Eske ou pa TPS ekspire? Cheche konnen sa ou kapab fe

Angle touPa gen anglè

TPS oswa DED ou expiration? Lire dènye infòmasyon pou tout pwogram TPS ak DED. Jwenn enfòmasyon sou TPS peyi ou. Aprann sou chwa ou apwè TPS ekspire.

Is your TPS or DED expiring? Read the latest updates for all TPS and DED programs. Find information about your country’s TPS. Learn about your options after TPS expires.

Foto: www.americanimmigrationcouncil.org
Photo: www.americanimmigrationcouncil.org

Mizajou avril 1, 2020

Update April 1, 2020

The government has extended the amount of time for DED Liberia to end. Al mande a DED Liberia page for details.

The government has extended the amount of time for DED Liberia to end. Go to the DED Liberia page for details.

Mizajou mas 12, 2020

Update March 12, 2020

A Somali TPS registration period has opened.

The TPS Somalia registration period has opened.

TPS Somalia has been extended through September 17, 2021. You need to re-register. Al mande a TPS Somali paj for details.

TPS Somalia has been extended through September 17, 2021. You need to re-register. Go to the TPS Somalia page for details.

Update January 5, 2020

Update January 5, 2020

TPS Yemen te pwolonje.

TPS Yemen has been extended.

TPS for Yemen has been extended for 18 months through Sept. 3, 2021. Keep checking the USCIS Yemen webpage for details.

TPS for Yemen has been extended for 18 months through Sept. 3, 2021. Keep checking the USCIS Yemen webpage for details.

Update December 28, 2019

Update December 28, 2019

A new bill passed in the US Senate. It gives Liberians in the USA with DED status access to permanent residency and a path to citizenship. Al mande a DED Liberia page for details.

A new bill passed in the US Senate. It gives Liberians in the USA with DED status access to permanent residency and a path to citizenship. Go to the DED Liberia page for details.

Update November 4, 2019

Update November 4, 2019

TPS for Salvadò, Ayiti, Ondiras, Nepal, Nikaragwa, ak Soudan, te pwolonje.

TPS for El Salvador, Haiti, Honduras, Nepal, Nicaragua, and Sudan, has been extended.

The US government published a notice in the Federal Register. The notice says that TPS for El Salvador, Ayiti, Nikaragwa, Soudan, Honduras and Nepal is extended until TPS court cases have been settled.

The US government published a notice in the Federal Register. The notice says that TPS for El Salvador, Haiti, Nicaragua, Sudan, Honduras and Nepal is extended until TPS court cases have been settled.

What does this mean for TPS holders?

What does this mean for TPS holders?

If you have TPS for El Salvador, Ayiti, Ondiras, Nepal, Nikaragwa, or Sudan, your TPS documents are automatically extended to January 4, 2021.

If you have TPS for El Salvador, Haiti, Honduras, Nepal, Nicaragua, or Sudan, your TPS documents are automatically extended to January 4, 2021.

Updates October 29, 2019:

Updates October 29, 2019:

1) TPS El Salvador te pwolonje, daprè yon government announcement.

1) TPS El Salvador has been extended, according to a government announcement.

This means that TPS holders from El Salvador can now live and work in the USA until at least January 4, 2021.

This means that TPS holders from El Salvador can now live and work in the USA until at least January 4, 2021.

2) A federal judge has said that the courts cannot stop the government from ending DED Liberia.

2) A federal judge has said that the courts cannot stop the government from ending DED Liberia.

This means that DED Liberia is still set to expire on March 20, 2020.

This means that DED Liberia is still set to expire on March 20, 2020.

We will update our pages when we have more information.

We will update our pages when we have more information.

Ajou out 1, 2019: Peyi Siri TPS te pwolonje pou 18 mwa.

Update August 1, 2019: TPS Syria has been extended for 18 months.

Jodi a la Depatman ki pou sekirite nasyonal pwolonje TPS Lasiri pou dizwit mwa nan mwa septanm 30, 2019. Gade Peyi Siri TPS pou plis detay.

Today the Department of Homeland Security extended TPS Syria for eighteen months from September 30, 2019. See TPS Syria for more details.

Mizajou jen 2019: Paran yo ak timoun ki nan pwogram KAN an ta dwe pran yon lèt nan gouvènman AMERIKEN an.

Update June 2019: Parents with children in the CAM program should get a letter from the US government.

Eske ou soti nan Ondiras, El Salvador ak Gwatemala te gen ou aplikasyon pou pwogram ki poko majè nan Amerik Santral lan (KAMERA) manière apwouve? Èske ou gen estati legal nan nan Etazini a toujou? Gouvènman an kòmanse travay apwouve aplikasyon pou KAMERA. Gouvènman an ap voye yon lèt kon sa pou paran ki conditionnelle te apwouve pou KAMERA. Si ou panse nou toujou kalifye, te resevwa lèt, Pari ka ede w. Lire enfòmasyon sou KAN nan Pari ak jwenn kontak enfòmasyon pou Pari.

Are you from Honduras, El Salvador and Guatemala and was your application to the Central American Minors Program (CAM) conditionally approved? Do you still have legal status in the USA? The government is starting to process approved CAM applications. The government is sending a letter like this to parents who were conditionally approved for CAM. If you believe you still qualify and have not received the letter, IRAP can help you. Read information about CAM from IRAP and find contact information for IRAP.

Rele hotlines nan CAM pou enfomasyon:

Call the CAM hotlines for information:

NAN ETAZINI: +1 (917) 410-7546 • El Salvado: +503 2113 3539
USA: +1 (917) 410-7546 • El Salvador: +503 2113 3539
Oswa imel pou ed: info@menoresCAM.com

Or email for help: info@menoresCAM.com

Mizajou Me 2019: Sa te fè gouvènman an anonse apwopo Nepal TPS ak Ondiras TPS nan Me 2019?

Update May 2019: What did the government announce about Nepal TPS and Honduras TPS in May 2019?

Gouvènman an te bay yon anonsman nouvo an Me 10, 2019. Gouvènman an di, “Bénéficiaires anba appellations TPS yo pou Nepal ak Ondiras pwal kontinye jwe TPS yo, te founi sa TPS estati yon moun pa retire poutèt inadmissibilité.” Anons sa a se poutèt yon desizyon tribinal.

The government issued a new announcement on May 10, 2019. The government says, “Beneficiaries under the TPS designations for Nepal and Honduras will retain their TPS, provided that an individual’s TPS status is not withdrawn because of ineligibility.” This announcement is because of a court decision.

Mizajou avril 2019: Nouvèl sou moun TPS détenteurs de Ondiras, El Salvador ak moun nan Gwatemala

Update April 2019: News about the children of TPS holders from Honduras, El Salvador and of people from Guatemala

Avril 12, 2019: Yon tribinal Etazini te di ke gouvènman AMERIKEN an dwe travay moun yo ki te apwouve pou vin pou yo nan Etazini sou pwogram ki poko majè nan Amerik Santral lan. Moun ap vini pou jwenn ak paran yo, anpil ladan yo se titulaires TPS nan Ondiras ak Salvadò. Men, pwogram lan te fèmen pa gouvènman an nan 2017, ak pwèske 2,700 moun ki te lakòz nou tonbe nan ap vini. Tribinal la nan la sèlman pou moun ki te deja nan pwogram. Pwogram lan pran yon nouvo aplikasyon.

April 12, 2019: A US court has said the US government must process the children who were approved to come to the USA under the Central American Minors Program. The children were coming to join their parents, many of whom are TPS holders from Honduras and El Salvador. But the program was closed by the government in 2017, and almost 2,700 children were stopped from coming. The court order only applies to children who were already in the program. The program is not taking any new applications.

Mizajou mas 2019: Ki sa ki dènye nouvèl sou DED pou Liberians?

Update March 2019: What is the latest news about DED for Liberians?

Mas 28, 2019: Gouvènman AMERIKEN an te anonse ke Différé e ki vin ranfòse depa (DED) pou moun ki soti nan Liberya te pwolonje jis nan mwa Mas 30, 2020.

March 28, 2019: The US government has announced that Deferred Enforced Departure (DED) for people from Liberia has been extended until March 30, 2020.

Mizajou fevriye/mas 2019: Ki denye nouvel sou TPS?

Update February/March 2019: What is the latest news about TPS?

Fevriye 28, 2019: a Depatman ki pou sekirite nasyonal te di TPS te tanporèman pwolonje pou kat peyi yo. TPS détenteurs de Salvadò, Ayiti, Soudan ak Nikaragwa a jwenn yon ekstansyon otomatik pou Janvye 2020. Pwolonjman s' travay otorizasyon dokiman pou tou. Lire la avi DHS.

February 28, 2019: the Department of Homeland Security said TPS has been temporarily extended for four countries. TPS holders from El Salvador, Haiti, Sudan and Nicaragua will get an automatic extension to January 2020. The extension applies to employment authorization documents too. Read the DHS notice.

Mas 8, 2019: a Depatman ki pou sekirite nasyonal te di TPS te pwolonje pou Sid Soudan. Lire DHS remake sou Sid Soudan.

March 8, 2019: the Department of Homeland Security said TPS had been extended for South Sudan. Read the DHS notice about South Sudan.

Mas 12, 2019: gouvènman an te dakò pou lakòz ke fen TPS pou Ondiras ak Nepal. TPS pou de peyi sa yo pa gen pou l fini jiskaske pli lwen avi ba. Dènye dat pwal depann sou rezilta yon ka nan tribinal. Si rezilta nplwaye tribinal ki pèmèt TPS pou fini, Népalais ak Ondiras TPS titulaires ap toujou bezwen pou pi piti 120 jou pou yo kite apwè lòd yo ban. Nou pral enfòme m paj sa a kòm ke nou gen plis enfòmasyon. Ou kapab tou tcheke sit Entènèt USCIS la pou anons. Tyeke pou yon nouvo USCIS anons sou Ondiras ak Nepal isit la.

March 12, 2019: the government agreed to delay the end of TPS for Honduras and Nepal. TPS for these two countries will not end until further notice is given. The final date will depend on the result of a court case. If the court case result allows TPS to end, Nepali and Honduran TPS holders will still have at least 120 days to leave after the order is given. We will update this page as soon as we have more information. You can also check the USCIS website for announcements. Check for any new USCIS announcements about Honduras and Nepal here.

Sa k te pase pou m' TPS?

What happened to my TPS?

Nan 2017, gouvènman AMERIKEN an te di ke pwogram TPS lan dousman mete fen nan. TPS ak DED ekspire (fini) pou moun ki sou diferan dat. Kèk nan dat sa yo ka chanje ankò akòz yon tribinal ka an ki te pa te deside ankò.

In 2017, the US government said that the TPS program is slowly ending. TPS and DED expires (ends) for people on different dates. Some of these dates may change again due to a court case that has not been decided yet.

Souple klike sou peyi non pi ba pase pou enfòmasyon sou TPS pa peyi ak reflechi. Enfòmasyon nan lang anglè ak ke nan lang ou.

Please click on the country names below for information about TPS by country and about your options. The information is in English and translated into your own language.

TPS for El Salvador has been extended until at least January 4, 2021.

TPS for El Salvador has been extended until at least January 4, 2021.

TPS for Haiti has been extended until at least January 4, 2021.

TPS for Haiti has been extended until at least January 4, 2021.

TPS for Honduras has been extended until at least January 4, 2021.

TPS for Honduras has been extended until at least January 4, 2021.

DED for people from Liberia ends on March 30, 2020. DED holders now have a path to permanent residence in the USA.

DED for people from Liberia ends on March 30, 2020. DED holders now have a path to permanent residence in the USA.

TPS for Nepal has been extended until at least January 4, 2021.

TPS for Nepal has been extended until at least January 4, 2021.

TPS for Nicaragua has been extended until at least January 4, 2021.

TPS for Nicaragua has been extended until at least January 4, 2021.

TPS for Somalia has been extended until September 17, 2021.

TPS for Somalia has been extended until September 17, 2021.

TPS pou Sid Soudan fini nan mwa Novanm 2, 2020.

TPS for South Sudan expires on November 2, 2020.

TPS for Sudan has been extended until at least January 4, 2021.

TPS for Sudan has been extended until at least January 4, 2021.

TPS pou peyi Siri fini nan mwa Mas 31, 2021.

TPS for Syria expires on March 31, 2021.

TPS for Yemen expires on September 3, 2021.

TPS for Yemen expires on September 3, 2021.

Ki sa vle di pou mwen ak fanmi m?

What does this mean for me and my family?

Si ou se yon òt TPS sou yonn nan peyi yo CI-dessus, pwoteksyon ou gen pou l fini nan dat yo montre pi wo pase. Sa vle di ou gen pou chanje estati ou ou kite peyi Etazini. Si ou fè sa ki pa gen anyen, ou ap tounen yon imigran ki pa dokimante. Ou pral risque arèstasyon ak depòtasyon.

If you are a TPS holder from one of the above countries, your protection will end on the dates shown above. This means you will have to change your status or leave the United States. If you do nothing, you will become an undocumented immigrant. You will risk arrest and deportation.

Kisa m dwe fè kounye a si m' TPS expiration?

What should I do now if my TPS is expiring?

1) Lire paj pi wo pase sa se sou peyi ou TPS oubyen DED.

1) Read the page above that is about your country’s TPS or DED.

2) Ou tou kapab li sou liy enfòmasyon pou asire w ou ap voye enfòmasyon sou lekòl ou chwazi.

2) You can also read information online to make sure you are informed about your choices.

3) Ou ka chèche èd legal nan yon pwofesyonèl ki se nan imigrasyon.

3) You can seek legal help from a professional who specializes in immigration.

4) Lire plis enfòmasyon sou liy:

4) Read more information online:

Jwenn resous imigrasyon nan kominote w lan

Find immigration resources in your community

Souple itilize bazdone FindHello nou pou chèche pou òganizasyon nan kominote w lan ki èd ak zafè imigrasyon la ak konsèy legal.

Please use our FindHello database to look for organizations in your community that help with immigration matters and legal advice.

Bazdone imigran pa te enfòme a tou lis dè santèn de òganizasyon yo, eta leta, ki ede imigran.

The Informed Immigrant database also lists hundreds of organizations, state by state, that help immigrants.

Kijan pou yo ede TPS titulaires

How to help TPS holders

Ki sa ki pwoteje estati pwoteksyon tanporè (TPS)?

What is Temporary Protected Status (TPS)?

TPS ofri pwoteksyon pou moun nan eta Zini ki pa kapab byen tounen nan peyinatal yo. Sa yo va wè konfli ni dezas natirèl. TPS nan la pou kèk moun nan peyi yo sèlman dis.

TPS offers protection to people in the United States who cannot safely go back to their homeland. This may be because of conflict or because of natural disasters. TPS applies to some people from just ten countries.

TPS pèmèt moun yo pou yo rete nan Etazini pou yo ka travay legalman, Men, li pa kite yo sitwayènte oswa yon kat green. Titulaires TPS kapab rete pou pi piti sis mwa. Titulaires TPS kèk te pèmèt pou rete pou plis ke dizan depi.

TPS allows people to stay in the United States and work legally, but it does not give them citizenship or a green card. TPS holders can stay at least six months. Some TPS holders have been allowed to stay for more than ten years.

Foto: Helen Parshall/kapital nouvèl sèvis
Photo: Helen Parshall/Capital News Service

Moun ki ede?

Who is helping?

Kowalisyon-imigrasyon an (SII) se yon kolaborasyon konfyans nan Bondye ki gen baz òganizasyon yo te komèt pou refòm imigrasyon sa yo se tout newcomers e resevwa tout bèt moun ak diyite ak respè. Manm li yo travay ansanm pou nou pou jis jis imigrasyon politik, edike kominote konfyans yo, ak sèvi laplipa moun lan zile imigran nan peyi a.

The Interfaith Immigration Coalition (IIC) is a partnership of faith-based organizations committed to immigration reform that welcomes all newcomers and treats all human beings with dignity and respect. Its members work together to advocate for just and equitable immigration policies, educate faith communities, and serve immigrant populations around the country.

Ale la Sit entènèt SII pou trouve mwayen ou ka pran aksyon pou ede defann TPS. Ou ka ede TPS titulaires nan kominote w ak atravè peyi Etazini.

Go the IIC website to find ways you can take action to help defend TPS. You can help TPS holders in your community and across the United States.

aprann plis

Learn moreEnfòmasyon nan paj sa yo soti a Depatman pou sekirite nasyonal, a Federal Register, USCIS ak lòt sous ou konfye. Li fèt pou gid ak à kòm souvan ke posib. USAHello pa bay konsèy legal, ni pa gen yonn ladan nou materyèl fèt pou menm konsèy legal. Si n' ap chache yon avoka gratis oswa a pri ki ba oswa yon èd legal, nou kapab fè pou ou jwenn gratis ak sèvis legal.

The information on this page comes from the Department of Homeland Security, the Federal Register, USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!