Kouman pou yon lekòl de lyezon

Angle touPa gen anglè

Eske ou vle travay nan yon travay kote ou ka ede kominote ou lan? Travay sou lyezon lekol yo se bon travay pou imigran ak lot moun ki pale plis pase yon lang. Cheche konnen ke se yon travaye lyezon lekol.

Do you want to work at a job where you can help your community? School liaison jobs are good jobs for immigrants and other people who speak more than one language. Find out about being a school liaison worker.

school liaison worker with family

school liaison worker with family

Ki sa ki se yon lyezon lekol?

What is a school liaison?

Yon lekol (oswa lekol-kay) lyezon an se yon moun ki konekte lekol la bay paran yo ak elev yo. Travay sa a se yon jaden ki ap grandi paske pi plis ak plis lekol yo reyalize ke travaye lyezon yo ede timoun yo pi byen nan lekol la. Sa se yon bèl travay pou imigran oswa refijye yo ki pale plis pase yon lang ak swen sou kominote yo.

A school (or school-home) liaison is a person who connects the school to parents and students. This job is a growing field because more and more schools are realizing that liaison workers help children do better at school. It is a great job for immigrants or refugees who speak more than one language and care about their community.

Lòt non pou travay sa a yo: kominote lyezon, ofisye de lyezon lekòl, lyezon lekòl-lakay, lyezon lekòl-paran travayè, ak paran lyezon.

Other names for this job are: community liaison, school liaison officer, school-home liaison, parent-school liaison worker, and parent liaison.

Osijè de travay

About the job

Ki sa ou ka atann nan travay la nan travaye lyezon?

What can you expect in the job of liaison worker?

Devwa yon lyezon lekol

Duties of a school liaison

Yon lyezon lekol-kay la gen pou ede elev yo reyisi. Pou w fè sa, yo kenbe bon relasyon ant lekòl ak fanmi yo, epi yo ede paran, twò.

A school-home liaison is there to help students succeed. To do this, they keep good relationships between the school and families, and they help parents, too.

Anpil lekòl liaisons travay avèk fanmiy ki pa pale anglè. Yo ede elèv etabli yo nan lekòl, e yo ede elèv yo ak pwoblèm yo. Lekol-kay liaisons yo ede pwofese yo nan asire ke kominikasyon yo avek fanmi yo bon tou.

Many school liaisons work with families that do not speak English. They help new students settle into school, and they help students with problems. School-home liaisons also help teachers by making sure their communication with families is good.

Isit la se yon lis pou kèk sa yo te fè:

Here is a list of some of the things they do:

 • Pataje enfomasyon pami elev yo, paran, e pèsonèl lekòl la
 • Set up home visits and office meetings with parents
 • Pale ak enstrikte yo pou konnen kijan elev yo ap fe
 • Oganize evenman kominote ak aktivite ki sipote fanmi yo, tankou reyinyon ak potlucks
 • Gade elev yo ak fanmi yo nan sevis yo bezwen
 • Kouri pwogram pou paran yo, tankou travay manman/papa klas ak klas anglè
 • Share information among students, parents, and school staff
 • Set up home visits and office meetings with parents
 • Talk to teachers to find out how students are doing
 • Organize community events and activities that support families, such as open houses and potlucks
 • Refer students and their families to services they need
 • Run programs for parents, such as parenting classes and English classes

Veye as in eye lekòl liaisons pale sou sa yo fè a

Watch school liaisons talk about what they do

Travail

Workplace

Lekol-kay liaisons anjeneral travay nan yon lekol, Men, yo ka travay pou yon distri lekòl ki kouvri plizyè lekòl. Yo souvan gen pwop biwo yo pou yo kapab pale ak elev yo ak fanmi yo an prive.

School-home liaisons usually work in one school, but they may work for a school district covering several schools. They often have their own office so they can talk to students and families in private.

Sale pou yon lyezon lekol

Salary for a school liaison

Sale a nan yon lyezon lekol-kay nan chenn Etazini nan $25,535 pou $37,400 yon ane, ak yon mwayèn salè $19 pa lè.

The salary of a school-home liaison in the United States ranges from $25,535 to $37,400 a year, with an average pay of $19 per hour.

Osijè moun

About the person

Travay lyezon nan lekol se yon bon travay pou yon moun ki gen sousi sou timoun yo, moun ki ka pale yon lòt lang, ki moun ki respectueux de divès reyinifikasyon, nivo edikasyon, ak ki ofri plis sante. Si ou pran plezi nan aktivite kominote, sa se yon bon travay pou nou. Li kapab yon travay mantalman difisil pou ede pèp ak anpil lòt sitiyasyon.

Liaison work in schools is a good job for a person who cares about children, who can speak another language, and who is respectful of diverse cultures, education levels, and lifestyles. If you enjoy community events, this is a good job for you. It can be a mentally challenging job to help people with many different situations.

Kalite don Sentespri a ou ta dwe genyen

Qualities you should have

 • Emab, nkourajan, fason ki pa-plus
 • Kominote bon koneksyon
 • Konpetans kiltirèl ak konsyantizasyon
 • Abilite pou pale sou sijè difisil
 • Yon apwòch pozitif pou pwoblèm
 • Rèspè pou sou enfòmasyon prive pèp la
 • Diplomasi
 • Friendly, encouraging, non-judgmental manner
 • Good community connections
 • Cultural competence and awareness
 • Ability to talk about difficult topics
 • A positive approach to problems
 • Respect for people’s privacy
 • Diplomacy

Abilte w ap bezwen

Skills you will need

 • Trè byen vèbal kominikasyon ak kòlèg li ak fanmi yo
 • Bon kominikasyon ekri lèt ak e-mails
 • Aptitid òganizasyon w pou paran, klas ak aktivite sosyal
 • Konpitè done antre
 • Rapò ekri
 • Dosye pou la pè
 • Medyasyon
 • Matematik de baz
 • Bileng aptitid
 • Very good verbal communication with colleagues and families
 • Good written communication for letters and emails
 • Organizational skills for parent classes and social events
 • Computer data entry
 • Report writing
 • Record-keeping
 • Mediation
 • Basic math
 • Bilingual skills

Gade lekòl lyezon travayè yo pale sou Poukisa yo renmen travay yo

Watch school liaison workers talk about why they love their jobs

Ka ki kalifye

Get qualified

W ap jwenn sa aptitid lang ou, kouche pou kominote a, pèsonèl fòm kominikasyon k se pi bon kalifikasyon pou travay sa a.

You will find that your language skills, connection to the community, and personal communication skills are the best qualifications for this job.

Fomasyon pou liaisons lekol

Training for school liaisons

Ou pi bon kalite antrènman ta pwal pwemye eksperyans nan yon pwogram sèvis sosyal, lekòl, oswa òganizasyon kominotè.

Your best training would be previous experience in a social service program, school, or community organization.

Certification

Certification

Ou pa bezwen yon certification espesifik pou vin yon lekòl de lyezon. Men, liaisons lakay lekòl souvan travay ak refijye yo ak imigran laplipa moun lan zile. Ou ka pran nou nan klas gratis sou edike refijye ak elèv imigran. Sa gen ladann yon leson sou travay ak fanmi yo.

You do not need a specific certification to become a school liaison. But school home liaisons often work with refugee and immigrant populations. You can take our free class about educating refugee and immigrant students. It includes a lesson about working with families.

Eksperyans pou liaisons lekol

Experience for school liaisons

Kèk nan distri lekòl yo mande pou lekòl liaisons pou gen eksperyans nan travay ak fanmi yo. Si ou pa gen eksperyans a poko, ou kapab pòte w volontè nan lekòl lokal ou, nan yon òganizasyon pwogram apre lekòl, oswa lòt òganizasyon nan kominote w lan ki ede separe bay chak fanmi. Pou egzanp ou ka volonte ak lekti Patne. Oubyen ou kapab cheche yon pwogram apre lekol pre ou kote volonte yo te bezwen.

Some school districts require school liaisons to have experience working with families. If you don’t have the experience yet, you can volunteer at your local school, at an after-school organization, or other organizations in your community that help families. For example you can volunteer with Reading Partners. Or you can find an after-school program near you where volunteers are needed.

Ou kapab tou rechech FindHello pou Oganizasyon kominote nan vil. Si ou ap cheche yon travay peye, Schoolspring.com se yon sit entènèt pou edikasyon travay.

You can also search FindHello for community organizations in your city. If you are looking for a paid job, Schoolspring.com is a website for educational jobs.

aprann plis

Learn more

Lòt resous yo

Other resources

Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!