Vann bagay sou liy

Angle touPa gen anglè

Èske ou ta vle aprann kijan pou fè lajan pou vann pwodwi sou liy? Bati yon online biznis vann pwodwi yo se yon bon fason pou fè ekstra revni. Aprann kòman yo pwal vann bagay sou liy.

Would you like to learn how to make money selling products online? Building an online business to sell products is a good way to make extra income. Learn how to sell stuff online.

Kòman yo pwal vann bagay sou liy

How to sell stuff online

Etap sa yo vann bagay sou entenet

Steps to selling stuff online

Li posib pou fe lajan vann atik sou entenet, tankou bijou à, rad tradisyonèl, oubyen lòt bagay nou fè tèt ou oswa jwenn pou yon pri ba e vann pou yon pri ki trè wo. Yon boutik online rele souvan "sistèm e-komès." Isit la, gen kèk vire tounen ou ka pran pou louvri ou biznis sistèm e-komès ak fè kèk revni:

It is possible to make money selling items online, such as handmade jewelry, traditional clothes, or other things you make yourself or find for a low price and sell for a higher price. An online store is often called “e-commerce.” Here are some steps you can take to open your e-commerce business and make some income:

1. Jwenn ou konnen e komèt pou li

1. Find your idea and commit to it

Premye bagay ou bezwen pou yo kòmanse nan sistèm e-City of commerce, se pou gen yon lide inik. Genyen anpil moun ki te vann pwodwi sou liy, e ou bezwen fè ou kanpe deyò. Mande tèt ou, sa se lide m? Ki jan inik nan men lòt moun, oubyen Kisa pou m fè l' inik? A ou ka vann rad, bijou, oubyen de une? Si ou fè pwodwi pou ou inik ak souhaitable, pifò moun ap gen plis chans pou yo achte l.

The first thing you need to start out in e-commerce is to have a unique idea. There are a lot of people selling products online, and you need to make yours stand out. Ask yourself, what is my idea? How is it unique from others, or how can I make it unique? Will you be selling clothes, jewelry, or some type of artwork? If you make your products unique and desirable, most people will be more likely to buy it.

Yon lòt wout pou jwenn yon lide solid biznis, se pou idantifye yon grangou sou mache a. Si ou kapab fè yon pwodwi ke moun bezwen, ou kapab pote li sou mache a online. Kèk pwodwi sa yo fasil périssables, Se konsa, ou ta dwe detèmine si pwodwi ou pi bon vann online. Genyen anpil D' sèvis ou ka sèvi ak, Men, nou jis ap bezwen pou asire w ou fè l ' pou fè pwodwi pou vann yo.

Another way to find a viable business idea is to identify a need in the marketplace. If you are able to make a product that people need, you can bring it to the online marketplace. Some products are easily perishable, so you should determine if your product is best sold online. There are a lot of shipping services you can use, but you will just need to make sure you are doing your part to get the product to the buyers.

2. Fè pwodwi ou

2. Make your product

Koulye a, sa ou gen lide, se moman pou fè pwodwi ou. Asire w ou pwodwi se bon kalite gwo ak yon valè vann. Ou dwe desine nou pwodwi pou rankontre kliyan ou’ bezwen. Kenbe raffinage plan ou accrocheur pou kliyan ou menm jan.

Now that you have an idea, it’s time to make your product. Make sure your product is of great quality and worth selling. You must design your product to meet your customers’ needs. Keep refining your design so it is eye-catching to your customers.

Youn nan sa yo dwe fè se pou detèmine si w bezwen pou travay avèk founisè oubyen manifakti yo pou fè pwodwi ou. Ou pa kapab espere pou pwodwi pafè bon mèt Batè, Men, si ou kenbe peye atansyon pou detay epi kenbe amelyore li, ou pral evantyèlman fini ak yon pwodwi ke moun yo te dispoze peye pou.

One of the things one must do is to determine if you need to work with suppliers or manufacturers to make your product. You cannot expect to have the perfect product right off the bat, but if you keep paying attention to the details and keep improving it, you will eventually end up with a product that people are willing to pay for.

3. Detèmine ou mache niche

3. Determine your niche market

W ap bezwen pou idantifye ki ou ta vle vann nou pwodwi pou. Idantifye gwoup la, ki moun ki ka fè ou gwo kliyan. Ou ta dwe gen yon plan de konpreyansyon démographie yo ak enterè, Se konsa, ou gen yon konpweyansyon konnen ki jan pwodwi nou ka ede yo. Men ki jan ou ka kominike rapòte ou lajan pou pwodwi nou yo ke.

You will need to identify who you would like to sell your product to. Identify the group of people who can be your potential customer. You should have an understanding of their demographics and interests, so you have a clear understanding of how your product can help them. This way you can communicate the value of your products to them effectively.

4. Defini taupe ou

4. Define your brand

Yon lòt wout ou ka sèvi ak pou w'ap kanpe deyò se pa defini yon mak inik. Taupe ou ki repwezante jan ou vle kliyan ou wè ou, e li pral différencier ou nan tout lòt konpetitè sou mache a. Ou ka chèche nan gwo Brandon yo ke w renmen ak wè ki jan yo différencier tèt yo nan men lòt moun. Ou ka sèvi ak yo ouf, Men, asire w pou konplo kont ou inik.

Another way you can use to make yourself stand out is by defining a unique brand. Your brand represents how you want your customers to see you, and it will differentiate you from all other competitors in the marketplace. You can look at great brands that you like and see how they differentiate themselves from others. You can use their inspiration, but make sure to design your own unique.

Gwo Brandon yo pa jis di ou sa yo te fè, yo di nou Poukisa yo fè sa, ki vle di ke yo fèt sou baz valè. Pòm, pa ekzanp, se yonn nan pi gwo Brandon yo nan mond lan. Yo kreye òdinatè yo ak iPhones, Men, sa se yo, se sa mak yo di ke yo kwè nan famasyetik ak panse yon lòt jan.

Great brands don’t just tell you what they do, they tell you why they do it, meaning they are based on values. Apple, for example, is one of the greatest brands in the world. They create computers and iPhones, but what differentiates them is that their brand says they believe in innovation and thinking differently.

Si ou fè epi vann mayo, ou ta dwe pa sèlman di kliyan ou ou vann mayo, Men, ou dwe esplike yo Poukisa nou vann yo. Ou ta dwe bay mak nou yon non ki se inik. epi tou, ou ta dwe kweye yon Joe's ak polices san parèy. Pafwa envesti nan zidòl pa te make ap konstwi a mennen de tanzantan sou mak ou.

If you make and sell T-shirts, you should not only tell your customers you sell T-shirts, but you must explain to them why you sell them. You should give your brand a name that is unique. In addition, you should create a logo with unusual fonts. Sometimes investing in branded images will build the credibility of your brand.

5. Kreye ou online magazen an

5. Create your online store

Genyen anpil te desann platfòm ak sèvis ou ka sèvi ak vann pwodwi nou yo sou liy. Isit la, se ak Bondye ki komen:

There are a lot of platforms and services you can use to sell your products online. Here are the most common ones:

  • BigCommerce se yon sistèm e-komès platfòm dirijan. Yo gen yon lojisyèl optimisé sistèm e-komès ak komès ak konvèsasyon ki te bati, Se konsa ou ka ankouraje nou pwodwi epi vann yo plis.
  • Amazon gen revente sèvis sa a pèmèt ou vann pwodwi nou yo sou liy. Ou kapab vann pwodwi nou yo epi kontwole swiv lòd ou yo ap itilize sistèm jesyon yo. Yo tou gen sèvis tankou anbakman sa ou ka pran avantaj sou.
  • Etsy se yon mache mondyal ki kote nou ka achte ni vann machandiz la. Li se yon identifier devlope paske kreyativ moun tankou nou menm ki vle pou yo vann yo mòso identifier fait.
  • Shopify se yon solisyon sistèm e-komès ki pèmèt pou mete sou pye ou online magazen yo ak vann machandiz ou. Li tou pa janm ou òganize ak vann pwodwi ou, aksepte kat kredi, ti chemen pweferans epi reponn a lòd.
  • eBay se yon gwo sistèm e-komès Kòporasyon sa lokal kliyan pou konsomatè oswa biznis pou biznis vann nan sit entènèt li. Tankou yon machann, ou kapab vann tout kalite machandiz ak sèvis.
  • BigCommerce is a leading e-commerce platform. They have an optimized e-commerce software with marketing and conversation built in, so you can promote your product and sell them more.
  • Amazon has resale services that will enable you to sell your products online. You can sell your products and manage your orders using their management system. They also have services such as shipping that you can take advantage of.
  • Etsy is a global marketplace where you can buy or sell handmade goods. It’s a uniquely developed for creative people like you who want to sell their uniquely handcrafted pieces.
  • Shopify is an e-commerce solution that allows to set up your online store and sell your goods. It also lets you organize and sell your products, accept credit cards, track and respond to orders.
  • eBay is a big e-commerce corporation that facilities consumer-to-consumer or business-to-business sales through its website. As a seller, you can sell a wide variety of goods and services.

ou kapab lire konsèy sou kijan pou yo kòmanse yon biznis Amazon nan Supplyspy.com. Ou bezwen pou pwoteje tèt ou nan kesyon legal. Aprann sou kesyon legal nan a Gid legal pou sistèm E-komès.

You can read advice about how to start an Amazon business from Supplyspy.com. You do need to protect yourself from legal issues. Learn about legal issues in the Legal Guide to E-commerce.

6. Kenbe relasyon ak kliyan

6. Maintain relationship with customers

Nan biznis, ou menm sèlman siksè tankou sèvis Kliyantèl ou. Se pou sa, li enpòtan pou konstwi mete konfyans nan ak kliyan ou, Si ou kliyan pa kwè ou, yo p'ap kite ou pou yon lòt konpayi. Kliyan jodi a vle yon repons fèt alè pou mande yo, Se poutèt sa li enpòtan ou ofwi plizyè chanèl kominikasyon pou yo pou yo rive nan ou: pa ekzanp, mel, nimewo telefòn, yo ak sou medya sosyal.

In business, you are only as successful as your customer service. Therefore, it’s important to build trust with your customers, if your customers don’t trust you, they will leave you for another company. Today’s customers want a timely response to their request, so it’s important you offer several communication channels for them to reach you: for example, email, phone number, and on social media.

Anpil kliyan pase tan yo ki medya sosyal, Se konsa, li enpòtan pou kominike ak interagir ak yo sou sa yo te desann platfòm. Prese reponn a bezwen yo, epi mande pou commentaires yo sou pwodwi ou. Si yo pa vle nou pwodwi apwè yo achte l, fè l' fasil pou yo pou yo retounen l.

Many customers spend their time on social media, so it’s important to communicate and interact with them on these platforms. Respond quickly to their needs, and ask for their feedback on your product. If they don’t want your product after they buy it, make it easy for them to return it.

7. Mache ak vann pwodwi ou

7. Market and sell your products

Kliyan ki force okenn biznis se konsa ou dwe konstwi yon gwo relasyon ak kliyan ou. Ou ka fè sa pou itilize éprouvée estrateji mache tankou piblisite, zafè online, ak relasyon sou tribin medya sosyal. Se pou kliyan ou konnen ki ou menm ak sa nou repwezante.

Customers are the lifeblood of any business so you must build a strong relationship with your customers. You can do this by using proven marketing strategies such as advertising, online marketing, and maintaining relationships on social media platforms. Let your customers know who you are and what do you represent.

Moun ki achte pwodwi sa te baze sou afè – yo achte bagay ale paske yo vle pou santi yon bagay ap. Li enpòtan pou konnen epi dwe kapab pou adrese kouman pwodwi nou yo pral fè yo santi. Si ou gen yon pwodwi sa a pwal benefisye lòt moun, ou pa dwe gen laperèz nan vann li.

People buy products based on emotions – they buy stuff online because they want to feel something. It’s important to know and be able to address how your products will make them feel. If you have a product that would benefit other people, you shouldn’t be afraid of selling it.

Vann se sou lè yo kominike aklè rapòte ou lajan pou pwodwi ou pou ou gwo kliyan. Ou yo ap eseye pou n konpare benefis pou pwodwi ou bezwen yo, ni move lanvi. Ou dwe gen yon bon konesans sou nou pwodwi yo epi kapab reponn tout kesyon yo ka genyen. Si ou ka fè sa, n' a ka vann pwodwi nou yo ke. epi tou, n' a ka fè kèk revni bò pou sipòte oumenm ak fanmi ou.

Selling is about communicating the value of your product to your potential customers. You are trying to match the benefit of your product to their needs or desires. You must have a good knowledge about your products and be able to answer any questions they might have. If you can do this, you will be able to sell your products effectively. In addition, you will be able to make some side income to support yourself and your family.

aprann plis

Learn more

Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!