Seksyèl sante ak relasyon an sante

Angle touPa gen anglè

Seksyèl sante ak an sante relasyon yo enpòtan pou sante tout. Sante seksyèl enfòmasyon kouvri sijè tankou evite aladi seksyèlman transmisib, gen bon relasyon, ak planing.

Sexual health and healthy relationships are important to overall health. Sexual health information covers topics such as avoiding sexually transmitted diseases, having good relationships, and birth control.

Sante seksyèl

Sexual health

Sijè seksyèl sante kapab di pou pale osijè de. Ou ka soti nan yon sosyete ki kwè ke pale pou yon étranger sèks oswa relasyon an sante la pa akseptab. Sepandan, nan Etazini, ou ka pale ak doktè w pwensipal (PCP ou) osijè pwoblèm sante seksyèl ou gen. Yo kapab ede w, oswa yo ka rekòmande pou yon lòt kalite sante pwofesyonèl ki ka ede.

Sexual health topics can be hard to talk about. You may come from a society that believes talking to a stranger about sex or healthy relationships is not acceptable. However, in the USA, you can talk to your main doctor (your PCP) about any sexual health problems you have. They can help you, or they can recommend another kind of health professional who can help.

Sante seksyèl

Sexual health

Isit la se yon fason pou yo edike tèt ou sou sante seksyèl:

Here are some ways to educate yourself about sexual health:

 • Lanin se yon òganizasyon ki ladan l li dedike pou amelyore seksyèl ak reproduction sante moun peyi a. Ou ka vizite youn nan plizyè sant sante seksyèl ki te planifye Parenthoods atravè peyi an. La, ou ka pale ak yon pwofesyonèl medikal sou nenpòt seksyèl sante ki gen rapò ak kesyon. Ou ka tou vizite sit yo pou yo edike tèt ou sou anpil sijè seksyèl sante.
 • Al mande Alice se yon sit entènèt ki kote moun ka voye nan kesyon ki gen rapò ak pou pwoblem sante, ki gen seksyèl sante ak relasyon. Ansyen repons ap kolekte epi ki te pibliye, Se konsa, ou kapab li nan repons pou kesyon sot pase. Ou kapab mande tou pwòp pa nou.
 • Seksyalite edikasyon resous mitan yon kantite resous yo sou sijè seksyèl sante an ekri espesyal pou yon odyans refijye.
 • Planned Parenthood is an organization that is dedicated to improving the sexual and reproductive health of people across the country. You can visit one of the many sexual health centers which Planned Parenthoods are across the country. There, you can speak with a medical professional about any sexual health-related questions. You can also visit their website to educate yourself about many sexual health topics.
 • Go Ask Alice is a website where people can send in questions related to health issues, including sexual health and relationships. Old answers are collected and published, so you can read through answers to past questions. You can also ask your own.
 • The Sexuality Education Resource Centre has a number of resources on sexual health topics written specifically for a refugee audience.

Relasyon an sante

Healthy relationships

Gen yon an sante ak benediksyon pou relasyon ak yon lòt moun, tankou yon mari oswa madanm yon, ka mennen yon lòt bonè nan lavi ou. Yon relasyon ki kapab yon sous fòs ak sipò emosyonèl pandan tan difisil yo e li kapab ajoute pou fè kè nou kontan nan ala fwa.

Having a healthy and happy relationship with another person, such as a husband or a wife, can bring a lot of happiness into your life. A relationship can be a source of strength and emotional support during difficult times and it can add to your joy in happy times.

Nan seksyalite edikasyon resous mitan, ou kapab li plis osijè de relasyon ant asosye yo. Lanin tou gen enfòmasyon sou sit entènèt li sou gen yon relasyon an sante.

At the Sexuality Education Resource Centre, you can read more about relationships between partners. Planned Parenthood also has information on its website about having a healthy relationship.

Vyolans domèstik

Domestic violence

Lè yon moun ki fè mal yo mari oswa madanm, anmore oubyen anmore, paran oubyen timoun, oubyen yon lòt moun nan fanmi yo, se sa rele "vyolans domestik."

When somebody hurts their husband or wife, girlfriend or boyfriend, parent or child, or any other person in their family, that is “domestic violence.”

Siy vyolans familyal

Signs of domestic violence

Vyolans domestik ki kapab fizik, fè emosyonèl mal, oubyen tou le de. A Vyolans domèstik nasyonal liy telefòn dirèk sit entènèt menm ki di sa ou ka fè doulè abi si ou asosye se:

Domestic violence can be physical harm, emotional harm, or both. The National Domestic Violence Hotline website says you may be suffering abuse if your partner is:

 • Di ou ke ou kapab pa janm fè anyen ki dwat
 • Ki montre jalouzi ki zanmi ou yo ak lè te pase ale
 • Kenbe ou soti ni décourager ou soti nan wè zanmi oswa manm nan fanmiy
 • Insulte, humiliant oswa si ou ak put-downs
 • Okipe kay yo chak pyès te pase nan kay la
 • Pran lajan ou osinon refize pou yo fè ou lajan pou depans
 • Gade ou, ni aji nan fason ki fè nou pè
 • Tou pale moun ou te wè, ki kote ou prale, oubyen Kisa ou fè
 • Anpeche ou pa fè jijman kont ou
 • Di ou ke ou se yon move paran oubyen menase pou fè mal/ditò oswa fè pitit nou yo
 • Anpeche ou ap travay oubyen anrejistre nan lekòl
 • Bagay nou oubyen menase pou fè mal oswa tiye animaux ou
 • Entimide ou ak zam, kouto, ni lòt zam yo
 • Pressuring ou pou fè lanmou, lè ou pa vle pou yo, ni pou m ' fè bagay sou ou pa santi w alèz ak
 • Pressuring ou pou yo itilize dwòg ak alkòl
 • Telling you that you can never do anything right
 • Showing jealousy of your friends and time spent away
 • Keeping you from or discouraging you from seeing friends or family members
 • Insulting, demeaning or shaming you with put-downs
 • Controlling every penny spent in the household
 • Taking your money or refusing to give you money for expenses
 • Looking at you or acting in ways that scare you
 • Controlling who you see, where you go, or what you do
 • Preventing you from making your own decisions
 • Telling you that you are a bad parent or threatening to harm or take away your children
 • Preventing you from working or attending school
 • Destroying your property or threatening to hurt or kill your pets
 • Intimidating you with guns, knives or other weapons
 • Pressuring you to have sex when you don’t want to, or to do things sexually you’re not comfortable with
 • Pressuring you to use drugs or alcohol

Kisa m ka fè osijè de vyolans?

What can I do about domestic violence?

 • Rele polis
  Si ou voye lèzye sou zanmi ki pa nan relasyon an sante, ou panse asosye yo fè mal yo, pa gen èd disponib. Si ou oswa yon lòt moun te mal, oswa nan yon ris imedyat yo nan lerè mal, ou ka rele polis.
 • Ale nan yon abri
  Ebèjman vyolans domestik yon se yon kote ou kapab tanporèman deplase pou si ou yo ap eseye pou yo kite yon patnè tou bizan. Si ou gen pou fè soti nan kay ou prese pou yo rete kache, yon ebèjman vyolans familyal ka yon bon chwa pou ou. Jwenn yon ebèjman pou moun connaît vyolans domèstik.
 • Rele liy telefòn dirèk la
  1-800-799-7233
  se nimewo telefòn yo Vyolans domèstik nasyonal liy telefòn dirèk. Nimewo telefòn lan te opere 24 chak. Ou ka rele liy telefòn dirèk a pou èd.
 • Call the police
  If you observe friends who are not in healthy relationships and you think their partner is hurting them, there is help available. If you or someone else is being harmed, or at an immediate risk of being harmed, you can call the police.
 • Go to a shelter
  A domestic violence shelter is a place where you can temporarily move to if you are trying to leave an abusive partner. If you have to get out of your home quickly in order to stay safe, a domestic violence shelter might be a good option for you. Find a shelter for those experiencing domestic violence.
 • Call the hotline
  1-800-799-7233
  is the phone number of the National Domestic Violence Hotline. The phone number is operated 24 hours a day. You can call the hotline for help.

Aladi seksyèlman transmisib (Zafè STD)

Sexually transmitted diseases (STDs)

Zafè STD pafwa yo rele transmèt seksyèlman enfeksyon (Ist). Yo gen enfeksyon pase atravè kontak seksyèl. Pratiquer sekirite sèks, ki gen itilize kapòt, se yonn nan pi meyè pye pou pye dèyè ou, sa kapab redui contractantes STD yon risk ou. Si ou panse ou te ka jwenn yon STD, pou pi si ou pale ak doktè ou pou ou kapab kontrole.

STDs are sometimes called sexually transmitted infections (STIs). They are infections passed through sexual contact. Practicing safe sex, including using condoms, is one of the most effective ways you can reduce your risk of contracting an STD. If you think you might have a STD, make sure you speak with your doctor so you can get tested.

Twa nan ki pi bon nan zafè STD nan Etazini se:

Three of the most common STDs in the USA are:

 • VIH/SIDA
 • HPV (Papillomavirus imen)
 • Lamidya
 • HIV/AIDS
 • HPV (Human papillomavirus)
 • Chlamydia

Lanin gen enfòmasyon sou sa yo ak zafè STD lòt. Nan tout Lafyèv epatik sèvis ak VIH multiculturels, ou ka jwenn resous sou diferan Ist, tout ke nan lòt lang.

Planned Parenthood has information on these and other STDs. At the Multicultural HIV and Hepatitis Service, you can find resources about different STIs, all translated in different languages.

Planing

Birth control

Fanm kontak ak moun ki vle pou gen pye sou lè yo fè pitit kapab itilize planing (tou te rele lanin) pou evite gwosès. Chwa planing sa a pou nou ka konte sou anpil nan plizyè diferan, tankou de laj ou, istwa medikal ou, e èske ou pat ou vle fè pitit nan tan kap vini.

Sexually active women and men who want to have control over when they have children can use birth control (also called contraception) to avoid pregnancy. What birth control option is right for you may depend on a number of many different factors, such as your age, your medical history, and whether or not you want to have children in the future.

Planing pou fanm vini nan anpil diferan fòmilè, ki gen yon grenn, yon piki, oubyen yon ti aparèy ki rele yon Filaman ki ka rantre nan kò yon fanm. Planing pou moun ki vini nan fòmilè anpil tankou kapòt, bstinans, oubyen vazektomi. Li plis sou ou posiblite kontwòl fèt.

Birth control for women comes in many different forms, including a pill, an injection, or a tiny device called an IUD that can be inserted into a woman’s body. Birth control for men comes in many forms such as condoms, abstinence, or vasectomy. Read more about your birth control options.

Si ou te enterese nan planing, ou ta dwe pale ak doktè ou pou plis enfòmasyon. Si doktè w pa ka pou l ofri asistans, chèche pou yon sant sante ki kote ou ka jwenn asistans nan doktè ki kalifye ak enfimyè sou yon bon planing opsyon pou ou. ou kapab jwenn sant sante kominotè yon sou FindHello. Oubyen ou kapab jwenn yon klinik planing ak sou lòt sèvis planing. Yon lòt chwa a se pou ale nan yon Lanin klinik tou pwe ou.

If you are interested in birth control, you should speak with your doctor for more information. If your doctor is unable to offer assistance, look for a health center where you can get help from qualified doctors and nurses about the right birth control option for you. You can find a community health center on FindHello. Or you can search for a birth control clinic and other birth control services. Another option is to go to a Planned Parenthood clinic near you.

aprann plis

Learn more

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!