Ki yo anplwaye lekòl la nan lekòl pitit mwen an?

Many people work in American schools. There are school staff other than teachers who are there to help your child. Gen kèk moun nan pèp la, nou pwal rankontre nan lekòl pitit ou a aprann.

School staff are the people who work at a school. There are teaching staff, and there are other non-teaching workers, twò. All school staff members do important jobs for your child’s education.

Pwofesè

Pwofesè yo menm tou dirèkteman responsab pou edike elèv. Yo mennen aktivite yo aprann nan sal de klas. Teachers of younger students teach many topics. For older students, there are teachers for each subject. Nan Etazini, fanmi yo montre respè pou pwofesè pa travay ak pwofesè pou edike ak sipò timoun yo. Teachers meet families several times per year to talk about their students. This is normal and does not mean that there is a problem with your child.

ESL teachers

ESL stands for English as a second language. Some schools have ESL teachers to help newcomer children who are learning to speak English. ESL teachers usually have special classes a few times a week just for English learners. Or ESL teachers sometimes come into regular classes and help English learners there. Like other teachers, ESL teachers will talk to you about your child’s learning.

Èd

Nan anpil lekòl, èd ede pwofesè nan sal de klas yo. Sal de klas kèk gen èd plizyè e gen anpil nan nou okenn, en sou bezwen elèv nan sal klas la. Aides often help a student who has special needs. Aides also help small groups of students complete their work. Pa ekzanp, they may help your child to learn English, like an ESL teacher.

Prensipal

Direktè lekòl la, ki se chèf administratè nan yon lekòl. Direktè lekòl la pou reskonsablite tout pwofesè nan etablisman lekòl la. Direktè lekòl la, ki se lidè nan dirèktè. Direktè lekòl la pa anseye elèv. Alaplas de, direktè lekòl la ka ede pwofesè yo, ede ak disiplin, e kondwi lekòl la. Nan gwo lekòl, genyen tou vis direktè. Èd direktè vis direktè lekòl la. Nan Etazini, Si yon paran gen pwoblèm ak yon pwofesè, paran an abityèlman chita pale pou direktè lekòl la.

Konseye yo

Konseye lekòl yo, ede akademik elèv yo, pèsonèl, sosyal, karyè devlopman bezwen. Konseye lekòl yo pou dirije pwogram ki ede elèv reyisi nan lekòl yo. Konseye yo kapab trè konsèy itil pou fanmi refijye. Konseye yo ka ede elèv nou yo adapte pou nouvo lekòl yo. Konseye yo te ka konnen sou pwogram espesyal pou elèv ki bezwen refijye. Konseye yo pafwa ede yo tou nan tèt ak fizik santé. Yon konseye se yon bon moun pale sou sa nan lekòl la si ou panse ou elèv ka bezwen ekstra èd.

Enfimyè

Enfimyè yo ap travay nan lekòl yo pou kenbe elèv ki an sekirite epi an sante. Si yon elèv santi m malad, Mèt la te ka voye yo bay mis la. Si elèv la malad, Enfi mye a ap deside pou voye yo lakay jiskaske yo santi ou pi byen. Nan Etazini, pran swen sante nan tèt elèv yo se yon pati enpòtan nan mache pou lekòl. Youn le kon sa, students have a hard time in class because they are having a hard time adjusting to life in the USA. They might need extra help because coming to the USA from a different country is very hard. Enfimyè yo ka ede elèv ki gen difikilte pou réglage.

Sekretè yo

Sekretè lekòl la ka ede direktè lekòl la ak souvan travay nan biwo devan kay lekòl la. Sometimes secretaries are called front office staff. Lè ou vini lekòl pitit ou a, you may need to sign a paper to check in. Sa ka ede sove elèv. Sekretè an pral fè pou ou siyen. Sekretè a kapab montre nou kote pou ale. Si w bezwen èd pou siyen pou lekòl, sekretè a ka ede. Gen kèk lekòl ki mande ou pou l siyen yon papye pou pran kay pitit ou lekòl bonè. Sekretè an ap ede ou siy pitit ou. Sa a se pou pwoteje pitit ou. Yo ka sèlman al lakay mwen ak yon pwoblèm gran-moun.

Sipèentandan

Sipèentandan an kondwi anpil direktè ak lekòl yo. Superintendents make decisions on policy, kourikoulòm (sa tout elèv dwe aprann nan sal de klas), ak règleman pou distri a. Because superintendents work for many schools, yo pa t ' rete nan menm lekòl la tankou pitit ou.

aprann plis