking an associate’s degree from the University of the People.

Scholarship for new students from Myanmar seeking an associate’s degree from the University of the People.

Mel: financial.aid@uopeople.edu

Email: financial.aid@uopeople.edu

Students of Palestinian descent

Students of Palestinian descent

Scholarships for Palestinian and Palestinian American students from low-income homes.

Scholarships for Palestinian and Palestinian American students from low-income homes.

Telefòn: (734) 425-1600
Mel: admin@afrp.org

Phone: (734) 425-1600
Email: admin@afrp.org

Syrian students

Syrian students

Bousdetid pou elev atrave mond lan ki refijye oswa moun ki ap cheche azil nan peyi Siri.

Scholarship for students around the world who are refugees or asylum seekers from Syria.

Mel: info@uopeople.edu

Email: info@uopeople.edu

Bous pou fanmi migran travaye

Scholarships for migrant worker families

Pwogram migran asistans pou Kolej (Camp) se yon sipo edikasyon ki finanse finanse ak bousdetid ki ede plis pase 2,000 elev yo chak ane ki soti nan migran ak sezon ki ap travay nan jaden yo rive jwenn ak reyisi nan Kolej. Patisipan yo resevwa asistans finansye pandan nevyem ane nan Kolej ak kontinyel sipo akademik jiskaske gradyasyon yo. Ou ka tcheke la lis pwogram KAN yo pou we si gen yon pwogram bousdetid nan eta ou.

The College Assistance Migrant Program (CAMP) is a federally-funded educational support and scholarship program that helps more than 2,000 students annually from migrant and seasonal farm-working backgrounds to reach and succeed in college. Participants receive financial assistance during their freshman year of college and ongoing academic support until their graduation. You can check the list of CAMP programs to see if there is a scholarship program in your state.

Worth bous $500 pou elèv k ap antre nan oubyen enskri nan kolèj oswa lòt pwogram edikasyon. Se tou pou moun ki fè sa ki pa fini lekòl segondè men promès montre abilite pou kontinye baz.

Scholarship worth $500 for students entering or enrolled in college or other education programs. It is also for individuals who did not complete high school but show promise of ability to continue schooling.

Kontak: Chris Norton, Direktè
Mel: cnorton@gvboces.org
Telefòn: 800-245-5681

Contact: Chris Norton, Director
Email: cnorton@gvboces.org
Phone: 800-245-5681

YON $2000 bousdetid pou travaye fem oswa timoun nan travaye fem nan nenpot ki background rasyal oswa etnik. Eske ou dwe sitwayen Ameriken oswa rezidan pemanan. Download aplikasyon an sou sit entenet la. Administre pa fon an Azi Pasifik.

A $2000 scholarship for farm workers or child of farm workers of any racial or ethnic background. Must be US citizen or permanent resident. Download the application on the website. Administered by the Asian Pacific Fund.

Telefòn: (415) 395-9985
Mel: scholarship@asianpacificfund.org

Phone: (415) 395-9985
Email: scholarship@asianpacificfund.org

Scholarships for New Americans or first-generation citizens

Scholarships for New Americans or first-generation citizens

YON $90,000 scholarship awarded over 2 ane pou imigran ki, refijye yo, ak plus Ameriken yo. Ou dwe planifye pou li anrole anpil fwa nan yon pwogram gradyasyon degre. Ou dwe tou anba laj 31.

A $90,000 scholarship awarded over 2 years for immigrants, refugees, and first-generation Americans. You must be planning to enroll full time in a graduate degree program. You also must be under the age of 31.

Telefòn: (212) 547-6926
Mel: PDSoros@pdsoros.org

Phone: (212) 547-6926
Email: PDSoros@pdsoros.org

Scholarship for first-generation citizens, refijye yo, or immigrants who attended school in Wake County, Karolin dinò. There is no documentation required.

Scholarship for first-generation citizens, refugees, or immigrants who attended school in Wake County, North Carolina. There is no documentation required.

Telefòn: (919) 474-8370 ext. 4028
Kontak: Julia Da Silva
Mel: julia@trianglecf.org

Phone: (919) 474-8370 ext. 4028
Contact: Julia Da Silva
Email: julia@trianglecf.org

Scholarship for first-generation Americans residing in Wyoming. You must be planning to attend one of the state’s 7 community colleges or the University of Wyoming.

Scholarship for first-generation Americans residing in Wyoming. You must be planning to attend one of the state’s 7 community colleges or the University of Wyoming.

Telefòn: (307) 777-6198
Mel: Bruce.Hayes@wyo.gov

Phone: (307) 777-6198
Email: bruce.hayes@wyo.gov

Scholarship for first-generation Americans or immigrants graduating from an Eagan, Minnesota lekòl segondè. Apply with one application for this scholarship and 100+ other scholarships within the Eagan Foundation.

Scholarship for first-generation Americans or immigrants graduating from an Eagan, Minnesota high school. Apply with one application for this scholarship and 100+ other scholarships within the Eagan Foundation.

Telefòn: (651) 243-1198
Mel: admin@eaganfoundation.org

Phone: (651) 243-1198
Email: admin@eaganfoundation.org

Scholarships with no documentation required

Scholarships with no documentation required

Bous pou imigran ki, première sitwayen, oubyen refijye yo (pa gen dokiman ki obligatwa) moun ki te asiste lekòl nan eta Wake, Karolin dinò.

Scholarship for immigrants, first-generation citizens, or refugees (no documentation required) who attended school in Wake County, North Carolina.

Telefòn: (919) 474-8370 ext. 4028
Kontak: Julia Da Silva
Mel: julia@trianglecf.org

Phone: (919) 474-8370 ext. 4028
Contact: Julia Da Silva
Email: julia@trianglecf.org

A talent and need-based scholarship for DREAMers attending a Chicago public school.

A talent and need-based scholarship for DREAMers attending a Chicago public school.

Kontak: Luis Narvaez
Mel: dreamers@cps.edu

Contact: Luis Narvaez
Email: dreamers@cps.edu

Bous ki kapab $7,000 for low-income immigrants graduating from high school. You can also be enrolled in college and graduate programs who live in/attend school in the San Francisco Bay Area.

Scholarship of up to $7,000 for low-income immigrants graduating from high school. You can also be enrolled in college and graduate programs who live in/attend school in the San Francisco Bay Area.

Mel: Nancy@immigrantsrising.org

Email: nancy@immigrantsrising.org

Immigrants Rising also keeps an updated list of other scholarships that do not require proof of citizenship of residency.

Immigrants Rising also keeps an updated list of other scholarships that do not require proof of citizenship of residency.

Scholarship for students with great-grades. You must be planning to pursue an undergraduate degree at a 4-year college. Applicants must be approved for DACA or TPS. You must be eligible to participate in paid internships.

Scholarship for students with great-grades. You must be planning to pursue an undergraduate degree at a 4-year college. Applicants must be approved for DACA or TPS. You must be eligible to participate in paid internships.

Mel: info@goldendoorscholars.org

Email: info@goldendoorscholars.org

This scholarship program is offered by the Council of Mexican Federations in North America (COFEM). It awards scholarships of $500 to Community College students and $1,000 to undergraduate students attending four-year colleges or universities in Los Angeles, Orange, Riverside, Inland Empire, San Bernardino and Ventura countries in California. Applicants must be considered undocumented or must benefit from AB-540 or DACA. Also they can be a member or be related to a member of a COFEM-affiliated federation or club.

This scholarship program is offered by the Council of Mexican Federations in North America (COFEM). It awards scholarships of $500 to Community College students and $1,000 to undergraduate students attending four-year colleges or universities in Los Angeles, Orange, Riverside, Inland Empire, San Bernardino and Ventura countries in California. Applicants must be considered undocumented or must benefit from AB-540 or DACA. Also they can be a member or be related to a member of a COFEM-affiliated federation or club.

Telefòn: (213) 417-8394
Mel: lzarazua@cofem.org

Phone: (213) 417-8394
Email: lzarazua@cofem.org

Scholarships for refugees or asylum seekers

Scholarships for refugees or asylum seekers

Need-based scholarship for Vermont’s refugee and asylum-seeking students. This is only for students planning to attend Champlain College.

Need-based scholarship for Vermont’s refugee and asylum-seeking students. This is only for students planning to attend Champlain College.

Telefòn: (802) 860-2777
Mel: compass@champlain.edu

Phone: (802) 860-2777
Email: compass@champlain.edu

Available to students around the world who are refugees or asylum seekers.

Available to students around the world who are refugees or asylum seekers.

Mel: info@uopeople.edu

Email: info@uopeople.edu

Scholarship for refugees or asylum seekers planning to attend University of the People.

Scholarship for refugees or asylum seekers planning to attend University of the People.

Telefòn: info@uopeople.edu

Phone: info@uopeople.edu

This is a year-long fellowship. A fellowship is a unpaid job where you get to learn new skills. It is for professors, chèchè, ak piblik entèlektyèl ki ap fè fas a menas pou lavi yo ak karyè de vi pa nan peyi yo lakay yo.

This is a year-long fellowship. A fellowship is a unpaid job where you get to learn new skills. It is for professors, researchers, and public intellectuals who face threats to their lives and careers in their home countries.

Telefòn: (212) 205-6486 Mel: srf@iie.org

Phone: (212) 205-6486 Email: srf@iie.org

Scholarships for women

Scholarships for women

Career Development Grants provide funding to women who hold a bachelor’s degree and are preparing to advance or change careers or reenter the workforce. Primary consideration is given to women of color and women pursuing their first advanced degree or credentials in nontraditional fields. Applicants must be U.S. citizens or permanent residents whose last degree was received before June 30, 2014. Funds are available for tuition, fees, liv, Ekipman, local transportation, and dependent care. Aplike sou sit entenet la.

Career Development Grants provide funding to women who hold a bachelor’s degree and are preparing to advance or change careers or reenter the workforce. Primary consideration is given to women of color and women pursuing their first advanced degree or credentials in nontraditional fields. Applicants must be U.S. citizens or permanent residents whose last degree was received before June 30, 2014. Funds are available for tuition, fees, books, supplies, local transportation, and dependent care. Apply on the website.

Lèt elektwonik: connect@aauw.org
Telefòn: 202.785.7700

E-mail: connect@aauw.org
Phone: 202.785.7700

Bous pou Arab Ameriken fanm anrejistre nan lekòl nan Michigan.

Scholarship for Arab American women attending school in Michigan.

Kontak: Abraram Yvonne
Mel: yabraham@aawbc.org

Contact: Yvonne Abraham
Email: yabraham@aawbc.org

Professional courses for women who want to re-enter their professional field. There are also language courses for integration into their new country or courses to pass required national exams.

Professional courses for women who want to re-enter their professional field. There are also language courses for integration into their new country or courses to pass required national exams.

Telefòn: (+41) 22 731 2380

Phone: (+41) 22 731 2380

The Red Thread Fellowship is available to college-bound women of international backgrounds who will be entering an American college or university in the coming fall.The fellowship consists of two parts: yon $1000 scholarship award and year-long mentorship support. There are no GPA or U.S. residency requirements. The application consists of several short-answer questions, two essays, and two letters of recommendation. We require that at least one of your recommenders be an academic reference, such as a teacher or a guidance counselor. Aplike sou sit entenet la.

The Red Thread Fellowship is available to college-bound women of international backgrounds who will be entering an American college or university in the coming fall.The fellowship consists of two parts: a $1000 scholarship award and year-long mentorship support. There are no GPA or U.S. residency requirements. The application consists of several short-answer questions, two essays, and two letters of recommendation. We require that at least one of your recommenders be an academic reference, such as a teacher or a guidance counselor. Apply on the website.

Mel: info@redthreadfoundation.org

Email: info@redthreadfoundation.org

Scholarships for everyone

Scholarships for everyone

Careeronestop is a US government website that helps people find jobs and training for jobs. It has a list of scholarships that you can search. You can filter by level of study or by place or by both. anba “affiliation required,” you can even filter for being in an ethnic minority.

Careeronestop is a US government website that helps people find jobs and training for jobs. It has a list of scholarships that you can search. You can filter by level of study or by place or by both. Under “affiliation required,” you can even filter for being in an ethnic minority.

Grants

Grants

You can also apply for grants, which are another kind of financial support for education. Ofis Federal elèv èd bay don, prè, ak work-study lajan pou kolèj oswa karyè lekòl. Apply at Federal aplikasyon pou granmesi elèv èd (FAFSA).

You can also apply for grants, which are another kind of financial support for education. The office of Federal Student Aid provides grants, loans, and work-study funds for college or career school. Apply at Federal Application for Free Student Aid (FAFSA).

There are many scholarships for immigrants and refugees. If you know of others to add, Souple e-mail nou. We will add them to the list.

There are many scholarships for immigrants and refugees. If you know of others to add, please email us. We will add them to the list.

aprann plis

Learn more

Aprann kijan pou aplike pou kolèj

Enfòmasyon sou ap aplike pou kolèj

aprann plis

Learn how to apply for college

Info on applying to college

Learn more
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!