Voye lajan entènasyonalman

Angle touPa gen anglè

Se fasil pou voye lajan bay moun nan lòt peyi. Genyen anpil sekirite epi rapid fason pou yo voye lajan entènasyonalman. Aprann kijan pou voye lajan pou lòt peyi yo kouri ak san danje.

It is easy to send money to people in other countries. There are several safe and quick ways to send money internationally. Learn how to send money to other countries quickly and safely.

Woman at computer - send money internationally

Woman at computer - send money internationally

Voye lajan ak MoneyGram oubyen WalMart2World

Send money with MoneyGram or WalMart2World

MoneyGram ak WalMart2World yo lajan transfè sèvis ou ka sèvi ak. Yo tou de travay nan prèske tout peyi nan mond lan.

MoneyGram and WalMart2World are money transfer services you can use. They both work in almost all of the countries in the world.

Pou voye lajan an MoneyGram oubyen WalMart2World, ou dwe premye jwenn yon kote yo travay nan. WalMart2World se nan tout depo WalMart. MoneyGram kote yo ye, se sipè, depo pratik, ak èstasyon gaz yo. Ou dwe pote idantifikasyon ak lajan likid. Nou, nou pa ka sèvi ak ou kat kredi oubyen Debi. Ou ka jwenn MoneyGram ak WalMart kote yo ye tou pre w.

To send cash through MoneyGram or WalMart2World, you must first find a location they work in. WalMart2World is in all WalMart stores. MoneyGram locations are supermarkets, convenience stores, and gas stations. You must bring identification and cash. You are not able to use your credit or debit card. You can find MoneyGram and WalMart locations near you.

Si ou vle pou voye nan yon kont labank, ou ka sèvi ak WalMart2World a sèvis. Yo pral mande w pou kreye yon kont online premye. Ak WalMart2World, lajan vin nan minit, frè yo pi ba. Pwi ki yon bagay sal, oubyen "sou vant frè (depans)." MoneyGram yon ti jan pi chè ak plus. Men, se yon bon chwa si ou pa kapab vwayaje pou yon WalMart.

If you wish to send through a bank account, you can use WalMart2World’s online service. You will be asked to create an online account first. With WalMart2World, the money arrives in minutes and the fees are lower. The fees are a fixed amount, or “flat fee.” MoneyGram is slightly more expensive and slower. But is a good option if you are not able to travel to a WalMart.

Voye lajan entènasyonalman nan bank

Send money internationally from a bank

Si ou konn voye lajan entènasyonalman, li ta pi bon pou yo itilize yon kont labank. Kenbe anpil lajan an lakay ou pa sekirite nan Etazini. Li se pi bon pou yon kont labank. Aprann sou bank yo epi kouman pou ouvri yon kont labank.

If you often send money internationally, it is best to use a bank account. Keeping a lot of cash in your home is not safe in the USA. It is better to open up a bank account. Learn about banks and how to open a bank account.

Isit la se sa ou dwe konnen pou l te voye lajan entènasyonalman nan bank ou:

Here is what you need to know to send money internationally from your bank:

 • Anvan ou voye lajan, w ap bezwen enfòmasyon sou moun jwenn lajan an. Bank la rele moun sa a moun kap resevwa lajan. Bank lan ap mande w pou non a moun kap resevwa lajan an, nimewo kont nan bank, e pafwa yo adrès.
 • Pou kèk peyi yo, w ap bezwen yon nimewo idantifikasyon labank. Se sa yo rele IBANs (Nimewo kont nan Bank entènasyonal) oubyen nimewo RAPID/BIC. Gen moun ki k ap resevwa lajan an mande labank yo si w ap bezwen nimewo sa a.
 • Souvan, ou ka voye lajan nan kont anbank ou sou liy. Si ou bezwen èd, ni pa asire sa pwogram ki yo ye, ale nan bank ou. Ou ka pale ak moun ki travay nan fennèt resepsyon la epi yo pral ede w.
 • Bank yo pral mande w pou voye lajan entènasyonalman. Asire w pou mande sou frè (Konben sa ap koute).
 • Voye lajan entènasyonalman nan bank ou ka pa fasil, twò.
 • Before you send money, you will need information about the person getting the money. The bank calls this person the recipient. The bank will ask you for the recipient’s name, bank account number, and sometimes their address.
 • For some countries, you will need a bank identification number. These are IBANs (International Bank Account Number) or SWIFT/BIC numbers. Have the person who is receiving the money ask their bank if you will need this number.
 • Often, you can send money through your bank account online. If you need help or are not sure what the options are, go to your bank. You can talk to the worker in the reception window and they will help you.
 • Banks will charge you for sending money internationally. Make sure to ask about fees (how much it will cost).
 • Sending money internationally through your bank can be slow, too.

Voye lajan ak Western Union

Send money with Western Union

Western Union se yon konpayi ki sèvis finansye. Ou ka voye lajan nan sit entènèt yo oubyen app smartphone yo. W ap bezwen yon kont labank pou voye lajan sou liy. Yo tou ap chaje w yon frè (depans). Si ou pa gen yon kont labank, ou ka toujou voye lajan entènasyonalman nan rejyon lwès Inyon. Ou ka jwenn yon branch lokal.

Western Union is a financial services company. You can send money through their website or their smartphone app. You will need a bank account to send money online. They also will charge you a fee. If you do not have a bank account, you can still send money internationally through Western Union. You can find a local branch.

Nan yon branch bwa lokal, Rejyon lwès Inyon, ou ka peye ak lajan likid. Sa se tou yon bon chwa si se moun ou y' ap di lajan pou pa gen yon kont labank. Si ou moun kap resevwa lajan pa yon Inyon Bancomer rejyon Lwès yo, yo p'ap ka ranmase lajan olye de. W ap bezwen:

At a local branch, Western Union, you can pay with cash. This is also a good option if the person you are sending money to does not have a bank account. If your recipient has a Western Union branch near them, they will be able to pick up the money instead. You will need:

 • Non destinataire ou l ' ki sanble yo nan Didantite gouvènman an te bay yo
 • Vil ou katye ou moun kap resevwa lajan an, pwovens oubyen eta, peyi
 • Didantite gouvènman an te bay ou
 • Your recipient’s name as it appears on their government-issued ID
 • Your recipient’s city or town, province or state, and country
 • Your government-issued ID

Voye lajan ak Xoom ak Paypal

Send money with Xoom and Paypal

Sistèm ki pi popilè an pou entènasyonal transfè lajan ki sòti sou entènèt la, ni smartphones se Xoom. Lè ou ouvri yon kont Xoom, ou ka voye lajan entènasyonalman pou plis 100 san peyi yo ak rejyon yo. A pwi ki voye lajan nan chanjman Xoom. Pafwa li se yon lòt frè (depans). Pafwa yo mande yon pousantaj. W ap bezwen pou rantre nan kont anbank detay pou voye lajan. W ap tou bezwen okenn detay sou ki moun ou voye pou.

The most popular system for international money transfers on the internet or smartphones is Xoom. When you open a Xoom account, you can send money internationally to more 100 hundred countries and regions. The cost of sending money through Xoom changes. Sometimes it is a fixed fee. Sometimes they charge a percentage. You will need to enter bank account details to send money. You will also need the details of the person you are sending to.

Xoom ki en kote yo ye, sa vle di ou kapab voye lajan ak yon moun ka ranmase l' nan lajan an a la fen. Youn le kon sa, moun ou voye pou ka ranmase l' nan kèk zèd tan. Pou kèk peyi yo, ou ka voye lajan an pou yon kont labank. Si ou voye yon kont labank, w ap bezwen enfòmasyon sa, twò.

Xoom has pickup locations, which means you can send money and someone can pick it up in cash at the other end. Sometimes, the person you are sending to can pick it up in a few hours. For some countries, you can send cash to a bank account. If you are sending to a bank account, you will need that information, too.

Si ou gen yon smartphone, ou ka rale dosye a app Xoom. Lè sa a ou ka sèvi ak Xoom pou voye lajan nan telefòn ou.

If you have a smartphone, you can download the Xoom app. Then you can use Xoom to send money on your phone.

Xoom se sèlman pou voye lajan bay pèp. Si ou vle pou voye lajan nan biznis yo, ou ka voye lajan nan PayPal. Paypal, ki gen Xoom.

Xoom is only for sending money to people. If you want to send money to businesses, you can send money through PayPal. Paypal owns Xoom.

Lòt fason pou voye lajan

Other ways to send money

Chèk

Checks

Ou ka voye yon chèk sou kont anbank ou. Men, gen kèk peyi yo fè li difisil anpil pou resevwa chèk etranje. Bank etranjè yo ap chaje yon frè gwo depo yo.

You can send a check from your bank account. But some countries make it very hard to receive foreign checks. Foreign banks will charge a big fee to deposit them.

Lajan lòd

Money orders

Lajan sou lòd menm jan an pou yon chèk, Men li te apwouve ki te fèt avan yo te peye pou. Sa vle di ke non a moun kap resevwa lajan an ak enfòmasyon an deja sou papye a e kapab chanje. Yon pwi entènasyonal lajan sou lòd $8. 55 Depi valè kapab $700 ($500 El Salvador ak Giyàn). Ou ka jwenn lajan lòd nan bank yo, biwo lapòs la, ak kèk depo. Ou ka aprann plis sou entènasyonal lòd lajan nan sèvis postal Etazini.

A money order is similar to a check, but it is pre-approved and paid for. This means that the recipient’s name and the information is already on the paper and can not be changed. An international money order costs $8. 55 for values up to $700 ($500 for El Salvador and Guyana). You can get money orders at banks, the post office, and some stores. You can learn more about international money orders from the US postal service.

Sa se frè?

What are fees?

Lè ou voye lajan entènasyonalman, y ap chaje w frè.

When you send money internationally, you will be charged fees.

Fè/bay transfè frè

Transfer fees

Fè/bay transfè frè se lajan ou peye pou voye lajan. Li te ka yon pousantaj montan an, ou voye ou ta ka jwenn yon bagay sal

Transfer fees are money you pay for sending money. It might be a percentage of the amount you send or it might be a fixed amount

Kòb pou echanj pousantaj lajan an

Exchange rate fees

Echanj se lajan yon sèl nonplis (tankou an dola AMERIKEN) se yon valè nan yon lòt lajan (tankou Euros). To yo chanje tout tan. Pafwa ou peye yon frè echanj lajan ke w peye yon frè pou voye lajan an. Mande sèvis pou kapab eksplike fwè yo oubyen labank.

Exchange rates are the amounts one currency (such as US dollars) is worth in another currency (such as Euros). The rates change all the time. Sometimes you pay a currency exchange fee as well as a fee for sending the money. Ask the bank or service to explain their fees.

Sa ki gen pou siveye lè voye lajan entènasyonalman

Things to watch for when sending money internationally

 • Kouman pwi yo konpare: gade tout de pwi yo. Li pwal ekonomize lajan pou ou.
 • Lè nòmal: Toujou asire w ou konnen konbyen tan transfè y' a. Si ou y' ap di lajan pou yon ijans, Rejyon lwès Inyon, Xoom, oubyen Walmart2World ka ou pi bon mwayen.
 • Detay yo kont: Lè voye lajan w ap itilize kont ak routage nimewo ki, tcheke yo plizyè fwa. Si yo pa kòrèk, lajan ou p'ap janm gen.
 • How costs compare: Look at all of the costs. It will save you money.
 • Delivery time: Always be sure you know how long the transfer will take. If you are sending money for an emergency, Western Union, Xoom, or Walmart2World may be your best option.
 • Account details: when sending money using account and routing numbers, check them several times. If they are not correct, the money will not get there.

aprann plis

Learn more

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!